4.3.2019

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające dla rolników

1 marca 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym.

Ustawa ta określa warunki i tryb przyznawania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego oraz zasady wypłacania i finansowania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego (tzw. świadczenia mama 4+), zwanego dalej „świadczeniem”.

Porady prawne

Komu może zostać przyznane świadczenie?

Celem świadczenia jest zapewnienie niezbędnych środków utrzymania osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej albo ich nie podjęły ze względu na wychowywanie dzieci (dzieci własne lub współmałżonka lub dzieci przysposobione lub przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej).

Świadczenie ma charakter uznaniowy. Świadczenie może zostać przyznane:

 • matce, która ukończyła 60 lat, urodziła i wychowała lub wychowała co najmniej czworo dzieci i nie posiada dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania,
 • ojcu, który ukończył 65 lat, wychował co najmniej czworo dzieci, w przypadku śmierci matki dzieci albo porzucenia dzieci przez matkę lub w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci przez matkę i nie posiada dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania.

Co do zasady prawo do świadczenia mogą więc uzyskać kobiety – matki, które urodziły i wychowały bądź wychowały co najmniej czwórkę dzieci, po osiągnięciu wieku 60 lat. Ojciec, który wychował co najmniej czwórkę dzieci, będzie mógł skorzystać z prawa do tego świadczenia po osiągnięciu wieku 65 lat, w przypadku śmierci matki dzieci albo porzucenia dzieci przez matkę lub w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci przez matkę.

Świadczenie może być przyznane osobom zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadającym po ukończeniu 16 roku życia centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych), o którym mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co najmniej 10 lat, jeżeli są:

 • obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub
 • posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub
 • cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Świadczenie przysługuje pod warunkiem zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trakcie jego pobierania.

Przez "dziecko" rozumie się dziecko:

 • własne lub współmałżonka,
 • przysposobione,
 • przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej.

"Wychowanie" oznacza sprawowanie osobistej opieki nad dziećmi polegającej na stałym, bezpośrednim i ciągłym wykonywaniu ogółu obowiązków spoczywających na rodzicach w ramach praw im przysługujących względem dzieci, w celu należytego sprawowania pieczy nad nimi i nad ich majątkiem.

Świadczenie może być przyznane tylko w przypadku, gdy matka lub ojciec dzieci nie posiada dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania, albo ma prawo do emerytury lub renty w wysokości niższej niż wysokość najniższej emerytury (od 1 marca 2019 r. – 1.100,00 zł). Świadczenie nie przysługuje więc osobie uprawnionej do emerytury lub renty w wysokości co najmniej najniższej emerytury.

Kto nie dostanie świadczenia?

Świadczenie nie przysługuje:

 • osobie uprawnionej do emerytury lub renty w wysokości co najmniej najniższej emerytury,
 • osobie, która jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności (z wyłączeniem odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego).

Prezes KRUS może odmówić przyznania świadczenia:

 • osobie, którą sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub której sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka lub dzieci w pieczy zastępczej,
 • w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci.

Jak wspomniano, rodzicielskie świadczenie uzupełniające przysługuje wyłącznie pod warunkiem zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trakcie jego pobierania, zatem gdy ktoś zamieszkuja za granicą, nie otrzyma świadczenia.

Jaka będzie wysokość rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego?

Wysokość świadczenia nie może być wyższa niż najniższa emerytura. Świadczenie uzupełniające przysługiwać będzie więc w wysokości najniższej emerytury, która od 1 marca 2019 r. wynosi 1.100,00 zł, a w przypadku, gdy matka lub ojciec uprawniony jest do emerytury lub renty w kwocie niższej od emerytury najniższej – będzie ono podwyższane do kwoty najniższej emerytury.

Świadczenie podlega corocznej waloryzacji (na zasadach i w terminie wskazanym dla waloryzacji emerytur i rent przysługujących na podstawie przepisów emerytalnych). Wysokość świadczenia po waloryzacji nie może być wyższa od najniższej emerytury.

W przypadku pobierania renty rodzinnej tzw. dzielonej w wysokości niższej od najniższej emerytury z uwagi na przyznanie prawa do tego świadczenia na więcej niż jedną osobę, rodzicielskie świadczenie uzupełniające stanowi dopełnienie tej renty do wysokości najniższej emerytury, tj. zostanie ustalone w kwocie stanowiącej różnicę między najniższą emeryturą a kwotą przysługującej renty rodzinnej.

Przykład:

Renta rodzinna wypłacana jest na dwie osoby (w tym matkę, która urodziła i wychowała co najmniej 4 dzieci). Taka matka otrzymuje ½ renty rodzinnej, której wysokość od 1 marca 2019 r. będzie wynosiła 550 zł, zatem zostanie naliczone dopełnienie w kwocie 550 zł (tj. 1.100 zł – 550 zł = 550 zł).

Emerytury rolnicze i renty rolnicze z tytułu niezdolności do pracy wypłacane w kwotach niższych od emerytury najniższej (w części składkowej lub w części składkowej + 50% bądź 75% części uzupełniającej) nie będą dopełniane z uwagi na fakt, iż osoba taka ma prawo do pełnego świadczenia, a tylko jego wypłata została częściowo zawieszona w związku z niezaprzestaniem prowadzenia działalności rolniczej.

Przykład:

Rolniczka w wieku 61 lat, od grudnia 2017 r. pobiera emeryturę rolniczą. Nie zaprzestała prowadzenia działalności rolniczej – jest współwłaścicielką (razem z mężem) gospodarstwa rolnego o pow. 2,05 ha (1,10 ha przeliczeniowe).

Wysokość przyznanej emerytury rolniczej wynosi: część składkowa – 233,45 zł; część uzupełniająca – 904,60 zł; razem – 1.138,05 zł.

Wypłacana jest tylko część składkowa tj. 233,45 zł Część uzupełniająca podlega zawieszeniu z powodu nie zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające nie przysługuje, ponieważ rolniczka jest uprawniona do emerytury w wysokości wyższej od najniższej emerytury.

Z rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego potrącany jest podatek dochodowym od osób fizycznych oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne. Świadczenie będzie zatem wypłacane po odliczeniu składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Po odliczeniu zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne ze świadczenia mogą też być dokonywane potrącenia i egzekucje na zasadach określonych w przepisach emerytalnych.

Do świadczenia nie przysługują żadne dodatki.

Kto przyznaje świadczenie?

Świadczenie może być przyznane w drodze decyzji administracyjnej – na wniosek matki albo ojca dzieci – przez Prezesa ZUS albo Prezesa KRUS - po indywidualnym zbadaniu sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej osoby ubiegającej się o świadczenie. 

Świadczenie przyznaje Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, jeżeli osoba legitymuje się okresami podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników i nie pobiera emerytury lub renty wyłącznie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W innych przypadkach świadczenie przyznaje Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Świadczenie może zatem przyznać Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego tylko, jeżeli matka lub ojciec dzieci, legitymuje się okresami podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników, chyba że emeryturę lub rentę wypłaca jej wyłącznie jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W jaki sposób ubiegać się o świadczenie?

Świadczenie przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej. Wniosek można złożyć od 1 marca 2019 r. w każdej jednostce organizacyjnej KRUS. Druk wniosku (KRUS GRSU-1/03/2019) jest dostępny w każdej jednostce organizacyjnej KRUS oraz na stronie internetowej formularze-i-wnioski/swiadczenia/ bezpośredni link do pobrania wniosku

WNIOSEK DO PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO O RODZICIELSKIE ŚWIADCZENIE UZUPEŁNIAJĄCE

Do wniosku należy dołączyć akty urodzenia dzieci lub orzeczenia sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej nad dzieckiem, informację o numerach PESEL dzieci oraz oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej oraz innych okolicznościach, których ustalenie jest niezbędne do przyznania świadczenia (np. orzeczenie sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej nad dzieckiem w przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, akt zgonu w przypadku śmierci matki dzieci, zaświadczenia potwierdzające osiągane dochody).

W oświadczeniu o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej wnioskodawca potwierdza następujące okoliczności:

 1. urodzenie co najmniej czworga dzieci;
 2. wychowanie co najmniej czworga dzieci;
 3. posiadanie lub nieposiadanie przerw w wychowywaniu dzieci, a w przypadku posiadania przerw również długość i przyczyny tych przerw;
 4. datę śmierci matki dzieci lub datę ich porzucenia przez matkę;
 5. ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich;
 6. zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadanie po ukończeniu 16. roku życia centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych), o którym mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz długość okresu, w jakim wnioskodawca spełniał ten warunek przed złożeniem wniosku o świadczenie;
 7. posiadanie lub nieposiadanie ustalonego prawa do emerytury lub renty oraz pobieranie lub niepobieranie emerytury lub renty;
 8. uzyskiwanie lub nieuzyskiwanie dochodu z tytułu zatrudnienia lub prowadzenia innej działalności zarobkowej;
 9. posiadanie lub nieposiadanie gospodarstwa rolnego, a w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego również powierzchnię tego gospodarstwa;
 10. uzyskiwanie lub nieuzyskiwanie dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej;
 11. uzyskiwanie lub nieuzyskiwanie innych dochodów;
 12. przebywanie lub nieprzebywanie w areszcie śledczym lub w zakładzie karnym;
 13. inne okoliczności niezbędne do oceny spełnienia przesłanek warunkujących przyznanie świadczenia.

Oprócz złożenia wniosku, niezbędne jest zatem również złożenie oświadczenia o sytuacji rodzinnej, majątkowej i materialnej, w którym należy potwierdzić m.in. czy wnioskodawca:

 • pozostaje w zatrudnieniu lub prowadzi inną działalność zarobkową;
 • jest uprawniony do emerytury lub renty;
 • posiada gospodarstwo rolne;
 • prowadzi dział specjalny produkcji rolnej;
 • uzyskuje inne dochody.

Okoliczności brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku mogą być potwierdzane:

 1. zaświadczeniami właściwego urzędu skarbowego, które potwierdzają źródła osiąganych dochodów lub przychodów oraz ich wysokość;
 2. zaświadczeniami, które potwierdzają aktualne zatrudnienie lub prowadzenie innej działalności zarobkowej, oraz wysokość osiąganych dochodów lub przychodów;
 3. zaświadczeniami, które potwierdzają wysokość innych świadczeń pobieranych przez wnioskodawcę;
 4. zaświadczeniami z urzędu gminy, które potwierdzają rodzaj oraz wielkość posiadanego gospodarstwa rolnego;
 5. oświadczeniami wnioskodawcy o wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego;
 6. innymi dokumentami, które potwierdzają sytuację osobistą, rodzinną, majątkową i materialną wnioskodawcy.

Okoliczności powyższe mogą więc zostać potwierdzone również odpowiednimi zaświadczeniami np. z urzędu skarbowego, urzędu gminy.

W przypadku nieprzedstawienia wymaganych okoliczności faktycznych lub środków dowodowych wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia braków w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieusunięcie tych braków spowoduje wydanie decyzji o odmowie przyznania prawa do świadczenia.

Katalog dochodów mających wpływ na prawo do świadczenia

"Dochodami" w rozumieniu przepisów ustawy są m.in.:

1) przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych; w tym m.in.:

 •  emerytury i renty z ubezpieczeń społecznych,
 •  wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę czy umowy zlecenia,
 •  dochody z działów specjalnych produkcji rolniczej,

2) dochody z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne; w tym m.in.:

 • dochody z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • dochody z najmu, podnajmu, dzierżawy,

3) niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym renty, emerytury, dodatki i świadczenia pieniężne związane z działaniami wojennymi i represjami okresu powojennego,

4) dochody z gospodarstwa rolnego,

5) dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych,

6) renty strukturalne,

7) zasiłki i świadczenia określone w przepisach o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,

8) zasiłki chorobowe i macierzyńskie określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

9) emerytury i renty zagraniczne,

10) należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób.

Dochodami na potrzeby ustawy nie są np. dodatki pielęgnacyjne ani zasiłki bądź świadczenia pieniężne z pomocy społecznej.

Decyzje i zasady wypłaty świadczenia

Przyznanie prawa do świadczenia lub odmowa przyznania prawa do świadczenia następuje w drodze decyzji administracyjnej. Prawo do świadczenia powstaje od pierwszego dnia miesiąca, w którym wydano decyzję, nie wcześniej jednak niż od dnia osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego.

Na podstawie decyzji organ rentowy podejmuje wypłatę świadczenia i zawiadamia o tym zainteresowanego.

O czym należy informować po otrzymaniu prawa do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego?

Osoba, której przyznano prawo do świadczenia, jest obowiązana do informowania organu rentowego o wszelkich zmianach mających wpływ na prawo do świadczenia lub wysokość wypłacanego świadczenia, przede wszystkim o:

 • nabyciu gospodarstwa rolnego,
 • podjęciu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym za granicą,
 • wysokości osiąganych z tych tytułów przychodów, w tym za granicą,
 • uzyskaniu prawa do emerytury, renty z innego organu rentowego (w tym z instytucji zagranicznej), 
 • tymczasowym aresztowaniu lub odbywaniu kary pozbawienia wolności,
 • zamieszkaniu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeśli więc Prezes KRUS przyznał świadczenie należy powiadomić organ o wszelkich zmianach mających wpływ na prawo i wysokość tego świadczenia, np. o podjęciu zatrudnienia, osiąganiu dodatkowego dochodu, nabyciu prawa do innego świadczenia.

Jeżeli ustaną okoliczności, które były podstawą przyznania świadczenia (np. nastąpi podjęcie zatrudnienia i zmieni się sytuacja materialna), wydana zostanie decyzja, w której organ rentowy stwierdzi ustanie prawa do świadczenia i wstrzyma jego wypłatę.

Od kiedy powstaje prawo do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego?

Prawo do świadczenia powstaje od pierwszego dnia miesiąca, w którym wydano decyzję, nie wcześniej jednak niż od dnia osiągnięcia wieku 60 lat przez matkę dzieci, lub 65 lat przez ojca dzieci. Świadczenie będzie wypłacała jednostka organizacyjna KRUS właściwa we względu na miejsce zamieszkania.

Środki odwoławcze od decyzji Prezesa KRUS

Od decyzji przyznającej prawo do świadczenia oraz od decyzji odmawiającej przyznania prawa do świadczenia stronie przysługuje prawo do wniesienia do organu, który wydał decyzję, wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Na decyzję w sprawie przyznania lub odmowy przyznania świadczenia oraz decyzję po ponownym rozpatrzeniu sprawy stronie będzie przysługiwała skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Od decyzji w sprawie ponownego ustalenia wysokości świadczenia, ustania prawa, wypłaty lub zwrotu nienależnie pobranego świadczenia przysługuje odwołanie do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Sądu Okręgowego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Nienależnie pobrane świadczenie

Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie, jest obowiązana do jego zwrotu łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie na rachunek bankowy wskazany przez organ rentowy. Odsetki są naliczane od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty świadczenia do dnia spłaty.

Za nienależnie pobrane świadczenie uważa się świadczenie:

 1. wypłacone mimo ustania okoliczności będących podstawą przyznania świadczenia, jeżeli osoba pobierająca to świadczenie była pouczona o braku prawa do jego pobierania;
 2. przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą to świadczenie;
 3. przyznane na podstawie decyzji, której następnie stwierdzono nieważność, albo przyznane na podstawie decyzji, która została następnie uchylona w wyniku wznowienia postępowania, i osobie odmówiono prawa do świadczenia;
 4. wypłacone osobie innej niż osoba, która została wskazana w decyzji przyznającej prawo do świadczenia, z przyczyn niezależnych od organu rentowego.

Należności z tytułu nienależnie pobranego świadczenia ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat, licząc od dnia, w którym decyzja o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranego świadczenia stała się prawomocna.

Nie można żądać zwrotu kwot nienależnie pobranego świadczenia za okres dłuższy niż 12 miesięcy, jeżeli osoba pobierająca świadczenie zawiadomiła organ rentowy o zajściu okoliczności powodujących ustanie prawa do świadczenia, obniżenie wysokości świadczenia albo wstrzymanie wypłaty świadczenia, a mimo to świadczenie było jej nadal wypłacane, w pozostałych przypadkach – za okres dłuższy niż 3 lata; tj. analogicznie jak w przypadku nienależnie pobranych emerytur i rent. Kwoty nadpłaconych świadczeń za okresy dłuższe podlegają odpisaniu.

Nienależnie pobrane świadczenie podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Więcej informacji na temat rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego można uzyskać w każdej jednostce organizacyjnej KRUS.

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz.U. z 2019 r. poz. 303).

Na podst. www.krus.gov.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jak ubiegać się o rodzicielskie świadczenie uzupełniające?

Jak ubiegać się o rodzicielskie świadczenie uzupełniające?

Od 1 marca 2019 roku można ubiegać się o rodzicielskie świadczenie uzupełniające (tzw. świadczenie mama 4+). Świadczenie to ma zapewnić niezbędne środki utrzymania osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia, aby wychowywać dzieci lub z tego powodu w ogóle go nie podjęły.   Dzięki (...)

Mama 4+ - czyli emerytura dla matek z czwórką dzieci

Mama 4+ - czyli emerytura dla matek z czwórką dzieci

Ustawa o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym przewiduje, że osoby, które wychowały co najmniej czworo dzieci i nie posiadają niezbędnych środków utrzymania, uzyskają prawo do otrzymania świadczenia. Na program „Mama 4+” w projekcie budżetu państwa na 2019 rok (...)

Prawa mamy

Prawa mamy

Jakie prawa przysługują kobiecie w ciąży i po urodzeniu dziecka, z jakiego wsparcia może korzystać świeżo upieczona mama, jaki urlop jej przysługuje? Dowiedz się więcej. Czy kobieta w ciąży, która jest zatrudniona na umowę o pracę, może zostać zwolniona? Co do zasady, od momentu (...)

Prawa ojca

Prawa ojca

Dzień Ojca to okazja do podziękowania wszystkim ojcom za ich trud wychowawczy, a także do przypomnienia, jakie prawa przysługują mężczyznom wychowującym dzieci. ##baner## Urlop ojcowski Mężczyznom wychowującym dzieci przysługuje urlop ojcowski w wymiarze do dwóch tygodni. Ojcowie (...)

Prawa ojca

Prawa ojca

Wczorajszy Dzień Ojca to dobra okazja, by lepiej przyjrzeć się prawom przysługującym mężczyznom wychowującym dzieci. Sprawdź przewodnik MPiPS po uprawnieniach ojców w Polsce. To doskonała okazja do podziękowania wszystkim ojcom za ich trud wychowawczy, a także do przypomnienia, (...)

Dla kogo rodzicielskie świadczenie uzupełniające, tzw. „Mama 4+”?

Dla kogo rodzicielskie świadczenie uzupełniające, tzw. „Mama 4+”?

Komitet Społeczny Rady Ministrów rozpatrzył projekt ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym - Chcemy uhonorować i docenić trud wkładany w wychowanie dzieci. Celem projektu jest zapewnienie podstawowych środków na utrzymanie dla osób, które zrezygnowały (...)

Trzynasta emerytura gwarantowana!

Trzynasta emerytura gwarantowana!

25 lutego 2020 roku to bardzo ważny dzień dla wszystkich emerytów i rencistów. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o trzynastej emeryturze. Oznacza to, że dodatkowe świadczenie w wysokości najniższej emerytury będzie pewne i wypłacane co roku. Prezydent Duda podpisał ustawę Ustawa (...)

Oświadczenia i wnioski mające wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Oświadczenia i wnioski mające wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Objaśnienia podatkowe Objaśnienia podatkowe MF z 30 grudnia 2022 r. dotyczą oświadczeń i wniosków mających wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (dalej:zaliczka lub zaliczki), które obliczają i pobierają płatnicy tego podatku. Poniżej (...)

„Emerytura+” już jest wypłacana

„Emerytura+” już jest wypłacana

Świadczenie w wysokości najniższej emerytury – od marca br. 1100 zł brutto – jest wypłacane w maju 2019 r. Nowe świadczenie w wysokości ok. 888 zł netto trafi do ponad 9,8 mln osób emerytów i rencistów. „Emerytura+” - czyli co? „Emeryturę+” (...)

„Emerytura+” co roku?

„Emerytura+” co roku?

Od 2020 r. „Emerytura+”, czyli tzw. trzynasta emerytura, będzie gwarantowana ustawą i wypłacana co roku – Rada Ministrów przyjęła w piątek projekt w tej sprawie. W kwietniu 2020 r. emeryci i renciści otrzymają dodatkowo 1200 zł brutto. „Emerytura+” przyjęta (...)

Zmiany w emeryturach dla osób z rocznika 1953

Zmiany w emeryturach dla osób z rocznika 1953

Sejm przyjął zmiany w emeryturach dla osób z rocznika 1953 Osoby urodzone w 1953 r., które straciły na wprowadzeniu w 2013 r. nowych zasad obliczania emerytury, będą miały możliwość przeliczenia emerytur i odzyskania zaniżonych świadczeń. Projekt nowelizacji ustawy w tej sprawie (...)

Trzynasta emerytura w konsultacjach społecznych

Trzynasta emerytura w konsultacjach społecznych

Projekt ustawy gwarantującej coroczną wypłatę dodatkowej pomocy dla emerytów i rencistów, czyli trzynastej emerytury, trafił w środę do konsultacji społecznych. – "To niezwykle ważne i oczekiwane rozwiązanie, osoby starsze są grupą najbardziej zagrożoną ubóstwem (...)

Emerytury i renty wzrosną!

Emerytury i renty wzrosną!

Prezydent za podwyżką emerytur Prezydent Andrzej Duda podpisał w piątek nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że od marca emerytury i renty wzrosną o ustawowy wskaźnik waloryzacji, jednak nie mniej niż o 70 zł. Najniższe świadczenia wzrosną (...)

Świadczenie dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Świadczenie dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

1 października br. wchodzą w życie przepisy dotyczące wypłacania świadczeń uzupełniających dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Zapewniają one dodatkowe wsparcie finansowe osobom niepełnosprawnym. Kto może otrzymać świadczenie? Gdzie i kiedy można składać wnioski? Od (...)

Ważne dla rolników będących płatnikami VAT

Ważne dla rolników będących płatnikami VAT

Rolniku, jeżeli jesteś płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), to od dnia 1 stycznia 2022 r. zmieniają się zasady regulowania składek KRUS Od 1 stycznia 2022 r. udostępnione zostaną specjalne rachunki bankowe, po dwa dla każdego Oddziału Regionalnego (...)

Projekt ustawy o systemie ubezpieczenia społecznego rolników

Projekt ustawy o systemie ubezpieczenia społecznego rolników

19 października 2004 r. wpłynął do Sejmu projekt ustawy o systemie ubezpieczenia społecznego rolników, która ma zastąpić ustawę z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników regulującą obecnie system ubezpieczenia społecznego dla rolników. Co pozostanie (...)

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2019 roku

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2019 roku

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich zorganizuje bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, z których mogą skorzystać dzieci urodzone pomiędzy 2004-2012 r. Jednym z warunków do spełnienia (...)

Jak wypełnić wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej - EDG-1?

Jak wypełnić wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej - EDG-1?

  Informacje ogólne dotyczące wypełniania wniosku EDG-1Instrukcja wypełniania wniosku EDG-1 została określona w załączniku do rozporządzenia, wydanego na podstawie upoważnienia zawartego w art. 7b ust. 10 ustawy - Prawo działalności gospodarczej. Dla osób fizycznych (...)

KRUS sam zaległych składek egzekwować nie może

KRUS sam zaległych składek egzekwować nie może

Do Naczelnego Sądu Administracyjnego wpłynęła sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w przedmiocie odmowy uznania zarzutu przedawnienia w postępowaniu egzekucyjnym. Sprawa jest o tyle interesująca, że NSA stwierdził: Nie istnieje przepis prawa, który (...)

Ubezpieczenie społeczne rolników na nowych zasadach

Ubezpieczenie społeczne rolników na nowych zasadach

Jak podał resort rolnictwa, ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników, której przepisy weszły w życie 15 czerwca br., wnosi wiele korzystnych dla rolników zmian. Pracujący rolnik-emeryt z prawem do pełnej emerytury Rolnik-emeryt może kontynuować pracę w posiadanym gospodarstwie (...)

Świadczenie dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Świadczenie dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

1 października br. wchodzą w życie przepisy dotyczące wypłacania świadczeń uzupełniających dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Zapewniają one dodatkowe wsparcie finansowe osobom niepełnosprawnym. Kto może otrzymać świadczenie? Gdzie i kiedy można składać wnioski? Od (...)

Ważne dla rolników będących płatnikami VAT

Ważne dla rolników będących płatnikami VAT

Rolniku, jeżeli jesteś płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), to od dnia 1 stycznia 2022 r. zmieniają się zasady regulowania składek KRUS Od 1 stycznia 2022 r. udostępnione zostaną specjalne rachunki bankowe, po dwa dla każdego Oddziału Regionalnego (...)

Projekt ustawy o systemie ubezpieczenia społecznego rolników

Projekt ustawy o systemie ubezpieczenia społecznego rolników

19 października 2004 r. wpłynął do Sejmu projekt ustawy o systemie ubezpieczenia społecznego rolników, która ma zastąpić ustawę z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników regulującą obecnie system ubezpieczenia społecznego dla rolników. Co pozostanie (...)

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2019 roku

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2019 roku

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich zorganizuje bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, z których mogą skorzystać dzieci urodzone pomiędzy 2004-2012 r. Jednym z warunków do spełnienia (...)

Jak wypełnić wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej - EDG-1?

Jak wypełnić wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej - EDG-1?

  Informacje ogólne dotyczące wypełniania wniosku EDG-1Instrukcja wypełniania wniosku EDG-1 została określona w załączniku do rozporządzenia, wydanego na podstawie upoważnienia zawartego w art. 7b ust. 10 ustawy - Prawo działalności gospodarczej. Dla osób fizycznych (...)

KRUS sam zaległych składek egzekwować nie może

KRUS sam zaległych składek egzekwować nie może

Do Naczelnego Sądu Administracyjnego wpłynęła sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w przedmiocie odmowy uznania zarzutu przedawnienia w postępowaniu egzekucyjnym. Sprawa jest o tyle interesująca, że NSA stwierdził: Nie istnieje przepis prawa, który (...)

Ubezpieczenie społeczne rolników na nowych zasadach

Ubezpieczenie społeczne rolników na nowych zasadach

Jak podał resort rolnictwa, ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników, której przepisy weszły w życie 15 czerwca br., wnosi wiele korzystnych dla rolników zmian. Pracujący rolnik-emeryt z prawem do pełnej emerytury Rolnik-emeryt może kontynuować pracę w posiadanym gospodarstwie (...)

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od marca 2019 r.

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od marca 2019 r.

Od dnia 1 marca 2019 r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do 28 lutego 2019 r. podlegają podwyższeniu wskaźnikiem waloryzacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wynoszącym (...)

Prezydent za rozszerzeniem tarczy antykryzysowej

Prezydent za rozszerzeniem tarczy antykryzysowej

Prezydent o wsparciu dla przedsiębiorców - "Państwo dopłaci do pensji pracowników do 40 proc. średniego wynagrodzenia firmom, które utrzymają miejsca pracy; zwolnieni z płacenia składek ZUS przez 3 miesiące będą wszyscy samozatrudnieni, mikroprzedsiębiorcy, jeśli (...)

Sprawdź jakie masz prawa w pracy za granicą

Sprawdź jakie masz prawa w pracy za granicą

1 maja 2004 r. Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Od tego dnia Polacy zatrudnieni w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli w Islandii, Lichtensteinie i Norwegii) objęci zostali ochroną, jaką gwarantuje koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. (...)

ZUS będzie wypłacał świadczenia „Dobry Start”

ZUS będzie wypłacał świadczenia „Dobry Start”

Na czym polega program „Dobry Start”? Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie (tzw. 300+) w ramach programu Dobry (...)

Jak od 1 stycznia 2005 r. ustalić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników?

Jak od 1 stycznia 2005 r. ustalić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników?

Oczywistą jest zasada, zgodnie z którą do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie mają prawo osoby objęte powszechnym - obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym oraz inne, niż ubezpieczeni, osoby posiadające (...)

Jak wrócić do KRUS-u?

Jak wrócić do KRUS-u?

Tylko do dzisiaj rolnicy przymusowo wykluczeni z ubezpieczenia rolniczego półtora roku temu mogą złożyć wniosek o naprawienie ich krzywdy (...)W tym roku, 13 marca, Trybunał Konstytucyjny orzekł, że niezgodny z konstytucją był przepis wyłączający z ubezpieczenia w KRUS rolników tylko z (...)

Nie będzie żadnych zmian w KRUS?

Nie będzie żadnych zmian w KRUS?

Przez najbliższe pięć lat nadal będzie funkcjonować obecny system emerytalny dla rolników – informuje Gazeta Prawna. Podczas kampanii prezydenckiej Bronisław Komorowski obiecywał, że nie będzie żadnych zmian w KRUS. Minister rolnictwa mówi w rozmowie z Gazetą Prawną, że (...)

Emerytury rolnicze po nowemu

Emerytury rolnicze po nowemu

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk oraz prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Aleksandra Hadzik przedstawili zmiany w zasadach wypłacania rolniczych emerytur. Sprawiedliwość dziejowa dla rolniczych emerytów – "To jest sprawiedliwość dziejowa (...)

Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

Komu przysługuje zasiłek macierzyński? Zasiłek macierzyński przysługuje: pracownikom, członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, osobom, które wykonują pracę nakładczą (czyli tzw. pracę chałupniczą, która (...)

Czy emeryt musi rozliczyć PIT - PIT 2016

Czy emeryt musi rozliczyć PIT - PIT 2016

Świadczenia emerytalne uzyskiwane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, czyli z ZUS i KRUS, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dochody z emerytury muszą być wykazane w rocznym rozliczeniu PIT. Rozliczenie PIT emeryta (...)

Zmiany w zakresie emerytur rolniczych?

Zmiany w zakresie emerytur rolniczych?

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Najważniejsze rozwiązania Rząd chce, aby rolnicy będący na emeryturze nie musieli zaprzestawać prowadzenia działalności rolniczej, (...)

Ubezpieczenie osoby prowadzącej działalność gospodarczą, będącej małżonkiem rolnika - opinia prawna

Ubezpieczenie osoby prowadzącej działalność gospodarczą, będącej małżonkiem rolnika - opinia prawna

Stan faktyczny Osoba prowadząca działalność gospodarczą pozostaje w stosunku małżeństwa z rolnikiem. Czy osoba ta może ubezpieczyć się w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego? Czy musi w tym celu zakończyć działalność gospodarczą? Opinia prawna Na podstawie ustawy o ubezpieczeniu (...)

Jest plan zmiany ubezpieczeń społecznych

Jest plan zmiany ubezpieczeń społecznych

Stopniowe podnoszenie wieku emerytalnego, zmiana zasad płacenia składek do KRUS oraz objęcie funkcjonariuszy i żołnierzy powszechnym systemem emerytalnym, rentowym i chorobowym - zakłada Plan Rozwoju i Konsolidacji Finansów na lata 2010-2011. Rząd proponuje rozpoczęcie debaty nad (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Zawieszenie części uzupełniającej renty rolniczej

Zawieszenie części uzupełniającej renty rolniczej

Jestem współwłaścicielem gospodarstwa rolnego i płaciłam dla mojego męża składki w KRUS. Od 5 lat otrzymuje on z KRUS rentę rolniczą. Po zmianach w ustawie, KRUS zawiesił część uzupełniającą (...)

Umorzenie składki KRUS

Umorzenie składki KRUS

Jestem osobą bezrobotną, do listopada 2002 r. byłem zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy. Od stycznia 2002 r. na podstawie umowy użyczenia uprawiam ponad 1 ha ziemi (uprawa warzyw, wypasanie (...)

Otworzenie działalności gospodarczej przez rolnika

Otworzenie działalności gospodarczej przez rolnika

Jestem rolnikiem. Mam ziemię ponad 1 hektar - opłacam składki KRUS. Chcę otworzyć działalność gospodarczą (sklep). W sklepie który otwieram będę sprzedawać rzeczy używane (meble, odzież, (...)

Domniemanie, że właściciel działki jest rolnikiem

Domniemanie, że właściciel działki jest rolnikiem

Mąż pracuje zawodowo. W 1995 r. zmarł mu ojciec. W 1996 r. zostało wydane przez sąd postanowienie stwierdzenia spadku, na mocy którego został współwłaścicielem wraz ze swoją matką i siostrą (...)

KRUS a pozarolnicza działalność gospodarcza

KRUS a pozarolnicza działalność gospodarcza

Prowadzę jednocześnie gospodarstwo rolne oraz działalność gospodarczą nie związana z rolnictwem. Do tej pory płaciłem wszystkie składki do ZUSu natomiast nie byłem ubezpieczony w KRUS. Czy mogę (...)

Przejście z ZUS do KRUS

Przejście z ZUS do KRUS

Od pół roku prowadzę działalność gospodarczą. Wychodzę za mąż za rolnika (4 ha), który nie należy jednak do KRUS, bo pracuje w tej chwili na etacie. Prowadzi też hodowlę koni sportowych. (...)

Ubezpieczenie rolnika prowadzącego działalność

Ubezpieczenie rolnika prowadzącego działalność

Jestem rolnikiem, opłacałem KRUS w latach 1991-94, 1997-2001 oraz 01.01.2004 do dnia, który nie został określony. W dniu 01.03.2005 r. rozpocząłem działalność gospodarczą na zasadach ogólnych (...)

Zgoda żony na wyrejestrowanie z KRUS

Zgoda żony na wyrejestrowanie z KRUS

Jestem ubezpieczona w KRUS przez męża od 19 lat. Mąż otrzymał gospodarstwo od swoich rodziców w trakcie trwania naszego małżeństwa. Nie mamy podpisanej intercyzy ale w umowie przekazania figuruje (...)

Zgłoszenie do ubezpieczenia w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Zgłoszenie do ubezpieczenia w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Gdzie i jakie informacje należy podać, aby dokonać zgłoszenia do ubezpieczenia w KRUS? Zgłoszenie do ubezpieczenia dokonuje się w placówce terenowej KRUS, właściwej ze względu na miejsce (...)

Ubezpieczenie w KRUS

Ubezpieczenie w KRUS

Czy zakładając działalność usługową w branży rolniczej (pkt. 01.4 PKD) podlega się pod ZUS czy KRUS? Jest to ważne z ekonomicznego punktu widzenia. Działalność określona jako 01.04 PKD (...)

Przejście na KRUS osoby prowadzącej działalność

Przejście na KRUS osoby prowadzącej działalność

Chcę nabyć grunt rolny, prowadzę działalność gospodarczą – hurtownia. Jakie kryteria muszę spełniać żeby być objęty ubezpieczeniem KRUS, oczywiście nie rezygnując z prowadzonej działalności (...)

KRUS czy ZUS rolnika z działalnością twórczą

KRUS czy ZUS rolnika z działalnością twórczą

Twórca z tytułu prowadzonej działalności twórczej był ubezpieczony w ZUS i opłacał składki. Wyrejestrował się z ZUS i zarejestrował w KRUS, z uwagi na to, iż posiadał ziemię rolną. Opłacał (...)

Ubezpieczenie społeczne w ZUS i KRUS

Ubezpieczenie społeczne w ZUS i KRUS

Obecnie podlegam ubezpieczeniu społecznemu w ZUS. Otrzymałem z ZUS świadczenie rehabilitacyjne do dnia 1 marca 2006r. Czy mogę przystąpić do ubezpieczenia w KRUS od dnia 01 października 2005r. płacąc (...)

Zaliczanie okresów ubezpieczenia w KRUS i ZUS

Zaliczanie okresów ubezpieczenia w KRUS i ZUS

Czy do przyszłej emerytury zaliczone będą składki płacone do ZUS-u a potem do KRUS-u? np.10 lat pracy a potem praca w gospodarstwie rolnym. Osobie, która opłacała składki do ZUS i do KRUS i spełniła (...)

Ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy

Ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy

Podlegam ubezpieczeniu społecznemu rolników w KRUS. Czy rozpoczynając działalność gospodarczą będę zobowiązany opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne w ZUS z tytułu prowadzenia działalności (...)

Zawieszenie części uzupełniającej renty rolniczej

Zawieszenie części uzupełniającej renty rolniczej

Jestem współwłaścicielem gospodarstwa rolnego i płaciłam dla mojego męża składki w KRUS. Od 5 lat otrzymuje on z KRUS rentę rolniczą. Po zmianach w ustawie, KRUS zawiesił część uzupełniającą (...)

Umorzenie składki KRUS

Umorzenie składki KRUS

Jestem osobą bezrobotną, do listopada 2002 r. byłem zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy. Od stycznia 2002 r. na podstawie umowy użyczenia uprawiam ponad 1 ha ziemi (uprawa warzyw, wypasanie (...)

Otworzenie działalności gospodarczej przez rolnika

Otworzenie działalności gospodarczej przez rolnika

Jestem rolnikiem. Mam ziemię ponad 1 hektar - opłacam składki KRUS. Chcę otworzyć działalność gospodarczą (sklep). W sklepie który otwieram będę sprzedawać rzeczy używane (meble, odzież, (...)

Domniemanie, że właściciel działki jest rolnikiem

Domniemanie, że właściciel działki jest rolnikiem

Mąż pracuje zawodowo. W 1995 r. zmarł mu ojciec. W 1996 r. zostało wydane przez sąd postanowienie stwierdzenia spadku, na mocy którego został współwłaścicielem wraz ze swoją matką i siostrą (...)

KRUS a pozarolnicza działalność gospodarcza

KRUS a pozarolnicza działalność gospodarcza

Prowadzę jednocześnie gospodarstwo rolne oraz działalność gospodarczą nie związana z rolnictwem. Do tej pory płaciłem wszystkie składki do ZUSu natomiast nie byłem ubezpieczony w KRUS. Czy mogę (...)

Przejście z ZUS do KRUS

Przejście z ZUS do KRUS

Od pół roku prowadzę działalność gospodarczą. Wychodzę za mąż za rolnika (4 ha), który nie należy jednak do KRUS, bo pracuje w tej chwili na etacie. Prowadzi też hodowlę koni sportowych. (...)

Ubezpieczenie rolnika prowadzącego działalność

Ubezpieczenie rolnika prowadzącego działalność

Jestem rolnikiem, opłacałem KRUS w latach 1991-94, 1997-2001 oraz 01.01.2004 do dnia, który nie został określony. W dniu 01.03.2005 r. rozpocząłem działalność gospodarczą na zasadach ogólnych (...)

Zgoda żony na wyrejestrowanie z KRUS

Zgoda żony na wyrejestrowanie z KRUS

Jestem ubezpieczona w KRUS przez męża od 19 lat. Mąż otrzymał gospodarstwo od swoich rodziców w trakcie trwania naszego małżeństwa. Nie mamy podpisanej intercyzy ale w umowie przekazania figuruje (...)

Zgłoszenie do ubezpieczenia w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Zgłoszenie do ubezpieczenia w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Gdzie i jakie informacje należy podać, aby dokonać zgłoszenia do ubezpieczenia w KRUS? Zgłoszenie do ubezpieczenia dokonuje się w placówce terenowej KRUS, właściwej ze względu na miejsce (...)

Ubezpieczenie w KRUS

Ubezpieczenie w KRUS

Czy zakładając działalność usługową w branży rolniczej (pkt. 01.4 PKD) podlega się pod ZUS czy KRUS? Jest to ważne z ekonomicznego punktu widzenia. Działalność określona jako 01.04 PKD (...)

Przejście na KRUS osoby prowadzącej działalność

Przejście na KRUS osoby prowadzącej działalność

Chcę nabyć grunt rolny, prowadzę działalność gospodarczą – hurtownia. Jakie kryteria muszę spełniać żeby być objęty ubezpieczeniem KRUS, oczywiście nie rezygnując z prowadzonej działalności (...)

KRUS czy ZUS rolnika z działalnością twórczą

KRUS czy ZUS rolnika z działalnością twórczą

Twórca z tytułu prowadzonej działalności twórczej był ubezpieczony w ZUS i opłacał składki. Wyrejestrował się z ZUS i zarejestrował w KRUS, z uwagi na to, iż posiadał ziemię rolną. Opłacał (...)

Ubezpieczenie społeczne w ZUS i KRUS

Ubezpieczenie społeczne w ZUS i KRUS

Obecnie podlegam ubezpieczeniu społecznemu w ZUS. Otrzymałem z ZUS świadczenie rehabilitacyjne do dnia 1 marca 2006r. Czy mogę przystąpić do ubezpieczenia w KRUS od dnia 01 października 2005r. płacąc (...)

Zaliczanie okresów ubezpieczenia w KRUS i ZUS

Zaliczanie okresów ubezpieczenia w KRUS i ZUS

Czy do przyszłej emerytury zaliczone będą składki płacone do ZUS-u a potem do KRUS-u? np.10 lat pracy a potem praca w gospodarstwie rolnym. Osobie, która opłacała składki do ZUS i do KRUS i spełniła (...)

Ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy

Ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy

Podlegam ubezpieczeniu społecznemu rolników w KRUS. Czy rozpoczynając działalność gospodarczą będę zobowiązany opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne w ZUS z tytułu prowadzenia działalności (...)

Odpowiedzialność rozwiedzionego małżonka-składki

Odpowiedzialność rozwiedzionego małżonka-składki

Chodzi o pewne rozwiedzione małżeństwo. Rozwiedli się oni kilka lat temu. Mąż był nałogowym alkoholikiem wiec zaraz po rozwodzie przepadł. Zostawił żonę z 5 - ciorgiem dzieci. Mąż nie płacił (...)

FORUM PRAWNE

Kruz A ZUS opłaty

Kruz A ZUS opłaty Czy można będąc rolnikiem nie płacić Zusu z pensji szeregowego pracownika - tj osoby fizycznej. (214235) Trzeba zlikwidować kruz. Bla dobra wszystkich ciężko pracujących Polaków. (...)

staram sie o zasiłek rodzinny w Holandii i opłacam w PL KRUS...

staram sie o zasiłek rodzinny w Holandii i opłacam w PL KRUS... Staram sie o zasiłek rodzinny w Holandii,spełniam wszystkie kryteria obowiązujące W NL,jednakże w Pl opłacam KRUS(Kasa Rolniczego Ubezpieczenia (...)

Zasiłek rodzinny z zagranicy

Zasiłek rodzinny z zagranicy Czy może mi ktoś pomóc? Mój były mąż mieszka za granicą, alimenty płaci regularnie, lecz pobiera również zasiłek rodzinny (ja nie pracuję) na (...)

krus

krus mam 1ha 20arów ziemi . jest to 0.77 stanowi łąka a reszta to budynek mieszkalny . przy budynku jrst pół hektara ziemi rolnej . czy musze płacić krus Czy krus ma prawo zabrac cala rente (...)

jakie dokumenty do ubezpieczenia w krus?

jakie dokumenty do ubezpieczenia w krus? jakie dokumenty do ubezpieczenia w krus? witam czy będąc ubezpieczona w Krus jako domownik mogę zarejestrować się w pup jako poszukująca pracy? dodam tylko (...)

Umowa o rozdzielności majątkowej a płacenie składki KRUS

Umowa o rozdzielności majątkowej a płacenie składki KRUS Witam Moje zapytanie dotyczy konieczności płacenia składki KRUS od gruntów, które mąż ostatnio dostał od teściów. Jestem zarejestrowana (...)

Pobieranie renty z Krus i kanadyjskiej

Pobieranie renty z Krus i kanadyjskiej Pobieranie renty z Krus i kanadyjskiej Witam Otóż mam pytanie ,moja matka jako rolnik pobierała rente z KRUS ,lecz ok 20 lat temu wyjechała do Kanady i przepisała (...)

Renta z KRUS

Renta z KRUS Witam co dokładnie trzeba zrobić żeby pobierać rentę z KRUS lub być ubezpieczonym w KRUS? Jak wielkie trzeba mieć pole i co na nim robić? Wystarczy samo pole i byliny jakieś itp. (...)

KRUS zamiast ZUS

KRUS zamiast ZUS Chciałam zapytać o możliwośc przejścia z ZUS-u o KURS-u. Posiadam działkę rolniczą o pow. 2,40 ha. Jestem równiez zatrudniona w firmie na podstawie umowy o pracę i pracodawca (...)

jakie są warunki przystąpienia do krus?

jakie są warunki przystąpienia do krus? jakie są warunki przystąpienia do krus? Prowadze dzialalnosc jedo osobowa place zus jakie sa wymagania by placic krus ? Robert żona posiada gospodarstwo rolne (...)

Kruz A ZUS opłaty

Kruz A ZUS opłaty Czy można będąc rolnikiem nie płacić Zusu z pensji szeregowego pracownika - tj osoby fizycznej. (214235) Trzeba zlikwidować kruz. Bla dobra wszystkich ciężko pracujących Polaków. (...)

staram sie o zasiłek rodzinny w Holandii i opłacam w PL KRUS...

staram sie o zasiłek rodzinny w Holandii i opłacam w PL KRUS... Staram sie o zasiłek rodzinny w Holandii,spełniam wszystkie kryteria obowiązujące W NL,jednakże w Pl opłacam KRUS(Kasa Rolniczego Ubezpieczenia (...)

Zasiłek rodzinny z zagranicy

Zasiłek rodzinny z zagranicy Czy może mi ktoś pomóc? Mój były mąż mieszka za granicą, alimenty płaci regularnie, lecz pobiera również zasiłek rodzinny (ja nie pracuję) na (...)

krus

krus mam 1ha 20arów ziemi . jest to 0.77 stanowi łąka a reszta to budynek mieszkalny . przy budynku jrst pół hektara ziemi rolnej . czy musze płacić krus Czy krus ma prawo zabrac cala rente (...)

jakie dokumenty do ubezpieczenia w krus?

jakie dokumenty do ubezpieczenia w krus? jakie dokumenty do ubezpieczenia w krus? witam czy będąc ubezpieczona w Krus jako domownik mogę zarejestrować się w pup jako poszukująca pracy? dodam tylko (...)

Umowa o rozdzielności majątkowej a płacenie składki KRUS

Umowa o rozdzielności majątkowej a płacenie składki KRUS Witam Moje zapytanie dotyczy konieczności płacenia składki KRUS od gruntów, które mąż ostatnio dostał od teściów. Jestem zarejestrowana (...)

Pobieranie renty z Krus i kanadyjskiej

Pobieranie renty z Krus i kanadyjskiej Pobieranie renty z Krus i kanadyjskiej Witam Otóż mam pytanie ,moja matka jako rolnik pobierała rente z KRUS ,lecz ok 20 lat temu wyjechała do Kanady i przepisała (...)

Renta z KRUS

Renta z KRUS Witam co dokładnie trzeba zrobić żeby pobierać rentę z KRUS lub być ubezpieczonym w KRUS? Jak wielkie trzeba mieć pole i co na nim robić? Wystarczy samo pole i byliny jakieś itp. (...)

KRUS zamiast ZUS

KRUS zamiast ZUS Chciałam zapytać o możliwośc przejścia z ZUS-u o KURS-u. Posiadam działkę rolniczą o pow. 2,40 ha. Jestem równiez zatrudniona w firmie na podstawie umowy o pracę i pracodawca (...)

jakie są warunki przystąpienia do krus?

jakie są warunki przystąpienia do krus? jakie są warunki przystąpienia do krus? Prowadze dzialalnosc jedo osobowa place zus jakie sa wymagania by placic krus ? Robert żona posiada gospodarstwo rolne (...)

KRUS zaległe lata do opłacenia, problem z zapisem

KRUS zaległe lata do opłacenia, problem z zapisem Witam. Piszę w imieniu mojego narzeczonego: Moja matka kilkanaście lat temu opłacała KRUS z myślą, że uzyska w późniejszym czasie emeryturę (...)

Porady prawne