23.8.2018

Zespół
e-prawnik.pl

Opłaty za czynności adwokackie i radców prawnych

Prawo określa jedynie minimalne stawki opłat za czynności adwokackie i czynności radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości, stanowiące podstawę do zasądzania przez sądy kosztów zastępstwa prawnego. Przy ustalaniu w umowie opłaty bierze się pod uwagę rodzaj i stopień zawiłości sprawy oraz wymagany nakład pracy adwokata lub radcy prawnego. Możesz zatem zapłacić więcej, ale możesz także zapłacić mniej (wszystko zależy od Twojej indywidualnej umowy z adwokatem lub radcą prawnym!)

Stawki minimalne zależne od wartości przedmiotu sprawy w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych:

Wartość przedmiotu sprawy Stawka minimalna
do 500 zł 90 zł
powyżej 500 do 1.500 zł 270 zł
powyżej 1.500 do 5.000 zł 900 zł
powyżej 5.000 do 10.000 zł 1.800 zł
powyżej 10.000 do 50.000 zł 3.600 zł
powyżej 50.000 do 200.000 zł 5.400 zł
powyżej 200.000 zł do 2.000.000 zł 10.800 zł
powyżej 2.000.000 zł do 5.000.000 zł 15.000 zł
powyżej 5.000.000 zł 25.000 zł

Porady prawne

Stawki minimalne w sprawach w których wydawany jest nakaz zapłaty:

W sprawach rozpoznawanych w postępowaniu upominawczym, elektronicznym postępowaniu upominawczym, postępowaniu nakazowym oraz europejskim postępowaniu nakazowym stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

Wartość  Stawka minimalna
do 500 zł 60 zł
powyżej 500 do 1.500 zł 180 zł
powyżej 1.500 do 5.000 zł 600 zł
powyżej 5.000 do 10.000 zł 1.200 zł
powyżej 10.000 do 50.000 zł 2.400 zł
powyżej 50.000 do 200.000 zł 3.600 zł
powyżej 200.000 zł do 2.000.000 zł 7.200 zł

Prawo przewiduje jednak szereg innych stawek za dokonanie konkretnych czynności przed organami wymiaru sprawiedliwości. I tak:

Czynność procesowa lub rodzaj sprawy Stawka minimalna
Sprawa o stwierdzenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa 720 zł
Sprawa o rozwód lub unieważnienie małżeństwa 720 zł
Sprawa o przysposobienie 360 zł
Sprawa o pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej oraz o odebranie dziecka 240 zł
Sprawa o ustalenie" ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, unieważnienie uznania dziecka oraz o rozwiązanie przysposobienia 480 zł
Sprawa o ubezwłasnowolnienie 480 zł
Sprawa o uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu oraz o rozstrzygnięcie co do aktów stanu cywilnego 360 zł
Sprawa o rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny lub co do zarządu majątkiem wspólnym 480 zł
Sprawa o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami 720 zł
Sprawa o podział majątku wspólnego między małżonków stawka obliczona wg zasad ogólnych od wartości udziału, a w przypadku zgodnego wniosku małżonków 50 % tej stawki
Sprawa o alimenty 120 zł
Sprawa o nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka 120 zł
Sprawa o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości 50 % stawki obliczonej wg zasad ogólnych
Sprawa o rozgraniczenie 720 zł
Sprawa dotycząca służebności 480 zł
Sprawa o naruszenie posiadania 320 zł
Sprawa o wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentów do zbioru dokumentów 240 zł
Sprawa o zniesienie współwłasności stawka obliczona wg zasad ogólnych od wartości udziału współwłaściciela zastępowanego przez adwokata lub radcę prawnego; 1/2 tej stawki w przypadku zgodnego wniosku uczestników
Sprawa związana z korzystaniem z rzeczy wspólnej lub z zarządem rzeczą wspólna 480 zł
Sprawa o usuniecie niezgodności między treścią wpisu w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym 1/2 stawki obliczonej wg zasad ogólnych od wartości prawa objętego niezgodnością
Sprawa o zabezpieczenie spadku 120 zł
Sprawa o dokonanie spisu inwentarza 120 zł
Sprawa o wyjawienie przedmiotów spadkowych 120 zł
Sprawa o odrzucenie spadku 120 zł
Sprawa o ogłoszenie testamentu i nakazanie jego złożenia 120 zł
Sprawa o zarząd spadkiem nieobjętym 120 zł
Sprawa o stwierdzenie nabycia spadku 120 zł, a jeżeli przedmiotem postępowania jest również ważność testamentu - 720 zł
Sprawa o dział spadku stawka obliczona wg zasad ogólnych od wartości udziału spadkowego uczestnika zastępowanego przez adwokata lub radcę prawnego; w razie działu na zgodny wniosek uczestników postępowania 1/2 tej stawki
Sprawa o ochronę dóbr osobistych i ochronę praw autorskich 720 zł
Sprawa o opróżnienie lokalu mieszkalnego 240 zł
Sprawa o wydanie nieruchomości 720 zł
Sprawa o przeniesienie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji 1680 zł
Sprawa o opróżnienie lokalu użytkowego stawka obliczona wg zasad ogólnych od wartości sześciomiesięcznego czynszu
Sprawa o stwierdzenie prawa korzystania z wynalazku, wzoru uzytkowego lub wzoru przemyslowego albo prawa uzywania znaku towarowego lub oznaczenia geograficznego badz utraty prawa uzywania oznaczenia geograficznego 1440 zł
Spraw o uchylenie uchwały organu spółdzielni 360 zł
Sprawa o naruszenie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji 1680 zł
Sprawa o ustalenie prawa do patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji 1200 zł
Sprawa o ustalenie autorstwa projektu wynalzaczego 960 zł
Sprawa z zakresu postępowania nieprocesowego niewymieniona odrębnie 240 zł
Sprawa o uchylenie wyroku sądu polubownego 2.400 zł
Sprawa z zakresu postępowania układowego lub upadłościowego 3.600 zł
Sprawa o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego 480 zł
Sprawa egzekucyjna 1/2 stawki obliczonej wg zasad ogólnych (przy egzekucji z nieruchomości), 1/4 stawki (przy egzekucji innego rodzaju)
Sprawa ze skargi na czynności komornika 80 zł
Sprawa o wyjawienie majątku 120 zł
Sprawa o rejestrację spółki 2.400 zł a przypadku rejestracji spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorsca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym 1.200zł
Sprawa o rejestrację spółdzielni 2.400 zł
Postępowanie w sprawie innych rejestracji 1.200 zł
Sprawa o zmianę w rejestrze 720 zł a w przypadku zmiany w rejestrze przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym 360 zł
Sprawa o zaopatrzenie tytułu egzekucyjnego w klauzulę wykonalności 120 zł
Sprawa o zwolnienie spod zajęcia rzeczy i praw zabezpieczonych w postępowaniu karnym u osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa przeciwko mieniu 120 zł
Sprawa o zwrot korzyści uzyskanych kosztem Skarbu Państwa 120 zł
Sprawa o nawiązanie stosunku pracy (zawarcie umowy o pracę) 180 zł
Sprawa o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne 180 zł
Sprawa o przywrócenie do pracy 180 zł
Sprawa o ustalenie sposobu ustania stosunku pracy 180 zł
Sprawa o wynagrodzenie za pracę lub odszkodowanie 3/4 stawki obliczonej wg zasad ogólnych od wartości wynagrodzenia lub odszkodowania będącego przedmiotem sprawy
Sprawa o inne roszczenia niemajątkowe wynikające z prawa pracy 120 zł
Sprawa o ustalenie wypadku przy pracy, jeżeli nie jest połączone z dochodzeniem odszkodowania lub renty 240 zł
Sprawa o świadczenie odszkodowawcze należne z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej 1/2 stawki obliczonej wg zasad ogólnych od wartości odszkodowania będącego przedmiotem sprawy
Sprawa o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego i zaopatrzenia emerytalnego 180 zł
Prowadzenie sprawy w postępowaniu apelacyjnym przed sądem okręgowym 1/2 stawki minimalnej, a jeżeli w I instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat lub radca prawny - 3/4 stawki minimalnej (w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł)
Prowadzenie sprawy w postępowaniu apelacyjnym przed sądem apelacyjnym 3/4 stawki minimalnej, a jeżeli w I instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat lub radca prawny - całą stawkę minimalną (w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł)
Prowadzenie sprawy w postępowaniu zażaleniowym przed sądem okręgowym 1/4 stawki minimalnej, a jeżeli w I instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat lub radca prawny - 1/2 stawki minimalnej (w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł)
Prowadzenie sprawy w postępowaniu zażaleniowym przed sądem apelacyjnym lub przed Sądem Najwyższym 1/2 stawki minimalnej, a jeżeli w I instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat lub radca prawny - 3/4 stawki minimalnej (w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł)
Prowadzenie sprawy z zakresu prawa pracy przed sądem apelacyjnym stawka minimalna za prowadzenie określonej sprawy
Sporządzenie i wniesienie kasacji oraz udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym 3/4 stawki minimalnej, a jeżeli w drugiej instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat lub radca prawny - całą stawkę minimalną (w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł)
Sporządzenie i wniesienie kasacji 1/2 stawki minimalnej, a jeżeli w drugiej instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat lub radca prawny - 3/4 stawki minimalnej (w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł)
Sporządzenie i wniesienie skargi konstytucyjnej oraz za stawiennictwo na rozprawie przed Trybunałem Konstytucyjnym 960 zł
Sporządzenie i wniesienie skargi konstytucyjnej oraz za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia tej skargi 480 zł
Sprawa objęta dochodzeniem (postępowanie w procesie karnym i w sprawach o wykroczenia) 360 zł
Sprawa objęta śledztwem (postępowanie w procesie karnym i w sprawach o wykroczenia) 600 zł
Sprawa objęta czynnościami wyjaśniającymi w postępowanie w sprawach o wykroczenia 180 zł
Obrona przed sądem rejonowym w postępowaniu szczególnym 720 zł
Obrona przed sądem rejonowym w postępowaniu zwyczajnym lub przed wojskowym sądem garnizonowym 840 zł
Sprawa przed sądem rejonowym w postępowaniu w sprawach o wykroczenia 360 zł
Obrona przed sądem okręgowym jako drugą instancją lub przed wojskowym sądem okręgowym jako drugą instancją 840 zł
Obrona przed sądem okręgowym jako pierwszą instancją lub przed wojskowym sądem okręgowym jako pierwszą instancją oraz przed sądem apelacyjnym 1200 zł
Obrona przed Sądem Najwyższym 1200 zł
Sporządzenie i wniesienie kasacji w sprawie, w której w pierwszej instancji orzeczenie wydał sąd rejonowy lub wojskowy sąd garnizonowy 720 zł
Sporządzenie i wniesienie kasacji w sprawie, w której w pierwszej instancji orzeczenie wydał sąd okręgowy lub wojskowy sąd okręgowy 1200 zł
Czynności w sprawie o wznowienie postępowania oraz w sprawie o podjęcie postępowania warunkowo umorzonego 720 zł
Sporządzenie opinii o braku podstaw wniosku o wznowienie postępowania, za sporządzenii o braku podstaw do wniesienie kasacji oraz braku podstaw do stwierdzenia nieważności orzeczenia w postępowaniu karnym 720 zł
Obrona w sprawie o wydanie wyroku łącznego 240 zł
Prowadzenie sprawy o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, aresztowanie lub zatrzymanie 240 zł
Sprawa o odroczenie lub przerwę w wykonywaniu kary 360 zł
Sprawa o wykonanie warunkowo zawieszonej kary 360 zł
Sprawa o warunkowe przedterminowe zwolnienie lub odwołanie takiego zwolnienia 240 zł
Czynności związane z wykonywaniem kary ograniczenia wolności oraz wykonywaniem środków zabezpieczających 240 zł
Sprawa o zatarcie skazania 240 zł
Sprawa o ułaskawienie 480 zł
Inne czynności w postępowaniu wykonawczym 480 zł
Sprawa przed Sądami Administracyjnymi dotycząca należności pieniężnych albo praw majątkowych, której wartość została określona przez organ administracji państwowej lub jest oczywista (pierwsza instancja) stawka obliczona wg zasad ogólnych
Sporządzenie skargi i udział w rozprawie w sprawie skargi na decyzję lub postanowienie Urzędu Patentowego 1200 zł
Inna sprawa przed Naczelnym Sądem Administracyjnym 480 zł
Sprawa przed Sądami Administracyjnymi Druga instancja - za sporządzenie i wniesienie skarki kasacyjne oraz udział w rozprawie  3/4 stawki minimalnej , a jeżeli w drugiej stancji nie prowadził ten sam adwokat - 100% tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 240zł
Sprawa przed Sądami Administracyjnymi Druga instancja - sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej albo za sporządzenie opinii o braku podstaw downiesienia skargi kasacyjnej 50% stawki minimalnej , a jeżeli nie prowadził sprawy ten sam adwokat w drugiej instancji - 75% tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 240zł,
za udział w rozprawie (w drugiej instancji) przed Naczelnym Sądem Administracyjnym 50% stawki minimalnejokreślonej w pkt 1, a jeżeli nie prowadził sprawy w drugiej instancji ten sam adwokat, nie sporządził inie wniósł kasacji - 75% tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł,
postępowaniu zażaleniowym (w drugiej instancji) 240 zł
Sprawy z zakresu regulacji energetyki, telekomunikacji lub transportu kolejowego przed Sądem Okręgowym w Warszawie - sądem ochronykonkurencji i konsumentów 720 zł
Sprawy z zakresu ochrony konkurencji przed Sądem Okręgowym w Warszawie - sądem ochronykonkurencji i konsumentów 720 zł
Sprawy o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone przed Sądem Okręgowym w Warszawie - sądem ochronykonkurencji i konsumentów 720 zł
Sprawy o uchylenie uchwały wspólników bądź akcjonariuszy 1080 zł
Sprawy o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników lub akcjonariuszy 1080 zł
Sprawy o wyłączenie wspólnika 1080 zł
Sprawa o rozwiązanie spółki kapitałowej 1080 zł
Sprawa o przyznanie prawa pomocy w postępowanie prowadzonym w innym państwie UE 300 zł
Sprawa o odszkodowanie lub o zadośćuczynienie związane z warunkami wykonywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania 240 zł
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zagraniczni prawnicy w Polsce

Zagraniczni prawnicy w Polsce

Dnia 21 czerwca 2002 r. Senat rozpatrzył uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 23 maja 2002 r. ustawę o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczpospolitej Polskiej. Podejmując uchwałę dotyczącą przekazanej przez Sejm ustawy Senat wprowadził do niej kilka (...)

Zmienione opłaty za czynności radców prawnych

Zmienione opłaty za czynności radców prawnych

15 listopada br. wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu. Podstawę zasądzenia (...)

Lista otwieranych zawodów. Zobacz, jak na tym zyskasz

Lista otwieranych zawodów. Zobacz, jak na tym zyskasz

Koniec z egzaminami na detektywa, pilota wycieczek, bibliotekarza czy taksówkarza. Rząd ułatwi dostęp do prawie 50 profesji. Wszystko za sprawą przygotowanego projektu, który przedstawiło już Ministerstwo Sprawiedliwości. - Wyjmujemy pierwszą cegłę w murze przywilejów, (...)

Opłaty za czynności adwokackie w sprawach o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego i zaopatrzenia emerytalnego

Opłaty za czynności adwokackie w sprawach o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego i zaopatrzenia emerytalnego

Wyrok TK 27 lutego 2018 r. Trybunał Konstytucyjny publiczne ogłosił orzeczenie (sygn. SK 25/15) wydane w sprawie skargi konstytucyjnej T.M. dotyczące opłat za czynności adwokackie w sprawach o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego i zaopatrzenia emerytalnego. Trybunał (...)

Konkurs na aplikanta radcowskiego omawiany w Sejmie

Konkurs na aplikanta radcowskiego omawiany w Sejmie

W Sejmie znalazł się właśnie projekt zmian ustawy o radcach prawnych. A wszystko to za sprawą orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lutego 2004 r., które spowodowało konieczność nowelizacji ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych w zakresie dotyczącym naboru na aplikację (...)

Sąd nie zawsze zwraca całość wynagrodzenia adwokata

Sąd nie zawsze zwraca całość wynagrodzenia adwokata

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił Sądowi Najwyższemu następujące zagadnienie prawne: "czy w sprawach z oskarżenia publicznego - w razie uniewinnienia oskarżonego lub umorzenia przeciwko niemu postępowania - sąd na zasadzie art. 632 pkt 2 k.p.k. obciąża Skarb Państwa rzeczywistymi, (...)

Pełnomocnik przedsiębiorcy

Pełnomocnik przedsiębiorcy

Możesz ustanowić pełnomocnika do zarejestrowania Twojej działalności. Pełnomocnictwo może być uwidocznione w CEIDG, co pozwoli uniknąć uiszczania opłaty skarbowej przy działaniach pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna (spółka). (...)

Prokuratoria Generalna

Prokuratoria Generalna

Czego dotyczy nowa ustawa?  Z dniem 15 marca 2006 r. wchodzą w życie zasadnicze przepisy ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Celem tej ustawy jest: utworzenie centralnego organu administracji państwowej: Prokuratorii Generalnej, którego zadaniem będzie (...)

Wynagrodzenie dla pełnomocnika procesowego

Wynagrodzenie dla pełnomocnika procesowego

Zasady ustalania wysokości opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w ocenie Trybunału Konstytucyjnego Wybór metody ustalania stawki minimalnej wynagrodzenia dla pełnomocnika prawnego należy do normodawcy, (...)

Niższe wynagrodzenie pełnomocnika z urzędu...

Niższe wynagrodzenie pełnomocnika z urzędu...

23 kwietnia 2020 r. Trybunał Konstytucyjny, na rozprawie, rozpoznał skargę konstytucyjną dotyczącą obniżenia o połowę wynagrodzenia adwokata ustanowionego pełnomocnikiem z urzędu w porównaniu do wynagrodzenia, które otrzymałby, gdyby w tej samej sprawie był pełnomocnikiem (...)

Jakie stawki minimalne obowiązują za czynności adwokackie?

Jakie stawki minimalne obowiązują za czynności adwokackie?

Od 15 listopada br. zaczynają obowiązywać zmiany w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Podstawę zasądzenia przez sąd kosztów (...)

Kiedy są dopuszczalne minimalne stawki taksy dla prawników?

Kiedy są dopuszczalne minimalne stawki taksy dla prawników?

W sprawie F. Cipolla (adwokat R. Portolese) sporządził on dla swoich klientów trzy pozwy. Spór został ostatecznie rozstrzygnięty w drodze ugody, bez udziału F. Cipolli. Zapłaciwszy zaliczkę, klientka odmówiła więc uiszczenia pozostałej kwoty wynagrodzenia, której zażądał jej adwokat. (...)

Czy biegłemu sądowemu należy się wynagrodzenie wraz z podatkiem VAT?

Czy biegłemu sądowemu należy się wynagrodzenie wraz z podatkiem VAT?

W dniu 21 grudnia 2006 r. Sąd Najwyższy zajmował się kwestią, czy biegłemu sądowemu podatnikowi podatku od towarów i usług przysługuje wynagrodzenie tylko w wysokości wynikającej z treści Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1975 r. w sprawie kosztów przeprowadzenia (...)

Jak będzie można uzyskać bezpłatną pomoc prawną?

Jak będzie można uzyskać bezpłatną pomoc prawną?

Czego dotyczy projektowana ustawa?  Wreszcie Sejm zajął się projektem ustawy o dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej przyznawanej przez państwo osobom fizycznym. Projekt ten reguluje zasady, warunki i tryb przyznawania i udzielania przez państwo, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, (...)

Zasady ustalania wysokości stawki minimalnej za czynności adwokackie w zgodzie z Konstytucją

Zasady ustalania wysokości stawki minimalnej za czynności adwokackie w zgodzie z Konstytucją

Uzależnienie minimalnej stawki za czynności adwokatów i radców prawnych od wartości przedmiotu sprawy nie wykracza poza zakres upoważnień zawartych w ustawie – Prawo o adwokaturze oraz w ustawie o radcach prawnych, a tym samym nie narusza konstytucyjnych zasad wydawania rozporządzeń (...)

Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

Koszty uzyskania przychodów związanych z nabyciem niektórych rodzajów usług i praw Poniższe wyjaśnienie dotyczy nowych przepisów art. 15e ustawy z dnia 15 lutego 1992  r. o podatku dochodowym od osób prawnych, które weszły w życie 1 stycznia 2018 (...)

Opłaty za pobyt w DPS trzeba ustalić w decyzji

Opłaty za pobyt w DPS trzeba ustalić w decyzji

Uchwała NSA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów, działając na podstawie art. 15 § 1 pkt 2 w związku z art. 264 § 2 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł 11 czerwca br. w sentencji swojej uchwały (sygn. I OPS 7/17): Obowiązek wnoszenia, (...)

VAT od czynności wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego

VAT od czynności wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego

W interpretacji ogólnej nr PT1.8101.3.2019 Minister Finansów wyjaśnił kwestie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Sprawdź, co z niej wynika. ##baner## Czego dotyczy problem prawny? Interpretacja ta (...)

W sprawie dowolności w ustalaniu przez KRRP wysokości opłat za wpis na listę radców prawnych

W sprawie dowolności w ustalaniu przez KRRP wysokości opłat za wpis na listę radców prawnych

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Przewodniczącego Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie dowolności w ustalaniu przez Krajową Radę Radców Prawnych wysokości opłat związanych z decyzją w sprawie wpisu na listę radców prawnych: - Wystąpienie RPO do Przewodniczącego Krajowej Rady (...)

Czy ograniczenie maksymalnej opłaty z tytułu kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu, ponoszonej przez Skarb Państwa jest usprawiedliwione?

Czy ograniczenie maksymalnej opłaty z tytułu kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu, ponoszonej przez Skarb Państwa jest usprawiedliwione?

29 sierpnia 2006 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Grażyny K.-J. dotyczącą kosztów pomocy prawnej udzielonej przez pełnomocnika ustanowionego z urzędu. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że § 11 ust. 1 pkt 1 oraz § 15 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Opłaty za czynności profesjonalnych pełnomocników

Opłaty za czynności profesjonalnych pełnomocników

W praktyce sądowej pełnomocnicy używają określeń "według norm przepisanych", przy tym nie powołują się na konkretny przepis prawny. Może rodzić to podejrzenie, że "normy przepisane" nie są normą, tylko obyczajem dla wtajemniczonych. Co to są normy przepisane? Gdzie można znaleźć ich (...)

Założenie firmy konsultingowej - podstawa prawna

Założenie firmy konsultingowej - podstawa prawna

Chcę założyć firmę konsultingową. Jestem inżynierem, praktykiem w działalności gospodarczej. Czy mogę udzielać porad klientom nie mającym doświadczenia jak rozwiązywać nieraz drobne kłopoty które napotykają w swojej działalności. Czy mogę brać pełnomocnictwo i prowadzić w imieniu (...)

Strona przegrywająca a koszty postępowania

Strona przegrywająca a koszty postępowania

Zostałem pozwany w sprawie o ustalenie ojcostwa i świadczenia z tym związane. Zważywszy na wiele niejasności wniosłem o dokonanie badań DNA. Okazało się, że dzieci pochodzą ode mnie. W związku z tym dopiero w tym momencie dokonałem uznania dzieci. Ponadto matka dzieci żąda w pozwie - poza (...)

Odwołanie od decyzji ZUS o przeliczeniu emerytury - nieprawidłowa kwota bazowa

Odwołanie od decyzji ZUS o przeliczeniu emerytury - nieprawidłowa kwota bazowa

ZUS wydał decyzję o przeliczeniu emerytury jednak przyjął nieprawidłową kwotę bazową (przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce). W pouczeniu jest mowa o możliwości odwołania do Sądu Okręgowego za pośrednictwem organu. Jakie są koszty sądowe dla odwołującego (w razie przegranej)? (...)

Wysokość kosztów zastępstwa procesowego

Wysokość kosztów zastępstwa procesowego

25.05.2006 r. wygrałem sprawę przed wydziałem pracy sądu okręgowego o 12 347,74 zł. Sąd okregowy zasądził na moją rzecz tę kwotę oraz 900 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym. Przed sądem II instancji moim pełnomocnikiem był adwokat, stronę (...)

Obowiązkowe ubezpieczenie OC prawników

Obowiązkowe ubezpieczenie OC prawników

Czy kancelarie prawnicze mają obowiązek ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej (np. od podejmowania złych decyzji) i w jakiej wysokości są to ubezpieczenia? To nie kancelarie prawnicze, ale adwokaci i radcowie prawni mają obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia OC. Obowiązek adwokatów (...)

Dwóch pełnomocników w postępowaniu sądowym

Dwóch pełnomocników w postępowaniu sądowym

Chciałbym się dowiedzieć czy w przypadku sporu sądowego, w którym stroną powodową jest mój ojciec, może on ustanowić dwóch pełnomocników, jednego - kancelarię radców prawnych, a drugiego mnie, jego syna? Pozew zostanie sporządzony przez Kancelarię oraz podpisany przez radcę prawnego, (...)

Konkurs na aplikację radcowską

Konkurs na aplikację radcowską

Moja córka wybiera się na aplikację radcowską. Czy w świetle obowiązujących przepisów musi ona posiadać miejsce zameldowania w okręgu właściwej izby radców prawnych, czy też może zdawać w dowolnym mieście w kraju, bez względu na miejsce zameldowania? Czy znane są już koszty takiej (...)

Opłata pobierana przez komornika

Opłata pobierana przez komornika

Otrzymałem jako dłużnik kopię Wniosku o wszczęcie egzekucji wysłanego do komornika. Wniosek obejmował łącznie (należność główna, odsetki, koszty procesowe, adwokackie itp.) kwotę ok. 300 zł oraz koszty egzekucji wg taryfy. Tymczasem komornik zażądał kwoty ponad 500 zł. Egzekucji poddałem (...)

Dofinansowanie kosztów aplikacji radcowskiej

Dofinansowanie kosztów aplikacji radcowskiej

Pracownik zatrudniony na stanowisku Specjalisty ds obsługi prawnej został wpisany w tym roku na listę aplikantów radcowskich, pracodawca wstępnie wyraził zgodę na dofinansowanie 50% kosztów. W związku z przygotowywaniem się do egzaminu wykorzystał przysługujący mu na 2006 rok urlop wypoczynkowy. (...)

Podział majątku

Podział majątku

Byli małżonkowie po rozwodzie chcą podzielić majątek, którego wartość szacują na 600 000 zł. Wniosek o podział chce złożyć była żona. Jaka jest w takim przypadku opłata sądowa? Czy jej część będzie musiał pokryć również mąż? Jakie są ustawowe stawki dla radcy prawnego za (...)

Zwrot opłaty za wniosek o dopuszczenie do obrotu

Zwrot opłaty za wniosek o dopuszczenie do obrotu

Jestem pracownikiem firmy farmaceutycznej produkującej leki generyczne. W kwietniu tego roku złożyliśmy wniosek o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego generycznego na podstawie dokumentacji wcześniej zarejestrowanego produktu leczniczego innowacyjnego do Urzędu Rejestracji produktów Leczniczych, (...)

Pozew o umieszczenie sprostowania

Pozew o umieszczenie sprostowania

Rozważam złożenie pozwu o umieszczenie sprostowania w gazecie (redaktor naczelny nie umieścił mojego sprostowania i nie udzielił odpowiedzi). Kto jest stroną takiego postępowania: redaktor czy wydawca/właściciel gazety? Który sąd (rejonowy/okręgowy) jest właściwy do rozpoznania takiej (...)

Pozew do sądu pracy

Pozew do sądu pracy

Jak powinien wyglądać pozew do sądu pracy, jeżeli pracownik domaga się odszkodowania z powodu rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, którego przyczyną jest mobbing? Jaki może być koszt zastępstwa procesowego w w/w sprawie jeśli roszczenia pracownika z tytułu odszkodowania (...)

Kurator absentis-koszty

Kurator absentis-koszty

Sprawa jest o ustanowienie służebności drogi koniecznej. Nieznane jest miejsce pobytu jednego z właścicieli działek, po których ma być szlak drogi. Dane z CBA. Wnioskodawców o drogę jest trzech. Czy i ewentualnie jak wysoka jest opłata za ustanowienie kuratora? Kuratorowi dla osoby nieobecnej (...)

Wynagrodzenie adwokata

Wynagrodzenie adwokata

Jakie są stawki minimalne i maksymalne wynagrodzenia adwokata w sprawach z zakresu prawa spadkowego i prawa własności? Kwestię tę reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów (...)