Ogólne informacje o KRS

Krajowy Rejestr Sądowy to urzędowy zbiór danych, które dotyczą takich podmiotów jak przedsiębiorcy, stowarzyszenia, czy dłużnicy niewypłacalni. Nie jest to oczywiście wyliczenie wyczerpujące, gdyż szczegółowy zakres podmiotowy, który został objęty Krajowym Rejestrem Sądowym opisuje ustawa o KRS.

KRS składa się więc z:

 1. rejestru przedsiębiorców,

 2. rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,

 3. rejestru dłużników niewypłacalnych.

Kto prowadzi Krajowy Rejestr Sądowy?

Rejestry prowadzone są przez sądy gospodarcze, jednostki sądów rejonowych. Swoją właściwością wspomniane sądy rejestrowe obejmują one obszar bądź całego województwa, bądź jego części. Jednak sądy nie działają w tym zakresie same. W związku z tym, że sądy rejestrowe prowadzą Rejestr w systemie informatycznym, obsługę KRS zapewnia Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego, która jest jednostką organizacyjną Ministerstwa Sprawiedliwości. Składa się ona z centrali i oddziałów, które działają przy sądach rejestrowych.

Zadaniem Centralnej Informacji jest:

 1. prowadzenie zbioru informacji Rejestru oraz elektronicznego katalogu dokumentów spółek, 

 2. udzielanie informacji z Rejestru oraz przechowywanie i udostępnianie kopii dokumentów z katalogu, 

 3. utworzenie i eksploatacja połączeń Rejestru i katalogu w systemie informatycznym. 

Centralna Informacja wydaje odpisy, wyciągi i zaświadczenia oraz udziela informacji z Rejestru, które mają moc dokumentów urzędowych, jeżeli zostały wydane w postaci papierowej lub elektronicznej. Centralna Informacja wydaje z katalogu, drogą elektroniczną, kopie dokumentów, które są poświadczane za zgodność z dokumentami znajdującymi się w aktach rejestrowych podmiotu. Centralna Informacja pobiera opłaty za udzielanie informacji, wydawanie odpisów, wyciągów lub zaświadczeń z Rejestru oraz za udostępnianie kopii dokumentów z katalogu. Opłaty te stanowią dochód budżetu państwa.

Centralna Informacja bezpłatnie udostępnia, w ogólnodostępnych sieciach informatycznych, aktualne informacje o podmiotach wpisanych do Rejestru oraz listę dokumentów zawartych w katalogu. Centralna Informacja udostępnia bezpłatnie, w ogólnodostępnych sieciach teleinformatycznych, listę podmiotów, wobec których we właściwym dziale rejestru przedsiębiorców wpisano informację o ogłoszeniu upadłości.

W celu ułatwienia zainteresowanym dostępu do sądów rejestrowych, zwłaszcza w sprawach mniej skomplikowanych, za które ustawodawca uznał tworzenie spółek jawnych, wykonywanie niektórych czynności związanych z prowadzeniem rejestru zostało powierzone gminom jako zadania zlecone. Czynności te polegają na zapewnieniu zainteresowanym:

 1. wglądu do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD);
 2. urzędowych formularzy wniosków wymaganych ustawą umożliwiających rejestrację spółek jawnych;
 3. dostępu do informacji o wysokości opłat, sposobie ich uiszczania oraz o właściwości miejscowej sądów rejestrowych.

Należy podkreślić, że gminy są obowiązane jedynie do zapewnienia dostępu do informacji i formularzy. Nie mają natomiast nie tylko żadnego obowiązku, lecz także kompetencji do udzielania zainteresowanym pomocy w wypełnianiu formularzy czy też udzielania porad co do tego, w jakiej wysokości uiścić w konkretnej sprawie opłatę, czy też jak zaklasyfikować dany rodzaj działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności. Prawidłowe wykonywanie przez gminy powyższego zadania zleconego powinno więc polegać jedynie na wydawaniu zainteresowanym formularzy, o których wyżej mowa, oraz wywieszeniu, wyłożeniu do wglądu lub wydawaniu wyciągów z właściwych przepisów zawierających określone wyżej informacje.

Jakie funkcje pełni Krajowy Rejestr Sądowy?

Krajowy Rejestr Sądowy pełni dwie podstawowe funkcje, informacyjną i legalizacyjną.

Funkcja informacyjna KRS to nic innego, jak wspomniane już wyżej udostępnianie określonym podmiotom szybkiej i niezawodnej informacji o statusie prawnym partnera, najważniejszych elementach jego sytuacji finansowej, czy też sposobie jego reprezentowania. Daje to możliwość zapoznania się z danymi dotyczącymi przedsiębiorców, które mają znaczenie dla dokonywanych z nimi transakcjami. Znajomość tych danych może niejednokrotnie ustrzec potencjalnego kontrahenta przed niepożądanymi skutkami ryzyka ekonomicznego i prawnego.

Funkcja legalizacyjna KRS-u z kolei to wynik tego, iż dopiero wpis do rejestru pozwala na dokonywanie dalszych czynności prawnych (często dopiero z chwilą wpisu do rejestru dany podmiot uzyskuje osobowość prawną).

Czy Krajowy Rejestr Sadowy jest jawny?

Rejestr jest jawny. Każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w Rejestrze za pośrednictwem Centralnej Informacji. Każdy ma prawo otrzymać, również drogą elektroniczną, poświadczone odpisy, wyciągi, zaświadczenia i informacje z Rejestru.

Gdzie znajdują się wydziały rejestrowe?

Wydziały Krajowego Rejestru Sądowego utworzone zostały w 21 Sądach Rejonowych:

 • 15-950 Białystok, ul. Mickiewicza 103;

 • 43-300 Bielsko – Biała, ul. Bogusławskiego 24;

 • 85-023 Bydgoszcz, ul. Toruńska 64 a;

 • 42-200 Częstochowa, ul. Żwirki i Wigury 9/11

 • 80-169 Gdańsk, ul. Piekarnicza 10

 • 44-100 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23;

 • 40-040 Katowice, ul. Lompy 14;

 • 25-312 Kielce, ul. Warszawska 44;

 • 75-626 Koszalin, ul. Gen. Wł. Andersa 34;

 • 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7;

 • 21-040 Świdnik, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18

 • 90-928 Łódź, ul. Pomorska 37;

 • 10-523 Olsztyn, ul. Partyzantów 70;

 • 45-359 Opole, ul. Plebiscytowa 3a;

 • 61-752 Poznań, ul. Grochowe Łąki 6;

 • 35-303 Rzeszów, ul. Gen. J. Kustronia 4;

 • 70-485 Szczecin, ul. Królowej Korony Polskiej 31;

 • 87-100 Toruń, ul. Młodzieżowa 31;

 • 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100;

 • 53-630 Wrocław, ul. Poznańska 16-20;

 • 65-364 Zielona Góra, ul. Kożuchowska 8.

Pamiętaj, że:

 • KRS jest zbiorem obejmującym przede wszystkim dane dotyczące samego istnienia danego podmiotu, jego charakteru prawnego, firmy, siedziby, przedmiotu działalności, kapitału, itp.,

 • Odpisy, wyciągi i zaświadczenia z KRS wydawane przez Centralną Informację KRS mają moc dokumentów wydawanych przez sąd, za czynności te oraz za udzielanie informacji, Centralna Informacja pobiera opłaty,

 • Centralna Informacja nie ma żadnych kompetencji decyzyjnych w zakresie dokonywania wpisów do rejestru, są one bowiem dokonywane na podstawie postanowienia sądu rejestrowego,

 • Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego uważany jest za dokonany z chwilą zamieszczenia objętych nim danych w rejestrze.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r., Nr 17, poz. 209 ze zmianami)

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne