Więcej dotacji na pożytek publiczny

Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwiększa z 50 do 80% możliwą wartość przyznanej dotacji.

Czemu mają służyć zmiany ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie?

Celem ustawy z dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest usprawnienie procesu realizacji zlecanych przez administrację rządową zadań o szczególnie istotnym i wrażliwym znaczeniu przez umożliwienie zwiększenia zaangażowania środków pochodzących z budżetu państwa na realizację zadań publicznych o charakterze inwestycyjnym.

W ocenie Rady Ministrów wprowadzone rozwiązanie pozwoli na usprawnienie rwykonanie zadań istotnych ze względu na ważny interes publiczny, ważny interes społeczny lub niezbędnych ze względu na ochronę życia lub zdrowia ludzkiego.

Porady prawne

Na czym polega nowelizacja?

Zgodnie z dotychczasowym stanem prawnym (art. 111 ustawy o finansach publicznych), łączna kwota dotacji przyznanych w kolejnych latach na dofinansowanie inwestycji realizowanej przez jednostkę niezaliczaną do sektora finansów publicznych, ze środków niepochodzących z budżetu Unii Europejskiej, nie mogła być wyższa niż 50% planowanej wartości kosztorysowej inwestycji, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.

Przedmiotowa nowelizacja przesądza natomiast, że łączna kwota środków przyznanych podmiotom wskazanym w art. 11 b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.) w kolejnych latach na dofinansowanie inwestycji, ze środków niepochodzących z budżetu Unii Europejskiej, nie może być wyższa niż 80% planowanej wartości kosztorysowej inwestycji.

Tak więc nowe przepisy zwiększają maksymalną możliwą wartość dotacji udzielanej w trybie art. 11b ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (na dofinansowanie kosztów realizacji zadania publicznego o charakterze inwestycji) z 50% do 80% planowanej wartości kosztorysowej inwestycji.

Ustawa weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 31 lipca 2018 r.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne