Opłaty za czynności adwokackie i radców prawnych

Prawo określa jedynie minimalne stawki opłat za czynności adwokackie i czynności radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości, stanowiące podstawę do zasądzania przez sądy kosztów zastępstwa prawnego. Przy ustalaniu w umowie opłaty bierze się pod uwagę rodzaj i stopień zawiłości sprawy oraz wymagany nakład pracy adwokata lub radcy prawnego. Możesz zatem zapłacić więcej, ale możesz także zapłacić mniej (wszystko zależy od Twojej indywidualnej umowy z adwokatem lub radcą prawnym!)

Stawki minimalne zależne od wartości przedmiotu sprawy w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych:

Wartość przedmiotu sprawy Stawka minimalna
do 500 zł 90 zł
powyżej 500 do 1.500 zł 270 zł
powyżej 1.500 do 5.000 zł 900 zł
powyżej 5.000 do 10.000 zł 1.800 zł
powyżej 10.000 do 50.000 zł 3.600 zł
powyżej 50.000 do 200.000 zł 5.400 zł
powyżej 200.000 zł do 2.000.000 zł 10.800 zł
powyżej 2.000.000 zł do 5.000.000 zł 15.000 zł
powyżej 5.000.000 zł 25.000 zł

Stawki minimalne w sprawach w których wydawany jest nakaz zapłaty:

W sprawach rozpoznawanych w postępowaniu upominawczym, elektronicznym postępowaniu upominawczym, postępowaniu nakazowym oraz europejskim postępowaniu nakazowym stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

Wartość  Stawka minimalna
do 500 zł 60 zł
powyżej 500 do 1.500 zł 180 zł
powyżej 1.500 do 5.000 zł 600 zł
powyżej 5.000 do 10.000 zł 1.200 zł
powyżej 10.000 do 50.000 zł 2.400 zł
powyżej 50.000 do 200.000 zł 3.600 zł
powyżej 200.000 zł do 2.000.000 zł 7.200 zł

Prawo przewiduje jednak szereg innych stawek za dokonanie konkretnych czynności przed organami wymiaru sprawiedliwości. I tak:

Czynność procesowa lub rodzaj sprawy Stawka minimalna
Sprawa o stwierdzenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa 720 zł
Sprawa o rozwód lub unieważnienie małżeństwa 720 zł
Sprawa o przysposobienie 360 zł
Sprawa o pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej oraz o odebranie dziecka 240 zł
Sprawa o ustalenie" ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, unieważnienie uznania dziecka oraz o rozwiązanie przysposobienia 480 zł
Sprawa o ubezwłasnowolnienie 480 zł
Sprawa o uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu oraz o rozstrzygnięcie co do aktów stanu cywilnego 360 zł
Sprawa o rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny lub co do zarządu majątkiem wspólnym 480 zł
Sprawa o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami 720 zł
Sprawa o podział majątku wspólnego między małżonków stawka obliczona wg zasad ogólnych od wartości udziału, a w przypadku zgodnego wniosku małżonków 50 % tej stawki
Sprawa o alimenty 120 zł
Sprawa o nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka 120 zł
Sprawa o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości 50 % stawki obliczonej wg zasad ogólnych
Sprawa o rozgraniczenie 720 zł
Sprawa dotycząca służebności 480 zł
Sprawa o naruszenie posiadania 320 zł
Sprawa o wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentów do zbioru dokumentów 240 zł
Sprawa o zniesienie współwłasności stawka obliczona wg zasad ogólnych od wartości udziału współwłaściciela zastępowanego przez adwokata lub radcę prawnego; 1/2 tej stawki w przypadku zgodnego wniosku uczestników
Sprawa związana z korzystaniem z rzeczy wspólnej lub z zarządem rzeczą wspólna 480 zł
Sprawa o usuniecie niezgodności między treścią wpisu w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym 1/2 stawki obliczonej wg zasad ogólnych od wartości prawa objętego niezgodnością
Sprawa o zabezpieczenie spadku 120 zł
Sprawa o dokonanie spisu inwentarza 120 zł
Sprawa o wyjawienie przedmiotów spadkowych 120 zł
Sprawa o odrzucenie spadku 120 zł
Sprawa o ogłoszenie testamentu i nakazanie jego złożenia 120 zł
Sprawa o zarząd spadkiem nieobjętym 120 zł
Sprawa o stwierdzenie nabycia spadku 120 zł, a jeżeli przedmiotem postępowania jest również ważność testamentu - 720 zł
Sprawa o dział spadku stawka obliczona wg zasad ogólnych od wartości udziału spadkowego uczestnika zastępowanego przez adwokata lub radcę prawnego; w razie działu na zgodny wniosek uczestników postępowania 1/2 tej stawki
Sprawa o ochronę dóbr osobistych i ochronę praw autorskich 720 zł
Sprawa o opróżnienie lokalu mieszkalnego 240 zł
Sprawa o wydanie nieruchomości 720 zł
Sprawa o przeniesienie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji 1680 zł
Sprawa o opróżnienie lokalu użytkowego stawka obliczona wg zasad ogólnych od wartości sześciomiesięcznego czynszu
Sprawa o stwierdzenie prawa korzystania z wynalazku, wzoru uzytkowego lub wzoru przemyslowego albo prawa uzywania znaku towarowego lub oznaczenia geograficznego badz utraty prawa uzywania oznaczenia geograficznego 1440 zł
Spraw o uchylenie uchwały organu spółdzielni 360 zł
Sprawa o naruszenie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji 1680 zł
Sprawa o ustalenie prawa do patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji 1200 zł
Sprawa o ustalenie autorstwa projektu wynalzaczego 960 zł
Sprawa z zakresu postępowania nieprocesowego niewymieniona odrębnie 240 zł
Sprawa o uchylenie wyroku sądu polubownego 2.400 zł
Sprawa z zakresu postępowania układowego lub upadłościowego 3.600 zł
Sprawa o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego 480 zł
Sprawa egzekucyjna 1/2 stawki obliczonej wg zasad ogólnych (przy egzekucji z nieruchomości), 1/4 stawki (przy egzekucji innego rodzaju)
Sprawa ze skargi na czynności komornika 80 zł
Sprawa o wyjawienie majątku 120 zł
Sprawa o rejestrację spółki 2.400 zł a przypadku rejestracji spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorsca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym 1.200zł
Sprawa o rejestrację spółdzielni 2.400 zł
Postępowanie w sprawie innych rejestracji 1.200 zł
Sprawa o zmianę w rejestrze 720 zł a w przypadku zmiany w rejestrze przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym 360 zł
Sprawa o zaopatrzenie tytułu egzekucyjnego w klauzulę wykonalności 120 zł
Sprawa o zwolnienie spod zajęcia rzeczy i praw zabezpieczonych w postępowaniu karnym u osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa przeciwko mieniu 120 zł
Sprawa o zwrot korzyści uzyskanych kosztem Skarbu Państwa 120 zł
Sprawa o nawiązanie stosunku pracy (zawarcie umowy o pracę) 180 zł
Sprawa o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne 180 zł
Sprawa o przywrócenie do pracy 180 zł
Sprawa o ustalenie sposobu ustania stosunku pracy 180 zł
Sprawa o wynagrodzenie za pracę lub odszkodowanie 3/4 stawki obliczonej wg zasad ogólnych od wartości wynagrodzenia lub odszkodowania będącego przedmiotem sprawy
Sprawa o inne roszczenia niemajątkowe wynikające z prawa pracy 120 zł
Sprawa o ustalenie wypadku przy pracy, jeżeli nie jest połączone z dochodzeniem odszkodowania lub renty 240 zł
Sprawa o świadczenie odszkodowawcze należne z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej 1/2 stawki obliczonej wg zasad ogólnych od wartości odszkodowania będącego przedmiotem sprawy
Sprawa o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego i zaopatrzenia emerytalnego 180 zł
Prowadzenie sprawy w postępowaniu apelacyjnym przed sądem okręgowym 1/2 stawki minimalnej, a jeżeli w I instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat lub radca prawny - 3/4 stawki minimalnej (w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł)
Prowadzenie sprawy w postępowaniu apelacyjnym przed sądem apelacyjnym 3/4 stawki minimalnej, a jeżeli w I instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat lub radca prawny - całą stawkę minimalną (w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł)
Prowadzenie sprawy w postępowaniu zażaleniowym przed sądem okręgowym 1/4 stawki minimalnej, a jeżeli w I instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat lub radca prawny - 1/2 stawki minimalnej (w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł)
Prowadzenie sprawy w postępowaniu zażaleniowym przed sądem apelacyjnym lub przed Sądem Najwyższym 1/2 stawki minimalnej, a jeżeli w I instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat lub radca prawny - 3/4 stawki minimalnej (w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł)
Prowadzenie sprawy z zakresu prawa pracy przed sądem apelacyjnym stawka minimalna za prowadzenie określonej sprawy
Sporządzenie i wniesienie kasacji oraz udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym 3/4 stawki minimalnej, a jeżeli w drugiej instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat lub radca prawny - całą stawkę minimalną (w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł)
Sporządzenie i wniesienie kasacji 1/2 stawki minimalnej, a jeżeli w drugiej instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat lub radca prawny - 3/4 stawki minimalnej (w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł)
Sporządzenie i wniesienie skargi konstytucyjnej oraz za stawiennictwo na rozprawie przed Trybunałem Konstytucyjnym 960 zł
Sporządzenie i wniesienie skargi konstytucyjnej oraz za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia tej skargi 480 zł
Sprawa objęta dochodzeniem (postępowanie w procesie karnym i w sprawach o wykroczenia) 360 zł
Sprawa objęta śledztwem (postępowanie w procesie karnym i w sprawach o wykroczenia) 600 zł
Sprawa objęta czynnościami wyjaśniającymi w postępowanie w sprawach o wykroczenia 180 zł
Obrona przed sądem rejonowym w postępowaniu szczególnym 720 zł
Obrona przed sądem rejonowym w postępowaniu zwyczajnym lub przed wojskowym sądem garnizonowym 840 zł
Sprawa przed sądem rejonowym w postępowaniu w sprawach o wykroczenia 360 zł
Obrona przed sądem okręgowym jako drugą instancją lub przed wojskowym sądem okręgowym jako drugą instancją 840 zł
Obrona przed sądem okręgowym jako pierwszą instancją lub przed wojskowym sądem okręgowym jako pierwszą instancją oraz przed sądem apelacyjnym 1200 zł
Obrona przed Sądem Najwyższym 1200 zł
Sporządzenie i wniesienie kasacji w sprawie, w której w pierwszej instancji orzeczenie wydał sąd rejonowy lub wojskowy sąd garnizonowy 720 zł
Sporządzenie i wniesienie kasacji w sprawie, w której w pierwszej instancji orzeczenie wydał sąd okręgowy lub wojskowy sąd okręgowy 1200 zł
Czynności w sprawie o wznowienie postępowania oraz w sprawie o podjęcie postępowania warunkowo umorzonego 720 zł
Sporządzenie opinii o braku podstaw wniosku o wznowienie postępowania, za sporządzenii o braku podstaw do wniesienie kasacji oraz braku podstaw do stwierdzenia nieważności orzeczenia w postępowaniu karnym 720 zł
Obrona w sprawie o wydanie wyroku łącznego 240 zł
Prowadzenie sprawy o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, aresztowanie lub zatrzymanie 240 zł
Sprawa o odroczenie lub przerwę w wykonywaniu kary 360 zł
Sprawa o wykonanie warunkowo zawieszonej kary 360 zł
Sprawa o warunkowe przedterminowe zwolnienie lub odwołanie takiego zwolnienia 240 zł
Czynności związane z wykonywaniem kary ograniczenia wolności oraz wykonywaniem środków zabezpieczających 240 zł
Sprawa o zatarcie skazania 240 zł
Sprawa o ułaskawienie 480 zł
Inne czynności w postępowaniu wykonawczym 480 zł
Sprawa przed Sądami Administracyjnymi dotycząca należności pieniężnych albo praw majątkowych, której wartość została określona przez organ administracji państwowej lub jest oczywista (pierwsza instancja) stawka obliczona wg zasad ogólnych
Sporządzenie skargi i udział w rozprawie w sprawie skargi na decyzję lub postanowienie Urzędu Patentowego 1200 zł
Inna sprawa przed Naczelnym Sądem Administracyjnym 480 zł
Sprawa przed Sądami Administracyjnymi Druga instancja - za sporządzenie i wniesienie skarki kasacyjne oraz udział w rozprawie  3/4 stawki minimalnej , a jeżeli w drugiej stancji nie prowadził ten sam adwokat - 100% tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 240zł
Sprawa przed Sądami Administracyjnymi Druga instancja - sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej albo za sporządzenie opinii o braku podstaw downiesienia skargi kasacyjnej 50% stawki minimalnej , a jeżeli nie prowadził sprawy ten sam adwokat w drugiej instancji - 75% tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 240zł,
za udział w rozprawie (w drugiej instancji) przed Naczelnym Sądem Administracyjnym 50% stawki minimalnejokreślonej w pkt 1, a jeżeli nie prowadził sprawy w drugiej instancji ten sam adwokat, nie sporządził inie wniósł kasacji - 75% tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł,
postępowaniu zażaleniowym (w drugiej instancji) 240 zł
Sprawy z zakresu regulacji energetyki, telekomunikacji lub transportu kolejowego przed Sądem Okręgowym w Warszawie - sądem ochronykonkurencji i konsumentów 720 zł
Sprawy z zakresu ochrony konkurencji przed Sądem Okręgowym w Warszawie - sądem ochronykonkurencji i konsumentów 720 zł
Sprawy o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone przed Sądem Okręgowym w Warszawie - sądem ochronykonkurencji i konsumentów 720 zł
Sprawy o uchylenie uchwały wspólników bądź akcjonariuszy 1080 zł
Sprawy o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników lub akcjonariuszy 1080 zł
Sprawy o wyłączenie wspólnika 1080 zł
Sprawa o rozwiązanie spółki kapitałowej 1080 zł
Sprawa o przyznanie prawa pomocy w postępowanie prowadzonym w innym państwie UE 300 zł
Sprawa o odszkodowanie lub o zadośćuczynienie związane z warunkami wykonywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania 240 zł

Zespół
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika