Kto sfinansuje Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych?

Rada Ministrów o funduszu solidarnościowym

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, przygotowany przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. 

Projekt zakłada powstanie Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – nowej instytucji, która będzie wspierała osoby niepełnosprawne. Proponowane rozwiązanie stanowi realizację zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego dotyczącej utworzenia specjalnego funduszu, składającego się m.in. z daniny solidarnościowej pochodzącej od osób najlepiej zarabiających. 

Aby umożliwić osobom niepełnosprawnym niezależne życie i pełny udział we wszystkich jego sferach, niezbędne jest zapewnienie odpowiednich środków, umożliwiających przezwyciężenie barier utrudniających im pełnienie ról społecznych oraz pełne włączenie społeczne.

Obecne wsparcie obejmuje wybrane aspekty aktywizacji zawodowej i społecznej (dzięki środkom Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych), tymczasem osoby niepełnosprawne wymagają szerszego wsparcia, żeby móc korzystać na zasadzie równości z innymi z dostępu do środowiska fizycznego, środków transportu, informacji i komunikacji, urządzeń i technologii oraz różnego rodzaju usług.

Projektowana ustawa przewiduje finansowanie ze środków Funduszu realizacji:

  • zadań z zakresu wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych, ich rodzin oraz opiekunów, w szczególności usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, wytchnieniowych, wspomagających, pobytowych;
  • programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na rzecz osób niepełnosprawnych;
  • zadań związanych z promowaniem i wspieraniem systemu pomocy dla osób niepełnosprawnych.

Kto zapłaci daninę solidarnościową?

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych będzie zasilany m.in. z następujących źródeł:

  • daniny solidarnościowej od dochodów osób fizycznych – w wysokości 4% od nadwyżki dochodów powyżej 1 mln zł za rok podatkowy;
  • części składki z Funduszu Pracy (tj. obowiązkowej składki z „przekierowania”) w wysokości 0,15%. 

Daninę solidarnościową będą płaciły osoby fizyczne, których dochody w roku podatkowym przekroczą 1 mln zł (suma dochodów będzie pomniejszana o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne). Takich osób w 2019 r. będzie ok. 21 tysięcy. Pieniądze wpłyną do tego samego urzędu skarbowego, w którym rozliczany jest podatek dochodowy, czyli do urzędu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika. Wpłacona na rachunek urzędu skarbowego danina solidarnościowa przekazywana będzie na wyodrębniony rachunek Funduszu, w terminie 2 miesięcy od wpływu daniny, nie wcześniej jednak niż przed dniem 1 sierpnia roku następującego po roku podatkowym, za który jest składana deklaracja. Zapłaty daniny solidarnościowej dokonuje się w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Pozostałymi źródłami przychodów Funduszu mogą być:

  • dotacje z budżetu państwa;
  • środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na współfinansowanie projektów finansowanych z Funduszu;
  • odsetki od środków Funduszu pozostających na wyodrębnionych rachunkach bankowych, których obowiązek utworzenia wynika z obowiązujących przepisów lub umów, będących w dyspozycji kierownika jednostki organizacyjnej realizującej zadania finansowane ze środków Funduszu;
  • odsetki od wolnych środków finansowych przekazanych w zarządzanie ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych;
  • grzywny za nie dopełnienie obowiązku opłacenia składek na Fundusz lub wykroczenia przeciwko innym zapisom ustawy w tym zakresie.

Łączne szacowane przychody Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych wyniosą ok. 2 mld zł rocznie. 

Kiedy proponowana ustawa ma wejść w życie?

Nowe rozwiązania zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: