Ogólne informacje o KRS

Krajowy Rejestr Sądowy to urzędowy zbiór danych, które dotyczą takich podmiotów jak przedsiębiorcy, stowarzyszenia, czy dłużnicy niewypłacalni. Nie jest to oczywiście wyliczenie wyczerpujące, gdyż szczegółowy zakres podmiotowy, który został objęty Krajowym Rejestrem Sądowym opisuje ustawa o KRS.

KRS składa się więc z:

 1. rejestru przedsiębiorców,

 2. rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,

 3. rejestru dłużników niewypłacalnych.

Kto prowadzi Krajowy Rejestr Sądowy?

Rejestry prowadzone są przez sądy gospodarcze, jednostki sądów rejonowych. Swoją właściwością wspomniane sądy rejestrowe obejmują one obszar bądź całego województwa, bądź jego części. Jednak sądy nie działają w tym zakresie same. W związku z tym, że sądy rejestrowe prowadzą Rejestr w systemie informatycznym, obsługę KRS zapewnia Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego, która jest jednostką organizacyjną Ministerstwa Sprawiedliwości. Składa się ona z centrali i oddziałów, które działają przy sądach rejestrowych.

Zadaniem Centralnej Informacji jest:

 1. prowadzenie zbioru informacji Rejestru oraz elektronicznego katalogu dokumentów spółek, 

 2. udzielanie informacji z Rejestru oraz przechowywanie i udostępnianie kopii dokumentów z katalogu, 

 3. utworzenie i eksploatacja połączeń Rejestru i katalogu w systemie informatycznym. 

Centralna Informacja wydaje odpisy, wyciągi i zaświadczenia oraz udziela informacji z Rejestru, które mają moc dokumentów urzędowych, jeżeli zostały wydane w postaci papierowej lub elektronicznej. Centralna Informacja wydaje z katalogu, drogą elektroniczną, kopie dokumentów, które są poświadczane za zgodność z dokumentami znajdującymi się w aktach rejestrowych podmiotu. Centralna Informacja pobiera opłaty za udzielanie informacji, wydawanie odpisów, wyciągów lub zaświadczeń z Rejestru oraz za udostępnianie kopii dokumentów z katalogu. Opłaty te stanowią dochód budżetu państwa.

Centralna Informacja bezpłatnie udostępnia, w ogólnodostępnych sieciach informatycznych, aktualne informacje o podmiotach wpisanych do Rejestru oraz listę dokumentów zawartych w katalogu. Centralna Informacja udostępnia bezpłatnie, w ogólnodostępnych sieciach teleinformatycznych, listę podmiotów, wobec których we właściwym dziale rejestru przedsiębiorców wpisano informację o ogłoszeniu upadłości.

W celu ułatwienia zainteresowanym dostępu do sądów rejestrowych, zwłaszcza w sprawach mniej skomplikowanych, za które ustawodawca uznał tworzenie spółek jawnych, wykonywanie niektórych czynności związanych z prowadzeniem rejestru zostało powierzone gminom jako zadania zlecone. Czynności te polegają na zapewnieniu zainteresowanym:

 1. wglądu do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD);
 2. urzędowych formularzy wniosków wymaganych ustawą umożliwiających rejestrację spółek jawnych;
 3. dostępu do informacji o wysokości opłat, sposobie ich uiszczania oraz o właściwości miejscowej sądów rejestrowych.

Należy podkreślić, że gminy są obowiązane jedynie do zapewnienia dostępu do informacji i formularzy. Nie mają natomiast nie tylko żadnego obowiązku, lecz także kompetencji do udzielania zainteresowanym pomocy w wypełnianiu formularzy czy też udzielania porad co do tego, w jakiej wysokości uiścić w konkretnej sprawie opłatę, czy też jak zaklasyfikować dany rodzaj działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności. Prawidłowe wykonywanie przez gminy powyższego zadania zleconego powinno więc polegać jedynie na wydawaniu zainteresowanym formularzy, o których wyżej mowa, oraz wywieszeniu, wyłożeniu do wglądu lub wydawaniu wyciągów z właściwych przepisów zawierających określone wyżej informacje.

Jakie funkcje pełni Krajowy Rejestr Sądowy?

Krajowy Rejestr Sądowy pełni dwie podstawowe funkcje, informacyjną i legalizacyjną.

Funkcja informacyjna KRS to nic innego, jak wspomniane już wyżej udostępnianie określonym podmiotom szybkiej i niezawodnej informacji o statusie prawnym partnera, najważniejszych elementach jego sytuacji finansowej, czy też sposobie jego reprezentowania. Daje to możliwość zapoznania się z danymi dotyczącymi przedsiębiorców, które mają znaczenie dla dokonywanych z nimi transakcjami. Znajomość tych danych może niejednokrotnie ustrzec potencjalnego kontrahenta przed niepożądanymi skutkami ryzyka ekonomicznego i prawnego.

Funkcja legalizacyjna KRS-u z kolei to wynik tego, iż dopiero wpis do rejestru pozwala na dokonywanie dalszych czynności prawnych (często dopiero z chwilą wpisu do rejestru dany podmiot uzyskuje osobowość prawną).

Czy Krajowy Rejestr Sadowy jest jawny?

Rejestr jest jawny. Każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w Rejestrze za pośrednictwem Centralnej Informacji. Każdy ma prawo otrzymać, również drogą elektroniczną, poświadczone odpisy, wyciągi, zaświadczenia i informacje z Rejestru.

Gdzie znajdują się wydziały rejestrowe?

Wydziały Krajowego Rejestru Sądowego utworzone zostały w 21 Sądach Rejonowych:

 • 15-950 Białystok, ul. Mickiewicza 103;

 • 43-300 Bielsko – Biała, ul. Bogusławskiego 24;

 • 85-023 Bydgoszcz, ul. Toruńska 64 a;

 • 42-200 Częstochowa, ul. Żwirki i Wigury 9/11

 • 80-169 Gdańsk, ul. Piekarnicza 10

 • 44-100 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23;

 • 40-040 Katowice, ul. Lompy 14;

 • 25-312 Kielce, ul. Warszawska 44;

 • 75-626 Koszalin, ul. Gen. Wł. Andersa 34;

 • 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7;

 • 21-040 Świdnik, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18

 • 90-928 Łódź, ul. Pomorska 37;

 • 10-523 Olsztyn, ul. Partyzantów 70;

 • 45-359 Opole, ul. Plebiscytowa 3a;

 • 61-752 Poznań, ul. Grochowe Łąki 6;

 • 35-303 Rzeszów, ul. Gen. J. Kustronia 4;

 • 70-485 Szczecin, ul. Królowej Korony Polskiej 31;

 • 87-100 Toruń, ul. Młodzieżowa 31;

 • 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100;

 • 53-630 Wrocław, ul. Poznańska 16-20;

 • 65-364 Zielona Góra, ul. Kożuchowska 8.

Pamiętaj, że:

 • KRS jest zbiorem obejmującym przede wszystkim dane dotyczące samego istnienia danego podmiotu, jego charakteru prawnego, firmy, siedziby, przedmiotu działalności, kapitału, itp.,

 • Odpisy, wyciągi i zaświadczenia z KRS wydawane przez Centralną Informację KRS mają moc dokumentów wydawanych przez sąd, za czynności te oraz za udzielanie informacji, Centralna Informacja pobiera opłaty,

 • Centralna Informacja nie ma żadnych kompetencji decyzyjnych w zakresie dokonywania wpisów do rejestru, są one bowiem dokonywane na podstawie postanowienia sądu rejestrowego,

 • Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego uważany jest za dokonany z chwilą zamieszczenia objętych nim danych w rejestrze.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r., Nr 17, poz. 209 ze zmianami)

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

Czy przygotowanie specyfikacji jest obowiązkowe? Tak, istnieje taki obowiązek. Zamawiający jest obowiązany przygotować specyfikację istotnych warunków zamówienia w każdym trybie postępowania (z wyjątkiem aukcji elektronicznej) niezależnie od wartości zamówienia publicznego. W jaki sposób można uzyskać specyfikację? Sposób udostępniania specyfikacji istotnych warunków zamówienia (...)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - podstawowy dokument przetargowy (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - podstawowy dokument przetargowy (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Czy przygotowanie specyfikacji jest obowiązkowe? Tak, istnieje taki obowiązek. Otóż w postępowaniach prowadzonych w trybach przetargowych (a więc w przetargu nieograniczonym, ograniczonym i dwustopniowym), jeżeli wartość przedmiotu zamówienia publicznego, lub w którego finansowaniu udział środków publicznych przekracza równowartość kwoty 30.000 euro, zamawiający ma obowiązek przygotować (...)

Skorzystaj z nowego Wykazu podatników VAT

Skorzystaj z nowego Wykazu podatników VAT

Od 1 września 2019 r. dostępny jest jeden, bezpłatny i elektroniczny Wykaz podatników VAT – to połączony wykaz podmiotów zarejestrowanych, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Do 31 grudnia 2019 r. korzystanie z wykazu jest fakultatywne i nie rodzi konsekwencji. Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy będą mieli obowiązek zapłaty (...)

Co reguluje RODO?

Co reguluje RODO?

Pokrótce o RODO... Prywatność każdego człowieka musi być chroniona. 25 maja 2018 r. we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej zacznie być stosowane Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO). ##baner## W omawianym rozporządzeniu ustanowione zostały przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (...)

Ruszył całkowicie elektroniczny e-KRS

Ruszył całkowicie elektroniczny e-KRS

Od 1 lipca br. wszystkie wnioski do rejestru przedsiębiorców KRS są składane elektronicznie. To przełomowe ułatwienie dla przedsiębiorców, którzy wszystkie sprawy związane z rejestrem załatwią szybko i wygodnie przez Internet. ##baner## Wygodny i szybki e-KRS ułatwieniem dla przedsiębiorców  W pełni elektroniczny Krajowy Rejestr Sądowy jest zwieńczeniem (...)

Wygodny i szybki e-KRS

Wygodny i szybki e-KRS

Ułatwienia dla przedsiębiorców Sejm pracuje już nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. Dotyczy on wprowadzenia ułatwienia dla stron przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej oraz ma przyspieszyć i usprawnić działania sądu rejestrowego i wprowadzić ułatwienia w kontakcie strony z sądem. Proponowane rozwiązania (...)

Wkrótce wygodny i szybki e-KRS

Wkrótce wygodny i szybki e-KRS

26 stycznia Sejm RP uchwalił przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości przepisy, które wprowadzają przełomowe ułatwienia dla przedsiębiorców. Dzięki przyjętym zmianom niemal wszystkie sprawy związane z Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS) przedsiębiorca załatwi szybko i wygodnie przez internet. Ułatwienia dla przedsiębiorców Nowelizacja ustawy o KRS wprowadza (...)

Czy na pewno cel uświęca środki? - nowelizacja ustawy o KRS z dnia 28.11.2014 r.

Czy na pewno cel uświęca środki? - nowelizacja ustawy o KRS z dnia 28.11.2014 r.

Nowelizacja ustawy o KRS z dnia 28.11.2014 r. przynajmniej w założeniach ma zapewnić większą wiarygodność rejestrom prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy, zarówno przedsiębiorców, jak i innych organizacji. Zwrócić uwagę należy na niewielką modyfikację postępowania przymuszającego oraz wprowadzenie nowego postępowania zmierzającego do wykreślenia podmiotu wpisanego (...)

Więcej opakowań do powtórnego wykorzystania

Więcej opakowań do powtórnego wykorzystania

Opakowania i odpady opakowaniowe to źródło cennych surowców, energii i pieniędzy. Dzięki nowym przepisom więcej opakowań może zostać ponownie wykorzystanych i przetworzonych, zgodnie z unijnymi standardami. Sejm przyjął nową ustawę o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi przygotowaną przez Ministerstwo Środowiska. Około 97% towarów wytwarzanych na świecie wymaga (...)

Rząd bierze się za recykling. Nowa ustawa

Rząd bierze się za recykling. Nowa ustawa

Rząd zaproponował przepisy uszczelniające system gospodarowania odpadami opakowaniowymi. Dzięki nowym regulacjom ma się zwiększyć liczba przedsiębiorców wywiązujących się z obowiązku recyklingu i odzysku. Rząd przekonuje, że dzięki nowej ustawie mniej odpadów opakowaniowych powinno trafiać na składowiska. Projekt ustawy zakłada, że marszałek województwa będzie prowadził rejestr (...)

Dostawcy i wykonawcy w zamówieniach publicznych (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Dostawcy i wykonawcy w zamówieniach publicznych (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Kto może ubiegać się u udzielenie zamówienia publicznego? W toku postepowania o zamówienie publiczne, o udzielenie takiego zamówienia mogą występować: osoba fizyczna osoba prawna - a więc podmioty, którym prawo nadaje osobowość prawną. Tylko przepisy prawa mogą nadać jakiemuś podmiotowi osobowość prawną. Nie jest możliwe, aby osoby prowadzące działalność podjęły decyzję, (...)

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych

Rejestr dłużników niewypłacalnych powstał wraz z powstaniem Krajowego Rejestru Sądowego. Wpisy do tego Rejestru dokonywane są z urzędu lub na wniosek. Rejestr dłużników może stać się instrumentem dyscyplinującym dłużników Skarbu Państwa i innych wierzycieli w kierunku uregulowania zobowiązań. Z urzędu wpisuje się do rejestru dłużników niewypłacalnych: osoby (...)

TK o ostateczności postanowienia referendarza sądowego o wpisie dłużnika do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

TK o ostateczności postanowienia referendarza sądowego o wpisie dłużnika do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

Brak obowiązku doręczenia przez sąd postanowienia o dokonaniu wpisu do rejestru dłużników niewypłacalnych osobie, której taki wpis dotyczy, a także pozbawienie tej osoby prawa wniesienia do sądu skargi na orzeczenie referendarza sądowego zarządzające wpis naruszają konstytucyjne standardy prawa do sądu - uznał Trybunał Konstytucyjny. WyrokTrybunału Konstytucyjnego 26 listopada (...)

Podanie do publicznej wiadomości informacji o długu nierzetelnego kontrahenta (RDN)

Podanie do publicznej wiadomości informacji o długu nierzetelnego kontrahenta (RDN)

Możliwość ujawnienia szerszemu gronu osób informacji o długu naszego kontrahenta jest narzędziem windykacji, które często znajduje swoje skuteczne zastosowanie. Dokonanie takiej czynności prowadzi do podważenia wiarygodności i rzetelności danej osoby, co może jej w przyszłości uniemożliwić lub znacznie utrudnić podejmowanie dalszych aktywności gospodarczych np. uzyskanie (...)

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych

Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym ustanowiła Rejestr Dłużników Niewypłacalnych, do którego moga być wpisywani niesolidni kontrahenci. Wpisu dokonuje sąd rejestrowy. Sąd ten przy dokonywaniu wpisu nie bada jednak przyczyn niewypłacalności niesolidnego kontrahenta w rejestrze. Zasadę tę potwierdza orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 19 lutego 2003r.:Sąd rejestrowy w postępowaniu o (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Informacje o spółce z o.o.

Informacje o spółce z o.o.

Interesują mnie wszystkie informacje jawne, które mogę zdobyć o sp z o.o. W szczególności interesuje mnie dokładny bilans spółki. Gdzie mogę go zdobyć, oczywiście poza siedzibą spółki. A (...)

Nabycie nieruchomości - ogólne zasady

Nabycie nieruchomości - ogólne zasady

Zamierzam nabyć własność nieruchomości, co muszę sprawdzić, aby uniknąć komplikacji w przyszłości? Gdzie sprawdzić stan prawny nieruchomości? Pierwszym i najważniejszym krokiem jaki należy (...)

Mienie przesiedleńcze z Norwegii

Mienie przesiedleńcze z Norwegii

Moja żona jest obywatelką Norwegii mieszka tam i pracuje, ja jestem obywatelem RP i stały meldunek mam w Polsce; małżeństwem jesteśmy od 5 lat. Chciałbym sprowadzić samochód zarejestrowany tam (...)

Zamieszkanie Amerykanina w Polsce

Zamieszkanie Amerykanina w Polsce

Mąż obywatelki polskiej, obecnie zamieszkałej w USA, ale posiadającej miejsce stałego pobytu w Polsce jest obywatelem USA. Osoba ta chce wraz z żoną emigrować do Polski. W 2003 roku osoba ta została (...)

Ubezpieczenie na wypadek śmierci a choroba

Ubezpieczenie na wypadek śmierci a choroba

Kredytobiorca, który ubezpieczył kredyt gotówkowy na wypadek śmierci zmarł po jego otrzymaniu w swoim domu w czasie snu. Pogotowie ratunkowe stwierdziło zgon, ale nie wystawiło aktu zgonu oświadczając, (...)

Pozycja prawna referendarza sądowego

Pozycja prawna referendarza sądowego

Otrzymałem nakaz z zapłaty w postępowaniu upominawczym w sprawie, którą wytoczyłem swojemu dłużnikowi. Nakaz wydał referendarz sądowy. Kim jest referendarz sądowy i czy nakazy wydawane przez (...)

Dostęp do akt KRS

Dostęp do akt KRS

Osoba spoza Spółki po złożeniu wniosku do KRS ponoć uzyskała dostęp i kopie wszystkich sprawozdań i danych finansowych złożonych przez Spółkę z o.o. Czy każda osoba może złożyć wniosek (...)

W jakim czasie od rozwiązania spółki z o.o. należy złożyć wniosek likwidacyny do KRS?

W jakim czasie od rozwiązania spółki z o.o. należy złożyć wniosek likwidacyny do KRS?

W jakim czasie od podjęcia notarialnie poświadczonej uchwały zgromadzenia wspólników o rozwiązaniu spółki z o.o.należy złożyć wniosek likwidacyjny do KRS oraz ogłosić w prasie? Ile winno (...)

Ponowne złożenie wniosku do KRS

Ponowne złożenie wniosku do KRS

W akcie założycielskim spółki podano błędną siedzibę. Do KRS złożono dokumenty rejestracyjne z inną siedzibą (właściwą) niż podana w akcie notarialnym. Sąd zwrócił wniosek o rejestrację (...)

Osoba fizyczna prowadząca działalność a KRS

Osoba fizyczna prowadząca działalność a KRS

Czy trzeba jednoosobową działalność gospodarczą (prowadzoną do tej pory w gminach czy dzielnicach) rejestrować w KRS? Jeśli tak, to do kiedy i jakich formalności trzeba dokonać?  Osoba (...)

Rejestracja oddziału spółki

Rejestracja oddziału spółki

Czy istnieje możliwość zarejestrowania nazwy skróconej oddziału firmy zagranicznej w KRS? Rejestr przedsiębiorców prowadzony jest - między innymi - dla oddziałów przedsiębiorców zagranicznych (...)

Sankcje braku przerejestrowanie spółki do KRS

Sankcje braku przerejestrowanie spółki do KRS

Spółka z o.o została zarejestrowana w RH w 1994r, w wypisie z RH widnieje wpis, że podmiot ten nie dokonał w terminie przewidzianym przepisami KSH przerejestrowania umożliwiającego wpis do KRS. (...)

Obowiązek zgłoszenia zmian o KRS-u

Obowiązek zgłoszenia zmian o KRS-u

Jakie zmiany należy zgłaszać do KRS-u w Spółce z o.o. Czy jakiekolwiek zmiany ustanowione przez Radę Nadzorczą należy również zgłaszać? Do KRS-u należy zgłaszać zmiany dotyczące danych (...)

Skreślenie z listy dłużników niewypłacalnych

Skreślenie z listy dłużników niewypłacalnych

Kancelaria komornicza złożyła wniosek o wpisanie mnie na listę dłużników niewypłacalnych. Czy po spłaceniu zadłużenia w całości zostanę automatycznie wykreślony z tego rejestru czy też (...)

Umieszczenie w rejestrze dłużników niewypłacalnych

Umieszczenie w rejestrze dłużników niewypłacalnych

Czy wierzyciel może podać dane osobowe dłużnika (os.fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej) do sądowego rejestru dłużników niewypłacalnych? Czy to nie koliduje z ustawą o ochronie (...)

Ochrona przed wpisem do rejestru dłużników

Ochrona przed wpisem do rejestru dłużników

Mam chwilowy problem finansowy. Nie udało mi się dogadać z jednym z dostawców i sprawa trafiła do sądu, a następnie do egzekucji komorniczej. Komornik prowadzący sprawę też nie ma chęci do rozłożenia (...)

Bankowy tytuł egzekucyjny

Bankowy tytuł egzekucyjny

Czy Bank miał prawo występować do Sądu Rejonowego z bankowym tytułem egzekucyjnym, jeśli nie było to poprzedzone wezwaniami do spłaty zadłużenia. Jeśli takich wezwań nie było, czy jest to (...)

Usunięcie wpisu z Krajowego Rejestru Dłużników

Usunięcie wpisu z Krajowego Rejestru Dłużników

Jak doprowadzić do usunięcia wpisu w Krajowym Rejestrze Dłużników? Jeśli chodzi o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, to rejestr dłużników niewypłacalnych jest jednym z rejestrów (...)

FORUM PRAWNE

Społeczny kurator sądowy

Społeczny kurator sądowy Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, obowiazki wynikaja (...)

Dni wolne za święta w sobotę

Dni wolne za święta w sobotę 1 i 3 maja to wolne dni. 1 - czwartek, 3 - sobota, co w takim razie z piątkiem, czy aby nie jest ustawowo wolnym dniem o pracy, jeżeli 3 maja wypada w sobotę, proszę (...)

Dopłaty dodatkow do zleceń - SendIt i windykacja

Dopłaty dodatkow do zleceń - SendIt i windykacja Mam problem z pośrednikiem (SendIt) firmy kurierskiej UPS. Wysyłałam za pośrednictwem tej firmy przesyłki, ok 450 od marca 2012 roku do końca września (...)

Ketokonazol leki sprzedam rak prostaty watroby nowotwor onkologiczny cytostatyk lek przeciwrakowy przeciwnowotworowy terapia raka

Ketokonazol leki sprzedam rak prostaty watroby nowotwor onkologiczny cytostatyk lek przeciwrakowy przeciwnowotworowy terapia raka Ketokonazol leki sprzedam rak prostaty watroby nowotwor onkologiczny cytostatyk (...)

Sprzedam leki pasozyty prazykwantel iwermektyna zentel vermox yomesan

Sprzedam leki pasozyty prazykwantel iwermektyna zentel vermox yomesan Sprzedam leki pasozyty prazykwantel iwermektyna zentel vermox yomesan metronidazol tinidazol Oferuje leki przeciw pasozytom: Iwermektyna (...)

bezpłatne porady prawnicze?

bezpłatne porady prawnicze? Witam, słyszałam o projekcie Centrum Informacji Prawnych, które ma udzielać bezpłatnych porad prawnych. Czy wiadomo gdzie i kiedy powstaną takie punkty? czy każdy będzie (...)

zadłużenie PLUS windykacja "Raport"

zadłużenie PLUS windykacja "Raport" Mam kłopot, dwa i pół roku temu rozwiązałam umowę z plus gsm. Parę dni temu dostałam od nich pismo, że zalegam im pieniądze, dzień później zadzwoniła (...)

Uwaga na wyłudzenia!! Krajowy Rejestr Informacji o Przedsiębiorcach!!

Uwaga na wyłudzenia!! Krajowy Rejestr Informacji o Przedsiębiorcach!! Uwaga na nieuczciwe działania KRIP, które są zwyczajnym wyłudzeniem. KRIP informuje spółki w groźnie wyglądającym piśmie (...)

Krajowy Rejestr Kancelarii Prawnych

Krajowy Rejestr Kancelarii Prawnych Witam serdecznie, Zapraszam całe otoczenie prawne do zapoznania się z serwisem www.krkp.pl Krajowy Rejestr Kancelarii Prawnych to serwis internetowy dla Kancelarii (...)

Wniosek o niekaralność - krajowy rejestr karny

Wniosek o niekaralność - krajowy rejestr karny potrzebuje taki wniosek szybko, ktoś może mi podesłać linka do niego?! bardzo prosze o pilna pomoc. http://e-prawnik.pl/domowy/prawo-karne/przestepstwo/dokumenty/wniosek-o-niekaralnosc-osoby-prawnej-krajowy-rejestr-karny-krk.html (...)

Wykaz pkd 2010

Wykaz pkd 2010 Co to jest wykaz pkd i na czym polega?? Dzięki PKD państwo oraz inni przedsiębiorcy wie czym zajmuje się dany przedsiębiorca. Rejestr przedsiębiorców jest jawny tak więc każdy (...)

Rejestr dłużników niewypłacalnych

Rejestr dłużników niewypłacalnych Chciałabym się dowiedzieć co dzieje sie z zadłużeniem, jesli ktoś został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych? Znajomy prowadził interes, ale (...)

Szukam skutecznej firmy windykacyjnej.Proszę o poradę

Szukam skutecznej firmy windykacyjnej.Proszę o poradę Witam serdecznie, posiadam wierzytelność z sądową klauzurą wykonalności,niestety komornik nawet nie" kiwnął palcem" aby cokolwiek (...)

Proszę o pomoc jak poradzić sobie ze stroną "Pobieraczek"

Proszę o pomoc jak poradzić sobie ze stroną "Pobieraczek" Bardzo proszę o pomoc i opnię czy mam zapłacić firmie za rejestracje na stronie za rok z góry w kwocie 94,80 PLN. https://www.pobieraczek.pl/.Jestem (...)

Jak nie płacić abonamentu RTV?

Jak nie płacić abonamentu RTV? Mam pytanie, czy są jakieś sposoby na to żeby nie płacić zaległej opłaty za abonament RTV? Np. co w sytuacji gdy telewizoru nie mam od lat 4 bo sie zjarał albo (...)

Porady prawne