Organizowanie zbiórek publicznych w internecie - opinia prawna

Stan faktyczny

Jestem właścicielem strony www. Mój problem polega na tym, że nie wiem, czy strona ta jest zgodna z polskim prawem. Moje zlecenie polegałoby na sprawdzeniu legalności w/w strony www. Mówiąc krótko, jest to strona, gdzie użytkownik wysyła sms (9zł + vat) i jak pokaże nam dokumenty, które świadczą o pociągnięciu go do odpowiedzialności za korzystanie z sieci do wymiany plików (kazaa, emule, bittorrent) - wówczas wspieramy go finansowo ze środków finansowych, które uzbieraliśmy z rejestracji innych użytkowników na stronie. Jak legalnie zbierać pieniądze w internecie?

Opinia prawna

Porady prawne

Niniejsza opinia prawna została sporządzona na podstawie następujących aktów prawnych:

  • ustawa z dnia 15 marca 1933 roku o zbiórkach publicznych (Dz. U. 1933 nr 22 poz. 162 ze zmianami)

  • rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami (Dz. U. 2003r. nr 199 poz. 1947)


Legalność działalności prowadzonej za pośrednictwem strony

Na podstawie dokonanej analizy strony www, której działalność polega na zbiórce środków pieniężnych, przeznaczanych następnie na pomoc osobom, które zostały pociągnięte do odpowiedzialności za wymianę plików w internecie poprzez poszczególne programy, które umożliwiają taką wymianę stwierdzić należy, że działalność ta ma formę publicznej zbiórki ofiar na określony cel.

Polskie prawo reguluje formy sposób organizacji oraz przesłanki prowadzenia publicznych zbiórek ofiar. Działalność taka może być prowadzona po uprzednim uzyskaniu zezwolenia określonego organu administracji publicznej i po spełnieniu innych, szczegółowych warunków przewidzianych przepisami prawa.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Klient - właściciel strony internetowej - zorganizował swą działalność bez zezwoleń określonych organów oraz bez spełnienia innych, przewidzianych prawem wymagań.

Podstawowym aktem prawnym regulującym organizację i prowadzenie publicznych zbiórek ofiar jest ustawa z dnia 15 marca 1933 roku o zbiórkach publicznych.

Na wstępie należy zaznaczyć, że ustawa ta - pochodząca z okresu miedzywojnia, nie reguluje wielu kwestii wynikających z postępu techniki, takich np. jak dokonywanie zbiórek publicznych ofiar za pośrednictwem sieci internetowych. Nie oznacza to jednak, że działalność nieprzewidziana przepisami ustawy z 1933 roku jest działalnością w pełni legalną. Ustawa ta ma zastosowanie do wszystkich form zbiórek publicznych ofiar. Zgodnie z jej art. 1, wszelkie publiczne zbieranie ofiar w gotówce lub w naturze na pewien z góry określony cel wymaga uprzedniego pozwolenia władzy. Taki zapis ustawy wyraźnie wskazuje na brak ograniczeń w formach publicznej zbiórki ofiar na określony cel, do których to zbiórek znajdą zastosowanie przepisy powołanej ustawy.

Brak jest również wątpliwości, że dokonywanie zbiórek ofiar za pomocą systemu internetowego, poprzez rejestrację na stronie internetowej, ma formę publiczną. Sieć internetowa nie jest bowiem skierowana do ograniczonego kręgu osób. Przeciwnie, ma ona charakter nieograniczony, dociera bowiem do bliżej nieokreślonego kręgu zainteresowanych. Jeżeli zbiórka ofiar nie jest ograniczona do konkretnej grupy osób, należy przyjąć, iż ma ona charakter publiczny.

Jeżeli więc podmiot, dokonujący zbiórki ofiar za pośrednictwem strony internetowej, przy pomocy systemu rejestracji nie spełnia wymogów określonych ustawą o zbiórkach publicznych oraz rozporządzenia wykonawczego do tej ustawy, działa sprzecznie z prawem. Stanowiska tego nie zmienia fakt, iż rejestracji na Pańską stronę www dokonuje się za pośrednictwem innej strony www. System ten, określany jako UNI, w żaden sposób nie legalizuje zbiórki publicznej prowadzonej bez zezwolenia określonego organu. Dzieje się tak tym bardziej, iż system UNI akceptowany jest tylko przez Pańską stronę www, o czym świadczy informacja na stronie www, gdzie dokonuje się rejestracji.

Należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 56 § 1 kodeksu wykroczeń, kto bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom organizuje lub przeprowadza publiczną zbiórkę ofiar, podlega karze grzywny. Działalność taka, prowadzona wbrew przepisom prawa, jest więc wykroczeniem i podlega sankcji karnej.

Przesłanki legalności działalności strony

Ponieważ jak wynika z informacji przedstawionych na stronie www, celem działalności Instytucji (nie określono niestety jakiej) jest „wspieranie finansowo bądź doradczo potrzebujących użytkowników”, a środki przeznaczane na ten cel mają pochodzić z wpłat dokonywanych przez użytkowników, czyli z publicznej zbiórki ofiar właśnie, celem zalegalizowania działalności prowadzonej za pośrednictwem strony jest dostawanie działalności do wymogów prawa.

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika