Kontrola wykonywania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych. Czy ktoś kontroluje ZUS?

Kogo dotyczy kontrola zadań i obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych?

Kontrola wykonywania zadań i obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych dotyczy zadań i obowiązków wykonywanych przez płatników składek. Kontrolę tą przeprowadzają inspektorzy kontroli ZUS.

Na czym polega kontrola?

Kontrola wykonywania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych może obejmować w szczególności:

 • zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych,
 • prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest ZUS,
 • ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu,
 • prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe,
 • wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych,
 • dokonywanie oględzin składników majątku płatników składek zalegających z opłatą należności z tytułu składek.

Kto może być inspektorem kontroli?

Inspektorem kontroli Zakładu może być pracownik Zakładu, który:

 • posiada wyłącznie obywatelstwo polskie i korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich,
 • ma nienaganną opinię i nie był karany za przestępstwo z winy umyślnej,
 • posiada wyższe wykształcenie,
 • jest zatrudniony w centrali lub w terenowej jednostce organizacyjnej Zakładu co najmniej dwa lata,
 • złożył egzamin kwalifikacyjny na stanowisko inspektora kontroli Zakładu z wynikiem pozytywnym przed komisją powołaną przez głównego inspektora kontroli Zakładu.

Inspektora kontroli Zakładu powołuje Prezes Zakładu na wniosek głównego inspektora kontroli Zakładu.

Należy pamiętać, że w danym zakładzie inspektor kontroli Zakładu podlega wyłączeniu z udziału w kontroli w razie stwierdzenia okoliczności, które mogą mieć wpływ na bezstronność w jego postępowaniu.

Jakie uprawnienia przysługują Inspektorowi w trakcie przeprowadzania kontroli?

Inspektor kontroli Zakładu ma prawo:

 • badać wszelkie księgi, dokumenty finansowo-księgowe i osobowe oraz inne nośniki informacji związane z zakresem kontroli,
 • dokonywać oględzin i spisu składników majątku płatników składek zalegających z opłatą należności z tytułu składek,
 • zabezpieczać zebrane dowody,
 • żądać udzielania informacji przez płatnika składek i ubezpieczonego,
 • legitymować osoby w celu ustalenia ich tożsamości, jeśli jest to niezbędne dla potrzeb kontroli,
 • przesłuchiwać świadków,
 • przesłuchiwać płatnika składek i ubezpieczonego, jeżeli z powodu braku lub po wyczerpaniu innych środków dowodowych pozostały nie wyjaśnione okoliczności mające znaczenie dla postępowania kontrolnego.

Inspektor kontroli Zakładu wykorzystuje dla celów kontroli informacje zawarte na kontach ubezpieczonych i na kontach płatników składek.

Jakie są obowiązki płatników w czasie kontroli?

Płatnicy składek są zobowiązani:

 • udostępnić wszelkie księgi, dokumenty i inne nośniki informacji związane z zakresem kontroli, które są przechowywane u płatnika oraz u osób trzecich w związku z powierzeniem tym osobom niektórych czynności na podstawie odrębnych umów,
 • udostępniać do oględzin składniki majątku, których badanie wchodzi w zakres kontroli, jeżeli zalegają z opłatą należności z tytułu składek,
 • sporządzić i wydać kopie dokumentów związanych z zakresem kontroli i określonych przez inspektora kontroli Zakładu,
 • zapewnić niezbędne warunki do przeprowadzenia czynności kontrolnych, w tym udostępnić środki łączności, z wyjątkiem środków transportowych, oraz inne niezbędne środki techniczne do wykonania czynności kontrolnych, którymi dysponuje płatnik,
 • udzielać wyjaśnień kontrolującemu,
 • przedstawić tłumaczenie na język polski sporządzonej w języku obcym dokumentacji finansowo-księgowej i osobowej przedłożonej przez płatnika składek.

Płatnik składek jest obowiązany dokonać tych czynności nieodpłatnie. W sprawach objętych zakresem kontroli płatnik składek ma obowiązek, w wyznaczonym terminie, dostarczyć żądane dokumenty inspektorowi kontroli ZUS.

Jak inspektor dokonuje kontroli?

Inspektor kontroli Zakładu wszczyna kontrolę u płatnika składek po okazaniu legitymacji służbowej i po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać co najmniej:

1) wskazanie podstawy prawnej,  

2) oznaczenie jednostki organizacyjnej Zakładu,  

3) datę i miejsce wystawienia,  

4) imię i nazwisko inspektora kontroli Zakładu oraz numer jego legitymacji służbowej,  

5) oznaczenie kontrolowanego płatnika składek,  

6) wskazanie daty rozpoczęcia kontroli i przewidywanego terminu zakończenia kontroli,  

7) zakres przedmiotowy kontroli,  

8) podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji,  

9) pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego płatnika składek. 

 

W przypadku nieobecności płatnika składek kontrola może być wszczęta po okazaniu dokumentów, osobie upoważnionej do reprezentowania lub prowadzenia spraw płatnika składek.

Z czynności tych sporządza się protokół i doręcza niezwłocznie płatnikowi składek.

Obecny w czasie kontroli płatnik składek, a także osoba przez niego wskazana, mają prawo uczestniczyć w czynnościach kontrolnych. Płatnik składek powinien być zawiadomiony o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu z zeznań świadków lub oględzin, w sposób umożliwiający mu udział w przeprowadzaniu tego dowodu, nie później niż bezpośrednio przed podjęciem tych czynności. Przepisu tego stosuje się, jeżeli okoliczności faktyczne uzasadniają natychmiastowe podjęcie czynności, a płatnik jest nieobecny. Fakt nieobecności płatnika odnotowuje się w protokole przeprowadzonej kontroli.

Czynności kontrolne prowadzone są w siedzibie płatnika składek oraz w miejscach prowadzenia przez niego działalności. Inspektor kontroli Zakładu jest uprawniony do wstępu i poruszania się po terenie siedziby płatnika oraz miejsc prowadzenia przez niego działalności, bez potrzeby uzyskiwania przepustki oraz nie podlega rewizji osobistej przewidzianej w wewnętrznym regulaminie określonym przez płatnika składek.
Inspektor kontroli Zakładu podlega przepisom o bezpieczeństwie i higienie pracy obowiązującym na terenie, gdzie wykonuje czynności kontrolne.

Protokół kontroli

Ustalenia kontroli opisuje się w protokole kontroli, który powinien zawierać:

 • oznaczenie terytorialnej jednostki organizacyjnej Zakładu,
 • oznaczenie kontrolowanego płatnika składek,
 • oznaczenie inspektorów kontroli Zakładu wykonujących kontrolę,
 • określenie zakresu kontroli,
 • czas trwania kontroli z określeniem daty wszczęcia i zakończenia kontroli oraz z wymienieniem dni przerwy w kontroli,
 • opis dokonanych ustaleń z podaniem podstaw prawnych,
 • przedstawienie dowodów,
 • pouczenie o prawie złożenia zastrzeżeń,
 • pieczęć i podpis inspektora kontroli Zakładu,
 • informacje o wpisie do książki kontroli. 

Protokół kontroli inspektor sporządza w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręcza się kontrolowanemu płatnikowi składek lub osobie upoważnionej do reprezentowania lub prowadzenia jego spraw.

Płatnik składek ma prawo w terminie 14 dni od daty otrzymania protokołu złożyć pisemne zastrzeżenia do jego ustaleń, wskazując równocześnie stosowne środki dowodowe. Inspektor kontroli Zakładu ma obowiązek rozpatrzyć zgłoszone zastrzeżenia i w razie potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne. O sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń inspektor informuje płatnika składek na piśmie.

Inspektor kontroli Zakładu jest obowiązany zachować w tajemnicy informacje, które uzyskał w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa również po ustaniu zatrudnienia na stanowisku inspektora kontroli ZUS.

Pamiętaj, że:

 • Protokół kontroli stanowi podstawę do wydania decyzji w zakresie i trybie określonym w art. 83.
 • Płatnik składek ma prawo w terminie 14 dni od daty otrzymania protokołu kontroli złożyć pisemne zastrzeżenia do jego ustaleń, wskazując równocześnie stosowne środki dowodowe.
 • Inspektor kontroli Zakładu jest obowiązany zachować w tajemnicy informacje, które uzyskał w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa również po ustaniu zatrudnienia na stanowisku inspektora kontroli Zakładu.

Podstawa prawna:

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: