Potrzebne zaświadczenie A1 dla pracowników delegowanych...

Co potwierdza zaświadczenie A1?  

Zaświadczeniem A1 potwierdzamy, któremu ustawodawstwu w zakresie zabezpieczenia społecznego podlega dana osoba. Zaświadczenie może zostać wydane, jeżeli spełnione są warunki wynikające z przepisów prawa unijnego. 

Pracownik oddelegowany - przez okres maksymalnie dwóch lat - nadal jest bowiem objęty systemem zabezpieczenia społecznego swojego kraju pochodzenia.

W przypadku zaświadczenia wydanego przez polski ZUS, potwierdza ono, że w okresie pracy za granicą właściwe jest ustawodawstwo polskie, a więc składki powinny być opłacane w Polsce. 

Kto może wystąpić z wnioskiem o wydanie zaświadczenia A1?

Z wnioskiem o wydanie zaświadczenia A1 może wystąpić:

  • pracodawca, 
  • osoba wykonująca pracę na własny rachunek,
  • pracownik.

Jeśli możesz, wystąp o zaświadczenie A1 z wyprzedzeniem. Brak zaświadczenia A1 może mieć negatywne konsekwencje,  np. w  trakcie kontroli za granicą.

Zmiany w przepisach francuskich

Od 1 kwietnia 2017 r. wchodzi w życie art. L. 114-15-1 francuskiego Kodeksu zabezpieczenia społecznego. Zgodnie z tym przepisem osoby zatrudnione lub pracujące na własny rachunek, które wykonują pracę we Francji i podlegają ustawodawstwu innego państwa członkowskiego lub, w przypadku ich braku, ich pracodawca lub przedstawiciel pracodawcy we Francji, muszą dostarczyć inspektorom kontroli formularz dotyczący właściwego ustawodawstwa w zakresie zabezpieczenia społecznego.

Niedostarczenie tego dokumentu przez pracownika, pracodawcę lub przedstawiciela pracodawcy we Francji w trakcie kontroli, będzie skutkowało nałożeniem kary.

Jak uniknąć kary?

Kara nie będzie stosowana, jeśli w trakcie kontroli zostanie dostarczony dowód złożenia wniosku o formularz, o którym mowa wyżej, a formularz będący rezultatem tego wniosku, zostanie wydany w ciągu 2 miesięcy od tej kontroli.

Jeżeli zainteresowany zwróci się o wydanie potwierdzenia złożenia wniosku lub  wniosków o wydanie A1, to polski Oddział ZUS wyda takie potwierdzenie, na jednolitym wzorze opracowanym przez Zakład.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: