9.5.2019

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Kontroli nie ma, promienie harcują...

NIK opublikował wyniki najnowszej kontroli. Izba przyjrzała się temu, jak funkcjonuje w Polsce monitoring pól elektromagnetycznych, których źródłem są m.in. nadajniki telefonii komórkowej. 

NIK o działaniach organów administracji publicznej w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym pochodzącym od urządzeń telefonii komórkowej 

Wnioski wskazują przede wszystkim na niedofinansowanie organów odpowiedzialnych za monitoring. Wynikają z tego problemy techniczno-organizacyjne, np. brak odpowiedniej aparatury pomiarowej. Zastrzeżenia dotyczą także doskonalenia zawodowego inspektorów – metodyka pomiarów nie jest w wystarczającym stopniu uwzględniana w programach kształcenia. Ponadto Izba zwróciła uwagę, że brakuje systemu teleinformatycznego gromadzącego wyniki kontroli przeprowadzanych przez organy administracji oraz nie są one upubliczniane. NIK postuluje także działania edukacyjne w zakresie oddziaływania pola elektromagnetycznego.

Porady prawne

Kontrole przeprowadzono w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska, Głównym Inspektoracie Sanitarnym oraz wojewódzkich inspektoratach ochrony środowiska i inspekcjach sanitarnych. - "Raport NIK z całą pewnością pokazuje jedno: rozwój technologii komunikacyjnych postępuje błyskawicznie. Zgadzamy się, że potrzeba lepszego prawa. Dlatego tak zwana megaustawa telekomunikacyjna, nad którą rząd pracuje od ponad roku, poprawia system nadzoru nad urządzeniami wytwarzającymi pole elektromagnetyczne, zapewnia dodatkowe środki na sprzęt i kontrole, na operatorów natomiast nakłada wiele nowych obowiązków" – wyjaśniła Wanda Buk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji.

W ocenie NIK, organy Inspekcji Ochrony Środowiska oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie są przygotowane ani organizacyjnie, ani technicznie do kontroli pola elektromagnetycznego. To dlatego, że ich kompetencje nakładają się, a przepisy nie określają jednoznacznie roli, jaką mają odgrywać w systemie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym od urządzeń telefonii komórkowej. W kilku przypadkach inspektoraty ochrony środowiska oraz wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne nie miały nawet potwierdzonych kompetencji do wykonywania pomiarów PEM.

Rozwój rynku telefonii komórkowej w Polsce jest niezwykle dynamiczny. W latach 2010-2017 wielkość transmisji danych wzrosła aż 57-krotnie. Wzrosły też liczba i czas połączeń.

Wielkość transmisji danych oraz liczba wysłanych MMS w latach 2010-2017. Źródło: opracowania NIK na podstawie danych GUS

Poszerza się zasięg sieci komórkowych, podwyższa się standard transmisji danych, jego szybkość i jakość. A to nie koniec: do 2030 roku rynek ten ma odnotować 24-krotny wzrost. Oznacza to m.in. coraz większą liczbę anten oraz ich instalację na mniejszych wysokościach. Oddziaływanie pól elektromagnetycznych (PEM) emitowanych przez stacje bazowe (SBTK) i urządzenia mobilne na ludzi i środowisko będzie więc coraz silniejsze. Dlatego tak istotna jest wiarygodna i systematyczna kontrola poziomu PEM, szczególnie w miejscach najbardziej narażonych na promieniowanie.

Tymczasem obowiązujące w Polsce przepisy nie gwarantują, że w otoczeniu SBTK zostanie dotrzymany dopuszczalny poziom PEM. Brak jest jednoznacznych i przejrzystych regulacji prawnych normujących proces powstawania i modernizacji SBTK, które pozwalałyby na przeprowadzenie przez właściwy organrzetelnej oceny ryzyka narażenia na ponadnormatywne PEM w bezpośrednim sąsiedztwie SBTK jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji, a jednocześnie nie stwarzałyby przedsiębiorcom barier administracyjnych wydłużających proces inwestycyjny.

Jedyną metodą zdobywania wiedzy w tym zakresie pozostają więc pomiary kontrolne PEM w otoczeniu SBTK, prowadzone przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska (IOŚ) i Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) lub pozyskiwane od przedsiębiorców telekomunikacyjnych, a wykonywane przez akredytowane laboratoria. Wyniki tych ostatnich badań trafiały do obu inspekcji, lecz ich rzetelność nie była sprawdzana. W ramach IOŚ nie utworzono laboratorium referencyjnego w zakresie PEM, choć na potrzebę  jego funkcjonowania wskazał już w 2009 r. dokument Polityka ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016. Zdaniem Głównego Inspektora OŚ, wyrażonym w 2014 r., nie było potrzeby tworzenia takiego laboratorium. W takcie kontroli NIK zarówno Minister Środowiska, jak i Główny Inspektor uznali jednak, że jest ono potrzebne.

W Polsce ustanowiono dopuszczalny poziom PEM na poziomie niższym od przyjętego w części krajów europejskich. Trudno jednak porównywać tylko dopuszczalne „limity PEM”, skoro w różnych krajach przyjęto też różne zasady lokalizacji SBTK czy zasady minimalizowania oddziaływania PEM na tyle, na ile jest to rozsądnie możliwe (tzw. zasada ALARA). Co więcej, Ministerstwo Środowiska i Ministerstwo Cyfryzacji wskazują, że w innych krajach Europy, pomimo obowiązywania znacznie wyższych dopuszczalnych poziomów PEM, raczej nie są notowane poziomy przekraczające polski „limit PEM”.

Organy administracji publicznej nienależycie kontrolują oddziaływanie promieniowania urządzeń telefonii komórkowej. W tej mierze niewiele się zmieniło od 10 lat - już w 2009 r. Sejm przyjął Politykę ekologiczną państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016, w której stan ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym określono mianem zaniedbanego. Pomimo zmian w przepisach prawa tak jest do dziś.

W innych krajach badaniem PEM zajmują się różne wyspecjalizowane instytucje. U nas leży to w zakresie działania IOŚ i PIS. Jednak ich kompetencje zachodzą na siebie, a przepisy nie rozgraniczają ich ról w sposób czytelny, co wzmaga brak koordynacji między Głównym Inspektorem OŚ a Głównym Inspektorem Sanitarnym i sprzyja wzajemnemu przerzucaniu odpowiedzialności. Co więcej, aż 6 wojewódzkich inspektoratów OŚ i 6 wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych (WSSE) nie ma kompetencji do pomiarów PEM potwierdzonych przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA). W IOŚ z racji słabej zachęty finansowej występuje wysoka fluktuacja kadr. W PIS w ogóle nie analizowano czy obsada kadrowa jest adekwatna do zadań dotyczących PEM od urządzeń telefonii komórkowej. Pracownicy obydwu Inspekcji nie byli należycie szkoleni w zakresie metodyki pomiarów PEM, nie dysponowali też sprzętem, który umożliwiałby te pomiary z uwzględnieniem najbardziej niekorzystnych parametrów pracy SBTK.Pomiary PEM dokonywane są w zakresie chwilowych wartości, bez uwzględnienia fluktuacji i tendencji w szerszym wymiarze czasowym. Po godz. 16.00 (koniec pracy w obydwu Inspekcjach) pomiarów w ogóle się nie prowadzi, choć natężenie ruchu w sieci komórkowej i promieniowania z SBTK może nawet znacząco rosnąć.

Ani inspektorzy OŚ, ani inspektorzy sanitarni nie prowadzili należytej kontroli dotrzymywania dopuszczalnego poziomu PEM w otoczeniu SBTK. Nieliczne pomiary PEM prowadzono właściwie tylko na wniosek osób prywatnych lub jednostek samorządu terytorialnego. Nie prowadzono ich z urzędu - z inicjatywy organu. Tylko w takich interwencyjnych pomiarach wykazywane były przekroczone poziomy dopuszczalnego promieniowania elektromagnetycznego. W kilku województwach pomiarów PEM w ogóle nie przeprowadzano. Nie istnieje natomiast koncepcja prowadzenia kontroli PEM w miejscach najbardziej narażonych nad przekroczenia „limitu PEM” ani rzetelna analiza ryzyka pozwalająca na identyfikację takich miejsc.

Często nie dotrzymuje się również prawnego wymogu mierzenia PEM w miejscach szczególnie wystawionych na oddziaływanie promieniowania w dużym natężeniu, tj. w oknach i na wysoko położonych balkonach i tarasach budynków  - chyba że indywidualny wnioskodawca postuluje wyraźnie o taki eksponowany punkt pomiaru. Pomiary przeprowadza się raczej przy gruncie, gdzie z reguły występują niższe wartości PEM.

Liczba pomiarów PEM w otoczeniu SBTK przeprowadzona przez WIOŚ w latach 2015-2017. Źródło: opracowanie NIK na podstawie danych z kontroli
 

Liczba pomiarów PEM w otoczeniu SBTK przeprowadzona przez WSSE w latach 2015-2017. Źródło: opracowanie NIK na podstawie danych z kontroli 

W IOŚ i PIS pomiarom kontrolnym PEM przypisywano niski priorytet. W tej drugiej Inspekcji przyjęto pogląd, że ochrona przed PEM nie dotyczy SBTK, a urządzeń przemysłowych, oraz że brak „twardych dowodów na negatywny wpływ PEM na zdrowie”.

Obydwie Inspekcje nie przeprowadzają gruntownej analizy nadsyłanych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych dokumentów i sprawozdań z pomiarów PEM. Nie zdołały wypracować metod sprawdzania poprawności tych pomiarów ani zasad postępowania w przypadku zastrzeżeń do wyników pomiarów, choć to one winny nadzorować ich rzetelność. Weryfikacja wyników jest utrudniona wskutek braku odniesienia ich do obowiązującej metodyki referencyjnej. Brakuje też szczegółowych wymagań co do formy i układu wyników pomiarów ponieważ Minister Środowiska nie wydał stosownego rozporządzenia pomimo rekomendacji NIK przedstawionej już w 2015 r. Wyniki pomiarów zlecanych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych i przekazywanych do IOŚ i PIS nie uwzględniają najbardziej niekorzystnych warunków pracy SBTK, choć stanowi to jeden z wymogów obowiązującej metodyki referencyjnej. Niejednokrotnie nie spełniają też obowiązku dokonania pomiaru w oknach i na balkonach budynków mieszkalnych.

W skrajnym przypadku laboratorium wyliczyło w sprawozdaniu prawie pół tysiąca mieszkań niedostępnych dla pomiarów z powodu nieobecności lokatorów, ale we wniosku końcowym napisało: „wyniki pomiarów wskazują, że w żadnym punkcie wokół obiektu i w miejscach przebywania ludności nie zostały przekroczone wartości dopuszczalne”.

Pomimo prowadzenia przez IOŚ państwowego monitoringu środowiska w zakresie PEM, nie ma pełnych i dostępnych publicznie informacji, czy PEM w środowisku utrzymywane jest na dopuszczalnym poziomie. Oceny IOŚ w tej mierze koncentrowały się jedynie na bardzo niskich poziomach PEM stwierdzonych w miejscach słabo narażonych na PEM. Naruszając przepisy prawa, IOŚ nie informowała również społeczeństwa i innych organów administracji o stwierdzonych przez wojewódzkich IOŚ ponadnormatywnych wartościach PEM. Dzieje się tak pomimo doniesień o zapytaniach kierowanych przez mieszkańców i rozmaite organizacje społeczne w sprawie potencjalnej szkodliwości PEM i o protestach przeciwko budowie SBTK.

Mimo wskazywania przez naukowców, Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Cyfryzacji na potrzebę edukacji w tym zakresie, PIS nie podejmowała jednego ze swych ustawowych zadań - skoordynowanych i adekwatnych do potrzeb działań oświatowo-zdrowotnych, polegających na promowaniu sposobów korzystania z urządzeń mobilnych w sposób ograniczający nadmierne narażenie na promieniowanie elektromagnetyczne, szczególnie wśród powszechnie używających je dzieci i młodzieży.

Wnioski

Z uwagi na znacznie rozproszenie kompetencji w powyższym zakresie, NIK wnioskuje do:

 1. Prezesa Rady Ministrów o wypracowanie skutecznego systemu kontroli dotrzymywania dopuszczalnego poziomu PEM w otoczeniu SBTK. System ten powinien uwzględniać:
  1. badanie potencjalnego narażenia na ponadnormatywne poziomy PEM już na etapie poprzedzającym powstanie lub modernizację SBTK, na podstawie rozkładów przestrzennych PEM w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnych, wyznaczonych w drodze obliczeń wykonanych na podstawie jednolitych zasad;
  2. przypisanie kompetencji w zakresie kontroli dotrzymywania dopuszczalnego poziomu PEM jednemu wyspecjalizowanemu organowi, działającemu pod jednolitym kierownictwem i mającemu dostęp do danych o podstawowych parametrach SBTK oraz o rozkładach przestrzennych PEM w otoczeniu SBTK;
  3. wykonywanie pomiarów kontrolnych PEM za pomocą urządzeń adekwatnych do stanu rozwoju technik nadawczych w telefonii komórkowej;
  4. adekwatne do rozwoju systemów telekomunikacyjnych oraz metodyk pomiarowych doskonalenie zawodowe pracowników organu kontrolnego wykonujących pomiary PEM w otoczeniu SBTK oraz weryfikujących wyniki pomiarów realizowanych na zlecenie przedsiębiorców telekomunikacyjnych;
  5. metody identyfikacji lokalizacji SBTK, w otoczeniu których występują miejsca potencjalnie narażone na występowanie ponadnormatywnych poziomów PEM;
  6. metody prowadzenia analizy poprzedzającej pomiary, pozwalającej na optymalny dobór punktów i pionów pomiarowych, ukierunkowany na miejsca najbardziej narażone na ponadnormatywne poziomy PEM;
  7. wykonywanie analiz tzw. „najgorszego przypadku”, tj. określania wartości PEM przy najbardziej niekorzystnych parametrach pracy SBTK, wynikających w szczególności ze zróżnicowanego obciążenia stacji ruchem telekomunikacyjnym;
  8. kryteria obligujące do przeprowadzania pomiarów PEM w otoczeniu SBTK metodą selektywną, uzależnione w szczególności od występowania kilku wielosystemowych SBTK w danej lokalizacji, mocy emisyjnej zainstalowanych anten oraz gęstości zabudowy;
  9. metodykę pomiarów, adekwatną do stanu rozwoju technik nadawczych w telefonii komórkowej, określającą w szczególności sposób prowadzenia pomiarów metodą selektywną, w tym identyfikacji źródeł PEM, ekstrapolacji wyników pomiarów PEM do poziomów najbardziej niekorzystnych z punktu widzenia oddziaływania na środowisko;
  10. wzór sprawozdania z pomiarów PEM przewidujący obowiązek odnoszenia się do wszystkich podstawowych wymogów obowiązującej metodyki, a także:
   • podawanie w sposób jednoznaczny trybu pracy SBTK w trakcie pomiarów;
   • umieszczanie informacji na temat zakresu wykorzystania uprzednio przeprowadzonych obliczeń do identyfikacji miejsc, w których stwierdzono występowanie PEM o poziomach zbliżonych do poziomu dopuszczalnego;
   • opis odstępstw od wymogów metodyki referencyjnej i ich wpływu na przydatność wyników pomiarów do oceny dotrzymywania dopuszczalnego poziomu PEM w otoczeniu SBTK;
   • dokładne określenie i zwizualizowanie na planie sytuacyjnym miejsc wykonywania pomiarów;
  11. utworzenie systemu informatycznego pozwalającego na gromadzenie i wizualizację oraz publiczne udostępnianie podstawowych danych na temat SBTK i wyników pomiarów PEM;
  12. mechanizmy nadzoru i kontroli wyników pomiarów realizowanych na zlecenie przedsiębiorców telekomunikacyjnych, w tym instrumenty prawne umożliwiające organowi skuteczne egzekwowanie prawidłowych i rzetelnych wyników pomiarów PEM (w tym możliwość odrzucenia sprawozdania z pomiarów PEM niespełniającego wymogów metodyki referencyjnej);
  13. sankcje administracyjne za dopuszczanie do przekraczania dopuszczalnego poziomu PEM w otoczeniu SBTK.
 2. Ministra Zdrowia o:
  1. inicjowanie działań edukacyjnych dotyczących korzystania z urządzeń mobilnych w sposób ograniczający nadmierne narażenie na promieniowanie elektromagnetyczne, ukierunkowanych w szczególności na dzieci i młodzież powszechnie korzystające z usług telefonii ruchomej;
  2. objęcie nadzorem działalności Głównego Inspektora Sanitarnego w obszarze kontroli dotrzymywania dopuszczalnych poziomów PEM w otoczeniu SBTK.
 3. Ministra Środowiska o:
  1. określenie wymagań dotyczących wyników pomiarów poziomów PEM w środowisku w celu ujednolicenia sposobu prezentacji wyników pomiarów i zapewnienia właściwego ich wykonywania;
  2. objęcie nadzorem działań GIOŚ w obszarze ochrony środowiska przed PEM.
 4. Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska i państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych o:
  1. zapewnienie prowadzenia pomiarów kontrolnych w miejscach najbardziej narażonych na występowanie ponadnormatywnego poziomu PEM;
  2. sprawdzanie wyników pomiarów PEM, prowadzonych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych i przedkładanych GIOŚ i państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu, pod kątem spełnienia wymogów obowiązującej metodyki referencyjnej, a w razie zastrzeżeń konsekwentne przekazywanie spraw do PCA lub podejmowanie własnych pomiarów kontrolnych.
 5. Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji o zintensyfikowanie nadzoru nad jednostkami posiadającymi akredytację PCA na wykonywanie pomiarów PEM w środowisku w celu konsekwentnego eliminowania przypadków niedotrzymywania przez te jednostki wymogów obowiązującej metodyki referencyjnej.

Zob. też:

Megaustawa zlikwiduje luki w systemie pomiaru pola elektromagnetycznego - wskazało Ministerstwo Cyfryzacji

Megaustawa telekomunikacyjna rozwiązuje wiele problemów, na które zwraca uwagę Najwyższa Izba Kontroli w najnowszym raporcie dotyczącym monitoringu pola elektromagnetycznego.

Pola pod kontrolą

Od kilku lat, podległy Ministerstwu Cyfryzacji Instytut Łączności prowadzi coroczne kampanie pomiarowe, w której badane są stacje bazowe telefonii komórkowej w całej Polsce, między innymi w miastach wojewódzkich. Co ważne, w badaniach przeprowadzonych zgodnie ze sposobem pomiaru wskazanym w rozporządzeniu Ministra Środowiska, najnowocześniejszym dostępnym sprzętem, stwierdzono jedynie dwa przekroczenia na 2880 lokalizacji. - "Nadzór państwa w tym obszarze działa, natomiast jak zauważa NIK, powinien działać lepiej. Z tym zgadzamy się i mam nadzieję, że jeszcze przed wakacjami wejdą w życie przepisy, które nadzór ten uszczelnią" – dodała Buk.

Będzie więcej środków na sprzęt i kontrole

Megaustawa wzmacnia nadzór państwa nad operatorami telekomunikacyjnymi i stacjami bazowymi telefonii komórkowej. Tylko na sam zakup nowoczesnego sprzętu do mierzenia natężenia pola elektromagnetycznego, który ma znaleźć się we wszystkich Wojewódzkich Inspektoratach Ochrony Środowiska, zostanie przeznaczonych ponad 5 milionów złotych.

Nowoczesny system dla inspektorów

Od 2017 roku trwają prace nad system SI2PEM, który zgromadzi wyniki wszystkich pomiarów dotyczących poziomu pola elektromagnetycznego. Dzięki megaustawie znajdą się w nim efekty pracy Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska, Wojewódzkich Inspekcji Sanitarnej, a także pomiarów wykonywanych przez certyfikowane laboratoria. Megaustawa wymusza na operatorach jednolity standard raportowania odnośnie pola wytwarzanego przez stacje bazowe. Pozwoli to na dokładną ocenę łącznych wartości pola wytwarzanego przez wszystkie instalacje radiokomunikacyjne w okolicy.

Dzięki SI2PEM poprawi się także koordynacja między służbami odpowiedzialnymi za monitoring pola elektromagnetycznego, czego brak podkreśla w swoim raporcie NIK.

Ponadto, sami operatorzy będą mogli precyzyjnie ocenić rozkład wartości pola, co pozwoli na bardziej efektywne planowanie sieci i unikanie przekroczeń. Obywatel z kolei uzyska dostęp do bezpłatnej strony internetowej, na której sprawdzi poziom pola elektromagnetycznego w dowolnym miejscu w Polsce. System będzie gotowy już za rok.

Uszczelnienie przepisów ochrony środowiska

Megaustawa zmieni także przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska. Wraz z jej wejściem w życie pojawi się obowiązek przeprowadzania dodatkowych badań natężenia pola elektromagnetycznego przed uruchomieniem stacji pod kątem zgodności z przepisami (a nie po uruchomieniu, jak jest to obecnie) Co więcej, wyniki będą zgłaszane zarówno wojewódzkim inspektoratom ochrony środowiska, jak i sanepidom. Dotyczyć to będzie stacji jako całości oraz urządzeń emitujących pole, tj. anteny. , której obawiają się obywatele.

Szkolenia kadr

W ramach programu SI2PEM przewidziany jest szereg szkoleń dla osób pracujących w terenie zajmujących się badaniem natężenia pola elektromagnetycznego. Już teraz jednak pracownicy samorządów mogą korzystać ze szkoleń w ramach Akademii Inwestycji Szerokopasmowych, prowadzonych przez Ministerstwo Cyfryzacji, które w szczególny sposób dotyczą kwestii ochrony środowiska.

Edukacja obywateli

Ministerstwo Cyfryzacji, podobnie jak NIK, dostrzega potrzebę działań oświatowych w obszarze pola elektromagnetycznego. Zespół ekspertów na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji, przygotowuje przekrojowe opracowanie dotyczące pola elektromagnetycznego. Publikacja ma być gotowa do końca maja. Będzie ją można bezpłatnie pobrać ze stron Ministerstwa Cyfryzacji. Planowanie jest także uruchomienie dedykowanej strony internetowej, na której zamieszczane będą zweryfikowane i wiarygodne informacje dotyczące tematu.

Wstępne założenia UKE do przetargu 3,7 GHz

W ślad za przeprowadzonymi w 2018 r. konsultacjami ws.  częstotliwości przeznaczonych dla 5G, pytaniami rynku dotyczącymi przyszłej dystrybucji pasma na te potrzeby, w UKE rozpoczęto prace nad przygotowaniami do przetargu na częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz.

Opracowane zostały wstępne założenia do przetargu, które przedstawiamy w opublikowanych poniżej załącznikach.

Podmioty zainteresowane wyrażeniem stanowiska, zachęcamy do przesłania swoich opinii na adres dc.konsultacje@uke.gov.pl, w terminie do 14 maja br.

Zebrane stanowiska będą pomocne przy tworzeniu dokumentacji, która w przyszłości zostanie poddana konsultacjom społecznym.

Wstępne założenia przewidują, że przedmiotem przetargu będą 4 ogólnopolskie rezerwacje częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz, każda obejmująca 50 MHz widma. Należy zaznaczyć, że z uwagi na obowiązujące decyzje rezerwacyjne wykorzystywanie częstotliwości na obszarze całego kraju będzie możliwe z terminem późniejszym niż dzień doręczenia rezerwacji.

W ocenie UKE warto jednak rozważyć możliwość przeprowadzenia przetargu, przedmiotem którego będą 4 rezerwacje częstotliwości z zakresu 3480-3800 MHz, każda obejmująca 80 MHz widma. W takim przypadku:

 1. dwie rezerwacje mogłyby być rezerwacjami ogólnopolskimi (zakres 3640-3800 MHz), z tym że z uwagi na obowiązujące decyzje rezerwacyjne wykorzystywanie częstotliwości na obszarze całego kraju byłoby możliwe z terminem późniejszym niż dzień doręczenia rezerwacji;
 2. dwie rezerwacje nie byłyby rezerwacjami ogólnopolskimi (zakres 3480-3640 MHz) - rezerwacje te  nie obejmowałaby gmin:

Zakres  3400-3480 MHz zostałby przeznaczony na potrzeby użytkowania lokalnego.

Pliki do pobrania:


Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Solarium tylko dla dorosłych

Solarium tylko dla dorosłych

Weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium. Wprowadziła ona całkowity zakaz korzystania z solarium przez osoby poniżej 18. roku życia. Przewiduje też obowiązek zamieszczania w miejscach udostępniania solariów informacji (...)

Czy sieć 5G jest bezpieczna?

Czy sieć 5G jest bezpieczna?

Sieć 5G jest bezpieczna dla ludzi - zapewnia UKE Sieć 5G generuje mniejsze poziomy narażenia na pola elektromagnetyczne niż istniejące sieci 4G, nie ma też nic wspólnego z pandemią koronawirusa. Każda nowa technologia oceniana jest ze względu na wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo (...)

Łatwiej postawić maszt komórkowy

Łatwiej postawić maszt komórkowy

Maszty komórkowe pojawią się tam, gdzie obecnie jest to zabronione. Gminy muszą zlikwidować zakazy o ich stawianiu na swoim terenie w ciągu 12 miesięcy. Wchodząca jutro w życie ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych ma znacznie przyśpieszyć i ułatwić stawianie (...)

Zmiany dotyczące ochrony pracy kobiet w ciąży oraz karmiących piersią

Zmiany dotyczące ochrony pracy kobiet w ciąży oraz karmiących piersią

Rok 2017 jest przełomowym dla polskiego rynku pracy. Większość zmian, jakie zaczęły obowiązywać (lub też zaczną w kolejnych miesiącach) w bieżącym roku, dotyczy ochrony pracy kobiet w ciąży i matek karmiących. Geneza zmian Przedstawiciele władz Unii Europejskiej uznali, że przepisy (...)

Nowelizacja megaustawy

Nowelizacja megaustawy

Dzięki rządowemu projektowi ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. nowelizacji megaustawy, ma być łatwiej i taniej dotrzeć z szybkim internetem tam, gdzie dziś jest to nieopłacalne lub niemożliwe. Czemu (...)

Warunki techniczne jakie musi spełniać projekt budowlany

Warunki techniczne jakie musi spełniać projekt budowlany

    Pozwolenie na budowę   Aby uzyskać pozwolenie na budowę konieczne jest złożenie wniosku o pozwolenie na budowę. Składa się go do organu architektonieczno-budowlanego, którym jest starostwo powiatowe lub gmina. Wniosek powinien zawierać następujące dokumenty: akt (...)

Dla przedsiębiorców ułatwienia w obowiązkach z zakresu ochrony środowiska

Dla przedsiębiorców ułatwienia w obowiązkach z zakresu ochrony środowiska

Wszystkie kluby poselskie poparły nowelizację ustawy Prawo ochrony środowiska zmierzającą do ułatwienia życia inwestorom poprzez zwolnienie ich z niektórych procedur administracyjnych związanych z ochroną środowiska. Większość posłów opowiedziała się jednak przeciwko przepisom, które (...)

Czy sieć 5G jest bezpieczna?

Czy sieć 5G jest bezpieczna?

Sieć 5G jest bezpieczna dla ludzi - zapewnia UKE Sieć 5G generuje mniejsze poziomy narażenia na pola elektromagnetyczne niż istniejące sieci 4G, nie ma też nic wspólnego z pandemią koronawirusa. Każda nowa technologia oceniana jest ze względu na wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo (...)

Łatwiej postawić maszt komórkowy

Łatwiej postawić maszt komórkowy

Maszty komórkowe pojawią się tam, gdzie obecnie jest to zabronione. Gminy muszą zlikwidować zakazy o ich stawianiu na swoim terenie w ciągu 12 miesięcy. Wchodząca jutro w życie ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych ma znacznie przyśpieszyć i ułatwić stawianie (...)

Zmiany dotyczące ochrony pracy kobiet w ciąży oraz karmiących piersią

Zmiany dotyczące ochrony pracy kobiet w ciąży oraz karmiących piersią

Rok 2017 jest przełomowym dla polskiego rynku pracy. Większość zmian, jakie zaczęły obowiązywać (lub też zaczną w kolejnych miesiącach) w bieżącym roku, dotyczy ochrony pracy kobiet w ciąży i matek karmiących. Geneza zmian Przedstawiciele władz Unii Europejskiej uznali, że przepisy (...)

Nowelizacja megaustawy

Nowelizacja megaustawy

Dzięki rządowemu projektowi ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. nowelizacji megaustawy, ma być łatwiej i taniej dotrzeć z szybkim internetem tam, gdzie dziś jest to nieopłacalne lub niemożliwe. Czemu (...)

Warunki techniczne jakie musi spełniać projekt budowlany

Warunki techniczne jakie musi spełniać projekt budowlany

    Pozwolenie na budowę   Aby uzyskać pozwolenie na budowę konieczne jest złożenie wniosku o pozwolenie na budowę. Składa się go do organu architektonieczno-budowlanego, którym jest starostwo powiatowe lub gmina. Wniosek powinien zawierać następujące dokumenty: akt (...)

Dla przedsiębiorców ułatwienia w obowiązkach z zakresu ochrony środowiska

Dla przedsiębiorców ułatwienia w obowiązkach z zakresu ochrony środowiska

Wszystkie kluby poselskie poparły nowelizację ustawy Prawo ochrony środowiska zmierzającą do ułatwienia życia inwestorom poprzez zwolnienie ich z niektórych procedur administracyjnych związanych z ochroną środowiska. Większość posłów opowiedziała się jednak przeciwko przepisom, które (...)

Jak przenieść numer przy zmianie operatora?

Jak przenieść numer przy zmianie operatora?

29 marca 2006 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych. Czego dotyczą nowe przepisy? Rozporządzenie to określa warunki korzystania:  1.   przez abonenta:  publicznej (...)

Większa ochrona dla abonentów

Większa ochrona dla abonentów

Nowelizacja ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw dotyczy poprawy funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego oraz doprecyzowuje przepisy odnoszące się do jego uczestników. Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę konsumentów przed nieuczciwymi (...)

Jak informować o zmianie lokalizacji służb 112, 997, 998, 999

Jak informować o zmianie lokalizacji służb 112, 997, 998, 999

Urząd Komunikacji Elektronicznej podał następującą procedurę informowania o zmianach lokalizacji abonentów numerów służb alarmowych i kierowaniu wywołań na numery alarmowe:Zgodnie z art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne dostawca publicznie dostępnych (...)

Kalkulator taryfowy UKE

Kalkulator taryfowy UKE

Prezes UKE rozpoczął prace zmierzające do powstania internetowego kalkulatora umożliwiającego porównywanie opłat stosowanych przez poszczególnych operatorów za oferowane przez nich usługi. Działanie to jest realizacją jednego z celów określonych w Strategii regulacyjnej (...)

Chcesz zostać dostawcą internetu? Sprawdź jak działać zgodnie z prawem! - opinia prawna

Chcesz zostać dostawcą internetu? Sprawdź jak działać zgodnie z prawem! - opinia prawna

Stan faktycznyChciałbym rozpocząć działalność w branży telekomunikacyjnej (jako provider). Działalność będę prowadzić jednoosobowo i na razie nie będę zatrudniał pracowników. Jak rozpocząć działalność? Jakie są potrzebne dokumenty i wnioski? Czy potrzebne mi jakieś szczególne (...)

Kara dla PTS od Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Kara dla PTS od Urzędu Komunikacji Elektronicznej

W dniu 16 lipca 2014 r. Prezes UKE nałożył na PTS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, karę pieniężną w wysokości 497 120,34 PLN za naruszenie obowiązków informacyjnych w stosunku do użytkowników końcowych; nie wypełnianie względem użytkowników końcowych obowiązków w zakresie świadczenia (...)

14 Raport Komisji Europejskiej

14 Raport Komisji Europejskiej

Więcej komórek i niższe ceny. Zgodnie z raportem Komisji Europejskiej sektor telekomunikacji w UE nie odczuwa skutków kryzysu. Komentarz Prezesa UKE do opublikowanych informacji w kontekście Polski.    Komunikat Komisji Europejskiej:Bruksela, dnia 25 marca 2009 r.Więcej komórek i niższe (...)

Jak przenieść numer przy zmianie operatora?

Jak przenieść numer przy zmianie operatora?

29 marca 2006 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych. Czego dotyczą nowe przepisy? Rozporządzenie to określa warunki korzystania:  1.   przez abonenta:  publicznej (...)

Większa ochrona dla abonentów

Większa ochrona dla abonentów

Nowelizacja ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw dotyczy poprawy funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego oraz doprecyzowuje przepisy odnoszące się do jego uczestników. Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę konsumentów przed nieuczciwymi (...)

Jak informować o zmianie lokalizacji służb 112, 997, 998, 999

Jak informować o zmianie lokalizacji służb 112, 997, 998, 999

Urząd Komunikacji Elektronicznej podał następującą procedurę informowania o zmianach lokalizacji abonentów numerów służb alarmowych i kierowaniu wywołań na numery alarmowe:Zgodnie z art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne dostawca publicznie dostępnych (...)

Kalkulator taryfowy UKE

Kalkulator taryfowy UKE

Prezes UKE rozpoczął prace zmierzające do powstania internetowego kalkulatora umożliwiającego porównywanie opłat stosowanych przez poszczególnych operatorów za oferowane przez nich usługi. Działanie to jest realizacją jednego z celów określonych w Strategii regulacyjnej (...)

Chcesz zostać dostawcą internetu? Sprawdź jak działać zgodnie z prawem! - opinia prawna

Chcesz zostać dostawcą internetu? Sprawdź jak działać zgodnie z prawem! - opinia prawna

Stan faktycznyChciałbym rozpocząć działalność w branży telekomunikacyjnej (jako provider). Działalność będę prowadzić jednoosobowo i na razie nie będę zatrudniał pracowników. Jak rozpocząć działalność? Jakie są potrzebne dokumenty i wnioski? Czy potrzebne mi jakieś szczególne (...)

Kara dla PTS od Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Kara dla PTS od Urzędu Komunikacji Elektronicznej

W dniu 16 lipca 2014 r. Prezes UKE nałożył na PTS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, karę pieniężną w wysokości 497 120,34 PLN za naruszenie obowiązków informacyjnych w stosunku do użytkowników końcowych; nie wypełnianie względem użytkowników końcowych obowiązków w zakresie świadczenia (...)

14 Raport Komisji Europejskiej

14 Raport Komisji Europejskiej

Więcej komórek i niższe ceny. Zgodnie z raportem Komisji Europejskiej sektor telekomunikacji w UE nie odczuwa skutków kryzysu. Komentarz Prezesa UKE do opublikowanych informacji w kontekście Polski.    Komunikat Komisji Europejskiej:Bruksela, dnia 25 marca 2009 r.Więcej komórek i niższe (...)

Gospodarowanie częstotliwościami unormowane

Gospodarowanie częstotliwościami unormowane

Nowe rozwiązania, związane z gospodarowaniem częstotliwościami, urządzeniami radiowymi i opłatami za częstotliwości, przewiduje nowelizacja, która dostosowuje polskie prawo do wymogów Unii Europejskiej, mających usprawnić wprowadzenie technologii 5G w Polsce, a więc zwolnić (...)

Zmiany w Prawie telekomunikacyjnym

Zmiany w Prawie telekomunikacyjnym

Pierwszy etap wdrożenia Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej Zwiększenie uprawnień abonentów firm telekomunikacyjnych, w tym możliwość rozwiązania umowy mailem, czy obowiązek poinformowania o automatycznym przedłużaniu umowy – to tylko niektóre zmiany w przyjętej (...)

Kiedy zmiana przepisów o przenoszeniu numerów?

Kiedy zmiana przepisów o przenoszeniu numerów?

Informacja dotycząca prac nad nowelizacją rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych. We wrześniu 2007 r. roku Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wystąpił z prośbą do ówczesnego Ministra Transportu (obecnego (...)

Darmowy lub tańszy internet to ograniczanie konkurencji?

Darmowy lub tańszy internet to ograniczanie konkurencji?

Oferowanie przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) bezpłatnej lub za opłatę niższą niż cena rynkowa usługi dostępu do sieci Internet dla ogółu ludności, jest w Polsce zjawiskiem coraz bardziej powszechnym. Taka działalność zawsze będzie oddziaływać na lokalny rynek telekomunikacyjny. (...)

Wskaźniki jakości usług telekomunikacyjnych po raz pierwszy dostępne

Wskaźniki jakości usług telekomunikacyjnych po raz pierwszy dostępne

Po raz pierwszy zostały opublikowane wskaźniki jakości usług telekomunikacyjnych. Od dziś konsumenci mogą porównać deklarowaną i faktyczną jakość usług u różnych operatorów. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej opublikował wskaźniki jakości publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych. (...)

Sąd o uchyleniu tajemnicy przedsiębiorcy

Sąd o uchyleniu tajemnicy przedsiębiorcy

Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił dwie decyzje Prezesa UKE dotyczące uchylenia zastrzeżenia tajemnicy dla danych przekazanych przez Polkomtel i PTC. W dniu 22 stycznia 2009 r. odbyły się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie dwie rozprawy:w sprawie ze skargi Polkomtel S.A. (...)

Wyrok NSA w sprawie zapłaty odsetek

Wyrok NSA w sprawie zapłaty odsetek

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. W dniu 21 stycznia 2009 r. przed Naczelnym Sądem Administracyjnym odbyła się rozprawa ze skargi kasacyjnej Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp z o.o. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia (...)

Telefony komórkowe w samolotach

Telefony komórkowe w samolotach

Informacja Prezesa UKE dotycząca usług łączności ruchomej na pokładach statków powietrznych we Wspólnocie Europejskiej.    Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej informuje o wdrożeniu do polskiego porządku prawnego, poprzez bezpośrednią stosowalność, następujących (...)

Konkurs na logo Certyfikatu UKE

Konkurs na logo Certyfikatu UKE

Prezes UKE we współpracy z Sieciaki.pl oraz Fundacją Kidprotect.pl ogłasza konkurs dla najmłodszych użytkowników usług telekomunikacyjnych na stworzenie znaków graficznych dla certyfikatów bezpiecznych usług w sieci. W związku z tym pragniemy zaprosić najmłodszych (...)

Kolejna kara za neostradę tp utrzymana

Kolejna kara za neostradę tp utrzymana

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że Prezes UKE słusznie ukarał Telekomunikację Polską S.A. za brak przedłożenia projektów zmiany cennika i regulaminu dla pięciu ofert promocyjnych usługi dostępu do Internetu. W dniu 27 października 2008 r. odbyła się rozprawa (...)

Roam like at home na wakacje

Roam like at home na wakacje

Koniec z roamingiem w UE Po 10 latach od zgłoszenia inicjatywy likwidacji roamingu na terenie Unii Europejskiej w życie wchodzi nowy mechanizm rozliczeń. "Roam like at home” oznacza to, że od 15 czerwca 2017 r., przebywając w innych państwach UE, możemy korzystać z telefonu (...)

NSA oddalił skargę kasacyjną UKE

NSA oddalił skargę kasacyjną UKE

Sąd uznał za niedopuszczalne dokonywanie wyjaśnienia treści już wydanej decyzji poprzez rozszerzenie zakresu jej obowiązywania. W dniu 22 października 2008 r. odbyła się rozprawa przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej złożonej przez Prezesa Urzędu Komunikacji (...)

Wysokie kary dla świadczących usługi transgranicznego doręczania paczek

Wysokie kary dla świadczących usługi transgranicznego doręczania paczek

Rada Ministrów przyjęła 13 sierpnia 2019 r. projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo pocztowe oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne, przedłożony przez Ministra Infrastruktury. Teraz zajmuje się nim Sejm. Co przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo pocztowe oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne? ##baner## Wprowadzenie (...)

Wyniki kontroli funkcjonowania Poczty Polskiej podczas czerwcowego strajku

Wyniki kontroli funkcjonowania Poczty Polskiej podczas czerwcowego strajku

Prezentujemy komunikat Prezesa UKE dotyczący kontroli Poczty Polskiej w zakresie zapewnienia ciągłości świadczenia usług powszechnych w trakcie trwania strajku pracowników operatora w czerwcu br.:Poczta Polska jako operator publiczny w myśl art. 46 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Lista chorób związanych ze służbą wojskową

Lista chorób związanych ze służbą wojskową

Proszę o podanie listy chorób związanych z odszkodowaniem i rentą za powstałe choroby związane ze służbą wojskową. Na podstawie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich (...)

Lista chorób związanych ze służbą wojskową

Lista chorób związanych ze służbą wojskową

Proszę o podanie listy chorób związanych z odszkodowaniem i rentą za powstałe choroby związane ze służbą wojskową. Na podstawie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich (...)

Czy mogę sądownie domagać się uznania alimentów wpłacanych na konto żony?

Czy mogę sądownie domagać się uznania alimentów wpłacanych na konto żony?

Od dwóch lat płacę alimenty mojej byłej żonie na moje dzieci. Staram się przelewać zawsze pełną sumę zasądzonych alimentów, niestety wielokrotnie zdarzyło mi się że wpłaciłem na przykład (...)

Czy mogę sądownie domagać się uznania alimentów wpłacanych na konto żony?

Czy mogę sądownie domagać się uznania alimentów wpłacanych na konto żony?

Od dwóch lat płacę alimenty mojej byłej żonie na moje dzieci. Staram się przelewać zawsze pełną sumę zasądzonych alimentów, niestety wielokrotnie zdarzyło mi się że wpłaciłem na przykład (...)

Kiedy droga jest drogą publiczną

Kiedy droga jest drogą publiczną

Klient złożył wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału, na teren objęty wcześniejszą, prawomocną decyzją ustalającą warunki zabudowy. Działka mająca ulec podziałowi posiada (...)

Drogi wewnętrzne

Drogi wewnętrzne

Kto ma prawo korzystać z wewnętrznych dróg osiedlowych lub dróg transportu rolnego? Czy są to drogi ogólnodostępne, czy też korzystanie z nich jest określane przez jej właściciela lub zarządcę (...)

Utrzymanie dróg wewnętrznych

Utrzymanie dróg wewnętrznych

Kto jest zobowiązany do utrzymania dróg wewnętrznych? Art. 7 ust. 1 ustawy o drogach publicznych stanowi, że do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezliczone do innych kategorii, (...)

Drogi gminne w rozumieniu ustawy o drogach publicznych

Drogi gminne w rozumieniu ustawy o drogach publicznych

Które drogi, to drogi gminne w rozumieniu ustawy o drogach publicznych? Na mocy art. 7 ustawy o drogach publicznych, do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone (...)

Rejestracja bazy danych w GIODO

Rejestracja bazy danych w GIODO

Co powinienem wiedzieć o rejestracji bazy danych w GIODO? W pierwszej kolejności podajemy podstawowe informacje, z którymi zapoznanie jest konieczne dla prawidłowego wykonania obowiązków (...)

Kiedy droga jest drogą publiczną

Kiedy droga jest drogą publiczną

Klient złożył wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału, na teren objęty wcześniejszą, prawomocną decyzją ustalającą warunki zabudowy. Działka mająca ulec podziałowi posiada (...)

Drogi wewnętrzne

Drogi wewnętrzne

Kto ma prawo korzystać z wewnętrznych dróg osiedlowych lub dróg transportu rolnego? Czy są to drogi ogólnodostępne, czy też korzystanie z nich jest określane przez jej właściciela lub zarządcę (...)

Utrzymanie dróg wewnętrznych

Utrzymanie dróg wewnętrznych

Kto jest zobowiązany do utrzymania dróg wewnętrznych? Art. 7 ust. 1 ustawy o drogach publicznych stanowi, że do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezliczone do innych kategorii, (...)

Drogi gminne w rozumieniu ustawy o drogach publicznych

Drogi gminne w rozumieniu ustawy o drogach publicznych

Które drogi, to drogi gminne w rozumieniu ustawy o drogach publicznych? Na mocy art. 7 ustawy o drogach publicznych, do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone (...)

Rejestracja bazy danych w GIODO

Rejestracja bazy danych w GIODO

Co powinienem wiedzieć o rejestracji bazy danych w GIODO? W pierwszej kolejności podajemy podstawowe informacje, z którymi zapoznanie jest konieczne dla prawidłowego wykonania obowiązków (...)

Rozliczanie rachunków telefonicznych a koszt firmy

Rozliczanie rachunków telefonicznych a koszt firmy

Prowadzę działalność gospodarczą we własnym mieszkaniu. Jak mam rozliczać fakturę za telefon wystawioną na firmę? Czy mogę ją całą wrzucić w koszty? Tak, ale pod warunkiem, że telefon jest (...)

Rozliczanie rachunków telefonicznych a koszt firmy

Rozliczanie rachunków telefonicznych a koszt firmy

Prowadzę działalność gospodarczą we własnym mieszkaniu. Jak mam rozliczać fakturę za telefon wystawioną na firmę? Czy mogę ją całą wrzucić w koszty? Tak, ale pod warunkiem, że telefon jest (...)

Zakup kradzionego telefonu

Zakup kradzionego telefonu

Jakiś czas temu zakupiłem telefon komórkowy nie wiedząc, że został wcześniej skradziony. Policja, po aresztowaniu złodzieja, doszła do mnie. Na pierwsze pytanie po zatrzymaniu, czy posiadam ten (...)

Określanie lokalizacji telefonu przez pracodawcę

Określanie lokalizacji telefonu przez pracodawcę

Dowiedziałem się, że pracodawca prowadzi rejestrację lokalizacji służbowych telefonów komórkowych. Jestem na zwolnieniu L4 2 tygodnie (opieka nad dzieckiem) i wiem, że dział kadr ma jakieś obiekcje (...)

Wprowadzanie w błąd instytucji

Wprowadzanie w błąd instytucji

31 stycznia br. zostałem w dość zły sposób potraktowany przez funkcjonariuszy SOK, całość zdarzenia polegała na tym: rozmawiając z osobami bezdomnymi koczującymi na terenia dworca PKP poczęstowałem (...)

Jak napisać odwołanie w sprawie odmowy odszkodowania za zalany telefon?

Jak napisać odwołanie w sprawie odmowy odszkodowania za zalany telefon?

Posiadam telefon komórkowy w jednej z sieci telefonii komórkowej. Konsultant namówił mnie na wzięcie dodatkowego ubezpieczenia telefonu \"na wszelki wypadek\". Tydzień temu, moja mama robiła pranie (...)

Umowy powiązane

Umowy powiązane

Pan X zawarł z operatorem sieci komórkowej 3 umowy o świadczenie usług telefonicznych. Na podstawie tych umów otrzymał trzy abonamenty z numerami telefonicznymi. Dwie umowy na czas nieoznaczony, (...)

Sprzedaż alkoholu na telefon

Sprzedaż alkoholu na telefon

Posiadamy restaurację z koncesjami na sprzedaż alkoholu, chcemy uruchomić sprzedaż obiadów i napojów alkoholowych na telefon wraz z dostawą do domu klienta. Przy zamówieniu telefonicznym pozycje (...)

Dopalacze na telefon

Dopalacze na telefon

Opinii publicznej znany jest temat sklepów z tzw. \"dopalaczami\". Sprzedawcy wykorzystują fakt, że pewne substancje odurzające nie znajdują się na liście zakazanych. Z drugiej strony administracja (...)

Przedawnienie rachunku za telefon

Przedawnienie rachunku za telefon

Telekomunikacja TP SA upomina się od lipca tego roku od Pana X o zapłatę za rachunki z 2000 r. Scedowała długi na firmę, która zajmuje się załatwianiem takich spraw. Firma ta przysyła upomnienia (...)

Nagrywanie rozmów a prawo do prywatności

Nagrywanie rozmów a prawo do prywatności

Zamieszkuję z żoną we wspólnym mieszkaniu. Telefon jest zerejestrowany na mnie. Czy mogę zainstalować magnetofon nagrywający wszystkie rozmowy? Żona twierdzi, że jest to nielegalne. Czy nagrane (...)

Blokada telefonu komórkowego przez operatora

Blokada telefonu komórkowego przez operatora

Właściciel małej firmy opłaca abonament telefonu komórkowego, który jest zarejestrowany na firmę. Zdarzyło się, że "przeoczył" jeden rachunek, po nim uiścił opłatę przynajmniej za jeszcze (...)

Reklamacja rzeczy ruchomej na podstawie kodeksu cywilnego

Reklamacja rzeczy ruchomej na podstawie kodeksu cywilnego

Jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą kupiłem w sklepie wysyłkowym nowy telefon komórkowy. Ponieważ po kilku miesiącach przestał działać prawidłowo odesłałem go do sprzedawcy (...)

Księgowanie faktur Vat za usługi telefoniczne

Księgowanie faktur Vat za usługi telefoniczne

Data wystawienia faktury za tel. m-c styczeń 2006, a płatności dokonano w lutym. Czy w książce przychodów i rozchodów w styczniu muszę zaksięgować tylko wartość netto z faktury jako koszt firmy (...)

Obowiązek podatkowy wobec osoby współpracującej

Obowiązek podatkowy wobec osoby współpracującej

Oboje z żoną jesteśmy na pełnych etatach nauczycielskich. Ja dodatkowo od kilku lat prowadzę działalność gospodarczą i w związku z tym opłacam tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Wobec (...)

Przedawnienie długu za telefon komórkowy

Przedawnienie długu za telefon komórkowy

Jakiś czas temu otrzymałem z Sądu nakaz zapłaty z tytułu częściowo niezapłaconej faktury VAT (faktura z dnia - 2004-10-10 z płatnością do dnia 2004-10-22) - telefonia komórkowa. Otóż faktura (...)

Zarzut przedawnienia należności za telefon

Zarzut przedawnienia należności za telefon

W marcu 1998 r. wyjechałem na stałe do Niemiec. Od tego momentu nie miałem kontaktu z Polską (rodzina wyjechała razem ze mną). W zeszłym roku okazało się, że nie zapłaciłem rachunku za telefon (...)

FORUM PRAWNE

Fotoradary - legalizacja

Fotoradary - legalizacja Czy ktoś może autorytatywnie stwierdzić ( podstawa ) czy legalizacja fotoradaru jest tylko wazna w miejscu jej wykonania , czy też w każdym miejscu , w którym fotoradar jest (...)

Fotoradary - legalizacja

Fotoradary - legalizacja Czy ktoś może autorytatywnie stwierdzić ( podstawa ) czy legalizacja fotoradaru jest tylko wazna w miejscu jej wykonania , czy też w każdym miejscu , w którym fotoradar jest (...)

ORANGE - rachunek ponad 52 tys zł?

ORANGE - rachunek ponad 52 tys zł? Witam serdecznie, Nie jestem prawnikiem, nie mam większego pojęcia o kwestiach prawnych aniżeli udało mi się w życiu wyczytać z racji zainteresowania tą dziedziną. (...)

UKE wprowadza tańsze rozmowy przez komórkę w 2013 roku.

UKE wprowadza tańsze rozmowy przez komórkę w 2013 roku. UKE zgodnie z rozporządzeniem KE, che aby operatory obcięli od 65 proc. do 85 % stawek hurtowych, jakie płacą sobie nawzajem za połączenia, (...)

Kazus - kontrola

Kazus - kontrola Czy ktoś mógłby pomóc rozwiązać ten kazus, nie wiem jak go ugryźć W przedsiębiorstwie X rozpoczęła się inspekcja prowadzona przez grupę kontrolerów z Urzędu Komunikacji (...)

bezpłatny internet od Aero 2

bezpłatny internet od Aero 2 Witam, poszukuje informacji na temat darmowego internetu z sieci Aero2, czy gdzieś są dostępne regulaminy określające na jakich zasadach będzie można uzyskać taki (...)

PLUSGSM - Nieuznana reklamacja - brak możliwości odwołania (?)

PLUSGSM - Nieuznana reklamacja - brak możliwości odwołania (?) Witam, Chciałbym prosić o pomoc w następującej sprawie. (Z góry przepraszam za przydługawy opis, ale chciałbym dokładnie wyjaśnić (...)

Jak pozbyć się niechcianych sms\'ów?

Jak pozbyć się niechcianych sms\'ów? Przedstawie sprawe w skórcie. dostaje sms z powiadomieniem o wygranych pienieznych, samochodach, pralakch i loduwkach spod nr 7***, oraz coraz czesciej telefony (...)

ORANGE - rachunek ponad 52 tys zł?

ORANGE - rachunek ponad 52 tys zł? Witam serdecznie, Nie jestem prawnikiem, nie mam większego pojęcia o kwestiach prawnych aniżeli udało mi się w życiu wyczytać z racji zainteresowania tą dziedziną. (...)

UKE wprowadza tańsze rozmowy przez komórkę w 2013 roku.

UKE wprowadza tańsze rozmowy przez komórkę w 2013 roku. UKE zgodnie z rozporządzeniem KE, che aby operatory obcięli od 65 proc. do 85 % stawek hurtowych, jakie płacą sobie nawzajem za połączenia, (...)

Kazus - kontrola

Kazus - kontrola Czy ktoś mógłby pomóc rozwiązać ten kazus, nie wiem jak go ugryźć W przedsiębiorstwie X rozpoczęła się inspekcja prowadzona przez grupę kontrolerów z Urzędu Komunikacji (...)

bezpłatny internet od Aero 2

bezpłatny internet od Aero 2 Witam, poszukuje informacji na temat darmowego internetu z sieci Aero2, czy gdzieś są dostępne regulaminy określające na jakich zasadach będzie można uzyskać taki (...)

PLUSGSM - Nieuznana reklamacja - brak możliwości odwołania (?)

PLUSGSM - Nieuznana reklamacja - brak możliwości odwołania (?) Witam, Chciałbym prosić o pomoc w następującej sprawie. (Z góry przepraszam za przydługawy opis, ale chciałbym dokładnie wyjaśnić (...)

Jak pozbyć się niechcianych sms\'ów?

Jak pozbyć się niechcianych sms\'ów? Przedstawie sprawe w skórcie. dostaje sms z powiadomieniem o wygranych pienieznych, samochodach, pralakch i loduwkach spod nr 7***, oraz coraz czesciej telefony (...)

Reklamacja telefonu kom.

Reklamacja telefonu kom. Kupiłam telefon komórkowy 9 stycznia 2004 r.po tygodniu okazało sie ze telefon posiada kilka wad (nie miały w tym czasie mijsca żadne uszkodzenia techniczne).odniosłam telefon (...)

Reklamacja telefonu kom.

Reklamacja telefonu kom. Kupiłam telefon komórkowy 9 stycznia 2004 r.po tygodniu okazało sie ze telefon posiada kilka wad (nie miały w tym czasie mijsca żadne uszkodzenia techniczne).odniosłam telefon (...)

Towar niezgodny z opisem - allegro

Towar niezgodny z opisem - allegro Witajcie, mam dość spory problem. na tej aukcji: http://allegro.pl/show_item.php?item=2288475481 zakupilem telefon. Zapoznajcie sie z opisem - autor pisze tylko (...)

Telefon z Komisu

Telefon z Komisu Witam wszystkich i niewiem czy dobrze pisze ale jesli gdzies juz sie taki temat powtorzyl to prosze linka. Kupilem telefon "Nokia 6230i" 2 Lutego 2007 roku w komisie, dostalam (...)

przywłaszczenie rzeczy znalezionej???

przywłaszczenie rzeczy znalezionej??? Witam wszystkich serdecznie i proszę o pomoc. Znalazłem się w bardzo przykrej dla mnie sytuacji. W miesiącu grudniu ubiegłego roku znalazłem telefon komórkowy (...)

Mam problem z firmą Samsung - Proszę o pilną pomoc!

Mam problem z firmą Samsung - Proszę o pilną pomoc! Szanowni Państwo Z góry dziękuje za zapoznanie się z moim postem! Mam wielki problem z firmą Samsung oraz Autoryzowanym Serwisem CCS. Czuje (...)

Błagam pomóżcie,mam problem z INTRUM JUSTITIA!!

Błagam pomóżcie,mam problem z INTRUM JUSTITIA!! Sprawa wyglada następująco,w maju tego roku idea zerwała ze mna umowę,za niepłacenie rachunków za 2 telefony.W lipcu zaczęła wypisywac do mnie (...)

intrum justitia - pilne

intrum justitia - pilne Intrum wykupiło moj dług od operatora gsm, dwa dni temu zadwoniła do mnie paniusia wyjaśniła sprawe i spytała czy chce załatwic sprawe polubownie, odpowiedziałem że tak, (...)

telefon

telefon witam Mam podpisana umowę z orange, dzięki temu dostałem od nich telefon za grosze, minął już miesiąc a telefon nie nadaje się do użytku, czy moge go zwrócić i wymienić na nowy?

,,specjalista"od spraw GSM zniszczył mi telefon

,,specjalista"od spraw GSM zniszczył mi telefon Witam,mam pytanie otóż 5 dni temu oddałem mój telefon tj.samsung galaxy s5 do serwisu GSM potrzebowałem żeby serwisant przykleił mi wyświetlacz. wszystko (...)

nieumyślne paserstwo

nieumyślne paserstwo witam! pracuje w komisie z telefonami komórkowymi.Początkiem maja przyszło do mnie 2 chłopaków sprzedać telefon komórkowy a właściwie to wymienić go na inny model.Sytuacja (...)

Problem z ERAgsm

Problem z ERAgsm Witam mam problem a więc szybko zaczne od poczatku oco chodzi: Kupilem w promocji erafun telefon sagem my501c, po 2 miesiącach uzytkowania telefon zaczoł sie zawieszać :( oddalem telefon (...)

Porady prawne