Odliczenie wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) w PIT za 2020 r.

Odliczenie wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) w PIT za 2020 r.

Co trzeba wiedzieć o IKZE?

Osoby fizyczne, zgodnie z odrębnymi przepisami, mają możliwość gromadzenia środków pieniężnych (inwestowania ich) w ramach indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) od 1 stycznia 2012 r.

Kwota dokonywanych wpłat na IKZE i kwota odliczenia

Wpłaty na IKZE dokonane przez podatnika w trakcie roku podatkowego do wysokości określonej w przepisach o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego podlegają odliczeniu od dochodu (przychodu).

Jeżeli wysokość dochodu uzyskanego w danym roku podatkowym jest niższa od kwoty dokonanej wpłaty na IKZE, podatnik może dokonać odliczenia tylko do wysokości dochodu. Pozostała kwota nie podlega odliczeniu w latach następnych.

Wpłaty na IKZE podlegają limitowaniu. Limit ten nie jest określony w ustawie podatkowej, lecz wynika z odrębnych regulacji. W 2020 r. wynosił on 6.272,40 zł.

Podstawą rozliczenia ulgi związanej z wpłatami na IKZE są dowody wpłat, tj. dokumenty stwierdzające poniesienie wydatku, wskazujące w szczególności dane identyfikujące podmiot dokonujący wpłaty, odbiorcę wpłaty, jej tytuł oraz kwotę. Dowód powinien również zawierać datę poniesienia wydatku, co pozwoli ustalić prawo do ulgi w danym roku. Natomiast jeśli pracodawca pośredniczy w przekazywaniu środków finansowych podatnika na IKZE, aby skorzystać z przysługującego prawa do odliczenia, podatnik powinien posiadać dokumenty potwierdzające, że pracodawca był uprawniony do potrącania tych wpłat oraz wskazujące ich wysokość.

W jaki sposób dokonać odliczenia?

Wpłaty na IKZE odliczane są od:

  • dochodu – przez podatnika opodatkowanego według skali podatkowej lub 19% podatkiem liniowym,
  • przychodu – przez podatnika opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
Odliczeń można dokonać w zeznaniu podatkowym:
  • PIT-37,
  • PIT-36,
  • PIT-28,
  • a także w dołączonej do nich informacji PIT/O,
  • w PIT-36L, do którego nie dołącza się PIT/O.

Zakończenie oszczędzania

Wypłaty transferowe

Wypłaty transferowe środków zgromadzonych przez oszczędzającego między instytucjami prowadzącymi IKZE, wypłaty transferowe dokonane na IKZE osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego oraz wypłaty transferowe dokonane w postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym na IKZE oszczędzającego zwolnione są z opodatkowania.

Zwrot środków

Kwoty uzyskane z tytułu zwrotu środków z IKZE stanowią przychód z innych źródeł, opodatkowany według skali podatkowej.

Przychód z tytułu zwrotu z IKZE wykazuje się w zeznaniu rocznym.

Wypłata środków

Kwoty wypłat z IKZE, w tym wypłat na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, podlegają opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Zryczałtowany podatek pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

Jeżeli płatnik dokonał poboru 10% zryczałtowanego podatku, na podatniku nie ciążą żadne obowiązki, a więc nie wykazuje w zeznaniu podatkowym uzyskanych kwot.

 Przykład:

Podatnik wpłacał w 2020 r. 250 zł miesięcznie na IKZE. Roczna suma wpłat wyniosła więc 3.000 zł. Dochód podatnika podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w 2020 r. wyniósł 60.000 zł. Dochód ten może pomniejszyć o całą kwotę dokonanych wpłat na IKZE w wysokości 3.000 zł, ponieważ nie przekroczyły one limitu dopuszczalnych wpłat w 2020 r., tj. kwoty 6.272,40 zł.


Podstawa prawna:
  • ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1387 ze zm.) - art. 26 ust. 1 pkt 2b, art. 30c ust. 2, ust. 3, ust. 3b;
  • ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 43, ze zm.) - art. 11 ust. 1;
  • obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 października 2019 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2020 (MP z 2019 r., poz. 1050).
Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika