Na jaką ochronę mogą liczyć świadkowie koronni?

23 listopada 2006 r. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2006 r. w sprawie udzielania ochrony i pomocy świadkom koronnym i innym uprawnionym osobom. Zastępuje ono dotyczczas obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków, zakresu i sposobu udzielania oraz cofania ochrony i pomocy świadkom koronnym i innym osobom.

Kto może być objęty ochroną?

Nowe rozporządzenie określa szczegółowe warunki, zakres, sposób udzielania, wykonywania, cofania oraz zakończenia ochrony osobistej i pomocy osobom chronionym, którymi w rozumieniu rozporządzenia są: 

 1. świadek koronny i osoby dla niego najbliższe, jeżeli na podstawie postanowienia prokuratora zostali objęci ochroną osobistą lub pomocą; Świadkiem koronnym jest podejrzany, który został dopuszczony do składania zeznań w charakterze świadka, na zasadach i w trybie określonych ustawą o świadku koronnym;
 2. podejrzany, który spełnił łącznie warunki, że:
  • do chwili wniesienia aktu oskarżenia do sądu jako podejrzany w swoich wyjaśnieniach: przekazał organowi prowadzącemu postępowanie informacje, które mogą przyczynić się do ujawnienia okoliczności przestępstwa, wykrycia pozostałych sprawców, ujawnienia dalszych przestępstw lub zapobieżenia im, oraz ujawnił majątek swój oraz znany mu majątek ww. pozostałych sprawców przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 
  • zobowiązał się do złożenia przed sądem wyczerpujących zeznań dotyczących osób uczestniczących w przestępstwie lub przestępstwie skarbowym oraz pozostałych ww. okoliczności, popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. 

oraz osoby dla niego najbliższe, jeżeli na podstawie postanowienia prokuratora zostali objęci ochroną lub pomocą. 

Jaką pomocą mogą być objęte osoby chronione?

Rozporządzenie to dotyczy pomocy udzielanej osobom chronionym w następujących formach: 

 1. w razie zagrożenia życia lub zdrowia, mogą być one objęte ochroną osobistą, a także uzyskać pomoc w zakresie zmiany miejsca pobytu lub zatrudnienia, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach można wydać im dokumenty umożliwiające używanie innych niż własne danych osobowych (tylko świadkowi koronnemu lub osobie mu najbliższej), w tym uprawniające do przekroczenia granicy państwowej, jak również mogą uzyskać inną formę pomocy, a zwłaszcza przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego usuwającego charakterystyczne elementy wyglądu lub operacji plastycznej; 
 2. w wypadku braku możliwości zapewnienia takim osobom świadczeń opieki zdrowotnej w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, osobom tym może być przyznana pomoc finansowa na pokrycie kosztów uzyskania następujących świadczeń opieki zdrowotnej:
  • badanie diagnostyczne, w tym medyczną diagnostykę laboratoryjną;  
  • świadczenia na rzecz zachowania zdrowia, zapobiegania chorobom i wczesnego wykrywania chorób, w tym obowiązkowe szczepienia ochronne;  
  • podstawową opiekę zdrowotną;  
  • świadczenia w środowisku nauczania i wychowania;  
  • ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne;  
  • rehabilitację leczniczą;  
  • świadczenia stomatologiczne;  
  • leczenie szpitalne;  
  • świadczenia wysokospecjalistyczne;  
  • leczenie w domu chorego;  
  • badanie i terapię psychologiczną;  
  • badanie i terapię logopedyczną;  
  • świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, w tym opiekę paliatywno-hospicyjną;  
  • pielęgnację niepełnosprawnych i opiekę nad nimi;  
  • opiekę nad kobietą w okresie ciąży, porodu i połogu;  
  • opiekę nad kobietą w okresie karmienia piersią;  
  • opiekę prenatalną nad płodem i opiekę nad noworodkiem oraz wstępną ocenę stanu zdrowia i rozwoju niemowlęcia;  
  • opiekę nad zdrowym dzieckiem, w tym ocenę stanu zdrowia i rozwoju dziecka do lat 18;  
  • leczenie uzdrowiskowe;  
  • zaopatrzenie w produkty lecznicze, wyroby medyczne i środki pomocnicze; 
  • transport sanitarny;  
  • ratownictwo medyczne;
 3. w razie niemożności zatrudnienia osób chronionych, może być im przyznana pomoc finansowa, w szczególności przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania;
 4. w razie zastosowania ochrony lub pomocy polegającej na zmianie miejsca pobytu lub wydaniu dokumentów, o których mowa w pkt 1, Komendant Główny Policji może zobowiązać właściwą placówkę operatora pocztowego do: 
  • przekazywania pod wskazany przez siebie adres przesyłek przeznaczonych dla osoby objętej ochroną,  
  • doręczania przesyłek przeznaczonych dla osoby objętej ochroną za pośrednictwem osoby przez niego upoważnionej

Komendant Główny Policji zapewnia wówczas niezwłoczne doręczanie przesyłek adresatowi.  

Jak złożyć

wniosek o udzielenie

ochrony lub

pomocy?

W przedmiocie zastosowania ochrony lub pomocy, o których mowa w ww. pkt 1-3 prokurator wydaje postanowienie na wniosek świadka koronnego, podejrzanego, który spełnił warunki wymienione na początku, lub osoby dla nich najbliższej w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego. W przedmiocie zaś ochrony osobistej, na wniosek świadka koronnego lub osoby dla niego najbliższej w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, odbywających karę pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanych, przebywających w zakładach karnych lub aresztach śledczych, prokurator wydaje postanowienie o udzieleniu ochrony osobistej, które wykonuje Dyrektor Generalny Służby Więziennej.

Taki wniosek o udzielenie ochrony lub pomocy, składa się w formie pisemnej lub ustnie do protokołu. W takim wniosku o udzielenie ochrony lub pomocy wskazuje się okoliczności uprawdopodobniające zagrożenie życia lub zdrowia każdej osoby, która ma być chroniona. 

Do przestrzegania jakich zasad i zaleceń zobowiązuje się osobę chronioną?

Komendant Główny Policji lub Dyrektor Generalny Służby Więziennej przedstawia osobie wnioskującej o udzielenie ochrony zasady i zalecenia w zakresie ochrony oraz odbiera od tej osoby pisemne zobowiązania do wykonywania obowiązków oraz do przestrzegania zasad i zaleceń w zakresie ochrony. Komendant Główny Policji lub Dyrektor Generalny Służby Więziennej przesyła następnie prokuratorowi prowadzącemu postępowanie kopię zasad i zaleceń oraz pisemnych zobowiązań, wraz z informacją o planowanych formach ochrony lub pomocy. W tych zasadach i zaleceniach w szczególności określa się: 

 • działania, które ze względów bezpieczeństwa osoba chroniona musi podejmować oraz których z tych samych względów nie może podejmować; 
 • informacje, które osoba chroniona przekazuje Komendantowi Głównemu Policji, dotyczące w szczególności kontaktów rodzinnych, towarzyskich i przestępczych, stanu majątkowego, stanu zdrowia i innych okoliczności istotnych dla wykonywania ochrony lub pomocy. 

Kiedy ochrona może być udzielona?

Przed udzieleniem ochrony lub pomocy oraz w trakcie udzielania można przeprowadzać badania psychofizjologiczne i psychologiczne osób obejmowanych ochroną lub pomocą, za ich pisemną zgodą.

Ochrona może być udzielona, jeżeli zaistniały okoliczności wskazujące na prawdopodobieństwo powstania sytuacji powodującej konieczność bezpośredniego przeciwdziałania zagrożeniu życia lub zdrowia osoby chronionej

Na czym polega ochrona osobista?

Ochrona polega na: 

 • stałej obecności policjantów w pobliżu osoby chronionej albo dostosowaniu przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej warunków tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności do wymogów zapewniających osobie chronionej osobiste bezpieczeństwo w areszcie śledczym lub zakładzie karnym; 
 • czasowej obecności policjanta lub policjantów w pobliżu osoby chronionej; 
 • czasowej obserwacji osoby chronionej i otoczenia, w którym przebywa; 
 • wskazywaniu osobie chronionej bezpiecznego miejsca przebywania oraz czasu i sposobu przemieszczania się; 
 • określaniu zakresu, warunków i sposobu kontaktowania się osoby chronionej z innymi osobami. 

Kiedy może być udzielona pomoc w zakresie zmiany miejsca pobytu?

Pomoc w zakresie zmiany miejsca pobytu może być udzielona przede wszystkim w przypadkach konieczności zapewnienia długotrwałej ochrony lub stwierdzenia, że ochrona osobista nie wystarczy do skutecznego przeciwdziałania zagrożeniu życia lub zdrowia osoby chronionej. 

Na czym polega pomoc w zakresie zmiany miejsca pobytu?

Zgodnie z nowymi przepisami, pomoc w zakresie zmiany miejsca pobytu polega na podejmowaniu przedsięwzięć o charakterze organizacyjnym lub finansowym, umożliwiających osobie chronionej pobyt w miejscu innym niż dotychczasowe, a w szczególności na: 

 • udostępnieniu tymczasowego lokalu mieszkalnego, zapewniającego podstawowe potrzeby bytowe; 
 • pomocy w wynajęciu lub zakupie mieszkania;
 • pomocy w przeprowadzce lub zagospodarowaniu; 
 • pomocy w umieszczeniu dzieci w szkole, przedszkolu lub żłobku;
 • podejmowaniu czynności niezbędnych do: 
  • ochrony mieszkania i mienia pozostawionych w poprzednim miejscu pobytu, 
  • roztoczenia opieki nad pozostawioną osobą niedołężną lub chorą, którą osoba chroniona się opiekowała, 
  • załatwienia innych ważnych spraw życiowych związanych ze zmianą miejsca pobytu. 

Na jakich zasadach można uzyskać pomoc finansową na pokrycie kosztów uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej?

Pomocy finansowej na pokrycie kosztów uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej udziela się, jeśli ze względu na warunki wykonywania ochrony osobistej lub brak ubezpieczenia zdrowotnego osoba chroniona nie może korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej według procedur ustalonych w ramach finansowania tych świadczeń ze środków publicznych.

W razie przyznania osobie chronionej takiej pomocy, Komendant Główny Policji może wskazywać lekarzy i placówki medyczne, od których osoba chroniona powinna uzyskiwać świadczenia opieki zdrowotnej. Osoba chroniona jest wówczas obowiązana stosować się do warunków korzystania z pomocy. W przypadku niestosowania się do tych warunków, osobę chronioną można pozbawić pokrycia lub zwrotu kosztów uzyskiwania świadczeń opieki zdrowotnej. 

Na jakich zasadach można uzyskać

pomoc w zakresie zmiany miejsca zatrudnienia?

Jak stanowi nowe rozporządzenie, pomoc w zakresie zmiany miejsca zatrudnienia może być udzielona

 1. jeżeli zagrożenie życia lub zdrowia osoby chronionej jest związane z dotychczasowym miejscem zatrudnienia; 
 2. w razie konieczności zapewnienia źródła utrzymania osobie chronionej, która zmieniła miejsce pobytu

W zakresie zmiany miejsca zatrudnienia osobie chronionej może być udzielona pomoc polegająca na: 

 • uzyskiwaniu i przekazywaniu informacji o możliwościach zatrudnienia; 
 • umożliwieniu uzyskania nowych kwalifikacji lub podniesienia poziomu wykształcenia

Przy udzielaniu takiej pomocy Komendant Główny Policji uwzględnia, w miarę możliwości, kwalifikacje zawodowe i inne warunki osobiste osoby chronionej. 

Kiedy osobie chronionej można wydać dokumenty umożliwiające używanie innych niż własne danych osobowych?

Osobie chronionej można wydać dokumenty umożliwiające używanie innych niż własne danych osobowych w przypadku szczególnego zagrożenia jej życia lub zdrowia, a także w przypadkach: 

 1. jeżeli inne formy ochrony lub pomocy nie są wystarczające do zapewnienia bezpieczeństwa osoby chronionej; 
 2. gdy ochrona lub pomoc będą miały charakter długotrwały

W tych przypadkach osobie chronionej można wydać także dokumenty umożliwiające używanie innych niż własne danych osobowych, uprawniające do przekroczenia granicy państwowej, jeżeli: 

 • ze względu na rodzaj zagrożenia opuszczenie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę chronioną jest niezbędne do zapewnienia skutecznej ochrony; 
 • wyjazd osoby chronionej za granicę jest uzasadniony jej ważnymi sprawami osobistymi, nie powoduje wzrostu zagrożenia życia lub zdrowia i nie narusza interesu wymiaru sprawiedliwości; 
 • względy bezpieczeństwa wymagają posługiwania się takimi dokumentami w kraju. 

Osoba chroniona nie ponosi kosztów wydania tego typu dokumentów. Wydanie dokumentów następuje po przeprowadzeniu czynności niezbędnych do wprowadzenia nowych danych osobowych do odpowiednich dokumentów urzędowych, w zakresie koniecznym do skutecznej ochrony. 

Przed wydaniem dokumentów umożliwiających używanie innych niż własne danych osobowych osoba chroniona jest obowiązana przekazać Komendantowi Głównemu Policji dotychczas posiadane dokumenty pozwalające na określenie tożsamości tej osoby. Komendant Główny Policji zapewnia wydanie dokumentów umożliwiających używanie innych niż własne danych osobowych oraz przyjmuje do depozytu dokumenty dotychczas posiadane przez osobę chronioną, pozwalające na określenie tożsamości tej osoby. W przypadkach uzasadnionych udziałem w czynnościach postępowania prowadzonego na podstawie ustawy lub czynnościach cywilnoprawnych i w innych sytuacjach szczególnych, wydaje się osobie chronionej, na czas trwania tych czynności lub sytuacji, dokumenty pozwalające na określenie tożsamości tej osoby. 

W razie wydania przez Komendanta Głównego Policji zarządzenia o zmianie formy pomocy, polegającej na wydaniu dokumentów umożliwiających używanie innych niż własne danych osobowych, osoba, której wydano dokumenty, jest obowiązana zwrócić je w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się zarządzenia. Jeżeli wydanie dokumentów umożliwiających używanie innych niż własne danych osobowych nastąpiło na czas oznaczony, osoba, której wydano dokumenty, jest obowiązana zwrócić je w terminie 7 dni od dnia ustania tej formy pomocy. Po spełnieniu tego warunku wydaje się z depozytu dokumenty przekazane Policji. 

Jak zapewnia się osobie chronionej odbieranie i wysyłanie przesyłek?

W razie udzielenia pomocy w zakresie zmiany miejsca pobytu lub wydania dokumentów umożliwiających używanie innych niż własne danych osobowych, Komendant Główny Policji zapewnia osobie chronionej odbieranie przesyłek, których osoba chroniona jest adresatem, przez policjanta posiadającego upoważnienie osoby chronionej lub Komendanta Głównego Policji

 1. pod adresem wskazanym na przesyłce lub w umowie o świadczenie usług pocztowych;
 2. w placówce operatora pocztowego;
 3. pod adresem wskazanym operatorowi pocztowemu przez Komendanta Głównego Policji. 

Policjant odbierający przesyłkę okazuje ww. upoważnienie. Przesyłki odebrane przez policjanta przekazuje się osobie chronionej za pokwitowaniem. Przed doręczeniem przesyłki osobie chronionej policjant sprawujący ochronę może, za zgodą osoby chronionej, dokonać kontroli zawartości przesyłki. Jeśli osoba chroniona odmawia pokwitowania odbioru przesyłki, to policjant sprawujący ochronę umieszcza adnotację o tym na dokumencie pokwitowania odbioru. W przypadku gdy osoba chroniona odmówi odbioru przesyłki, policjant sprawujący ochronę zwraca przesyłkę operatorowi pocztowemu z pokwitowaniem odbioru zawierającym ww. adnotację. 

W przypadku udzielenia pomocy w zakresie zmiany miejsca pobytu wysyłanie przesyłek przez osobę chronioną następuje, w razie potrzeby, za pośrednictwem policjanta upoważnionego przez Komendanta Głównego Policji.

Kiedy osoba chroniona może uzyskać pomoc finansową?

Pomoc finansowa może być przyznana osobie chronionej, która nie posiada źródeł utrzymania i nie może podjąć pracy z powodu: 

 1. zagrożenia jej życia lub zdrowia związanego z podjęciem pracy; 
 2. braku możliwości zatrudnienia

Osobom pełnoletnim można przyznać pomoc finansową do wysokości przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Osobom małoletnim można przyznać pomoc finansową do wysokości 50 % tej kwoty. Jednak w szczególnie uzasadnionych przypadkach wysokość pomocy może być inna niż określona wyżej. 

Pomoc finansowa przyznana osobie chronionej może być wypłacana w gotówce za pokwitowaniem, przekazem, przelewem lub w inny sposób uzgodniony z osobą chronioną. 

Przed zakończeniem ochrony i pomocy Komendant Główny Policji może ponadto przyznać osobie chronionej pomoc finansową na zagospodarowanie

W przypadku udzielenia pomocy polegającej na zmianie miejsca pobytu osoba chroniona ma obowiązek pokrywania ze środków uzyskanych w ramach pomocy finansowej kosztów użytkowania lokalu mieszkalnego i szkód przez nią wyrządzonych w tym lokalu.

Kiedy osobę chronioną można poddać operacji plastycznej?

Pomoc polegająca na przeprowadzeniu zabiegu chirurgicznego usuwającego charakterystyczne elementy wyglądu lub operacji plastycznej może być udzielona, jeżeli jest niezbędna do zapewnienia bezpieczeństwa osobie chronionej i pozwoli na istotną zmianę wyglądu tej osobyUdzielenie takiej  pomocy polega na zorganizowaniu i sfinansowaniu przeprowadzenia zabiegu lub operacji w zakładzie opieki zdrowotnej

Na jaki okres udzielana jest pomoc?

Ochrony lub pomocy udziela się w zasadzie na czas oznaczony wskazany w postanowieniu prokuratora, z wyjątkiem oczywiście  pomocy polegającej na dokonaniu operacji plastycznej. 

Wydanie dokumentów umożliwiających używanie innych niż własne danych osobowych może natomiast nastąpić na czas nieoznaczony. 

Zgodnie z przepisami nowego rozporządzenia, jeżeli zagrożenie życia lub zdrowia osoby chronionej nie ustało, prokurator na wniosek tej osoby lub z urzędu, za jej zgodą, może wydać postanowienie o udzieleniu ochrony lub pomocy na dalszy czas oznaczony.

Kiedy pomoc lub ochrona osobista się kończy?

Komendant Główny Policji lub Dyrektor Generalny Służby Więziennej może wystąpić do prokuratora o: 

 • cofnięcie ochrony lub pomocy - w przypadku naruszenia przez osobę chronioną zasad i zaleceń w zakresie ochrony albo niewykonywania obowiązków ciążących z mocy ustawy oraz wynikających z prawomocnych orzeczeń i decyzji - w razie korzystania z ochrony lub pomocy polegających na zmianie miejsca pobytu lub wydaniu dokumentów umożliwiających używanie innych niż własne danych osobowych; 
 • zakończenie ochrony lub pomocy - w razie ustania przesłanek, które uzasadniały ich udzielenie

Cofnięcie ochrony lub pomocy następuje: 

 1. w przypadkach:
  • umyślnego naruszenia przez osobę objętą ochroną zasad lub zaleceń w zakresie ochrony lub uporczywego uchylania się od wykonywania obowiązków ciążących nań z mocy ustawy oraz wynikających z prawomocnych orzeczeń i decyzji - w razie korzystania z ochrony lub pomocy polegających na zmianie miejsca pobytu lub wydaniu dokumentów umożliwiających używanie innych niż własne danych osobowych;
  • podjęcia zawieszonego postępowania karnego w wypadkach określonych w art. 10 ustawy o świadku koronnym albo wznowienia postępowania karnego w wypadkach określonych w art. 11 tej ustawy,
 2. jeżeli osoba chroniona rażąco narusza warunki udzielenia ochrony lub pomocy, a zwłaszcza: 
  • nie przestrzega porządku prawnego,
  • zataja istotne informacje mające znaczenie dla ochrony, 
  • nie stosuje się do niezbędnych dla ochrony poleceń policjantów sprawujących ochronę, 
  • korzysta z pomocy niezgodnie z jej przeznaczeniem. 

Ochronę i pomoc kończy się w przypadkach: 

 1. uwzględnienia wniosku osoby chronionej o zakończenie ochrony lub pomocy; przy czym wniosek ten może być cofnięty do czasu wydania postanowienia prokuratora;  
 2. ustania zagrożenia życia i zdrowia osoby chronionej;
 3. uzyskania dokumentów umożliwiających używanie innych niż własne danych osobowych lub możliwości zarobkowania. 

Jakie jeszcze zasady dotyczą ochrony osobistej i pomocy?

Wnioski, protokoły, postanowienia, a także inne dokumenty i materiały, dotyczące okoliczności ochrony lub pomocy, wyłącza się z akt postępowania.

Komendant Główny Policji przekazuje prokuratorowi zarządzenia wydane w przedmiocie ochrony lub pomocy. Komendant Główny Policji współdziała z innymi organami oraz instytucjami państwowymi i samorządowymi, w tym szkołami i uczelniami, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobie chronionej. 

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2006 r. w sprawie udzielania ochrony i pomocy świadkom koronnym i innym uprawnionym osobom (Dz. U. 2006 r., Nr 201, poz. 1480);
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym (Dz. U. 1997 r., Nr 114, poz. 738, ze zm.);
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2004 r., Nr 210, poz. 2135, ze zm.);
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 2004 r., Nr 39, poz. 353, ze zm.)
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Nowe zasady udzielania ochrony świadkom koronnym

Nowe zasady udzielania ochrony świadkom koronnym

23 listopada 2006 r. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2006 r. w setOstatni( '1' ); sprawie setOstatni( '2' ); udzielania setOstatni( '3' ); ochrony i setOstatni( '4' ); pomocy setOstatni( '5' ); świadkom setOstatni( '6' ); koronnym i setOstatni( '7' ); innym setOstatni( '8' ); uprawnionym setOstatni( '9' ); osobom. Zastępuje ono dotyczczas obowiązujące (...)

Ruszył Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Ruszył Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Zakup mieszkania od dewelopera jest bezpieczniejszy Weszła w życie nowa ustawa deweloperska, dzięki której nabywcy mieszkań na rynku pierwotnym będą lepiej chronieni – odzyskają całość wpłaconych pieniędzy nawet w przypadku upadłości dewelopera. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wspólnie wyjaśniają najważniejsze (...)

Na jaką pomoc społeczną można liczyć?

Na jaką pomoc społeczną można liczyć?

Jakie są kryteria przyznawania świadczeń z pomocy społecznej? Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradności w sprawach (...)

Akt o usługach cyfrowych

Akt o usługach cyfrowych

Pierwsze wspólne przepisy dotyczące obowiązków i odpowiedzialności pośredników na jednolitym rynku otworzą nowe możliwości świadczenia usług cyfrowych ponad granicami przy równoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony użytkowników bez względu na ich miejsce zamieszkania w UE. ##baner## Jakie są najważniejsze cele aktu o usługach (...)

Ochrona nie tylko dla świadka koronnego

Ochrona nie tylko dla świadka koronnego

Prokuratura chce harmonizacji przepisów programu ochrony świadka w całej Unii Europejskiej. Dzisiaj w zależności od kraju poziom ochrony świadków jest na różnym poziomie – pisze Rzeczpospolita. W Polsce w najlepszej sytuacji są świadkowie koronni, choć to właśnie oni działali w świecie przestępczym. Teraz korzystają z bezkarności w zamian za współpracę (...)

Jakie podejrzany ma prawa?

Jakie podejrzany ma prawa?

  Kto jest podejrzanym, a kto oskarżonym?  Podejrzany to osoba, co do której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów albo której bez wydania takiego postanowienia postawiono zarzut w związku z przystąpieniem do przesłuchania w charakterze podejrzanego. Podejrzanym jest się zawsze o popełnienie konkretnego czynu zabronionego. Oskarżonym natomiast jest osoba, (...)

Jakie są prawa i obowiązki podejrzanego w postępowaniu karnym?

Jakie są prawa i obowiązki podejrzanego w postępowaniu karnym?

Kto ma status podejrzanego w postępowaniu karnym? Podejrzany to osoba, wobec której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów albo której postawiono już zarzut w związku z rozpoczęciem przesłuchania w charakterze podejrzanego. Do czasu wydania prawomocnego wyroku jest on uznawany za niewinnego! Nie ma obowiązku dowodzić swojej niewinności! To oskarżyciel musi dowieść (...)

Zamiast w więzieniu zamkną ich w domu

Zamiast w więzieniu zamkną ich w domu

Oskarżony poczeka na proces i wyrok siedząc przed telewizorem we własnym mieszkaniu. Na jego ręce lub nodze znajdzie się bransoletka z nadajnikiem, a w domu stacjonarne urządzenie monitorujące. Sąd określi, na jaką odległość od niego będzie można oddalić się aresztantowi. Maksymalnie będzie to 200 metrów w każdym kierunku. Sam areszt może potrwać 2 lata. Z takiego rozwiązania (...)

Który sąd osądzi przestępcę?

Który sąd osądzi przestępcę?

  Rozdział 1 działu II Kodeksu postępowania karnego (dalej: k.p.k.) określa właściwość i skład sądu karnego. W których sprawach orzeka sąd rejonowy? Właściwość sądów jest wyznaczana przez przedmiot orzekania, a nie przez ilość wysiłku organizacyjnego czy intelektualnego, jaki trzeba włożyć w zbadanie sprawy przed wyrokowaniem. Ustalanie właściwości (...)

Jakie są prawa i obowiązki pokrzywdzonego w postępowaniu karnym?

Jakie są prawa i obowiązki pokrzywdzonego w postępowaniu karnym?

Kto ma status pokrzywdzonego w postępowaniu karnym? Pokrzywdzony to osoba, której dobro zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone. Pokrzywdzona może być również np. spółka (podmiot zbiorowy). W jej imieniu występuje osoba uprawniona. Jeżeli pokrzywdzony nie ma ukończonych 18 lat albo jest ubezwłasnowolniony bądź niesamodzielny, to może być reprezentowany przez (...)

Sfałszowanie dokumentu, a bezumowne korzystanie z przedmiotu spadkowego – opinia prawna

Sfałszowanie dokumentu, a bezumowne korzystanie z przedmiotu spadkowego – opinia prawna

Stan faktyczny W ubiegłym  roku w październiku 2003 r. złożyłem zawiadomienie do prokuratury o sfałszowanie moich podpisów w wydziale komunikacji na wniosku o zmianę numeru  silnika w samochodzie, którego jestem właścicielem. Zmiany numeru silnika i jego wymiany dokonała osoba, która  formalnie  nie  jest właścicielem samochodu (używała mojego (...)

Świadek koronny mniej bezpieczny

Świadek koronny mniej bezpieczny

Na operację plastyczną świadek koronny lub jego żona będą mogli liczyć tylko w wyjątkowych sytuacjach. Kilka dni temu, 31 sierpnia, weszła w życie dogłębnie zmieniona ustawa o świadku koronnym. Nałożyła na niego obowiązek ujawnienia majątku swojego i wspólników. Skruszony gangster może też liczyć na nową tożsamość, miejsce zamieszkania, czasem twarz. Przede wszystkim zaś (...)

Pierwszy świadek koronny w sprawie gospodarczej

Pierwszy świadek koronny w sprawie gospodarczej

Pierwszy w Polsce świadek koronny, który ma na sumieniu przestępstwa gospodarcze, a nie kryminalne, pojawi się w śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Apelacyjną w Krakowie – dowiedziało się ŻW. (...)Powoływanie „skruszonych” w sprawach gospodarczych umożliwia znowelizowana niedawno przez Sejm ustawa o świadku koronnym Życie Warszawy 22.09.2006 r. świadek, koronny, (...)

Coś o świadku koronnym

Coś o świadku koronnym

Świadek koronny to przestępca, który za obietnicę bezkarności wyda swoich kompanów i opowie organom ścigania o przestępstwach, których dopuścił się w ich towarzystwie. Skruszony może liczyć na tak szczególny status w sprawach gangów, o zabójstwo, handel bronią czy korupcję. Rzeczpospolita 16.11.2004 r. świadek koronny

Kiedy może nastąpić warunkowe umorzenie postępowania karnego?

Kiedy może nastąpić warunkowe umorzenie postępowania karnego?

Kiedy sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne? Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli: wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości,  a postawa sprawcy nie karanego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, (...)

Proces karny i postępowanie cywilne - wzajemne zależności

Proces karny i postępowanie cywilne - wzajemne zależności

  Co do zasady postępowanie cywilne służy załatwianiu spraw cywilnych, zaś postępowanie karne - spraw karnych. Odmienne są więc przedmioty tych postępowań. Różne też normy prawne mają być w tych postępowaniach realizowane. Postępowanie cywilne służy bezpośrednio ochronie sfery prawnej poszczególnych podmiotów prawnych. Postępowanie karne zmierza zaś do (...)

Tylko lekarze sądowi będą mogli usprawiedliwiać nieobecność uczestników postępowania karnego i cywilnego

Tylko lekarze sądowi będą mogli usprawiedliwiać nieobecność uczestników postępowania karnego i cywilnego

Czemu mają służyć nowe regulacje?Z dniem z dniem 1 lutego 2008 r. wejdzie w życie większość przepisów ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym. Czynności procesowe dokonane przed wejściem w życie ustawy na podstawie przepisów dotychczasowych są skuteczne. Nowa ustawa ta określa: warunki oraz tryb nabywania i utraty prawa do wykonywania czynności lekarza (...)

Kiedy nie można odmówić wykonania europejskiego nakazu aresztowania?

Kiedy nie można odmówić wykonania europejskiego nakazu aresztowania?

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 25 lipca 2018 r. wydał wyrok w sprawie C-268/17 - AY (dotyczący nakazu aresztowania i świadka). Uznał w nim, iż nie można odmówić wykonania europejskiego nakazu aresztowania na podstawie decyzji prokuratora o zakończeniu postępowania karnego, jeśli w jego toku osoba, której dotyczy nakaz została przesłuchana wyłącznie w charakterze (...)

Kiedy nastąpi wznowienie postępowania karnego?

Kiedy nastąpi wznowienie postępowania karnego?

Wznowienie postępowania jest - obok kasacji - nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia, przysługującym od orzeczeń już prawomocnych. Wznowienia nie należy przy tym traktować jako "trzeciej instancji". Jest ono dopuszczalne tylko w ściśle określonych przypadkach. W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że o ile podstawą kasacji mogą być uchybienia w samym postępowaniu sądu, o tyle przyczyny (...)

Ochrona i pomoc dla pokrzywdzonego i świadka. Będzie nowa ustawa

Ochrona i pomoc dla pokrzywdzonego i świadka. Będzie nowa ustawa

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt ustawy o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka, który określa zasady, warunki i zakres stosowania środków ochrony i pomocy kierowanej do pokrzywdzonego i świadka oraz osób im najbliższych w sytuacji toczącego się lub zakończonego postępowania karnego (postępowania karnego skarbowego), jeśli istnieje zagrożenie dla ich życia (...)

Regulacje dotyczące zawodu pracownika socjalnego

Regulacje dotyczące zawodu pracownika socjalnego

Na stronach Ministerstwa Polityki Społecznej znajduje się projekt ustawy o zawodzie pracownika socjalnego, która określa zasady i warunki wykonywania zawodu pracownika socjalnego oraz uzyskiwania specjalizacji zawodowej i awansu zawodowego, a także obowiązki i prawa pracowników socjalnych i sposób prowadzenia Rejestru Pracowników Socjalnych. Czy pracownik socjalny to nowa grupa zawodowa? Właściwie (...)

Niekonstytucyjne przeszukania

Niekonstytucyjne przeszukania

Przepisy regulujące przeszukanie osób, dokonywanie kontroli osobistej oraz przeszukanie pojazdów przez funkcjonariuszy publicznych Brak ustalenia w ustawach pojęć „przeszukanie osoby” i „kontrola osobista” narusza konstytucyjne prawa i wolności człowieka. Konstytucję naruszają także analizowane rozporządzenia, które praktycznie samodzielnie i całościowo (...)

Pomoc de minimis - Co to jest i jak na tym skorzystać?

Pomoc de minimis - Co to jest i jak na tym skorzystać?

  Zasada niedopuszczalności pomocy publicznej wyrażona w Traktacie wprowadzającym Wspólnotę Europejska, czyli w akcie prawnym uznanym za aktualną konstytucję zjednoczonej Europy, wynika z ogólnego kapitalistycznego założenia, że wszelka interwencja Państwa w gry wolnego rynku może się tylko źle skończyć – zachwieje wolną konkurencję, wpłynie na wymianę handlową (...)

Pomoc publiczna - kto i kiedy może ją uzyskać?

Pomoc publiczna - kto i kiedy może ją uzyskać?

Czym jest pomoc publiczna? No właśnie, według praw wolnego rynku – złem. To rynek za pomocą "naturalnych" mechanizmów ("tzw. niewidzialnej ręki"), jakim jest m.in. wolna konkurencja, wypiera słabszych, daje bogactwo lepszym, a na pewno silniejszym i zapewnia harmonię w obrocie handlowym. A pomoc publiczna może ten mechanizm tylko zniekształcić. Przepisy unijne (i tu trzeba zaznaczyć, (...)

Przepisy ratujące przedsiębiorców w kłopotach już wkrótce

Przepisy ratujące przedsiębiorców w kłopotach już wkrótce

Coraz bliżej zmian w ramach Polityki Nowej Szansy 120 mln zł z budżetu rocznie przez 10 lat dla przedsiębiorców w kłopotach - taki będzie efekt ustawy dot. Polityki Nowej Szansy. Dzięki nowym przepisom przedsiębiorcy będą mogli również uzyskać ulgę na restrukturyzację niektórych należności publiczno-prawnych o szacunkowej wartości 50 mln zł rocznie. Operatorem (...)

Jak będzie można uzyskać bezpłatną pomoc prawną?

Jak będzie można uzyskać bezpłatną pomoc prawną?

Czego dotyczy projektowana ustawa?  Wreszcie Sejm zajął się projektem ustawy o dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej przyznawanej przez państwo osobom fizycznym. Projekt ten reguluje zasady, warunki i tryb przyznawania i udzielania przez państwo, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nieodpłatnej pomocy prawnej osobom fizycznym. Ustawa ma wejść w życie w zasadzie z dniem 30 maja (...)

Uporczywe nękanie - stalking, czyli co grozi stalkerowi?

Uporczywe nękanie - stalking, czyli co grozi stalkerowi?

Wraz z rozwojem techniki coraz więcej osób staje się ofiarami uporczywego nękania. Jak się bronić przed stalkerem? Stalking – czyli co? "Stalking" to określenie pochodzące z języka angielskiego i oznacza „skradanie się” lub „podchody”. Pod koniec lat 80. mianem stalkingu zaczęto określać nowe zjawisko społeczne, jakim było obsesyjne podążanie (...)

Nadzwyczajne złagodzenie kary w kodeksie karnym

Nadzwyczajne złagodzenie kary w kodeksie karnym

Kiedy sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kar? Kodeks karny przewiduje dwa tryby zastosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary - fakultatywny oraz obligatoryjny (obowiązkowy). Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary (fakultatywnie) w sytuacjach określonych w kodeksie karnym oraz wobec młodocianego, jeśli przemawiają za tym względy określone w art. 54 § 1 kodeksu (...)

Warunkowe zawieszenie wykonania kary - czyli \

Warunkowe zawieszenie wykonania kary - czyli \"kara w zawiasach\"

    Często sądy karne, aby uniknąć negatywnych konsekwencji wykonania kary (zwłaszcza kary pozbawienia wolności), orzekają karę „w zawieszeniu” („w zawiasach”).  W jakich przypadkach sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary? Sąd skazujący może warunkowo zawiesić wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności nie przekraczającej 2 lat, kary ograniczenia (...)

Konfiskata rozszerzona - trzeba udowodnić legalność pochodzenia mienia

Konfiskata rozszerzona - trzeba udowodnić legalność pochodzenia mienia

Jakie są cele nowelizacji? Nowelizacja Kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw umożliwia odbieranie majątków pochodzących z przestępstwa, pozwala skutecznie walczyć ze zorganizowaną przestępczością oraz dostosowuje polskie prawo do współczesnych standardów. Do wdrożenia tych przepisów zobowiązuje Polskę prawo unijne. Ustawa z dnia 23 marca 2017 (...)

Bezwzględna walka z pedofilią!

Bezwzględna walka z pedofilią!

Za zgwałcenie dziecka pedofil trafi do więzienia nawet na 30 lat,  najbardziej zaburzonym sprawcom grozić będzie bezwzględne dożywocie, ohydne zbrodnie pedofilskie nigdy nie będą się przedawniać, koniec z karami „w zawiasach” dla zwyrodnialców, ochroną karną przed czynami pedofilskimi zostaną objęte dzieci do 16 roku życia, a nie jak dziś do 15, a  w „rejestrze (...)

Stosowanie ustawy o STIR

Stosowanie ustawy o STIR

STIR (system teleinformatyczny izby rozliczeniowej) umożliwia wymianę informacji między systemem bankowym a Krajową Administracją Skarbową (KAS) i zapobiega wyłudzeniom skarbowym, których najczęściej dokonują zorganizowane grupy przestępcze. STIR już działa Przykładem jego sprawnego działania jest szybka identyfikacja nowo założonego podejrzanego rachunku bankowego i uniemożliwienie (...)

Jakie są prawa człowieka?

Jakie są prawa człowieka?

Czym zajmuje się Rada Europy? Rada Europy powstała w 1949 roku. Jest to międzyrządowa organizacja, która stawia sobie za cel:  osiągnięcie większej jedności między państwami członkowskimi, ochronę i upowszechnianie praw człowieka, pluralizmu demokratycznego i rządów prawa, pogłębianie świadomości społeczeństw europejskich oraz tworzenie warunków sprzyjających (...)

Fachowcy od przestępczości zorganizowanej otrzymają mniejsze wynagrodzenie

Fachowcy od przestępczości zorganizowanej otrzymają mniejsze wynagrodzenie

Jedna trzecia fachowców prowadzących kluczowe sprawy w wydziałach ds. przestępczości zorganizowanej zarobi mniej, nawet o 3 tys. zł miesięcznie. (...) Pod koniec grudnia zeszłego roku minister Zbigniew Ćwiąkalski podpisał rozporządzenie, które wprowadza zmiany. W nieoficjalnych rozmowach z „Rz” prokuratorzy PZ przyznają, że spora część najbardziej doświadczonych na reformie (...)

Eksperci o konfiskacie in rem

Eksperci o konfiskacie in rem

Nowoczesna metoda zwalczania przestępczości zorganizowanej - "W państwie prawa obywatele muszą mieć poczucie bezpieczeństwa, a przestępcy muszą się bać. Aby tak było, organy państwa muszą dysponować skutecznymi narzędziami w walce ze zorganizowaną, profesjonalną przestępczością, która często ma charakter międzynarodowy" – powiedział minister Zbigniew Ziobro podczas (...)

Jak mafia wyłudzała pieniądze w bankach?

Jak mafia wyłudzała pieniądze w bankach?

(...)Kredyty warte nawet kilkadziesiąt milionów złotych wyłudzili z banków w całej Europie polscy i rosyjscy gangsterzy. Oszustwa dokonywali, dając w zastaw szmaragdy i inne kamienie szlachetne o znacznie zawyżonej wycenie. (...)W rzeczywistości kamyki są o 30 do 50 proc. tańsze. W odpowiedniej wycenie pomagało kilku ustawionych rzeczoznawców a operacje zorganizowała rosyjska mafia – (...)

Zmiany w policji. Nowa jednostka do walki z mafią

Zmiany w policji. Nowa jednostka do walki z mafią

Dziś rusza Centralne Biuro śledcze Policji. Większa samodzielność i zdolność do szybszego reagowania w walce z najgroźniejszymi przejawami przestępczości - taki jest główny cel powstania nowej jednostki. CBŚP zostanie powołane na podstawie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw, która wchodzi w życie 9 października. Nowa jednostka zastąpi Centralne Biuro (...)

Skuteczna walka z mafiami podatkowymi

Skuteczna walka z mafiami podatkowymi

Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z  Ministerstwem Finansów oraz Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii przygotowało ustawę, która pozwoli na skuteczne przeciwdziałanie zorganizowanej przestępczości, zwłaszcza skarbowej. Nowe rozwiązania wymierzone w przestępców oszukujących na podatkach, cłach czy akcyzie, to kontynuacja działań, które (...)

Karuzela podatkowa przestała się kręcić

Karuzela podatkowa przestała się kręcić

W dniu 5 maja br. funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego dokonali kolejnych zatrzymań osób, podejrzanych o udział w oszustwie podatkowym typu „karuzelowego" w podatku VAT na znaczną szkodę Skarbu Państwa.Działania te mają związek ze skoordynowanymi i prowadzonymi na terenie całego kraju na szeroką skalę kontrolami skarbowymi, w związku z ujawnionym nadużyciem (...)

Jak przebiega postępowanie w sprawie nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej?

Jak przebiega postępowanie w sprawie nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej?

Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi weszła w życie 23 grudnia 2021 r. Do jakiej instytucji należy złożyć zawiadomienie w sprawie podejrzenia nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej? Pisemne zawiadomienie dotyczące podejrzenia stosowania praktyk nieuczciwie wykorzystujących (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Odstąpienie od umowy sprzedaży na odległość

Odstąpienie od umowy sprzedaży na odległość

Chcę kupić samochód używany (klasa wyższa, wartość pojazdu prawie 80.000 zł). Znalazłem zaufaną firmę, która na zamówienie wyszukuje za granicą samochody (siedziba firmy około 300 km od (...)

Zadośćuczynienie za pomówienia i zniesławienie

Zadośćuczynienie za pomówienia i zniesławienie

Osoba X i Y będąca małżonkami składa zawiadomienia do Prokuratury lub na Policję na osobę Z. Zarzuty stawiane przeciwko sobie Z czynione są złośliwie i nie są prawdziwe. Osoba Z oczyściła (...)

Zmiana czynszu za lokal użytkowy.

Zmiana czynszu za lokal użytkowy.

Mam lokal użytkowy, który wydzierżawiłam 13.04.2005 r. na czas nieokreślony. W umowie jest zapis, że wydzierżawiający ma prawo raz do roku podwyższyć czynsz za lokal o stopień inflacji. Każda (...)

Znieważenie w miejscu publicznym

Znieważenie w miejscu publicznym

Czy sąsiad może mnie bezkarnie ośmieszać i wypowiadać wobec mnie oszczerstwa w miejscach publicznych jak np. sklep (jestem osobą publiczną) - to wpływa na moją wiarygodność i opinię. Przychodzi (...)

Czy należy mi się odszkodowanie za zwolnienie z pracy?

Czy należy mi się odszkodowanie za zwolnienie z pracy?

Witam, byłem zatrudniony w firmie zajmującą się kablami. Przepracowałem tam 6 lat. W tym tygodniu zostało mi wręczone wypowiedzenie umowy art. 33 z dwutygodniowym wypowiedzeniem. Miałem podpisaną (...)

Stawiennictwo na wezwanie

Stawiennictwo na wezwanie

Proszę o wyjaśnienie mi (doprecyzowanie): dlaczego, skoro jestem wzywany jako STRONA, przekreślone są słowa "PODEJRZANY" i "ŚWIADEK", skoro (jak Państwo twierdzicie) jestem jednym z nich? Bo rozumiem, (...)

Zmiana zarzutu po odczytaniu go podejrzanemu

Zmiana zarzutu po odczytaniu go podejrzanemu

Podejrzanemu został odczytany zarzut rozsyłania tekstów uwłaczających czci rzekomo pokrzywdzonego i jego rodziny, w celu wymuszenia zwrotu wierzytelności. I prokurator określił to przestępstwo (...)

Wyjaśnienia podejrzanego i jego małżonka

Wyjaśnienia podejrzanego i jego małżonka

Zostałem wezwany na Policję celem przesłuchania w charakterze świadka, gdzie mam złożyć zeznania przeciwko współmałżonkowi, który z kolei będzie przesłuchiwany w charakterze podejrzanego. (...)

Zażalenie do prokuratury

Zażalenie do prokuratury

Zażalenie do prokuratury na sposób traktowania mnie i dzieci (ofiar przemocy) przez organa prowadzące śledztwo napisałam 6 marca 2007 r. W następstwie tego (dochodzenie ciągnie się od października (...)

Dobrowolne poddanie się karze

Dobrowolne poddanie się karze

Czy istnieje jakiś ostateczny termin wniesienia przez Prokuratora oskarżenia do sadu przeciw podejrzanemu? Czy propozycja dobrowolnego poddania sie karze przez podejrzanego musi nastąpić na pierwszym (...)

Byłam nagrywana przez mojego męża bez mojej zgody.

Byłam nagrywana przez mojego męża bez mojej zgody.

Mój mąż bez mojej zgody zamontował kamery w naszym domu. Dowiedziałam się o tym przypadkiem, korzystając z komputera mojego męża natknęłam się na nagrania. Co mogę zrobić w sytuacji, kiedy (...)

Zostałem pobity przez sąsiada.

Zostałem pobity przez sąsiada.

Dwa tygodnie temu zostałem pobity przez mojego sąsiada. Wylądowałem w szpitalu. Cały czas miałem z nim problem. Zgłaszałem wcześniej że mój sąsiad zachowuje się wobec mnie agresywnie, ale (...)

Opłata za prywatny akt oskarżenia

Opłata za prywatny akt oskarżenia

Składam prywatny akt oskarżenia do sądu. Moim pełnomocnikiem będzie adwokat. To on będzie składał w moim imieniu ten akt. Kto powinien go opłacić? Adwokat czy ja? Czy dokonaniem opłaty, będzie (...)

Rozszerzenie aktu oskarżenia

Rozszerzenie aktu oskarżenia

Czy możliwe jest rozszerzenie aktu oskarżenia w związku z art. 12 kk w postępowaniu prywatno-skargowym z art. 212 kk? Postępowanie prywatno-skargowe prowadzi się zgodnie z kpk w oparciu o przepisy (...)

Wzajemny akt oskarżenia

Wzajemny akt oskarżenia

Byłem dzisiaj jako oskarżony o przestępstwo z art. 216 kk (publiczne zniewagi za pomocą środków masowego komunikowania się) na rozprawie pojednawczej. Oskarżycielka prywatna nie stawiła się. (...)

Ustawa o świadku koronnym

Ustawa o świadku koronnym

Ustawa o świadku koronnym, jak wynika z przepisów końcowych , obowiązuje do 1 września 2006 roku. Czy oznacza to, że po 1 września nie maja już zastosowania te przepisy? Czy też jest przewidziana (...)

Umorzenie postępowania a warunkowe umorzenie

Umorzenie postępowania a warunkowe umorzenie

Radnym nie może osoba, wobec której wydano prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego. Czy umorzenie (...)

Wypłata odszkodowania a brak wyroku karnego

Wypłata odszkodowania a brak wyroku karnego

Umorzono postępowanie karne o zniszczenie mienia wobec braku wniosku o ściganie od osoby uprawnionej. Jednakże po pół roku od umorzenia osoba teoretycznie uprawniona zwróciła się do ubezpieczyciela (...)

Zasady umieszczania osoby w KRK

Zasady umieszczania osoby w KRK

Jakie są ogólne zasady wpisów do rejestru skazanych i czasookresu jego obowiązywania? Proszę o podstawy prawne. W Krajowym Rejestrze Karnym gromadzi się dane o osobach:   prawomocnie (...)

Powództwo cywilne w postępowaniu karnym

Powództwo cywilne w postępowaniu karnym

Doniosłem na policję możliwość popełnienie przestępstwa wyłudzenia i oszustwa. Sprawa jest jeszcze na policji. Podczas mojego przesłuchania osoba prowadząca zaznaczyła, że sprawa może być (...)

Postępowanie karne przeciwko prezesowi

Postępowanie karne przeciwko prezesowi

Uzyskałem sądowy nakaz zapłaty przeciwko spółce z o.o., przy czym aktualnie jej prezesem oraz jedynym udziałowcem jest ktoś inny niż wówczas, gdy spółka ta zaciągnęła to zobowiązanie. Spółka (...)

Naprawa nawierzchni drogi służebnej

Naprawa nawierzchni drogi służebnej

Posiadam dojazd do swojego domu poprzez drogę służebną (służebność przejazdu i przechodu o szerokości 4m zapisana w akcie notarialnym). Samodzielnie utwardziłem tą drogę przystosowując ją (...)

Świadczenia z pomocy społecznej

Świadczenia z pomocy społecznej

Wystąpiłem do opieki społecznej o udzielenie pomocy finansowej i rzeczowej w związku ze złą sytuacja materialna i ewidentną potrzebą poprawienia funkcjonowania rodziny: trójka dzieci 7, (...)

Mieszkanie dla policjanta

Mieszkanie dla policjanta

Policjant przed wstąpieniem do służby posiadał mieszkanie własnościowe (nie przyznane na podstawie decyzji administracyjnej). Po wstąpieniu do Policji nie starał się o pomoc finansową na budowę (...)

Dofinansowanie szkoleń a podatek dochodowy

Dofinansowanie szkoleń a podatek dochodowy

Spółka z o.o. wzięła udział w projekcie "Rotacja pracy" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Działanie 2.3. W ramach tego projektu PARP udzieliła spółce pomocy publicznej (...)

Weryfikacja osoby ubiegającej się o pomoc socjalną

Weryfikacja osoby ubiegającej się o pomoc socjalną

Mam ciężką sytuacje materialną. Staram się o dopłatę do czynszu od miasta. Podczas wywiadu przedstawiciel miasta zadawał mi pytania o stan konta, posiadane wartościowe przedmioty, biżuterię (...)

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej

Jestem rozwódką. Najmuję mieszkanie, w którym zameldowane są moje dzieci, ale obecnie zamieszkuje tylko jeden syn z rodziną (żona i dziecko bez meldunku). Ja przebywam w mieszkaniu swojego konkubenta. (...)

Wysokość nawiązki

Wysokość nawiązki

Przed sądem karnym toczy się sprawa przeciwko sprawcy tragicznego w skutkach wypadku komunikacyjnego, który miał miejsce na początku 2005 roku. Oskarżyciel posiłkowy złożył wniosek o zadośćuczynienie (...)

Jestem nękana wulgarnymi sms-ami i mailami.

Jestem nękana wulgarnymi sms-ami i mailami.

Bardzo proszę Państwa o pomoc. 5 miesięcy temu poznałam chłopaka, spotykaliśmy się razem przez jakiś czas. Nigdy nic między nami nie zaszło. Dwa miesiące temu poznałam innego chłopaka, z którym (...)

Istota przestępstwa oszustwa

Istota przestępstwa oszustwa

Na czym polega istota przestępstwa oszustwa, uregulowanego w art. 286 Kodeksu karnego? Przestępstwo oszustwa uregulowane zostało w art. 286 Kodeksu karnego. „Istota zabronionego zachowania (...)

FORUM PRAWNE

zadłużenie PLUS windykacja "Raport"

zadłużenie PLUS windykacja "Raport" Mam kłopot, dwa i pół roku temu rozwiązałam umowę z plus gsm. Parę dni temu dostałam od nich pismo, że zalegam im pieniądze, dzień później zadzwoniła (...)

Pracodawca przed sądem -praca bez umowy

Pracodawca przed sądem -praca bez umowy Witam.mam znajomą ktyóra prosiła mnie o poszukiwanie informacji na temat możliwości pozwania pracodawcy - pracowała bez umowy i została oskarżona o kradzież (...)

Chcę się rozwieść

Chcę się rozwieść Jestem z mężem 5 lat po ślubie,mamy dwoje dzieci.Chce się z nim rozwieść. Mieszkamy razem, jednak od 2 lat nic nas nie łączy poza wspólną opieką nad dziećmi i rachunkami. (...)

Pozbawienie praw rodzicielskich ojca pomóżcie

Pozbawienie praw rodzicielskich ojca pomóżcie Czy jest możliwość pozbawienia ojca praw rodzicielskich i żeby także płacił alimenty. Proponował mi bym usuęła ciążę i wogóle nie interesował (...)

przemoc psychiczna w domu

przemoc psychiczna w domu Witam od 10 lat mąż znęca się psychicznie nieświadomie nad rodziną, jaka jest sytuacja kobiety w dzisiejszych sądch w tych sprawach. Oboje grorzą wyciągnięciem na światło (...)

Podejrzany

Podejrzany Witam. Chciałbym się dowiedzieć czy pójdę do więzienia jak posiadałem środki odurzające i psychotropowych art 62 ust 1

podejrzany z art. 286 §1 kk, czy Policja ma obowiązek pobrać odciski palców?

podejrzany z art. 286 §1 kk, czy Policja ma obowiązek pobrać odciski palców? Jestem podejrzany o przęstępstwo z art. 286 §1 kk, jestem osobą wcześniej nie karaną. Policja upiera się, aby pobrać (...)

grafolog a podejrzany

grafolog a podejrzany Witam Zostalem wezwany jako podejrzany w zwiazku z wandalizmem/graffiti na mieście. Czy jako podejrzany mogę odmówić próbie pisma dla grafologa, a jeśli tak to czy będą (...)

Podejrzany o Handel Narkotykami

Podejrzany o Handel Narkotykami Witam przychodze na to forum z ciekawością sytuacji w której się znajduje i licze również na pomoc w uzyskaniu odpowiedzi. A więc zacznę od tego że nigdy nie byłem (...)

Czy Prokurator może wezwać świadka jako podejrzany?

Czy Prokurator może wezwać świadka jako podejrzany? Czy Prokurator może wezwać świadka jako podejrzany? Byłem przesłuchane w policji jako świadek i tak się skończyło. Otrzymałem wezwania (...)

proces prywatno-skargowy o znieważenie

proces prywatno-skargowy o znieważenie Bardzo proszę o informację jak napisać taki pozew o zniesławienie. Jako dowód mam obraźliwy list i nagranie na dyktafonie...czy to wystarczy? Z góry dziękuję (...)

Jak spowodować zmianę treści postanowienia prokuratora

Jak spowodować zmianę treści postanowienia prokuratora Prokurator umorzył postępowanie z uwagi na śmierć sprawcy wypadku, w którym zginęły dwie osoby: kierowca i pasażer. Zgodnie z pouczeniem (...)

ZAPRZECZENIE OJCOSTWA!!!

ZAPRZECZENIE OJCOSTWA!!! Jak zaprzeczyć ojcostwu po upływie ustawowym okresie 6 miesięcy?Proszę o pomoc. (sylwek) ...powiem szczerze.... - mozna dobrym argumentem.... - prosze mi w skrocie opisac swoja (...)

Czy rozmowy prowadzone na GADU-GADU mogą być dowodem w sprawie karnej?????

Czy rozmowy prowadzone na GADU-GADU mogą być dowodem w sprawie karnej????? U mnie w pracy wyszedł brak na kwote kilkunatu tyś. zł, szef uznal że miałam coś z tym wspólnego gdyż znalazł zapis (...)

Oskarżyciel posiłkowy - kiedy traci status

Oskarżyciel posiłkowy - kiedy traci status Witam, proszę o poradę w następującej kwestii. W 2006.04 wysłałem zawiadomienie do prokuratury o popełnienie przestępstwa ściganego z urzędu (facet (...)

Świadek Koronny

Świadek Koronny Piszę pracę i proszę o informacje na temat Świadka Koronnego ( może być pomoc w znalezieniu na stronach internetowych ) (Waldi) Byłem świadkiem koronnym i straciłem całą rodzinę. (...)

Świadek koronny.

Świadek koronny. Witam mam takie hipotetyczne pytanie. Jeżeli świadek koronny popełnia przestępstwo to wówczas może być ściagany przez policję, i co z jego ochroną? Czy wówczas za popłenienie (...)

Świadek koronny

Świadek koronny witam Kto to jest mały świadek koronny? Jaka jest różnica między normalnym a małym świadkiem?

!!!!ŚWIADEK KORONNY!!!!!!

!!!!ŚWIADEK KORONNY!!!!!! SZUKAM MATERIAŁÓW NA TEMAT PRZESŁUCHANIA ŚWIADKA KORONNEGO ZA WSZELKA POMOC BEDE BARDZO WDZIĘCZNY NORBI@HOT.PL

Świadek w procesie karnym praca licencjacka

Świadek w procesie karnym praca licencjacka Pisze prace na temat "Świadek w procesie karnym " jeśli ktoś pisze coś podobnego to proszę o kontakt chętnie wymienię sie materiałami i razem (...)

Porady prawne