Odstępstwo od zakazu prowadzenia produkcji na ugorach w roku 2022 w ramach zazielenienia

2.5.2022

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Decyzja Komisji Europejskiej

Na wniosek Polski i innych państw członkowskich Komisja Europejska wydała decyzję umożliwiającą rolnikom w Polsce skorzystanie z odstępstwa od zakazu prowadzenia produkcji na ugorach w roku 2022 w ramach zazielenienia. Zgodnie z decyzją ugory te można wykorzystać do produkcji żywności i pasz. Powodem odstępstwa jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego w UE w obliczu konfliktu zbrojnego na Ukrainie.

Decyzja umożliwia uznanie gruntów ugorowanych za odrębne uprawy w ramach dywersyfikacji upraw lub za obszary proekologiczne EFA, nawet jeśli na takich gruntach będzie miał miejsce wypas, zbiór w celu produkcyjnym lub uprawa. Na ugorach objętych odstępstwem w ramach obszarów EFA będzie można stosować środki ochrony roślin. Odstępstwo nie obejmuje ugorów z roślinami miododajnymi uznawanymi za EFA.

Odstępstwo od zakazu stosowania środków ochrony roślin, przewidziane w niniejszej decyzji KE, dotyczy jedynie ugorów deklarowanych do wypełniania obowiązku EFA. Na pozostałych obszarach, np. uprawach wiążących azot, międzyplonach deklarowanych do EFA, nadal obwiązuje zakaz stosowania środków ochrony roślin.

27 kwietnia 2022 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał akty prawne wdrażające decyzję do przepisów krajowych.

Porady prawne

Co przewidzuje decyzja KE?

W kampanii 2022 Komisja Europejska zmieniła zasady deklaracji ugoru, wprowadzając odstępstwo od warunków dotyczących płatności z tytułu zazieleniania.

W obliczu konfliktu zbrojnego w Ukrainie i celem zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w UE, decyzją wykonawczą Komisji C(2022) 1875 z dnia 23.03.2022 r. przewidziano odstępstwa od rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 oraz od rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 639/2014 w odniesieniu do spełnienia określonych warunków dotyczących płatności z tytułu zazielenienia za rok składania wniosków 2022.

Decyzja umożliwia uznanie gruntów ugorowanych za odrębne uprawy w zazielenieniu w ramach dywersyfikacji upraw oraz za obszary proekologiczne EFA (EFA1), nawet jeśli na takich gruntach prowadzona jest produkcja rolna (wypas zwierząt, uprawa w celu zbioru). Wprowadzenie odstępstwa od obowiązującej do tej pory zasady na ugorach – zakazu produkcji, ma na celu umożliwienie rolnikom wykorzystania w jak największym stopniu dostępnej powierzchni do produkcji żywności i pasz dla zwierząt.

Na ugorach objętych odstępstwem (deklaracja Ugór z uprawą) w ramach obszarów EFA będzie można stosować środki ochrony roślin. Odstępstwo nie obejmuje ugorów z roślinami miododajnymi uznawanymi za EFA.

Wobec powyższego, rolnicy którzy mają zamiar prowadzić produkcję rolną na ugorach podczas wypełniania wniosków o przyznanie płatności na rok 2022 w aplikacji eWniosekPlus powinni dla takich obszarów wybrać roślinę „Ugór z uprawą”. Na podstawie narysowanych upraw („Ugór z uprawą”), w przypadku, gdy powierzchnia gruntów ornych przekroczy 14,5ha, system automatycznie utworzy element EFA 1 dla upraw „Ugór z uprawą”. W przypadku, gdy rolnik nie chce zadeklarować uprawy „Ugór z uprawą”, jako obszar EFA lub chce zadeklarować, jako EFA powierzchnię mniejszą niż powierzchnia uprawy, powinien po przełączeniu mapy na definiowanie EFA usunąć ten element lub poprawić jego granicę.

Rolnicy, którzy w swoich deklaracjach we wniosku, który został już wysłany do ARiMR mają ugory, a zamierzają skorzystać z wprowadzonego odstępstwa (od zakazu produkcji na ugorach), powinni zalogować się do aplikacji, edytować uprawę/uprawy ugoru, w okienku do wyboru rośliny i wnioskowanych płatności, dokonać zmiany rośliny z „Ugór” na „Ugór z uprawą”, a następnie wysłać do ARiMR zmianę do wniosku (ponowne wysłanie deklaracji z wprowadzoną zmianą dotyczącą ugorów).

Szczegóły dotyczące sposobu zmiany rośliny dla wyrysowanej uprawy zostały opisany w Instrukcji wypełniania wniosków o przyznanie płatności w aplikacji eWniosekPlus, zamieszczonej na stronie internetowej Agencji pod adresem: https://www.gov.pl/web/arimr/instrukcja-wypelniania-wniosku-w-ewniosekplus (5_Zakładka MAPA, rozdział 10 „Zmiana rośliny uprawnej”).

Do „Ugoru z uprawą” nie przysługuje Uzupełniająca płatność podstawowa (UPP) dlatego też, aplikacja nie będzie podpowiadać tej płatności podczas deklaracji rośliny „Ugór z uprawą” na mapie.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne