Mieszkanie bez wkładu własnego coraz bliżej

Kolejny z rządowych projektów Polskiego Ładu, po przyjęciu przez Sejm, czeka na rozpatrzenie przez Senat. Mieszkanie bez wkładu własnego to jedna z kluczowych regulacji Polskiego Ładu, nad którymi pracowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Porady prawne

Czemu ma służyć kolejna ustawa Polskiego Ładu”?

W ramach programu „Polski ład” Sejm uchwalił ustawę o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym. Ustawa wyeliminuje barierę, jaką jest brak wkładu własnego wymaganego przez bank przy udzieleniu kredytu hipotecznego. Państwo obejmie gwarancją spłatę części kredytu finansującej wkład własny. W przypadku urodzenia się drugiego dziecka w rodzinie, Bank Gospodarstwa Krajowego dokona na rzecz kredytobiorcy „spłaty rodzinnej” części gwarantowanego kredytu mieszkaniowego w wysokości 20 tys. zł. Gdy na świat przyjdzie trzecie albo kolejne dziecko, wysokość spłaty rodzinnej wyniesie 60 tys. zł. Wysokość objętej gwarancją części kredytu mieszkaniowego może wynieść do 100 tys. zł.

W czasie prac legislacyjnych posłowie przyjęli poprawkę, zgodnie z którą gwarantowany kredytu będzie mógł zostać udzielony nie tylko na zakup, ale także na wykończenie mieszkania.

Łatwiejszy dostęp do mieszkań i bezpieczna sytuacja mieszkaniowa jest podstawą bytową dla rodzin. Dlatego zwiększenie dostępu do własności mieszkania poprzez wzmocnienie zdolności kredytowej jest nieodzowne dla naszego rozwoju społeczno-gospodarczego.

- "Brak mieszkania to jedna z najczęściej wskazywanych przez Polaków przeszkód w podjęciu decyzji o założeniu czy też powiększeniu rodziny. Problemem jest m. in. konieczność zgromadzenia często niemałych środków na wkład własny. Rozwiązanie przynosi projekt ustawy o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym jako jeden z instrumentów określonych w programie „Mieszkanie bez wkładu własnego”, realizowany w ramach Polskiego Ładu przyjętego przez rząd premiera Mateusza Morawieckiego" – mówił sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii Piotr Uściński.

- "Dla tych, którzy dzięki rosnącym zarobkom osiągnęli już zdolność kredytową, a zakupu nie chcą lub nie mogą odwlekać przez kolejne lata, proponujemy skorzystanie z gwarancji BGK udzielanej na część zaciąganego kredytu" – podkreślał wiceminister Uściński.

Na czym będzie polegało wsparcie?

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) będzie udzielał gwarancji do 20% kwoty kredytu, nie więcej niż 100 tys. zł, przez okres co najmniej 15 lat.

Po urodzeniu się drugiego albo kolejnego dziecka w rodzinie, BGK spłaci część tego kredytu. Gwarantowanym kredytem mieszkaniowym będzie mieszkaniowy kredyt hipoteczny spełniający warunki określone w ustawie i udzielany przez banki przystępujące do programu na podstawie umowy zawartej z BGK.

Państwo, za pośrednictwem BGK, będzie gwarantować do 20% kwoty kredytu, jednak nie więcej niż 100 tys. zł.

BGK będzie jednorazowo spłacał część gwarantowanego kredytu mieszkaniowego, w związku z urodzeniem się dziecka. Będzie to tzw. spłata rodzinna, która wyniesie:

  • 20 000 zł – w przypadku powiększenia gospodarstwa domowego o drugie dziecko,
  • 60 000 zł – w przypadku powiększenia gospodarstwa domowego o trzecie albo kolejne dziecko.

Kredyt jest udzielany na minimum 15 lat.

Gwarantowany  kredyt mieszkaniowy będzie mógł być udzielony w walucie polskiej. Dzięki temu nie wystąpią ryzyka kursowe.

Projekt zawiera ponadto mechanizmy ograniczające ryzyko stymulowania wzrostu cen mieszkań. Będzie to wprowadzenie maksymalnego limitu ceny (w tym wkładu budowlanego) w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej finansowanego mieszkania. Drugim z możliwych do zastosowania mechanizmów będzie upoważnienie dla Rady Ministrów pozwalające obniżyć, w rozporządzeniu, wysokość współczynników wpływających na ustawowe limity cenowe.

Etap legislacyjny

8 września Rada Ministrów przyjęła rządowy projekt ustawy o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym oraz o spłatach tego kredytu dokonywanych w związku z powiększeniem gospodarstwa domowego, który został następnie pozytywnie zaopiniowany przez połączone sejmowe komisje Finansów Publicznych i Infrastruktury, a następnie uchwalony 1 października przez Sejm. Ustawa trafiła teraz do Senatu.

Nowe przepisy wejdą po upływie pół roku od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika