Kryzys ekonomiczny dał energetyce dodatkowy czas na inwestycje. Niezbędne jest jednak usunięcie barier blokujących inwestycje

9.6.2009

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Kryzys gospodarczy spowodował zmniejszenie zapotrzebowania na energię o 10%, odsunął groźbę blackout'ów, a nawet wymusił spadek cen energii elektrycznej. Nie oznacza to jednak, że zniknęła potrzeba inwestycji odtworzeniowych i modernizacyjnych w sektorze - kryzys dał jedynie nieco więcej czasu na ich przeprowadzenie. Jedynie inwestycje oraz budowa konkurencyjnego rynku energii mogą sprawić, że rynek energii przestanie być monopolistycznym rynkiem producenta, na którym dominujący wytwórcy dyktują ceny i warunki dostaw.

Stworzenie prawdziwego rynku energii, gdzie odbiorcy są równoprawnymi partnerami wymaga usunięcia barier, które powodują, że inwestorzy wstrzymują się ciągle z podjęciem decyzji inwestycyjnych, a rynki kapitałowe mają obiekcie z udzieleniem finansowania wobec nieprzewidywalności otoczenia regulacyjnego.

Poniżej przedstawiamy Mapę drogową dla inwestycji energetycznych - listę barier inwestycyjnych z propozycjami ich usunięcia. Została ona przygotowana przez Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki należący do PKPP Lewiatan. Najważniejsze postulaty to: jak najszybsze rozstrzygnięcie zasad rozdziału darmowych uprawnień do emisji CO2 po 2013 roku, zapewnienie stabilnego otoczenia regulacyjnego, w tym dotyczącego procesu realizacji inwestycji, uwolnienie cen energii oraz budowa transparentnego i płynnego hurtowego rynku energii.

MAPA DROGOWA DLA INWESTYCJI ENERGETYCZNYCH

Bariera inwestycyjna nr 1 - niepewność związana z wdrożeniem dyrektywy o emisjach przemysłowych (IPPC)
1. Dyrektywa o emisjach przemysłowych (tzw. IPPC) jest po pierwszym czytaniu w Parlamencie Europejskim. Przewiduje ona, że od 2016 roku wszystkie istniejące instalacje spalania paliw powinny spełniać znaczne zaostrzone normy emisji gazów przemysłowych. Liczba źródeł wytwarzania w Polsce, które będą musiały dostosować się do nowych norm emisji wzrośnie z ok. 400 do ponad 1100, w prawie 270 przedsiębiorstwach z różnych sektorów m.in. energetyki, chemii i przemysłu rafineryjnego.

 • Konieczne jest wynegocjowanie dla Polski dłuższych okresów dostosowawczych dla istniejących zakładów oraz osobne regulacje dla zakładów, które mają zostać planowo zamknięte przed 2020 rokiem, co czyni przeprowadzanie w nich modernizacji stosownie do wymogów dyrektywy nieracjonalnym ekonomicznie.

 • Około 40 procent polskich bloków energetycznych wymaga wymiany z powodu moralnego i technologicznego zużycia.

  Wprowadzenie dyrektywy w proponowanym kształcie, absorbować będzie środki finansowe na działania dostosowawcze w istniejących instalacjach, kosztem nowych inwestycji i/lub przyspieszy decyzje o zamykaniu bloków energetycznych, dla których działania modernizacyjne byłyby szczególnie kosztowne. Ubytek mocy obejmie także elektrownie przemysłowe. W takim przypadku, tym istotniejsze staje się więc znoszenie krajowych barier utrudniających nowe inwestycje w sektorze energetycznym, o czym poniżej.

Bariera inwestycyjna nr 2 - niepewność związana z wielkością i zasadami darmowych alokacji CO2 po 2013 roku
2. Znajomość wielkości i zasad podziału darmowych uprawnień do emisji CO2 po 2013 roku jest nieodzowna dla podjęcia przez spółki energetyczne decyzji o nowych, rozpoczynanych po 2008 roku, inwestycjach. W przypadku braku znajomości regulacji lub gdy proponowane zapisy będą zakłócać warunki równej konkurencji, nowe inwestycje nie będą uruchamiane przed 2020 rokiem, co może spowodować brak wystarczających mocy w systemie. Postulujemy:

 • etap 1 - jak najszybsze przygotowanie i uzgodnienie z Komisją Europejską listy inwestycji w wytwarzanie rozpoczętych w 2008 uprawnionych do bezpłatnych uprawnień do emisji CO2 w latach 2013-2020 - na podstawie transparentnych i obiektywnych kryteriów oraz aktywny udział Rządu RP w procesie tworzenia zasad aukcjoningu na szczeblu UE,

 • etap 2 - przygotowanie i uzgodnienie z Komisją Europejską Krajowego Planu Modernizacji Energetyki wraz z zasadami rozdziału bezpłatnych uprawnień do emisji CO2, oraz określeniem skali i sposobu wykorzystania dochodów z aukcji. Polska jest zobowiązana do przedstawienia do końca września 2011 roku Planu wraz z zasadami rozdziału bezpłatnych uprawnień do emisji CO2. Po, aby umożliwić inwestorom przygotowanie rzetelnych biznes planów inwestycyjnych, Plan Modernizacji Energetyki powinien zostać przyjęty przez Radę Ministrów i opublikowany do końca 2009 roku.

Bariera inwestycyjna nr 3 - brak stabilnego otoczenia regulacyjnego
3. Zapewnienie stabilnego otoczenia regulacyjnego w zakresie prawa energetycznego:

 • odstąpienie od idei i praktyki regulowania części łańcucha sprzedaży energii

 • odstąpienie od propozycji administracyjnego ustalania ceny maksymalnej dla wytwórców i/lub spółek obrotu.

Ustawowe wdrożenie tej propozycji sprowadzi się do doraźnego/koniunkturalnego regulowania części „łańcucha" sprzedaży energii elektrycznej - ryzyko podwyższające cenę finansowania nowych inwestycji w wytwarzaniu i obniżające przychody z prywatyzacji spółek sprzedaży energii elektrycznej.

2. Wdrożenie rzeczywistej ochrony odbiorcy wrażliwego:

 • wprowadzenie obowiązkowej współpracy sprzedawców z urzędu z MOPS-ami i objęcie energii elektrycznej dodatkami mieszkaniowymi lub inna formą pomocy społecznej skierowanej do najuboższych.

 • rezygnacja z propozycji wsparcia odbiorców wrażliwych poprzez zdefiniowanie odbiorcy wrażliwego według kryterium zużycia energii, np. ograniczenie rocznego pułapu rocznej sprzedaży energii do 1200 kWh

3. Przygotowanie wskazań lokalizacyjnych dla elektrowni i elektrociepłowni:

 • przyjęcie takich rozwiązań w ramach modelu rynku energii, które będą generować odpowiednie sygnały ekonomiczne do budowy źródeł wytwórczych w określonych lokalizacjach systemu elektroenergetycznego, jak również do rozbudowy infrastruktury sieci elektroenergetycznej w najbardziej pożądanych miejscach tego systemu - obniży to koszty budowy nowych mocy i funkcjonowania systemu,

 • jasne uregulowanie kwestii: kto odpowiada za budowę sieci przesyłowej i dystrybucyjnej potrzebnej do przyłączenia nowego źródła energii (nowego bloku, OZE) i zdefiniowania, w jaki sposób inwestycja w zakresie koniecznej rozbudowy sieci OSP/OSD ma zostać sfinansowana (np. poprzez uwzględnienie w taryfie podmiotu, który dokonuje przyłączenia) - uprości to proces inwestycyjny poprzez uniknięcie sporów w zakresie pokrycia kosztów przyłączenia.

 • wykorzystanie potencjału kogeneracyjnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła we wszystkich miejscach, gdzie istnieją scentralizowane źródła zaopatrzenia w ciepło poprzez wsparcie budowy kogeneracyjnych jednostek wytwórczych lub rozbudowy systemu ciepłowniczego .

4. Stabilny i przejrzysty system regulacji prawnych dotyczących procesu inwestycyjnego:

 • skrócenie procedur administracyjnych związanych ze zmianami w planach zagospodarowania przestrzennego,

 • uproszczenie i skrócenie procedur związanych z inwestycjami liniowymi („prawo drogi"), tak, aby umożliwić realizację tych inwestycji możliwe szybko i po najniższych kosztach oraz aby ograniczyć ryzyko odszkodowań.


5. Stabilne ramy regulacyjne dla Operatora Systemu Przesyłowego (OSP) i Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD):

 • przejrzysty i wspierający poprawę efektywności model taryfowania OSP i OSD,

 • jak najszybsze wykorzystanie wyników prac zespołu powołanego przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej przy współpracy z URE - w zakresie przeszacowania majątku OSP i OSD i wdrożenie wypracowanej tam metodologii do praktyki regulacyjnej.

Bariera inwestycyjna nr 4 - brak regulacji wspierających podwyższenie efektywności energetycznej i obniżenie kosztów funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
6. Wprowadzenie regulacji dla OSP i OSD wspierających podwyższenie efektywności:

 • zastosowanie w praktyce regulacyjnej regulacji bodźcowej, w której wysokość kosztów będących pod kontrolą OSD byłaby zatwierdzana na okresy wieloletnie, wraz z jasno sprecyzowanymi celami w zakresie poprawy efektywności operacyjnej firm energetycznych,

 • regulacja bodźcowa przewiduje określoną, minimalną poprawę efektywności działania - każde dodatkowe zwiększenie efektywności, np. w zakresie zmniejszenia strat sieciowych, pozostaje dodatkowym zyskiem przedsiębiorstwa. Tym zyskiem przedsiębiorstwo powinno podzielić się z klientem w kolejnym okresie regulacji poprzez obniżenie regulowanych cen usług sieciowych,

 • precyzyjny model rynku w zakresie dystrybucji, tj. upowszechnienie i wdrożenie tzw. modelu jednego kontaktu, czyli z jednym rachunkiem dla odbiorcy końcowego. Takie rozwiązanie zostało wskazane jako wzorcowe m.in. przez stowarzyszenie EURELECTRIC - dzisiaj brak jest bowiem jasnej definicji, co jest dystrybucją - działalnością regulowaną - a co działalnością konkurencyjną, np. w zakresie kosztów obsługi klienta;

 • wprowadzenie regulacji jakościowej w segmencie regulowanym dot. dystrybucji - nagrody/kary za standardy dostawy energii i sieciowej obsługi klientów (czas reakcji na awarię, na reklamację w zakresie usługi dystrybucyjnej, etc.).

Bariera inwestycyjna nr 5 - brak transparentnego systemu tworzenia cen energii, brak płynnego rynku hurtowego, konkurencji.

7. Obligatoryjność obrotu energią elektryczną poprzez giełdę energii nie gwarantuje transparentności i stabilizacji cen hurtowych energii, dlatego proponujemy wprowadzenie na giełdzie instytucji Animatorów Rynku. Zapewni ona zrównoważenie rynku hurtowego, maksymalizację jego płynności oraz przejrzystość zawieranych transakcji. Przede wszystkim umożliwi aktywny udział w obrocie giełdowym podmiotom, które obecnie są takiej szansy pozbawione ze względu na brak ofert sprzedaży energii na giełdzie. Efekt ten zostanie osiągnięty poprzez działania podejmowane dobrowolnie przez uczestników rynku, a nie w drodze administracyjnej regulacji, jaką byłoby ustawowe nałożenie obowiązku sprzedaży energii na giełdzie. Brak animatora rynku ograniczy, bądź całkowicie wyeliminuje, pozytywne efekty handlu poprzez giełdę. Wprowadzenie instytucji animatorów rynku nie wymaga żadnych zmian legislacyjnych
rolę Animatorów Rynku powinny obligatoryjnie pełnić podmioty dominujące na rynku, np. spółki obrotu prowadzące handel hurtowy w imieniu i na rzecz producentów, których udział w rynku wytwarzania, mierzony udziałem produkcji netto w łącznej produkcji netto w kraju przekracza 20%,
istota roli Animatora Rynku - jest zobowiązany jednocześnie do oferowania na giełdzie sprzedaży i zakupu energii z określoną, maksymalną różnicą, np. w wysokości 1%,
zalety: stabilizacja cen hurtowych, znaczący wzrost dostępności energii na rynku i tym samym wzrost płynności na rynku hurtowym.


8. Całkowite uwolnienie cen sprzedaży energii elektrycznej. Odstąpienie z 1 stycznia 2010 r. od taryfowania sprzedaży energii dla gospodarstw domowych.
Rozwiązanie to zapewni:

 • eliminację, występującego obecnie, subsydiowania skrośnego gospodarstw domowych przez odbiorców biznesowych. Subsydiowanie wynika z ustalenia taryf dla gospodarstw domowych poniżej cen zakupu energii elektrycznej, przy uwolnionych taryfach dla pozostałych odbiorców. Prowadzi do zawyżenia cen energii dla odbiorców biznesowych, a tym samym do pogorszenia ich pozycji konkurencyjnej.

 • eliminację „pętli regulacyjnej" - tak długo, jak długo sprzedaż do gospodarstw domowych będzie regulowana, na tym rynku nie będzie konkurencji. Zwłaszcza, jeśli regulowane ceny sprzedaży ustalane będą poniżej cen rynkowych.


Podsumowanie
Biorąc pod uwagę spodziewany w okresie do 2015 r. niewielki przyrost nowych mocy wytwórczych, przy jednoczesnym planowanym wzroście zapotrzebowania na energię elektryczną po obecnym kryzysie gospodarczym (co powinno nastąpić po 2010 roku), planowanym wycofaniu mocy z tytułu planowanych likwidacji lub głębokiej modernizacji, w najbliższych latach można spodziewać się deficytu mocy w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym.
Jeśli weźmie się pod uwagę, że minimalny czas potrzebny na zrealizowanie inwestycji w budowę nowych bloków energetycznych to ok. 5-7 lat, oraz biorąc pod uwagę dzisiejsze problemy z finansowaniem inwestycji - czas ten może wydłużyć się do 7-10 lat, już w tej chwili należy podjąć energiczne działania wspierające inwestycje w energetyce, o których mowa powyżej. 

Źródło: PKPP Lewiatan - www.pkpplewiatan.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Stanowisko PKPP Lewiatan w sprawie rewizji dyrektywy w sprawie Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (EU ETS)

Stanowisko PKPP Lewiatan w sprawie rewizji dyrektywy w sprawie Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (EU ETS)

Zapobieganie zmianom klimatycznym i ograniczanie ich negatywnych skutków to szansa dla przyszłych pokoleń na życie w przyjaznym środowisku. To jednak również ograniczenie obecnych możliwości rozwoju gospodarczego, ponieważ nakłady na ochronę środowiska są dodatkowym kosztem działalności gospodarczej. To także obniżenie pozycji konkurencyjnej europejskiej gospodarki w stosunku (...)

E-skierowanie i inne elementy elektronizacji leczenia

E-skierowanie i inne elementy elektronizacji leczenia

Zaproponowane przez rząd zmiany wiążą się z trwającym pilotażem e-skierowania oraz wpisują się w działania Ministerstwa Zdrowia dotyczące skrócenia czasu oczekiwania na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Co przewiduje projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie (...)

Karta Praw Odbiorców Energii

Karta Praw Odbiorców Energii

Mechanizmy rynkowe nie zagwarantują przestrzegania wszystkich praw odbiorców energii i gazu, dlatego wraz z projektami stanowiącymi cześć trzeciego pakietu liberalizującego rynek energii, Parlament Europejski przyjął sprawozdanie w sprawie Europejskiej Karty Praw Odbiorców Energii. Propozycja ustanowienia Karty zakłada zebranie w jednym dokumencie wszystkich praw konsumentów (...)

Umowa z ceną dynamiczną dla odbiorców energii

Umowa z ceną dynamiczną dla odbiorców energii

Tańsza energia dla aktywnych odbiorców Możliwość uzyskania niższych cen za energię, jako efekt dostosowywania swojego zużycia energii w odpowiedzi na sygnały rynkowe, to najważniejszy dla odbiorców skutek zmian proponowanych przez MKiŚ w projekcie nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii, wprowadzającym umowy z tzw. (...)

Jedną drogą do wspólnego rynku energii elektrycznej

Jedną drogą do wspólnego rynku energii elektrycznej

Rozdział właścicielski bez wyjątków, limity cen na niekonkurencyjne rynki, pierwszeństwo w dostępie do sieci dla źródeł odnawialnych, silna i decyzyjna agencja regulacyjna na poziomie wspólnotowym, to propozycje do III pakietu energetycznego, które przyjął Parlament Europejski. Parlament w swych poprawkach idzie dalej niż Komisja Europejska. Posłowie odrzucili (...)

Ustawa o rynku mocy - już wkrótce

Ustawa o rynku mocy - już wkrótce

Jaki jest cel proponowanych przepisów?  Sejm RP pracuje nad rządowym projektem ustawy o rynku mocy, przygotowanym przez Ministra Energii.  Głównym celem proponowanych przepisów jest zapewnienie ciągłości i stabilności dostaw energii elektrycznej dla przemysłu i gospodarstw domowych. Rynek mocy ma stworzyć efekt zachęty do podejmowania decyzji inwestycyjnych (...)

Lech Kaczyński: globalny kryzys to wyzwanie także dla samorządu

Lech Kaczyński: globalny kryzys to wyzwanie także dla samorządu

19 lat po odnowieniu samorządu w Polsce widać, że ta instytucja się sprawdziła - ocenił na spotkaniu z samorządowcami Prezydent.Samorząd to filar demokracji Podczas spotkania z samorządowcami w Pałacu Prezydenckim Lech Kaczyński powiedział, że obok wyborów z 1989 roku, drugą ważną datą był 27 maja 1990 roku, czyli dzień pierwszych w powojennej historii wolnych wyborów powszechnych, (...)

Kto wygra Euro 2012 - biznes czy kryzys

Kto wygra Euro 2012 - biznes czy kryzys

Program na Euro 2102 to dla Polski szansa i wyzwanie - powiedziała Patrycja Wolińska - Bartkiewicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury podczas konferencji prasowej Kto wygra Euro 2012 - biznes czy kryzys, która odbyła się 23 października br. w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej. Euro 2012 to szansa cywilizacyjna i szansa rozwoju dla biznesu. Stan przygotowania po stronie (...)

Zastój gospodarczy wynikiem kryzysu finansowego

Zastój gospodarczy wynikiem kryzysu finansowego

Komisja odnotowała poważne osłabienie gospodarki krajów UE i strefy euro w trzecim kwartale tego roku. Gospodarka kilku krajów pogrąża się w recesji, co grozi też kilku innym. W wyniku kryzysu i globalnego spowolnienia gwałtownie spadnie dynamika wzrostu gospodarczego w UE.Najnowsze prognozy ekonomiczne Komisji zapowiadają gwałtowny spadek wzrostu gospodarczego w UE do 1,4 (...)

Jak polskie przedsiębiorstwa zniosą zawirowania na rynku finansowym? Konferencja prasowa PKPP Lewiatan

Jak polskie przedsiębiorstwa zniosą zawirowania na rynku finansowym? Konferencja prasowa PKPP Lewiatan

Kryzys na globalnych rynkach finansowych zmobilizował prawie wszystkie państwa na świecie do aktywności. Tworzone są kolejne plany i pakiety ratunkowe. Czy Polska też takich planów potrzebuje? Mamy przecież atuty, których większość krajów nie ma - ciągle szybki wzrost gospodarczy, relatywnie niski deficyt obrotów bieżących, relatywnie niski deficyt finansów (...)

Lądowa energetyka wiatrowa w Polsce

Lądowa energetyka wiatrowa w Polsce

Raport i założenia nowelizacji ustawy Energetyka wiatrowa na lądzie ma wszelkie predyspozycje do tego, by stać się odpowiedzią zarówno na kryzys klimatyczny, jak i gospodarczy – wynika z raportu przedstawionego 11 maja podczas webinarium w Warszawie. W wydarzeniu udział wzięła wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka, która przedstawiła założenia nowelizacji (...)

Aktualizacja „Programu polskiej energetyki jądrowej”

Aktualizacja „Programu polskiej energetyki jądrowej”

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie aktualizacji rządowego programu wieloletniego pn. „Program polskiej energetyki jądrowej”, przedłożoną przez ministra klimatu. W tej chwili dokument oczekuje na ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski. ##baner## Cel programu Celem „Programu polskiej energetyki jądrowej” jest budowa oraz oddanie do eksploatacji (...)

Kto może sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej budynków i lokali?

Kto może sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej budynków i lokali?

Osoby uprawnione według Prawa budowlanegoŚwiadectwo charakterystyki energetycznej budynku może sporządzać osoba, która: posiada pełną zdolność do czynności prawnych; ukończyła co najmniej studia magisterskie, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym; nie była karana za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi (...)

Czy energetyka jądrowa nie osłabi naszej zależności od surowców z Rosji?

Czy energetyka jądrowa nie osłabi naszej zależności od surowców z Rosji?

W związku z wywiadem wicepremiera, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka, pt.: „Pawlak: Energetyka jądrowa nie osłabi naszej zależności od surowców z Rosji", autorstwa Błażeja Dowgielskiego (Dziennik, 20 sierpnia br.), Ministerstwo Gospodarki wyjaśnia: Tytuł artykułu jest nadużyciem i nadinterpretacją dziennikarską. Sugeruje bowiem, że zdanie „(...) Energetyka (...)

Komisja Europejska zaakceptowała Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

Komisja Europejska zaakceptowała Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

Mamy polski KPO Fundusz Odbudowy jest dodatkowym wsparciem dla państw członkowskich, które zapewni finansowanie dla reform i inwestycji po pandemii koronawirusa. Podstawą do sięgnięcia po te pieniądze jest Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Komisja Europejska zaakceptowała nasz KPO. Wynegocjowaliśmy w Brukseli ponad 158,5 mld zł. - "Środki z Krajowego Planu Odbudowy (...)

Strategie inwestycyjne przedsiębiorstw w czasie spowolnienia gospodarczego

Strategie inwestycyjne przedsiębiorstw w czasie spowolnienia gospodarczego

W kwietniu 2009 roku PKPP Lewiatan przeprowadziła reprezentatywne badanie na grupie średnich i dużych polskich przedsiębiorstw, którego celem była weryfikacja realnego wpływu osłabienia gospodarczego na strategie inwestycyjne przedsiębiorstw oraz diagnoza wizerunku dotacji unijnych wśród przedsiębiorców. Badanie zostało przeprowadzone przez TNS OBOP metodą wywiadów kwestionariuszowych (...)

Kondycja dużych firm w Polsce w czasach kryzysu

Kondycja dużych firm w Polsce w czasach kryzysu

W Polsce działa 3400 dużych przedsiębiorstw. Zatrudniają one 40,6% pracujących w całym sektorze przedsiębiorstw i wytwarzają 32,3% jego wkładu do PKB. Skala działania dużych firm oraz posiadane zasoby na ogół skutecznie pozwalają im się chronić przed skutkami kryzysu. Jednak w czasach niepewności te atuty mogą się okazać niewystarczające i wtedy skutki ewentualnych zagrożeń dotkną (...)

Inwestycje alternatywne - policz i nie przelicz się

Inwestycje alternatywne - policz i nie przelicz się

Niskie oprocentowanie lokat skłania cię do inwestowania oszczędności w nietypowe produkty? Inwestować możesz praktycznie we wszystko, jednak bądź świadomy ryzyka utraty wpłaconych pieniędzy. Poza standardowymi walorami takimi jak akcje, obligacje lub waluty na rynku dostępne są także ryzykowne tokeny czy kryptowaluty. Inwestować możesz także w surowce naturalne, metale (...)

Program inwestycyjny dla Centralnego Portu Komunikacyjnego przyjęty

Program inwestycyjny dla Centralnego Portu Komunikacyjnego przyjęty

Uchwała w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023” Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023”, przedłożoną przez Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego.   Uchwała (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Sprowadzanie odpadów z Niemiec

Sprowadzanie odpadów z Niemiec

Jako podatnik VAT UE, zamierzam sprowadzać z Niemiec odpady budowlane celem ich dalszego przetwarzania- recyklingu oraz odsprzedaży uzyskanych w ten sposób surowców wtórnych typu granulat, kruszywo (...)

Emerytura dla pracowników w szczególnych warunkach

Emerytura dla pracowników w szczególnych warunkach

Na stronie internetowej ZUS znalazłem nietypową informację dotyczącą wcześniejszych emerytur. Cytuję formułę:" Emerytura dla niektórych urodzonych po 31 grudnia 1948 r. a przed 1 stycznia 1969 (...)

Postawienie słupów energetycznych na mojej działce

Postawienie słupów energetycznych na mojej działce

Przedsiębiorstwo energetyczne postawiło słupy na mojej działce. Co mogę zrobić? W pierwszej kolejności zanim wystąpi się na drogę sądową proponujemy skierować do przedsiębiorstwa energetycznego (...)

Wymontowanie licznika przez zakład energetyczny

Wymontowanie licznika przez zakład energetyczny

Czy jakieś prawo chroni nas przed pochopnym działaniem Zakładów Energetycznych? Zalegałem ok. 6 tygodni z płatnością za prąd w kwocie 171 PLN. Odsetki od przeterminowanej płatności wynoszą (...)

Obciążenie nieruchomości służebnością mediów

Obciążenie nieruchomości służebnością mediów

Dostałam od ZE warunki przyłączenia do sieci wraz z ich umową, którą muszę wypełnić i podpisać. W tej umowie jest jednak zapis, z którym zupełnie się nie zgadzam a brzmi on tak:"W celu zabezpieczenia (...)

Słup energetyczny na posesji

Słup energetyczny na posesji

Wykupiłem mieszkanie w zabudowie szeregowej wraz z przynależnym gruntem od WAM. Na mojej działce oraz na połowie chodnika (szerokość 1 m) stoją odnogi słupa energetycznego, które uniemożliwiają (...)

Termomodernizacja budynku spółdzielni

Termomodernizacja budynku spółdzielni

Zwracam sie z prośbą o wyjaśnienie problemów, które zarysowały się w działalności spółdzielni w związku z wejściem w życie znowelizowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Wątpliwości (...)

Kapitał zakładowy sp. z o.o.

Kapitał zakładowy sp. z o.o.

Czy kapitał zakładowy musi być cały czas na koncie, czy można nim "obracać"? Jeśli kapitał zakładowy w całości jest pokrywany z wkładów pieniężnych, odpowiednie sumy są wpłacane na konto (...)

Czy należy mi się odszkodowanie w przypadku kiedy inwestycja gminy obniża wartość mojej nieruchomości?

Czy należy mi się odszkodowanie w przypadku kiedy inwestycja gminy obniża wartość mojej nieruchomości?

Od moich dziadków dostałem w spadku dom. Zamierzałem go sprzedać, jednakże rok temu wybudowano przed nim farmę wiatrakową. Od tego czasu nie mogę znaleźć nabywcy, wszyscy rezygnują. Powód: (...)

Krótkoterminowe inwestycje w nieruchomości

Krótkoterminowe inwestycje w nieruchomości

Mamy zamiar kupić z mężem dwa lub trzy mieszkania, wyremontować je i sprzedać. Z jakimi przepisami musimy się zapoznać? Czy będziemy musieli naliczyć VAT przy sprzedaży, nie mamy działalności (...)

Inwestycje spółki na giełdzie

Inwestycje spółki na giełdzie

Istniejąca i działająca od kilku lat spółka z o.o. chce rozpocząć inwestowanie swoich środków na giełdzie papierów wartościowych w pełnym zakresie (wszystkie akcje, kontrakty terminowe, prawa (...)

FORUM PRAWNE

Legalizacja miękkich narkotyków

Legalizacja miękkich narkotyków Chciałem w szanownym gronie osób zajmujących się prawem zadać pytanie: Czy jesteście za legalizacją miękkich narkotyków (np. marihunana) oraz czym Waszym zdaniem (...)

Bardzo dobry adwokat Warszawa (ale nie tylko) - prawo karne

Bardzo dobry adwokat Warszawa (ale nie tylko) - prawo karne Witam, Szukam bardzo dobrego adwokata specjalizującego się w prawie karnym, na terenie Warszawy - aczkolwiek może być z innego miasta o (...)

Protokół zdawczo - odbiorczy licznika prądu - problem z rozwiązaniem umowy z Energetyką

Protokół zdawczo - odbiorczy licznika prądu - problem z rozwiązaniem umowy z Energetyką ponad pół roku rezygnowałam z wynajmowanego przeze mnie lokalu pod działalność handlową. Umowa z Energetyką (...)

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce Wysokie ODSZKODOWANIA (do 10 lat wstecz) za bezumowne korzystanie z mienia, czyli zajęcia terenu pod sieci energetyczne (np. przewody biegnące (...)

Maturzysto, po tych kierunkach będzie PRACA!

Maturzysto, po tych kierunkach będzie PRACA! Witam! Przesyłam wykaz kierunków studiów, na które to pojawiło się zapotrzebowanie na rynku pracy! Specjalizacje z przyszłością ? opublikowane przez (...)

pod jakie prawo podlegają mieszkania służbowe

pod jakie prawo podlegają mieszkania służbowe witam Mieszkamy w mieszkaniu służbowym na jakie mój tata dostał przydział z PKP Energetyka. Po wielu przekształceniach i podziałach PKP pracuje (...)

Spółdzielnia ignoruje wodomierze

Spółdzielnia ignoruje wodomierze Witam W naszym bloku wszystkie mieszkania są wyposażone w wodomierze. Tymczasem 2 tygodnie temu zarząd spółdzielni podjął uchwałę że zużycie wody będzie rozliczane (...)

kredyt na inwestycje

kredyt na inwestycje jeśli potrzebujesz kredytu do spłaty długów, dla projektu lub inny kontaktuje ta pani o imieniu Caroline. To naprawdę hojny pani bo ona mi finansowane $ 45.000 dla projektu, (...)

Uzyskać kredyt na inwestycje

Uzyskać kredyt na inwestycje cześć   jeśli potrzebujesz kredytu do spłaty długów, dla projektu lub inny kontaktuje ta pani o imieniu Caroline. To naprawdę hojny pani bo ona mi finansowane $ 45.000 (...)

Inwestycje z funduszu remontowego

Inwestycje z funduszu remontowego Witam. Mam mieszkanie własnościowe w bloku, w którym znajduje się 6 mieszkań: 4 mieszkania są własnością Urzędu Miasta (mieszkania komunalne) a 2 są własnościowe. (...)

Inwestycje w spółki z Hongkongu

Inwestycje w spółki z Hongkongu Witam. Jestem zainteresowany inwestowaniem w spółki z Hongkongu notowane na tamtejszej giełdzie. Nie prowadzę działalności gospodarczej. Czy obywatel Polski może (...)

Które Małopolskie inwestycje drogowe zostają odłożone na później?

Które Małopolskie inwestycje drogowe zostają odłożone na później? Ponieważ jak wiadomo miasta(min. Kraków) są w kiepskiej kondycji finansowej to podobna sytuacja zapewne musi sie miec w stosunku (...)

Porady prawne