Porządkowanie zarządzania mieniem państwowym

Projekt, przygotowany przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wprowadza nowe rozwiązania oraz korektę niektórych przepisów związanych  z reformą systemu zarządzania mieniem państwowym, którą wprowadzono 1 stycznia 2017 r.

Co przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw?

W rządowym projekcie m.in. zmodyfikowano kompetencje i zadania prezesa Rady Ministrów, wynikające z ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym:

  • rozszerzono zakres spraw, w których premier zatwierdza – w spółkach o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa – instrukcje do głosowania sporządzone przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwową osobę prawną;
  • rozszerzono kompetencję szefa rządu do koordynowania wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa w spółkach oraz kompetencję polegającą na dążeniu do zapewnienia jednolitego sposobu wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa na wszystkie spółki z udziałem Skarbu Państwa;
  • premierowi przyznano ogólną kompetencję do nabywania akcji w imieniu Skarbu Państwa;
  • szefowi rządu umożliwiono żądanie przekazania informacji dotyczących wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa w spółkach oraz działalności spółek z udziałem Skarbu Państwa od wszystkich organów lub podmiotów, które wykonują prawa z akcji Skarbu Państwa.

Porady prawne

Ponadto rządowa propozycja zakłada skorygowanie mechanizmu przekazywania uprawnień do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa. Przekazanie to będzie następowało w rozporządzeniu prezesa Rady Ministrów określającym wykaz spółek, w których uprawnienia przysługujące Skarbowi Państwa wykonują inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy rządu lub państwowe osoby prawne, w tym także jednoosobowe spółki Skarbu Państwa oraz określono zakres przekazanych uprawnień.

W celu zapewnienia źródła finansowania zadania szefa rządu, polegającego na nabywaniu i obejmowaniu akcji lub udziałów spółek, projekt przewiduje utworzenie nowego państwowego funduszu celowego – Funduszu Inwestycji Kapitałowych.

Zaproponowano też zmianę przepisów dotyczących wymogów, jakie muszą spełniać osoby wskazane na członka organu nadzorczego przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwową osobę prawną, oraz przepisów dotyczących Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych (osoby wybrane do organu nadzorczego przez rolników lub rybaków zostaną objęte takimi samymi wymogami, co osoby wybrane na członka organu nadzorczego przez pracowników).

Poza tym w projekcie:

  • wskazano, że zbyciu mogą podlegać prawa wynikające z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych;
  • wprowadzono zmiany dotyczące definicji oraz siatki pojęciowej stosowanej w ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Kiedy nowe przepisy mają wejść w życie?

Zgodnie z projektem, nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od daty ich publikacji w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać w innych terminach. 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne