27.12.2021

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Prezydent podpisał ustawę modernizacyjną

Prezydent podpisał ustawę z 17 grudnia 2021 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022–2025”, o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022–2025” oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw. Sejm przyjął go 2 grudnia br.

Porady prawne

Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa 

W ciągu trwania programu do Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa trafi ponad 10 mld zł. Program pozwoli również na podwyższenie wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników służb podległych MSWiA. 

W ramach programu największe środki otrzyma Policja. Do najliczniejszej spośród formacji podległych MSWiA trafi prawie 6,5 mld złotych. Państwowa Straż Pożarna otrzyma ponad 1,9 mld zł. Do Straży Granicznej trafi ponad 1,4 mld zł. Natomiast najmniejsza z formacji, czyli Służba Ochrony Państwa zyska 214 milionów złotych.

Program modernizacji służb mundurowych został oparty na dwóch kluczowych segmentach działalności. Pierwszy to część rzeczowa warta prawie 4,4 mld zł. W jej ramach zostanie zakupiony m.in. nowy sprzęt i wyposażenie osobiste funkcjonariuszy oraz zostaną sfinansowane inwestycje budowlane. Drugi segment to inwestycja w kapitał ludzki. Na tę część zostanie przeznaczone blisko 5,7 mld zł. Pozwoli to m.in. na wzmocnienie etatowe służb mundurowych, wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy oraz podwyższenie wynagrodzeń pracowników służb podległych MSWiA.

W ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025” zostało zaplanowane m.in. utworzenie 250 nowych posterunków Policji w małych miejscowościach w całej Polsce. Rozpoczną się także prace nad powstaniem nowej szkoły policyjnej. W Policji powstanie 5,6 tys. nowych etatów.

Ustawa przewiduje także zmiany w systemie szkolnictwa policyjnego, które mają zapewnić skuteczne i profesjonalne wyszkolenie funkcjonariuszy Policji, powiązanie systemu podnoszenia kwalifikacji z systemem awansów i wynagradzania policjantów oraz usprawnienie funkcjonowania szkół policyjnych.

Reorganizację przejdzie również Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji (CLKP). Pozwoli to zwiększyć możliwości Policji. CLKP po zmianach będzie przede wszystkim wspierać pracę policjantów, przygotowując m.in. opinie i ekspertyzy kryminalistyczne oraz prowadząc i rozwijając wykrywcze bazy danych. Laboratorium w nowej formule będzie też prowadzić działalność naukową.

Środki w ramach programu modernizacji trafią też do Straży Granicznej. Na modernizację i budowę kluczowych systemów elektronicznych, wspierających ochronę granicy państwowej z programu modernizacji, zostanie przeznaczone 185,2 mln zł. Z tej kwoty 125,9 mln pozwoli na modernizację Zautomatyzowanego Systemu Radarowego Nadzoru. W programie 59,3 mln zł przewidzianych zostało na budowę perymetrycznego systemu chroniącego granicę państwową. Straż Graniczna zostanie też wzmocniona przez 4 lata o 750 nowych etatów.

Nowe inwestycje obejmą także Państwową Straż Pożarną. 800 mln zł – środki w tej wysokości trafią na budowę nowych strażnic i modernizację tych istniejących. W ramach Programu powstaną 53 nowe strażnice, a 67 istniejących budynków zostanie zmodernizowanych. Zaplanowano również kupno łącznie 40 specjalnych pojazdów pożarniczych (samochodów z drabiną mechaniczną). Z programu na ten cel zostanie przeznaczone 138 mln zł. Państwowa Straż Pożarna zostanie też wzmocniona przez 4 lata o 750 nowych etatów.

Program modernizacji obejmuje również Służbę Ochrony Państwa. Formacja ta otrzyma środki m.in. na sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej, informatykę i łączność oraz wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy. Nowy program modernizacji wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r., natomiast zmiany w ustawie o Policji w terminach późniejszych, stwarzając możliwość optymalnego dostosowania do nowych rozwiązań prawnych.

Uchwalona ustawa przewiduje także ustanowienie Medalu imienia podkomisarza Policji Andrzeja Struja. Medal ten będzie przyznawany policjantom, którzy podjęli poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia z narażeniem własnego życia lub zdrowia lub w czasie służby czynności ratowania życia ludzkiego ze szczególnym narażeniem własnego życia lub zdrowia. Poza symbolicznym Medalem przewidziano dodatkowe uhonorowanie osób, którym go przyznano poprzez wprowadzenie prawa do podwyższenia emerytury policyjnej o 1 proc. podstawy jej wymiaru.

Program modernizacji Służby Więziennej 

- "Ponad 1,865 mld zł w latach 2022-2025 zostanie przeznaczone m.in. na poprawę bezpieczeństwa jednostek penitencjarnych, nowy sprzęt oraz lepsze warunki funkcjonowania tej kluczowej dla bezpieczeństwa państwa formacji" – powiedział wiceminister sprawiedliwości Michał Woś, który nadzoruje Służbę Więzienną.

Zaakceptowany program modernizacji przewiduje również m.in. podwyżki uposażeń, poprawę warunków socjalno-bytowych funkcjonariuszy oraz wzmocnienie etatowe jednostek formacji.

To kontynuacja ustawy modernizacyjnej Służby Więziennej z 2017 roku, ustanowionej na lata 2017-2020. Celem obecnej modernizacji jest przede wszystkim dalsze podnoszenie poziomu bezpieczeństwa zakładów karnych i aresztów śledczych, w tym wyposażanie w nowoczesny sprzęt oraz poprawa warunków służby i pracy funkcjonariuszy, a także pracowników cywilnych Służby Więziennej. Takie działania zagwarantują dalszą poprawę bezpieczeństwa państwa i obywateli.

Porady prawne

Podwyżki uposażeń, nowoczesny sprzęt dla SW

W ramach modernizacji funkcjonariusze dostaną podwyżki uposażeń. Od przyszłego roku to średnio 677 zł podwyżki na osobę. Zmieni się również system motywacyjny. Dodatki będą wyliczane na podstawie podwyższonych kwot bazowych. Program „Funkcjonariusz PRO” poprawi warunki pracy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Służby Więziennej.

Wzrośnie także m.in. liczba pojazdów specjalnych, autobusów do przewozu grupowego i pojazdów przeznaczonych dla Zespołów Terenowych Dozoru Elektronicznego. Systemy informatyczne, łączności i monitoringu wizyjnego będą nadal unowocześniane. Ważne inwestycje w specjalistyczny sprzęt pozwolą szybciej wykrywać potencjalne zagrożenia i błyskawicznie na nie reagować.

W programie znajdą się również środki na poprawę efektywności energetycznej jednostek Służby Więziennej oraz na lepszą infrastrukturę dla Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.

Równe traktowanie służb mundurowych

Program modernizacyjny będzie realizowany w tym samym czasie co pro­gramy skierowane do służb mundurowych podległych ministrowi spraw wewnętrznych i administracji.

- "Wszystkie służby związane z bezpieczeństwem państwa, z bez­pieczeństwem wewnętrznym, powinny być traktowane równo. Właśnie program modernizacji Służby Więziennej jest reali­zacją tej ważnej zasady. W Służbie Więziennej tak samo jak w Policji, Straży Granicz­nej, Państwowej Straży Pożarnej czy w Służbie Ochrony Państwa, są przewidziane podwyżki w tej samej wy­sokości zarówno dla funkcjonariuszy, jak i dla pra­cowników cywilnych" – podkreślił Michał Woś, gdy Sejm przyjmował nowe przepisy.

Program modernizacji jest drugim kompleksowym projektem dotyczącym tej formacji. Służba Więzienna, jako jedyna formacja mundurowa, przez lata nie była objęta takim kompleksowym programem modernizacyjnym. Dopiero w 2016 roku, kiedy rządy objęła Zjednoczona Prawica, Sejm uchwalił pierwszy program modernizacji, który rozpoczął tworzenie warunków optymalnego wykonywania przez Służbę Więzienną jej ustawowych zadań, tak istotnych dla bezpieczeństwa kraju.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Co przewidzuje ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022–2025”, o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022–2025” oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw?

Ustawa modernizacyjna ma na celu:

  1. ustanowienie „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022–2025;
  2. ustanowienie „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022–2025;
  3. zmianę statusu prawnego i zakresu zadań realizowanych przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji;
  4. wprowadzenie nowych zasad mianowania albo powoływania do służby w Policji, przeprowadzania szkoleń zawodowych w Policji oraz mianowania na odpowiedni stopień policyjny funkcjonariuszy innych służb przyjmowanych do służby w Policji;
  5. ustanowienie Medalu imienia podkomisarza Policji Andrzeja Struja oraz przysługującej z tego tytułu podwyżki podstawy wymiaru emerytury o 1 %;
  6. określenie zasad zaliczania do okresu służby w Służbie Więziennej służby lub pracy w innych podmiotach (w tym, w innych służbach mundurowych);
  7. wprowadzenie zmian w systemie szkolnictwa policyjnego oraz ścieżce rozwoju zawodowego policjantów;
  8. wprowadzenie dodatkowych wymogów w zakresie mianowania na pierwszy stopień policyjny w korpusach podoficerów i aspirantów Policji. Niezbędne będzie uzyskanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych oraz złożenie egzaminu końcowego szkolenia podoficerskiego lub aspiranckiego. Niezbędne będzie również utrzymywanie przez policjanta wymaganego poziomu umiejętności posługiwania się bronią palną;
  9. doprecyzowanie i rozbudowanie regulacji dotyczących usuwania policjantów ze szkolenia zawodowego oraz określających możliwość powrotu i dokończenia szkolenia;
  10. złagodzenie przepisu określającego skutki usuwania policjantów ze szkolenia, poprzez rezygnację z obligatoryjnego zwolnienia policjanta ze służby po usunięciu go ze szkolenia zawodowego podstawowego i wprowadzenia w takiej sytuacji możliwości zwolnienia ze służby tylko z niektórych powodów skutkujących usunięciem z takiego szkolenia. 

Program modernizacji służb obejmuje następujące przedsięwzięcia:

w Policji: budowa i rozbudowa infrastruktury szkół policyjnych, zakup sprzętu transportowego, modernizacja sprzętu laboratoryjnego i unowocześnienie kryminalistycznych metod badawczych, zakup uzbrojenia, urządzeń RTG do prześwietlania niebezpiecznych ładunków, detektorów skażeń, kamizelek zintegrowanych i kamuflowanych oraz zestawów kamer nasobnych itp. w ramach zakupu i modernizacji sprzętu i systemów informatycznych, (2 mld 338 mln 980 tys. zł;)

w Straży Granicznej: wzmocnienie granicy wschodniej RP poprzez dokonanie w latach 2022–2024 modernizacji Zautomatyzowanego Systemu Radarowego Nadzoru polskich obszarów morskich oraz budowę systemu perymetrycznej ochrony granicy; zakup sprzętu transportowego, uzbrojenia i techniki specjalnej, sprzętu łączności i informatyki, wyposażenia osobistego, ochronnego i nowych zestawów umundurowania, (840 mln 932 tys. zł);

w Państwowej Straży Pożarnej: inwestycje budowlane (budowa 53 nowych strażnic), zakupy sprzętu transportowego (40 specjalnych pojazdów pożarniczych z drabiną pożarniczą), wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy i nowych zestawów umundurowania (wg. nowego wzoru umundurowania służbowego), (1 mld 38 mln 12 tys. zł);

w Służbie Ochrony Państwa: budowa i modernizacja obiektów, zakup sprzętu transportowego, uzbrojenia i techniki specjalnej, zakup psów służbowych, wymiana sprzętu informatyki i łączności, wymiana kamizelek kamuflowanych i umundurowania funkcjonariuszy SOP (146 mln 500 tys. zł).

Ustawa modernizacyjna zabezpiecza ponadto środki finansowe na zwiększenie ilości etatów: w Policji o 5600, w Straży Granicznej o 750 oraz w Straży Pożarnej o 750 etatów.

Według postanowień ustawy przewidywany wzrost miesięcznego uposażenia funkcjonariuszy na etat w Policji, SG, PSP oraz w SOP wyniesie 406 zł (z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) w stosunku do 2021 r. Nastąpi również podwyżka wynagrodzenia pracowników cywilnych wyżej wymienionych formacji przeciętnie miesięcznie na etat o 356 zł (z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym).

Ogólna kwota wydatków na realizację Programu modernizacji Służby Więziennej wyniesie w perspektywie 4‑letniej ‑ 1 mld 865 mln 130 tys. zł.

Program ten ma na celu poprawę warunków realizacji ustawowych zadań przez Służbę Więzienną, podnoszenie sprawności i skuteczności jej działania poprzez realizację inwestycji polegających na: zakupie pojazdów specjalnych i autobusów, pozyskiwaniu nowych miejsc dla osadzonych, modernizację systemów informatycznych, zmianę systemu zatrudnienia kadry medycznej, wzmocnienie systemu motywacyjnego funkcjonariuszy i pracowników, zwiększenie liczby etatów w SW oraz rozbudowę Wyższej Szkoły Wymiaru Sprawiedliwości.

Poziom wzrostu wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej wyniesie 0,251 w stosunku do roku 2021. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. z wyjątkiem przepisów dotyczących przekształcenia Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, które wejdą w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r. oraz nowych zasad mianowania, powoływania i szkoleń w Policji, które wejdą w życie w dniu 1 stycznia 2023 r.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Pakiet Przyjazne Prawo

Pakiet Przyjazne Prawo

Prawo do błędu przez pierwszy rok działalności; ochrona konsumencka, czyli m.in. prawo do reklamacji dla firm zarejestrowanych w CEIDG; szereg ułatwień dla rzemieślników – to tylko niektóre przepisy Pakietu Przyjazne Prawo (PPP), które już niedługo wejdą w życie. (...)

Rodzinny kapitał opiekuńczy gotowy

Rodzinny kapitał opiekuńczy gotowy

Prezydent podpisał ustawę z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym. Celem tej ustawy jest wsparcie rodzin z dziećmi, przede wszystkim poprzez wprowadzenie dwóch nowych świadczeń: rodzinnego kapitału opiekuńczego oraz dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt (...)

Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą podatkową część Polskiego Ładu

Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą podatkową część Polskiego Ładu

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Już od przyszłego roku 9 mln osób przestanie płacić PIT, w tym osoby najmniej zarabiające i ok. (...)

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych gotowa

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych gotowa

Ustawa o PPK zakłada utworzenie prywatnego, dobrowolnego systemu gromadzenia oszczędności emerytalnych. W program ma być zaangażowane państwo, pracodawcy i pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK może wynosić od 2 do 4% wynagrodzenia. (...)

Jaka będzie nowa konstytucja?

Jaka będzie nowa konstytucja?

Obywatele mają zdecydować o kształcie przyszłej konstytucji Kancelaria prezydenta planuje co najmniej 16 otwartych spotkań dotyczących referendum konsultacyjnego ws. konstytucji. "Chcemy, żeby około 10 pytań w referendum dotyczącym konstytucji to były pytania, które stanowić będą (...)

Tarcza antyrakietowa. Prezydent podpisał ustawę

Tarcza antyrakietowa. Prezydent podpisał ustawę

Prezydent Bronisław Komorowski na posterunku radiolokacyjnym dalekiego zasięgu w Szypliszkach podpisał nowelizację ustawy o modernizacji technicznej i finansowaniu Sił Zbrojnych gwarantującą finansowanie programu obrony przeciwrakietowej. Prezydent wskazywał, że chciał, aby podpisanie nowelizacji (...)

Przeciwdziałanie podwyżkom cen prądu

Przeciwdziałanie podwyżkom cen prądu

Nowelizacja przepisów obniża akcyzę na energię elektryczną i zmienia stawki opłaty przejściowej, co ma zapobiec podwyżkom cen prądu w 2019 r. Zakłada także ustalenie od początku 2019 r. cen energii na poziomie taryf i umów obowiązujących 30 czerwca 2018 r. Różnicę (...)

Trzynasta emerytura gwarantowana!

Trzynasta emerytura gwarantowana!

25 lutego 2020 roku to bardzo ważny dzień dla wszystkich emerytów i rencistów. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o trzynastej emeryturze. Oznacza to, że dodatkowe świadczenie w wysokości najniższej emerytury będzie pewne i wypłacane co roku. Prezydent Duda podpisał ustawę Ustawa (...)

Co z reformą sądownictwa?

Co z reformą sądownictwa?

Prezydent Andrzej Duda poinformował, że zdecydował o zawetowaniu nowej ustawy o Sądzie Najwyższym oraz nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i zapowiedział przygotowanie w ciągu dwóch miesięcy własnych projektów dotycząceych tych instytucji. Prezydent podpisał natomiast (...)

Zwiększenie poziomu finansowania wydatków obronnych

Zwiększenie poziomu finansowania wydatków obronnych

Ustawa o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych zakłada zmianę sposobu obliczania udziału wydatków obronnych w PKB i ich wzrost. Wydatki na obronność mają (...)

Co nowego w sądownictwie?

Co nowego w sądownictwie?

Prezydent podpisał 3 ustawy dotyczące szeroko rozumianego sądownictwa. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym  Ustawa ma na celu przede wszystkim wprowadzenie zmian o charakterze doprecyzowującym w ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym, zapewniających (...)

Prezydent podpisał ustawę emerytalną

Prezydent podpisał ustawę emerytalną

Przepisy zakładają podwyższenie wieku emerytalnego do 67. roku życia dla kobiet i mężczyzn. Chodzi o nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Bronisław Komorowski parafował ją w piątek. Według prezydenta udało się przekształcić ustawę tak, aby (...)

Prezydent podpisał ustawę deregulacyjną

Prezydent podpisał ustawę deregulacyjną

Prezydent podpisał ustawę deregulującą dostęp do niektórych zawodów. Celem nowelizacji jest ułatwienie dostępu do części zawodów. Nowelizacja ułatwia m.in. dostęp do zawodów adwokata, radcy prawnego, notariusza i komornika czytamy na strona Kancelarii Prezydenta. Znosi też reglamentację (...)

Nowelizacja ustawy o IPN podpisana

Nowelizacja ustawy o IPN podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o IPN, ale skieruje ją do TK. „Postanowiłem podpisać nowelę ustawy o IPN i kieruję ją do TK”  - "Zdecydowałem się podpisać nowelizację ustawy o IPN - przepisy art. 55a wejdą w życie; jednocześnie zdecydowałem, że skieruję tę ustawę (...)

Konstytucja Biznesu podpisana przez Prezydenta

Konstytucja Biznesu podpisana przez Prezydenta

Konstytucja Biznesu podpisana przez Prezydenta Dnia 22 marca 2018 roku Prezydent RP podpisał tzw. Konstytucję Biznesu, składającą się z 5 ustaw zawierających regulacje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej: ustawę z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców; ustawę (...)

Prezydent podpisał ustawę węglową

Prezydent podpisał ustawę węglową

Bronisław Komorowski podpisał wczoraj nową ustawę węglową - poinformowała Kancelaria Prezydenta. Ustawa wchodzi w życie już środę wraz z dniem publikacji. Ustawa o monitorowaniu i jakości paliw wprowadza normy jakości węgla oraz jego kontrolę na granicy i składach węglowych. Dopuszczaniem (...)

Standardy zatrudniania nauczycieli specjalistów

Standardy zatrudniania nauczycieli specjalistów

Przepisy określające standardy zatrudniania nauczycieli specjalistów 17 maja 2022 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. W nowych regulacjach znalazły się rozwiązania dotyczące m.in. standaryzacji zatrudniania specjalistów (...)

Przepisy ustawy o IPN niezgodne z Konstytucją

Przepisy ustawy o IPN niezgodne z Konstytucją

Zwrot „ukraińscy nacjonaliści” z ustawy o IPN, która wprowadziła karalność zaprzeczania ich zbrodni, jest niekonstytucyjny jako nieokreślony. W dniu 17 stycznia 2019 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją regulacji prawnych zawartych w zakwestionowanych (...)

Co nowego dla patriotów?

Co nowego dla patriotów?

Święta, święta i po świętach - sprawdźmy, co po nich pozostanie. Prezydent podpisał deklarację o restytucji Pałacu Saskiego Prezydent Andrzej Duda w 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę podpisał deklarację o restytucji Pałacu Saskiego w Warszawie.   – "Zważywszy, (...)

Wkrótce Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów

Wkrótce Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów

Dnia 20 marca 2018 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 6 marca 2018 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Ustanawia ona 24 marca Narodowym Dniem Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką.  Narodowy (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Przestępstwo stalkingu

Przestępstwo stalkingu

Pod koniec marca 2011 prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację kodeksu karnego, która za stalking przewiduje kary więzienia. Kiedy ta ustawa nabiera mocy prawnej tak aby można było pójść na policję, złożyć zeznania i powołać się na konkretną obowiązującą już wykonawczo (...)

Reklama wina

Reklama wina

Podobno prezydent podpisał ustawę, na mocy której będzie możliwa reklama wina w telewizji. Czy to prawda? Jeśli tak, prosiłbym o podanie numeru stosownego Dziennika Ustaw i pozycji tej ustawy. Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o którą Pan pyta, (...)

Przekazanie sprawy do innej prokuratury a policja

Przekazanie sprawy do innej prokuratury a policja

Pełnomocnik pokrzywdzonego złożył zawiadomienie do prokuratury. Ponieważ jednak pokrzywdzony znany jest prokuratorom tej prokuratury (za miejsce popełnienia przestępstwa uznano miejsce zamieszkania pokrzywdzonego i do prokuratury w tym mieście przekazano zawiadomienie), więc prokurator okręgowy (...)

Podstawa zatrzymania rzeczy przez Policję

Podstawa zatrzymania rzeczy przez Policję

Niedawno policja gospodarcza zrobiła rewizję w mieszkaniu i znalazła płyty cd z muzyką i oprogramowanie oraz filmy na domowym komputerze, gdzie nie było zaimplementowanej usługi udostępniania w sieci tych filmów, tzn. aplikacji, która rozpowszechniała by dalej pliki poprzez znane w sieci programy (...)

Skierowanie na przymusowe leczenie odwykowe

Skierowanie na przymusowe leczenie odwykowe

Mojej koleżance od pewnego czasu nie układa się z mężem. Około miesiąc temu, po spożyciu przez nią alkoholu zrobiła karczemną awanturę, rzucała się z rękami, krzyczała, w której udział brała również jej dziewiętnastoletnia córka. Wcześniej bywały u niej awantury, nieraz kończyły (...)

Czy policja miała prawo do tej interwencji?

Czy policja miała prawo do tej interwencji?

Jestem właścicielką psa. Musiałam go zostawić na dzień/ dwa bowiem musiałam wyjechać w ważnych sprawach. Zaznaczam że pies miał wodę i jedzenie. Podczas pobytu w innym mieście dostałam telefon od mojej sąsiadki że policja weszła mi na mieszkanie żeby wyciągnąć psa który podobno (...)

Rozpytywanie sąsiadów przez Policję

Rozpytywanie sąsiadów przez Policję

Spotkała mnie dzisiaj bardzo nieprzyjemna sytuacja. Posiadam dom wraz z przylegającym ogrodem. Wszystko mam ogrodzone. Posiadam też psa (boksera), który znajduje się na co dzień na uwięzi. Jednak gdy jestem w ogrodzie, puszczam go. Jest całkowicie niegroźny. W dniu dzisiejszym para (mężczyzna (...)

Kontrola legalność oprogramowania przez Policję

Kontrola legalność oprogramowania przez Policję

W mojej firmie zjawiła się policja. Przyszli w celu zupełnie innymi niż sprawdzenie legalności oprogramowania, ale stwierdzili, że skoro już są to sprawdzą komputery. Oczywiście zażądali licencji na oprogramowanie. Moja wiedza z zakresu kompetencji policji jest niewielka, więc w pierwszym (...)

Odbiór pojazdu usuniętego z drogi przez Policję

Odbiór pojazdu usuniętego z drogi przez Policję

Korzystam z pożyczonego samochodu od mojego kolegi na czas jego nieobecności w Polsce. Właściciel samochodu (kolega) przebywać będzie za granicą do 30.09.2007, przedmiotowy pojazd pożyczył mi na podstawie umowy słownej między nami... normalna koleżeńska przysługa. Pojazd jest sprawny technicznie, (...)

Uprawnienia zatrzymanego przez policję

Uprawnienia zatrzymanego przez policję

Ostatnio często poruszam się pieszo po moim mieście w godzinach nocnych lub po prostu po zmroku. Zdarza się, że jestem zatrzymywany przez patrole policji i wypytywany o to lub owo. Niestety nie zawsze w sposób normalny i kulturalny. Uświadomiłem sobie, że w ogóle nie znam swoich praw w takiej (...)

Czynności Policji na podstawie anonimu

Czynności Policji na podstawie anonimu

Spotkała mnie dzisiaj bardzo nieprzyjemna sytuacja. Posiadam dom wraz z przylegającym ogrodem. Wszystko mam ogrodzone. Posiadam też psa (boksera), który znajduje się na co dzień na uwięzi. Jednak gdy jestem w ogrodzie, puszczam go. Jest całkowicie niegroźny. W dniu dzisiejszym para (mężczyzna (...)

Przeszukanie pomieszczeń przez Policję

Przeszukanie pomieszczeń przez Policję

Czy policja ma prawo dokonania przeszukania komputerów w kawiarence internetowej bez nakazu? Czy policja może przedstawić nakaz przeszukania po okresie dłuższym niż siedem dni od przeszukania, jednakże z datą wystawienia nakazu mieszczącą się w tych siedmiu dniach? W celu znalezienia rzeczy (...)

Przeszukanie mieszkania przez Policję

Przeszukanie mieszkania przez Policję

Jakie prawo ma policja, gdy wkracza do domu? Czy powinna mieć \"zawsze\" nakaz i jakie prawo ma właściciel mieszkania, gdy policja jest w mieszkaniu tzn. co może, a czego nie może? Czy policja może zacząć przeszukiwać mieszkanie, gdy nie ma właściciela, ale np. znajduje się w mieszkaniu syn (...)

Badanie trzeźwości pracownika przez policję

Badanie trzeźwości pracownika przez policję

Ostatnio w zakładzie pracy miał miejsce taki przypadek. Pracodawca zauważył, iż dwóch pracowników znajduje się pod wpływem alkoholu. Wezwał Policję w celu sprawdzenia stanu trzeźwości. Po przyjeździe policjantów okazało się , iż jeden z badanych miał 1,7 promila, a drugi 3,28. Czy (...)

Wspólny dom po rozwodzie a porządek domowy

Wspólny dom po rozwodzie a porządek domowy

Wraz ze znajomą wybieraliśmy się na Sylwestra. Znajoma zamieszkuje we wspólnym domu ze swoim byłym małżonkiem, czekając na wyrok o podziale majątku. Wstąpiliśmy do jej domu (ok. 19:00), aby mogła się przebrać i przygotować do wieczoru, który mieliśmy spędzić u znajomych. Kiedy wchodziliśmy, (...)

Przekazanie sprawy do innej prokuratury a policja

Przekazanie sprawy do innej prokuratury a policja

Pełnomocnik pokrzywdzonego złożył zawiadomienie do prokuratury. Ponieważ jednak pokrzywdzony znany jest prokuratorom tej prokuratury (za miejsce popełnienia przestępstwa uznano miejsce zamieszkania pokrzywdzonego i do prokuratury w tym mieście przekazano zawiadomienie), więc prokurator okręgowy (...)

Podstawa zatrzymania rzeczy przez Policję

Podstawa zatrzymania rzeczy przez Policję

Niedawno policja gospodarcza zrobiła rewizję w mieszkaniu i znalazła płyty cd z muzyką i oprogramowanie oraz filmy na domowym komputerze, gdzie nie było zaimplementowanej usługi udostępniania w sieci tych filmów, tzn. aplikacji, która rozpowszechniała by dalej pliki poprzez znane w sieci programy (...)

Skierowanie na przymusowe leczenie odwykowe

Skierowanie na przymusowe leczenie odwykowe

Mojej koleżance od pewnego czasu nie układa się z mężem. Około miesiąc temu, po spożyciu przez nią alkoholu zrobiła karczemną awanturę, rzucała się z rękami, krzyczała, w której udział brała również jej dziewiętnastoletnia córka. Wcześniej bywały u niej awantury, nieraz kończyły (...)

Czy policja miała prawo do tej interwencji?

Czy policja miała prawo do tej interwencji?

Jestem właścicielką psa. Musiałam go zostawić na dzień/ dwa bowiem musiałam wyjechać w ważnych sprawach. Zaznaczam że pies miał wodę i jedzenie. Podczas pobytu w innym mieście dostałam telefon od mojej sąsiadki że policja weszła mi na mieszkanie żeby wyciągnąć psa który podobno (...)

Rozpytywanie sąsiadów przez Policję

Rozpytywanie sąsiadów przez Policję

Spotkała mnie dzisiaj bardzo nieprzyjemna sytuacja. Posiadam dom wraz z przylegającym ogrodem. Wszystko mam ogrodzone. Posiadam też psa (boksera), który znajduje się na co dzień na uwięzi. Jednak gdy jestem w ogrodzie, puszczam go. Jest całkowicie niegroźny. W dniu dzisiejszym para (mężczyzna (...)

Kontrola legalność oprogramowania przez Policję

Kontrola legalność oprogramowania przez Policję

W mojej firmie zjawiła się policja. Przyszli w celu zupełnie innymi niż sprawdzenie legalności oprogramowania, ale stwierdzili, że skoro już są to sprawdzą komputery. Oczywiście zażądali licencji na oprogramowanie. Moja wiedza z zakresu kompetencji policji jest niewielka, więc w pierwszym (...)

Odbiór pojazdu usuniętego z drogi przez Policję

Odbiór pojazdu usuniętego z drogi przez Policję

Korzystam z pożyczonego samochodu od mojego kolegi na czas jego nieobecności w Polsce. Właściciel samochodu (kolega) przebywać będzie za granicą do 30.09.2007, przedmiotowy pojazd pożyczył mi na podstawie umowy słownej między nami... normalna koleżeńska przysługa. Pojazd jest sprawny technicznie, (...)

Uprawnienia zatrzymanego przez policję

Uprawnienia zatrzymanego przez policję

Ostatnio często poruszam się pieszo po moim mieście w godzinach nocnych lub po prostu po zmroku. Zdarza się, że jestem zatrzymywany przez patrole policji i wypytywany o to lub owo. Niestety nie zawsze w sposób normalny i kulturalny. Uświadomiłem sobie, że w ogóle nie znam swoich praw w takiej (...)

Czynności Policji na podstawie anonimu

Czynności Policji na podstawie anonimu

Spotkała mnie dzisiaj bardzo nieprzyjemna sytuacja. Posiadam dom wraz z przylegającym ogrodem. Wszystko mam ogrodzone. Posiadam też psa (boksera), który znajduje się na co dzień na uwięzi. Jednak gdy jestem w ogrodzie, puszczam go. Jest całkowicie niegroźny. W dniu dzisiejszym para (mężczyzna (...)

Przeszukanie pomieszczeń przez Policję

Przeszukanie pomieszczeń przez Policję

Czy policja ma prawo dokonania przeszukania komputerów w kawiarence internetowej bez nakazu? Czy policja może przedstawić nakaz przeszukania po okresie dłuższym niż siedem dni od przeszukania, jednakże z datą wystawienia nakazu mieszczącą się w tych siedmiu dniach? W celu znalezienia rzeczy (...)

Przeszukanie mieszkania przez Policję

Przeszukanie mieszkania przez Policję

Jakie prawo ma policja, gdy wkracza do domu? Czy powinna mieć \"zawsze\" nakaz i jakie prawo ma właściciel mieszkania, gdy policja jest w mieszkaniu tzn. co może, a czego nie może? Czy policja może zacząć przeszukiwać mieszkanie, gdy nie ma właściciela, ale np. znajduje się w mieszkaniu syn (...)

Badanie trzeźwości pracownika przez policję

Badanie trzeźwości pracownika przez policję

Ostatnio w zakładzie pracy miał miejsce taki przypadek. Pracodawca zauważył, iż dwóch pracowników znajduje się pod wpływem alkoholu. Wezwał Policję w celu sprawdzenia stanu trzeźwości. Po przyjeździe policjantów okazało się , iż jeden z badanych miał 1,7 promila, a drugi 3,28. Czy (...)

Wspólny dom po rozwodzie a porządek domowy

Wspólny dom po rozwodzie a porządek domowy

Wraz ze znajomą wybieraliśmy się na Sylwestra. Znajoma zamieszkuje we wspólnym domu ze swoim byłym małżonkiem, czekając na wyrok o podziale majątku. Wstąpiliśmy do jej domu (ok. 19:00), aby mogła się przebrać i przygotować do wieczoru, który mieliśmy spędzić u znajomych. Kiedy wchodziliśmy, (...)

Pobranie odcisków palców podejrzanego

Pobranie odcisków palców podejrzanego

W wyniku kłamliwych oraz niezgodnych z prawdą i stanem faktycznym działań zostałem oskarżony z art. 190 § 1 kk o wypowiadanie gróźb karalnych przez doniesienie do prokuratury. Prokurator wezwał mnie na policję w celu przesłuchania. Tam stawiłem się w wyznaczonym terminie, gdzie po podaniu (...)

Niezgodne z prawem zatrzymanie

Niezgodne z prawem zatrzymanie

Jak mogę bronić się przed zabraniem przez policję, jak mogę dowieść swojej niewinności? Dlaczego policjanci wierzą osobie wzywającej policję, jeśli nie mają żadnych dowodów ani świadków? Jak udowodnić, że to tylko pomówienia i zła wola mojej żony oraz fałszywe oskarżenia? Policjanci (...)

Uprawnienia Policji do zatrzymywania osób

Uprawnienia Policji do zatrzymywania osób

Czy policja ma prawo zatrzymać daną osobę nie przedstawiając jej konkretnych zarzutów? Czy zatrzymany ma prawo napisania skargi na tego rodzaju przeprowadzoną czynność? Jeśli tak, do kogo skarga powinna być skierowana? Jak długo można przetrzymywać zatrzymanego? Czy w czasie przesłuchań (...)