21.10.2017

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Ubezpieczenie zdrowotne - Kogo dotyczy i kiedy jest obowiązkowe?

Co oznacza powszechne ubezpieczenie zdrowotne?

Prawo do ochrony zdrowia oraz do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych to podstawowe prawa zagwarantowane w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r.

System ubezpieczenia zdrowotnego ma na celu możliwie jak najlepsze zabezpieczenie opieki zdrowotnej osobom ubezpieczonym i osobom innym niż ubezpieczeni, uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Osoby te mają prawo do opieki zdrowotnej, świadczonej w celu zapobiegania chorobom i urazom, wczesnego wykrywania chorób, leczenia, pielęgnacji oraz zapobiegania niepełnosprawności i jej ograniczania.

Kogo dotyczy obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne?

Kto jest obowiązkowo ubezpieczony?

Ubezpieczony jest każdy, kto:

 • podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego (np. pracownik, osoba, która prowadzi działalność gospodarczą, emeryt, rencista, bezrobotny - zob. poniższy wykaz);
 • jest członkiem rodziny osoby ubezpieczonej i został zgłoszony do ubezpieczenia. W niektórych jednak przypadkach status członka rodziny zwalnia z obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego (zob. poniższy wykaz).

Porady prawne

Przykład: 

Student do 26. roku życia powinien być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu pobierania nauki jedynie wówczas, kiedy nie może być zgłoszony jako członek rodziny.

Wykaz tytułów, z którymi wiąże się obowiązek ubezpieczenia

Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają:

 • osoby, które spełniają warunki do objęcia ubezpieczeniem społecznym lub ubezpieczeniem społecznym rolników: 
 • pracownicy w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • rolnicy lub ich domownicy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • osoby, które prowadzą działalność pozarolniczą, lub osoby, które z nimi współpracują, z wyłączeniem osób, które zawiesiły wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
 • osoby, które wykonują pracę nakładczą,
 • osoby, które wykonują pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia, lub osoby, które z nimi współpracują,
 • osoby duchowne,
 • członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych, spółdzielni kółek rolniczych lub członkowie ich rodzin,
 • osoby, które pobierają świadczenie socjalne wypłacane podczas urlopu, oraz osoby, które pobierają zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia, a także osoby, które pobierają wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego albo w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie, wynikające z odrębnych przepisów lub układów zbiorowych pracy,
 • osoby, które pobierają świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu zatrudnienia;
 • żołnierze, którzy odbywają zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe, ćwiczenia wojskowe oraz pełnią terytorialną służbę wojskową, służbę kandydacką, służbę przygotowawczą lub służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny – o ile nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu;
 • osoby, które odbywają służbę zastępczą;
 • osoby, które podlegają kwalifikacji wojskowej i pełnią służbę w Policji, Straży Granicznej i Biurze Ochrony Rządu;
 • żołnierze zawodowi oraz żołnierze, którzy odbywają nadterminową zasadniczą służbę wojskową i służbę okresową;
 • policjanci;
 • funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
 • funkcjonariusze Agencji Wywiadu;
 • funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego;
 • funkcjonariusze Służby Kontrwywiadu Wojskowego;
 • funkcjonariusze Służby Wywiadu Wojskowego;
 • funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu;
 • funkcjonariusze Straży Granicznej;
 • funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej;
 • funkcjonariusze Służby Więziennej;
 • funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej;
 • posłowie, którzy pobierają uposażenie poselskie, oraz senatorowie, którzy pobierają uposażenie senatorskie;
 • sędziowie i prokuratorzy;
 • ławnicy sądowi, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
 • osoby, które pobierają emeryturę lub rentę, osoby w stanie spoczynku, które pobierają uposażenie lub uposażenie rodzinne, oraz osoby, które pobierają uposażenie po zwolnieniu ze służby lub świadczenie pieniężne o takim samym charakterze;
 • uczniowie oraz słuchacze zakładów kształcenia nauczycieli w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
 • dzieci przebywające w placówkach resocjalizacyjnych, wychowawczych lub opiekuńczych lub w domach pomocy społecznej, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
 • dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole, które nie przebywają w placówkach, o których mowa w pkt 18, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 8 pkt 3;
 • studenci i doktoranci, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1;
 • alumni wyższych seminariów duchownych i teologicznych, postulanci, nowicjusze i junioryści zakonów męskich i żeńskich i ich odpowiedników, z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 2;
 • słuchacze Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego;
 • osoby pobierające stypendium sportowe po ukończeniu 15. roku życia, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
 • bezrobotni, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
 • osoby pobierające stypendium podczas odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostały skierowane przez podmiot inny niż powiatowy urząd pracy, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
 • osoby pobierające zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne oraz osoby niepobierające zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego z przyczyn określonych w art. 27 ust. 1 pkt 3-6 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2003 r. poz. 514, z późn. zm.), które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
 • osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
 • osoby, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, które są objęte indywidualnym programem integracji na podstawie przepisów o pomocy społecznej i nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
 • osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
 • osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne (przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych), które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
 • osoby pobierające zasiłek dla opiekuna (przyznany na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów), które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
 • osoby bezdomne wychodzące z bezdomności, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
 • osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące kontrakt socjalny w wyniku zastosowania procedury, o której mowa w art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, 691, 868, 1265 i 1579), niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
 • kombatanci i osoby represjonowane, którzy nie podlegają ubezpieczeniom społecznym w Rzeczypospolitej Polskiej lub nie pobierają emerytury lub renty;
 • cywilne niewidome ofiary działań wojennych, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
 • osoby korzystające z urlopu wychowawczego, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
 • osoby, o których mowa w art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
 • osoby uprawnione do świadczeń alimentacyjnych na podstawie ugody sądowej lub prawomocnego orzeczenia sądu, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
 • rolnicy i ich domownicy, którzy nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie pkt 1-33 i 35-37;
 • członkowie rad nadzorczych, którzy mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • aplikanci Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury;
 • osoby, które pobierają nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.

Wykaz tytułów, w przypadku których status członka rodziny zwalnia z obowiązku ubezpieczenia

 • uczniowie i słuchacze zakładów kształcenia nauczycieli w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
 • dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
 • dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego nieprzebywające w placówkach, o których mowa w pkt 18, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (z zastrzeżeniem art. 81 ust. 8 pkt 3);
 • studenci i doktoranci, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1);
 • osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
 • osoby, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, objęte indywidualnym programem integracji na podstawie przepisów o pomocy społecznej, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
 • osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania (przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych), które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
 • osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne (przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych), które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
 • osoby pobierające zasiłek dla opiekuna (przyznany na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów), które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
 • osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące kontrakt socjalny w wyniku zastosowania procedury, o której mowa w art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, 691, 868, 1265 i 1579), niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
 • osoby uprawnione do świadczeń alimentacyjnych na podstawie ugody sądowej lub prawomocnego orzeczenia sądu, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Od kiedy uzyskuje się prawo do świadczeń?

Od momentu zgłoszenia ubezpieczenia zdrowotnego - niezależnie od tego, czy opłaca się składkę, czy nie.

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

Do ubezpieczenia zdrowotnego zgłasza ubezpieczonego płatnik jego składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Płatnikiem składki może być np.:

 • pracodawca – w przypadku pracownika,
 • szkoła – w przypadku ucznia,
 • urząd pracy – w przypadku bezrobotnego.

Jeżeli zaś ktoś prowadzi działalność gospodarczą, to musi zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego samodzielnie.

Gdzie złożyć zgłoszenie?

Płatnik składa zgłoszenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). 

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny

Jeśli członkowie rodziny ubezpieczonego nie mają własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego – to ma on obowiązek ich zgłosić. W tym celu powinien poinformować o tym płatnika (np. swojego pracodawcę) w terminie 7 dni od zaistnienia okoliczności, które spowodowały konieczność takiego zgłoszenia (np. gdy jego małżonek straci pracę).

Za niepoinformowanie pracodawcy o konieczności zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego lub wyrejestrowania z niego członka rodziny grozi kara grzywny.

Kogo można zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny?

Można zgłosić:

 • dziecko (własne, małżonka, przysposobione, wnuka, dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka):
  • bez ograniczenia wieku – jeżeli ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub inne traktowane na równi);
  • do ukończenia 18. roku życia – jeśli nie kontynuuje nauki;
  • do ukończenia 26. roku życia – jeżeli kontynuuje naukę (po ukończeniu 26. roku życia, jeśli nie jest ubezpieczone z żadnego innego tytułu, powinno powiadomić szkołę lub uczelnię, która będzie zobowiązana zgłosić je do ubezpieczenia);
 • małżonka (męża, żonę);
 • wstępnych, którzy pozostają z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym (tzn. np. rodziców, dziadków).

Dziadkowie mogą zgłosić wnuka do ubezpieczenia zdrowotnego, jeśli jego rodzice nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu lub nie są uprawnieni do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie:

 • przepisów o koordynacji z tytułu wykonywania pracy,
 • pracy na własny rachunek,
 • ubezpieczenia dobrowolnego.

Wsteczne zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

Jeżeli ktoś nie jest zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego, choć ma do tego prawo, i skorzystał ze świadczeń opieki zdrowotnej – to możesz zostać do niego zgłoszony wstecznie.

Terminy

Można się wstecznie zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego:

 • przez 30 dni od skorzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej,
 • przez 30 dni od momentu, gdy Narodowy Fundusz Zdrowia powiadomi zainteresowanego, że rozpoczął dochodzenie od niego kosztów tych świadczeń.

Jeżeli w tym czasie zgłosi się wstecznie do ubezpieczenia, to nie poniesie kosztów leczenia.

Wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego

Jeżeli ubezpieczony straci tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego (np. rozwiąże umowę o pracę), to zostanie z niego wyrejestrowany wraz z członkami rodziny.

Jeśli członek rodziny, którego zgłosił on do ubezpieczenia zdrowotnego, nabył własny tytuł do ubezpieczenia bądź zaistniały inne okoliczności, przez które stracił status członka rodziny – to musi powiadomić o tym płatnika składki, żeby ten go wyrejestrował. Ma na to 7 dni od zaistnienia tych okoliczności.

Kiedy wygasa prawo do świadczeń?

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wygasa po 30 dniach od utraty tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego.

Wyjątki to:

 • uczniowie, studenci i doktoranci, którym to prawo przysługuje dłużej:
  • 6 miesięcy od zakończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej albo skreślenia z listy uczniów tej szkoły,
  • 4 miesiące od ukończenia studiów lub studiów doktoranckich albo skreślenia z listy studentów lub uczestników studiów doktoranckich,
 • osoby ubiegające się o przyznanie emerytury lub renty (wraz z członkami rodziny), którym prawo do świadczeń przysługuje w czasie trwania postępowania o ich przyznanie,
 • osoby pobierające zasiłek przyznany na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym, którym prawo do świadczeń przysługuje w okresie jego pobierania.

Jeśli ktoś stracił prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, ponieważ utracił tytuł do objęcia obowiązkiem ubezpieczeniem zdrowotnym, a nadal chce z nich korzystać, może ubezpieczyć się dobrowolnie.

Jeżeli ktoś ma niskie dochody, to – zanim złoży wniosek o dobrowolne ubezpieczenie – może sprawdzić, czy nie może uzyskać prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie decyzji wójta (burmistrza, prezydenta) gminy, w której mieszka.

Jaką datę przyjmuje się za datę ukończenia studiów?

Za datę ukończenia studiów przyjmuje się datę złożenia egzaminu dyplomowego:

 • na kierunkach lekarskim, lekarsko-dentystycznym i weterynarii – datę złożenia ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu,
 • na kierunku farmacja i kierunkach związanych z kształceniem w zakresie ratownictwa medycznego i fizjoterapii datę zaliczenia ostatniej praktyki przewidzianej w planie studiów.

Kryterium dochodowe

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. poz. 1058) kryterium dochodu dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 634 zł, a dla osoby w rodzinie – 514 zł.

Finansowanie ubezpieczenia zdrowotnego

Na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych są zobowiązani właściwi ministrowie lub Narodowy Fundusz Zdrowia. Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane osobom ubezpieczonym są finansowane przede wszystkim ze składek na ubezpieczenie zdrowotne. Leczenie osób innych niż ubezpieczonych, które posiadają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jest finansowane z budżetu państwa.

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne

Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest miesięczna i niepodzielna, wynosi 9% podstawy wymiaru składki.

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1793, z późn. zm.).


Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Kto i kiedy zgłasza Cię do ubezpieczenia zdrowotnego?

Kto i kiedy zgłasza Cię do ubezpieczenia zdrowotnego?

Zakres osób ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia, jak wskazuje sama nazwa ustawy, jest powszechny. Tylko bowiem dzięki powszechności ubezpieczeń możliwe jest osiągnięcie celów jakie stawia sobie system służby zdrowia: zapewnienie równości w dostępie do świadczeń (...)

Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne przedsiębiorcy oraz członków jego rodziny w czasie zawieszenia działalności gospodarczej

Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne przedsiębiorcy oraz członków jego rodziny w czasie zawieszenia działalności gospodarczej

Ubezpieczenie emerytalne i rentowe w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą jest dobrowolne. Przedsiębiorca w okresie zawieszenia wykonywania działalności (...)

Jedziesz na jakiś czas za granicę? Zapewnij sobie ubezpieczenie zdrowotne

Jedziesz na jakiś czas za granicę? Zapewnij sobie ubezpieczenie zdrowotne

Osoby wyjeżdżające turystycznie do krajów Unii oraz EFTA: Islandii, Lichtensteinu i Norwegii, powinny zaopatrzyć się w formularz E111. Jest on wydawany na wniosek ubezpieczonego i może być złożony w jeden z następujących sposobów: po osobistym zgłoszeniu się ubezpieczonego, na prośbę (...)

Co jeśli sprawca wypadku nie ma polisy OC?

Co jeśli sprawca wypadku nie ma polisy OC?

Znajomość obowiązku posiadania OC samochodu jest raczej powszechnie znana. Sam przepis stanowi, iż każdy posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez (...)

Jakie świadczenia opieki zdrowotnej będą finansowane ze środków publicznych?

Jakie świadczenia opieki zdrowotnej będą finansowane ze środków publicznych?

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych zacznie obowiązywać 1 października 2004 r. O ustawie jest głośno w mediach już od dłuższego czasu - powodem jest oczywiście fakt, iż treść tego aktu będzie miała wpływ na bardzo istotną sferę naszego życia - zdrowie (...)

Zasiłek macierzyński - Kiedy przysługuje i ile wynosi zasiłek macierzyński

Zasiłek macierzyński - Kiedy przysługuje i ile wynosi zasiłek macierzyński

Zasiłek macierzyński jest bez wątpienia ważnym wsparciem materialnym dla kobiety przebywającej na urlopie macierzyńskim.  Kiedy przysługuje zasiłek macierzyński Podstawowym warunkiem nabycia prawa do zasiłku macierzyńskiego jest urodzenie dziecka, jednak należy mieć na względzie również (...)

Co to jest kara umowna i kiedy można ją stosować?

Co to jest kara umowna i kiedy można ją stosować?

Zawarcie umowy niesie za sobą ryzyko wystąpienia okoliczności powodujących niebezpieczeństwo jej niewykonania. Dotyczy to zwłaszcza umów długoterminowych. Okoliczności te oczywiście mogą być zarówno zawinionymi ze strony jednej ze stron, obu razem, jak również może i (...)

Zasiłek opiekuńczy - Kiedy się należy, w jakiej wysokość i jak otrzymać zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek opiekuńczy - Kiedy się należy, w jakiej wysokość i jak otrzymać zasiłek opiekuńczy?

W jakich okolicznościach możliwe jest uzyskanie zasiłku opiekuńczego? Jeżeli zachodzi konieczność, aby pracownik opiekował się osobiście członkiem swojej rodziny, ma prawo do uzyskania zwolnienia od pracy na czas sprawowania opieki. Natomiast, aby zrekompensować mu utracone w tym czasie zarobki (...)

Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność gospodarczą

Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność gospodarczą

Czym jest roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne? Od 1 stycznia 2022 roku podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne ustalana jest w zależności od tego, jaki rodzaj pozarolniczej działalności prowadzi płatnik składek oraz od tego, jaką formę opodatkowania stosuje do (...)

Jak odliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne w zeznaniu PIT za 2020 r.?

Jak odliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne w zeznaniu PIT za 2020 r.?

Podatnik, który w trakcie roku podatkowego opłacał samodzielnie składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz na ubezpieczenie zdrowotne osób z nim współpracujących – ma prawo odliczyć te składki od podatku dochodowego za ten rok. Prawo do odliczenia przysługuje (...)

Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność gospodarczą

Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność gospodarczą

Czym jest roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne? Od 1 stycznia 2022 roku podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne ustalana jest w zależności od tego, jaki rodzaj pozarolniczej działalności prowadzi płatnik składek oraz od tego, jaką formę opodatkowania stosuje do (...)

Jak odliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne w zeznaniu PIT za 2020 r.?

Jak odliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne w zeznaniu PIT za 2020 r.?

Podatnik, który w trakcie roku podatkowego opłacał samodzielnie składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz na ubezpieczenie zdrowotne osób z nim współpracujących – ma prawo odliczyć te składki od podatku dochodowego za ten rok. Prawo do odliczenia przysługuje (...)

Zasady opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne przy prowadzeniu działalności gospodarczej w różnych formach

Zasady opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne przy prowadzeniu działalności gospodarczej w różnych formach

Wiele osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w różnych formach nie wie, jak ma w takiej sytuacji opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne. Aby rozwiać wątpliwości w tym zakresie, stanowisko w tej sprawie zajęło Ministerstwo Zdrowia. składki na ubezpieczenie (...)

Czy podlegasz obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu? (stan prawny obowiązujący do dnia 1 października 2004 r.)

Czy podlegasz obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu? (stan prawny obowiązujący do dnia 1 października 2004 r.)

Ubezpieczenie zdrowotne stanowi podstawę do nieodpłatnego korzystania ze świadczeń zdrowotnych. Podmiotem, który finansuje te świadczenia jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Obowiązkiem osoby ubezpieczonej jest płacenie składki na Fundusz. Ubezpieczenie zdrowotne nie powstaje jednak z mo ubezpieczenie (...)

Czy możesz opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne dobrowolnie? (stan prawny obowiązujący do dnia 1 października 2004 r.)

Czy możesz opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne dobrowolnie? (stan prawny obowiązujący do dnia 1 października 2004 r.)

Ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia, stanowiące ubezpieczenie zdrowotne, umożliwia bezpłatne korzystanie ze świadczeń zdrowotnych na terenie Polski. Świadczenia, które nie są finansowane przez Fundusz określa ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym (...)

Wyłączony obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne

Wyłączony obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne

Od 1 stycznia 2023 r. wyłączony obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowanej z budżetu państwa za określone grupy ubezpieczonych Ustawą wyłączony obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne

Składka na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców w 2023 r.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców w 2023 r.

W artykule przedstawiono informacje w sprawie podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2023 r. dla niektórych grup ubezpieczonych. Przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej albo podatkiem liniowym płacą składkę zdrowotną proporcjonalną do dochodu, (...)

Studencie, zadbaj o ubezpieczenie zdrowotne

Studencie, zadbaj o ubezpieczenie zdrowotne

Zaczynasz studia? Wracasz na kolejny rok nauki po zakończeniu wakacyjnej pracy? Zanim wpadniesz w wir wykładów, warsztatów i egzaminów, upewnij się, że masz ubezpieczenie zdrowotne i prawo do bezpłatnego leczenia. student, ubezpieczenie zdrowotne, ZUS, NFZ, leczenie

Dokumenty rozliczeniowe za 2022 r niezbędne do obliczenia składki zdrowotnej

Dokumenty rozliczeniowe za 2022 r niezbędne do obliczenia składki zdrowotnej

Dokumenty rozliczeniowe za 2022 r. i terminy przekazania ewentualnych korekt  Od stycznia 2022 r. przedsiębiorcy mają obowiązek ZUS, płatnik składek, dokumenty rozliczeniowe, składka zdrowotna, ubezpieczenie zdrowotne, składka na ubezpieczenie zdrowotne

Składki na ubezpieczenia zdrowotne do odliczenia od podatku

Składki na ubezpieczenia zdrowotne do odliczenia od podatku

Jak odlicza się krajowe składki na ubezpieczenia zdrowotne? Odliczeniu podlegają składki na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w polskiej ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: opłacone w to składki na ubezpieczenia zdrowotne, odliczenie, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Składka zdrowotna z kilku tytułów

Składka zdrowotna z kilku tytułów

Jestem zatrudniony na pełnym etacie z wynagrodzeniem przewyższającym średnią krajową, oprócz tego prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna - płacę więc składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Zawiązuję spółkę cywilną. Czy ponownie mam zgłaszać się do następnego czyli (...)

Delegacja zleceniobiorcy

Delegacja zleceniobiorcy

Spółka komandytowa zatrudnia osoby na umowę zlecenie. W umowie tej mieści się zapis \"Zleceniodawca ponosi koszty wyposażenia i inne koszty związane z wykonaniem zadania.\" W celu wykonania powierzonego zlecenia Zleceniobiorcy często wysyłani są w delegacje. Zleceniobiorca dostarcza nam bilety (...)

Oskładkowanie świadczeń urlopowych

Oskładkowanie świadczeń urlopowych

Czy od świadczenia urlopowego powinna być naliczona składka zdrowotna i ewentualnie składki na ubezpieczenie społeczne? Stosownie do przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracownika stanowi przychód, w rozumieniu przepisów (...)

Składka zdrowotna z dwóch źródeł przychodów

Składka zdrowotna z dwóch źródeł przychodów

Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą na własne nazwisko i w spółce cywilnej, obie działalności mają inny charakter i są prowadzone na podstawie jednego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Osoba ta jest zgłoszona do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego (...)

Obowiązkowe składki - działalność gospodarcza

Obowiązkowe składki - działalność gospodarcza

Zarejestrowałem w tym miesiącu działalność gospodarczą. We wpisie figuruje data 26 czerwca jako dzień rozpoczęcia działalności. W tym samym dniu kończy mi się umowa o pracę. Jakie składki i w jakiej wysokości będę musiał z tego tytułu opłacić (ubezpieczenie społeczne i zdrowotne). (...)

Korekta rozliczeń z ZUS

Korekta rozliczeń z ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przysłał do mojej firmy pismo, w którym stwierdza, że u jednego z pracowników w grudniu 2000 roku nastąpiło przekroczenie wysokości rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Powstała nadpłata ubezpieczenia społecznego i rentowego (...)