22.11.2006

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Korekta podatku naliczonego przy odliczaniu VAT na podstawie proporcji

Ogólne założenia odliczania podatku VAT proporcją 

Omawiane zagadnienie zostało uregulowane w art. 90 i 91 ustawy o VAT i dotyczy tych podatników, którzy nabywają towary i usługi wykorzystywane zarówno do czynności, w stosunku do których przysługuje prawo do odliczenia podatku, jak również do czynności, w stosunku do których takie prawo nie przysługuje. Dla uproszczenia w dalszej części będziemy określać te czynności mianem „opodatkowanych” i „zwolnionych”. Podatek naliczony może być w całości odliczony jedynie w przypadku towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną - w związku z tym podatnik powinien wyodrębnić nabywane towary i usługi na te związane ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną.  

Nie zawsze jest to jednak możliwe. W razie niemożności takiego wyodrębnienia podatnik może odliczyć podatek naliczony, który można proporcjonalnie przypisać czynnościom opodatkowanym. Proporcję taką ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności opodatkowanych w całkowitym obrocie podatnika na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej. Do obrotu, o którym mowa, nie wlicza się obrotu uzyskanego z dostawy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały one zaliczone do środków trwałych nabywcy, używanych przez podatnika na potrzeby jego działalności. Do obrotu tego nie wlicza się również obrotu uzyskanego z tytułu transakcji dotyczących nieruchomości lub usług pośrednictwa finansowego w zakresie, w jakim czynności te są dokonywane sporadycznie. 

Podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym nie osiągnęli obrotu lub u których obrót ten w był niższy niż 30.000 zł, do obliczenia kwoty podatku naliczonego podlegającej odliczeniu przyjmują proporcję wyliczoną szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego, w formie protokołu. Zasadę tę stosuje się również wtedy, gdy podatnik uzna, że w odniesieniu do niego kwota obrotu z poprzedniego roku byłaby nie reprezentatywna. 

Jeżeli ustalona proporcja przekroczyła 98%, wówczas podatnik ma prawo do odliczenia całości podatku naliczonego. Jeśli zaś nie przekroczyła 2%, wtedy podatnik nie ma prawa do odliczenia podatku w ogóle.  

Od 1 czerwca 2005 r. przy ustalaniu proporcji do obrotu zwolnionego nie wlicza się kwot otrzymanych dotacji i subwencji nie mających związku z konkretnymi dostawami lub świadczeniami. 

Czynności nie podlegające opodatkowaniu a odliczanie podatku na podstawie proporcji

 

Wielu podatników ma w praktyce problem, czy są zobowiązani do stosowania proporcji, jeśli nabywają towary i usługi wykorzystywane zarówno do czynności opodatkowanych, jak również czynności nie podlegających opodatkowaniu w ogóle.

Należy w tym miejscu odróżnić „czynności nie podlegające opodatkowaniu” od „czynności zwolnionych”. Ustawa (w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT) stanowi, że proporcję do częściowego odliczenia podatku (o której była mowa w punkcie powyżej) ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo

W związku z tym powstaje pytanie, czy czynności nie podlegające opodatkowaniu VAT w ogóle również należy uznać za „czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku”.  

Przykład:

  • Pani Anna prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną w całości podatkiem VAT. Jednocześnie Pani Anna zawarła umowę o dzieło, która zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT nie podlega opodatkowaniu. W związku z tym Pani Anna ma wątpliwość, czy powinna odliczać podatek od nabywanych towarów, służących każdej z działalności, skoro nie jest w stanie wyodrębnić kwoty podatku przypadającej tylko na działalność gospodarczą.  

W trakcie prac nad nową ustawą o VAT wykreślony został projektowany zapis, aby przy uwzględnianiu obrotu „zwolnionego” brać pod uwagę również wartość czynności nie podlegających opodatkowaniu. W związku z tym należy uznać, że czynności nie podlegających opodatkowaniu nie uwzględnia się przy ustalaniu proporcji. Jeśli więc, podatnik wykonuje czynności podlegające w całości opodatkowaniu oraz czynności nie opodatkowane VAT w ogóle (jak w przykładzie), nie ma on obowiązku ustalania proporcji.  

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Szczególne zasady odliczania podatku przez podatnika stosującego metodę kasową

Szczególne zasady odliczania podatku przez podatnika stosującego metodę kasową

Czy można odliczyć podatek w kolejnym okresie rozliczeniowym?  W praktyce podatnicy mają wątpliwości, czy podatek można odliczyć jedynie w okresie, w którym uregulowano całość należności na rzecz kontrahenta, czy też możliwe jest rozliczenie tego podatku w następnym okresie rozliczeniowym. Prawo (...)

Rozliczenia VAT w grupie VAT

Rozliczenia VAT w grupie VAT

Od 2023 r. będzie można tworzyć grupy VAT. Poznaj najistotniejsze kwestie dotyczące rozliczeń w grupie VAT, podatku naliczonego i odliczenia proporcjonalnego w VAT. Przedstawione one zostały na podstawie objaśnień MF. ##baner## Ro rozliczenie, grupa VAT, podatek naliczony, odliczenie proporcjonalne, (...)

Wewnątrzwspólnotowa dostawa nowych środków transportu oraz odzyskanie podatku naliczonego

Wewnątrzwspólnotowa dostawa nowych środków transportu oraz odzyskanie podatku naliczonego

Jakie zasady należy stosować przy wewnątrzwspólnotowej dostawie nowych środków transportu? Dla podatników VAT, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych, nie ma żadnych specjalnych systemów odliczania podatku VAT od nabycia nowych środków transportu, które następnie zostały sprzedane (...)

Obowiązek korekty podatku naliczonego przez dłużników

Obowiązek korekty podatku naliczonego przez dłużników

Obowiązkowa korekta podatku naliczonego przez dłużników Przedsiębiorcy powinni pamiętać o terminowym regulowaniu należności oraz o korygowaniu podatku naliczonego. Przestrzegamy przed skutkami, jakie mogą wyniknąć z nieuregulowania należności. korekta, podatek naliczony, (...)

Jak dokonać korekty podatku naliczonego?

Jak dokonać korekty podatku naliczonego?

Ogólne zasady dokonywania korekty podatku naliczonego     Ustawa o podatku VAT określa terminy, w których podatnik ma prawo do odliczenia podatku z otrzymanych faktur i innych dokumentów.     Prawo do tego odliczenia powstaje (a korekta podatku naliczonego, zagubiona (...)

Korekta zeznania podatkowego

Korekta zeznania podatkowego

Na czym polega korekta deklaracji? Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. Takie uprawnienie wynika z przepisów Ordynacji podatkowej. Dotyczy ono również zeznania rocznego  w podatku (...)

Odliczanie częściowe podatku VAT

Odliczanie częściowe podatku VAT

Kiedy mamy do czynienia z częściowym odliczeniem podatku?Prawo do częściowego tylko odliczenia podatku stanowi konsekwencję zasady, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony (czy prościej - prawo do odliczenia podatku naliczonego) dotyczy tylko podatku naliczonego zapłaconego (...)

Prawo do odliczenia podatku naliczonego u podatnika stosującego metodę kasową

Prawo do odliczenia podatku naliczonego u podatnika stosującego metodę kasową

Komu przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego i w jakiej wysokości?  Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, podatnik ma prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim nabywane towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. (...)

Zwrot VAT - Zasady zwrotu VAT

Zwrot VAT - Zasady zwrotu VAT

Zwrot nadwyżki naliczonego podatku od towarów i usług nad należnym W systemie podatku od towarów i usług (VAT) prawo uzyskania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym jest cechą umożliwiającą realizację zasady neutralności tego podatku dla podatnika i faktycznego (...)

Zwrot podatku VAT a czynności sprawdzające

Zwrot podatku VAT a czynności sprawdzające

Podatnik samodzielnie wykazuje kwotę podatku należnego oraz naliczonego za dany okres rozliczeniowy. W efekcie jego wyliczeń może dojść do powstania nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. W takiej sytuacji przysługuje mu uprawnienie do żądania zwrotu tej nadwyżki. Zanim do tego dojdzie, (...)

Obowiązek korekty podatku naliczonego przez dłużników

Obowiązek korekty podatku naliczonego przez dłużników

Obowiązkowa korekta podatku naliczonego przez dłużników Przedsiębiorcy powinni pamiętać o terminowym regulowaniu należności oraz o korygowaniu podatku naliczonego. Przestrzegamy przed skutkami, jakie mogą wyniknąć z nieuregulowania należności. korekta, podatek naliczony, (...)

Jak dokonać korekty podatku naliczonego?

Jak dokonać korekty podatku naliczonego?

Ogólne zasady dokonywania korekty podatku naliczonego     Ustawa o podatku VAT określa terminy, w których podatnik ma prawo do odliczenia podatku z otrzymanych faktur i innych dokumentów.     Prawo do tego odliczenia powstaje (a korekta podatku naliczonego, zagubiona (...)

Szczególne zasady odliczania podatku przez podatnika stosującego metodę kasową

Szczególne zasady odliczania podatku przez podatnika stosującego metodę kasową

Czy można odliczyć podatek w kolejnym okresie rozliczeniowym?  W praktyce podatnicy mają wątpliwości, czy podatek można odliczyć jedynie w okresie, w którym uregulowano całość należności na rzecz kontrahenta, czy też możliwe jest rozliczenie tego podatku w następnym okresie rozliczeniowym. Prawo (...)

Korekta zeznania podatkowego

Korekta zeznania podatkowego

Na czym polega korekta deklaracji? Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. Takie uprawnienie wynika z przepisów Ordynacji podatkowej. Dotyczy ono również zeznania rocznego  w podatku (...)

Odliczanie częściowe podatku VAT

Odliczanie częściowe podatku VAT

Kiedy mamy do czynienia z częściowym odliczeniem podatku?Prawo do częściowego tylko odliczenia podatku stanowi konsekwencję zasady, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony (czy prościej - prawo do odliczenia podatku naliczonego) dotyczy tylko podatku naliczonego zapłaconego (...)

Prawo do odliczenia podatku naliczonego u podatnika stosującego metodę kasową

Prawo do odliczenia podatku naliczonego u podatnika stosującego metodę kasową

Komu przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego i w jakiej wysokości?  Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, podatnik ma prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim nabywane towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. (...)

Zwrot VAT - Zasady zwrotu VAT

Zwrot VAT - Zasady zwrotu VAT

Zwrot nadwyżki naliczonego podatku od towarów i usług nad należnym W systemie podatku od towarów i usług (VAT) prawo uzyskania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym jest cechą umożliwiającą realizację zasady neutralności tego podatku dla podatnika i faktycznego (...)

Zwrot podatku VAT a czynności sprawdzające

Zwrot podatku VAT a czynności sprawdzające

Podatnik samodzielnie wykazuje kwotę podatku należnego oraz naliczonego za dany okres rozliczeniowy. W efekcie jego wyliczeń może dojść do powstania nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. W takiej sytuacji przysługuje mu uprawnienie do żądania zwrotu tej nadwyżki. Zanim do tego dojdzie, (...)

Terminy i warunki bezpośredniego zwrotu VAT

Terminy i warunki bezpośredniego zwrotu VAT

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 jest w okresie rozliczeniowym (miesiącu lub kwartale) wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o (...)

Uproszczenie VAT-u

Uproszczenie VAT-u

  Większość zmian wynikających z ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wchodzi w życie 1 grudnia 2008 r. Nowelizacja ma na celu uproszczenie zasad rozliczania podatku VAT i dostosowanie przepisów krajowych (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Zmiana przeznaczenia samochodu a korekta VAT

Zmiana przeznaczenia samochodu a korekta VAT

Prowadzę działalność gosp. (PKPiR + VAT). Przedmiotem działalności jest handel oraz wynajem samochodów. 3 miesiące temu zakupiłem samochód osobowy celem jego wynajmowania. Odliczyłem pełny VAT 23%. Czy to prawda, że jeśli po 6-ciu miesiącach zmienię przeznaczenie samochodu (z wynajmu (...)

Podatkowe rozliczenie odszkodowania AC samochodu

Podatkowe rozliczenie odszkodowania AC samochodu

Spółka z o.o. prowadząca działalność gospodarczą używa samochodu dostawczego na podstawie umowy leasingu. Nie jest wpisany do ewidencji środków trwałych Spółki, bo to leasingodawca dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Samochód posiada ubezpieczenie AC, za które leasingodawca obciążył (...)

Import samochodu z USA w celu odsprzedaży

Import samochodu z USA w celu odsprzedaży

Jako osoba fizyczna przesłałem zaliczkowo kwotę 15000 $ na zakup samochodu z USA (przelew na firmę handlową z prywatnego konta ROR). Oczekuję na dostawę uszkodzonego samochodu rocznik 2004/5, który będzie mnie kosztował 4600 łącznie z kosztami transportu do Gdyni. Za pozostałą kwotę może (...)

Darowizna amortyzowanego samochodu

Darowizna amortyzowanego samochodu

W działalności gospodarczej wykorzystuję samochód osobowy, przy zakupie którego odliczyłem podatek VAT. Samochód jest amortyzowany od roku. Samochód został zakupiony w salonie i zakup zaksięgowałem w zeszłym roku na podstawie faktury VAT. Chciałbym podarować ten samochód rodzicom. Z jakimi (...)

Odliczenie VAT - reprezentacja i reklama

Odliczenie VAT - reprezentacja i reklama

Według znowelizowanej ustawy o VAT przekazanie przez podatnika prezentów na cele związane z prowadzeniem jego przedsiębiorstwa, np. cele reprezentacji i reklamy, bez względu na ich wartość nabycia i wytworzenia nie podlega opodatkowaniu. W związku z tym czy mam prawo do odliczenia podatku naliczonego (...)

Odliczenie VAT a brak sprzedaży

Odliczenie VAT a brak sprzedaży

Spółka z o.o. zarówno w roku 2010 jak i 2011 prowadziła szczątkową działalność i nie wykazała żadnej sprzedaży opodatkowanej. W roku 2011 dodatkowo naliczyła i wykazała w deklaracji VAT-7K w pozycji sprzedaży zwolnionej odsetki od pożyczki udzielonej innej firmie (odsetek tych nie otrzymała). (...)