Polskie produkty żywnościowe na rynkach pozaeuropejskich...

Nowe przepisy mają pomóc rolnikom w spełnieniu wymagań importowych państw spoza UE dot. bezpieczeństwa fitosanitarnego towarów pochodzenia roślinnego.

Co przewiduje ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o ochronie roślin oraz niektórych innych ustaw? 

Nowelizacja wprowadza rozwiązania, które umożliwią spełnienie wymagań importowych państw spoza Unii Europejskiej, dotyczących bezpieczeństwa fitosanitarnego towarów pochodzenia roślinnego. Chodzi o to, aby zapewnić stałą obecność polskich produktów żywnościowych na rynkach pozaeuropejskich oraz ograniczyć występowanie incydentów, które naruszałyby wizerunek Polski, jako rzetelnego wytwórcy i eksportera.

Ustawa ta dokonuje nowelizacji następujących ustaw:

  • ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. ochronie roślin;
  • ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie;
  • ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym;
  • ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin.

Głównym celem ustawy jest dostosowanie przepisów określających zasady kontroli eksportowanych towarów pochodzenia roślinnego do wymagań stawianych przez państwa trzecie (spoza Unii Europejskiej) w zakresie bezpieczeństwa fitosanitarnego, w związku z prowadzonymi przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi działaniami mającymi na celu uzyskanie dostępu dla polskich produktów rolnych do rynków państw trzecich o tzw. zamkniętym systemie importowym.

Celem ustawy jest w szczególności:

  • uproszczenie i skrócenie procedur administracyjnych w odniesieniu do działań Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa wykonywanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin oraz ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym;
  • ułatwienie prowadzenia międzynarodowego obrotu materiałem roślinnym;
  • wyeliminowanie problemów pojawiających się przy granicznej kontroli fitosanitarnej drewnianych materiałów opakowaniowych;
  • uregulowanie zasad współpracy Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa z innymi jednostkami administracji, przede wszystkim z Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w celu zapewnienia większej efektywności tej współpracy;
  • wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu systemu integrowanej produkcji roślin;
  • wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych wynikłych w toku stosowania ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin.

Do utrzymania oraz dalszego rozwoju eksportu polskich produktów rolnych konieczne jest wprowadzenie do polskiego systemu rozwiązań prawnych mających na celu spełnienie wymagań państw importujących oraz zapewnienie właściwego nadzoru nad produkcją. Zasady importu określane przez państwa trzecie zazwyczaj wymagają, aby wszystkie podmioty zaangażowane w produkcję, magazynowanie, sortowanie, przygotowywanie do wysyłki oraz eksport roślin, podlegały obowiązkowi rejestracji przez krajową organizację ochrony roślin, w rozumieniu postanowień Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin (w Polsce funkcję tę pełni Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa). Z tego względu, w celu umożliwienia uzyskania dla polskich towarów pochodzenia roślinnego dostępu do nowych rynków zbytu, ustawa dodaje do ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin art. 19a , wprowadzając w nim rozwiązania dotyczące rejestru eksporterów.

Kiedy zmiany mają wejść w życie?

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. 

Zob. też:

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: