Rozpoczęcie pobierania zasiłku macierzyńskiego a dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

15.7.2019

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

SN rozstrzygnął wątpliwości w zakresie wykładni przepisów określających podleganie ubezpieczeniu chorobowemu przez osoby prowadzące działalność pozarolniczą w następstwie pobierania przez takie osoby zasiłku macierzyńskiego.

Porady prawne

Uchwała SN

W dniu 11 lipca 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów, po rozpoznaniu w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zagadnienia prawnego przedstawionego we wniosku Pierwszego Prezesa SN o dokonanie tzw. abstrakcyjnej wykładni przepisów prawa ubezpieczeń społecznych określających zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, podjął uchwałę (sygn. III UZP 2/19) następującej treści:

Rozpoczęcie pobierania zasiłku macierzyńskiego przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność, która uprzednio została objęta dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym, powoduje ustanie ubezpieczenia chorobowego (art. 9 ust. 1c w związku z art. 14 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, jednolity tekst: Dz. U. z 2019 r., poz. 300 ze zm.).

Skąd wziął się problem interpretacyjny?

Wymieniona uchwała została podjęta w odpowiedzi na wniosek złożony przez Pierwszego Prezesa SN w trybie art. 83 § 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (jednolity tekst Dz.U. z 2019 r., poz. 825) o usunięcie rozbieżności, jaka w ostatnim czasie ujawniła się w orzecznictwie Sądu Najwyższego w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych o wysokość zasiłków wypłacanych z ubezpieczenia chorobowego. Źródłem dostrzeżonej przez Pierwszego Prezesa SN rozbieżności orzeczniczej były odmienne sposoby wykładni niektórych przepisów określających zasady podlegania ubezpieczeniu chorobowemu przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność. W szczególności różnica stanowisk, jaka zarysowała się na tle poszczególnych spraw rozstrzyganych przez Sąd Najwyższy, dotyczyła sposobu interpretacji art. 9 ust. 1c, art. 11 ust. 2 i art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2019 r., poz. 300; dalej – u.s.u.s.). Z uwagi na nieprecyzyjność sformułowań, jakie zostały użyte w treści ww. przepisów, wątpliwości orzecznicze wzbudzała kwestia dotycząca określenia następstw prawnych, jakie dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność, objętej dobrowolnie - na jej wniosek - ubezpieczeniem chorobowym (art. 14 ust. 1 i 1a w związku z art. 11 ust. 2 u.s.u.s.), wynikają z faktu pobierania przez tę osobę zasiłku macierzyńskiego (świadczenia finansowanego z ubezpieczenia chorobowego).

Ta ostatnia okoliczność jest ustawowo klasyfikowana jako odrębny - względem prowadzenia pozarolniczej działalności (art. 6 ust. 1 pkt 5 u.s.u.s.) - tytuł podlegania przez osobę pobierającą zasiłek macierzyński obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym (art. 6 ust. 1 pkt 19 u.s.u.s.). Jednocześnie pobieranie zasiłku macierzyńskiego nie stanowi tytułu podlegania ubezpieczeniu chorobowemu ani obowiązkowo, ani dobrowolnie (art. 11 u.s.u.s.).

Wyraźna różnica zdań, która zarysowała się w judykaturze Sądu Najwyższego na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy, dotyczyła wątpliwości interpretacyjnych związanych z kwestią, czy dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, jakim została objęta - na swój wniosek złożony przed rozpoczęciem korzystania z prawa do zasiłku macierzyńskiego - osoba prowadząca pozarolniczą działalność, ustaje w związku z rozpoczęciem pobierania przez tę osobę zasiłku macierzyńskiego, czy też trwa ono w sposób nieprzerwany przez cały okres pobierania tego świadczenia, po czym jest kontynuowane, chyba, że w międzyczasie wystąpi którakolwiek z okoliczności wymienionych w art. 14 ust. 2 u.s.u.s. (przepis ten określa 3 grupy przypadków, w których ustaje dobrowolne ubezpieczenie chorobowe).

W odniesieniu do tego zagadnienia w dotychczasowym orzecznictwie Sądu Najwyższego prezentowane były aż trzy rodzaje stanowisk. Według pierwszego stanowiska, ubezpieczenie chorobowe osoby prowadzącej pozarolniczą działalność ustaje z chwilą nabycia przez nią prawa do zasiłku macierzyńskiego, skutkiem czego osoba prowadząca pozarolniczą działalność jest wyłączona z tego ubezpieczenia co najmniej przez okres równy okresowi pobierania zasiłku macierzyńskiego. W następstwie takiego stanu rzeczy osoba prowadząca pozarolniczą działalność, która po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego zamierza korzystać z ochrony, jaką zapewnia osobom zainteresowanym ubezpieczenie chorobowe, powinna złożyć nowy wniosek o objęcie jej (ponownie) ubezpieczeniem chorobowym, przy czym ze względu na uwarunkowania wynikające z art. 14 ust. 1 i 1a u.s.u.s. złożenie przedmiotowego wniosku staje się skuteczne nie wcześniej, niż pierwszego dnia po upływie okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego. W konsekwencji "przymusowa przerwa" w ubezpieczeniu chorobowym osoby prowadzącej pozarolniczą działalność, spowodowana korzystaniem przez nią z prawa do zasiłku macierzyńskiego, prowadzi do sytuacji, w której nie jest zachowana ciągłość ubezpieczenia chorobowego, co może mieć istotne znaczenie przy ubieganiu się osoby prowadzącej pozarolniczą działalność w przyszłości o dalsze świadczenia finansowane z ubezpieczenia chorobowego (np. o zasiłek chorobowy), jak również może wpływać na sposób ustalania wysokości świadczeń zasiłkowych.

Zgodnie z drugim wariantem orzeczniczym, ubezpieczenie chorobowe osoby prowadzącej pozarolniczą działalność wcale się nie kończy z chwilą rozpoczęcia pobierania zasiłku macierzyńskiego, ale ustaje dopiero w momencie zaprzestania korzystania z tego świadczenia. Jest tak dlatego, że w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego dobrowolne ubezpieczenie chorobowe uzyskuje, w rozumieniu art. 13 pkt 13 u.s.u.s., status prawny obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego na okres pobierania zasiłku macierzyńskiego, który ustawodawca kwalifikuje – na zasadzie fikcji prawnej – jako okres opłacania składek na ubezpieczenie chorobowe (art. 14 ust. 3 u.s.u.s.). Tym niemniej po upływie okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego „przejściowe” podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego kończy się, co wymaga złożenia przez osobę zainteresowaną wniosku o ponowne objęcie jej adekwatnym tytułem podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, w terminie przez nią wybranym (art. 36 ust. 5 u.s.u.s.). Przy takim założeniu osoba prowadząca pozarolniczą działalność, która po zakończeniu okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego, zamierza zachować ciągłość ubezpieczenia chorobowego, powinna niezwłocznie (zasadniczo w terminie 7 dni po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego) zgłosić się do tego ubezpieczenia z racji prowadzenia działalności pozarolniczej (co już raz uczyniła – w okresie poprzedzającym rozpoczęcie pobierania zasiłku macierzyńskiego) i opłacić należną składkę.

Wreszcie wedle trzeciego poglądu jurydycznego, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe osoby prowadzącej pozarolniczą działalność, zainicjowane wnioskiem złożonym przed rozpoczęciem pobierania zasiłku macierzyńskiego, nie ustaje ani z chwilą rozpoczęcia pobierania zasiłku macierzyńskiego, ani z chwilą zakończenia korzystania z tego świadczenia. Trwa ono w sposób nieprzerwany tak długo, aż wystąpi którakolwiek z okoliczności wskazanych enumeratywnie w art. 14 ust. 2 u.s.u.s. Przy takim założeniu osoba prowadząca pozarolniczą działalność, która po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego jest w dalszym ciągu zainteresowana korzystaniem z ochrony, jaką gwarantuje jej ubezpieczenie chorobowe, wcale nie musi ponawiać wniosku o objęcie tym ubezpieczeniem. Wystarczy, że terminowo opłaci składkę należną na ubezpieczenie chorobowe za okres przypadający bezpośrednio po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego.

Ujawniona w orzecznictwie Sądu Najwyższego rozbieżność w wykładni przepisów określających zasady podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu przez osoby prowadzące działalność pozarolniczą skłoniła Pierwszego Prezesa SN do postawienia we wniosku skierowanym w trybie art. 83 § 1 ustawy o Sądzie Najwyższym następującego pytania: „Czy rozpoczęcie pobierania zasiłku macierzyńskiego przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność, która uprzednio została objęta dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym, skutkuje ustaniem tego ubezpieczenia na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2019 r., poz. 300)?”.

Wyjaśnienie Sądu Najwyższego

Na tak zadane pytanie Sąd Najwyższy w składzie powiększonym odpowiedział twierdząco, wskazując, że przepisy prawa ubezpieczeń społecznych należy interpretować w sposób ścisły. Jakkolwiek konstrukcja aktualnie obowiązujących przepisów określających zasady podlegania ubezpieczeniu chorobowemu przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność jest daleka od doskonałości, to jednak treść tych regulacji nie pozwala na wyprowadzenie wniosku, zgodnie z którym ubezpieczenie chorobowe osoby prowadzącej pozarolniczą działalność, która rozpoczęła pobieranie zasiłku macierzyńskiego, w dalszym ciągu trwa w okresie pobierania tego świadczenia. Przyjęcie takiej tezy oznaczałoby akceptację dla wykładni contra legem. Tymczasem Sąd Najwyższy - zdając sobie sprawę z mankamentów redakcyjnych, jakimi są dotknięte niektóre przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (spowodowane m.in. licznymi nowelizacjami tej ustawy) - nie może jednak zastępować ustawodawcy w wykonywaniu działalności prawotwórczej i nie posiada kompetencji do „poprawiania” nieprecyzyjnie (wadliwie) sformułowanych regulacji prawnych.

Pogląd wyrażony w uchwale składu powiększonego oznacza więc w praktyce, że osoba, która zakończyła pobieranie zasiłku macierzyńskiego a wcześniej zgłosiła się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego jako osoba prowadząca działalność pozarolniczą, w celu skorzystania na przyszłość z ochrony, jaką ubezpieczenie chorobowe daje osobom prowadzącym pozarolniczą działalność, musi ponownie zgłosić się do tego ubezpieczenia (tzn. złożyć odpowiedni wniosek) i opłacić należną składkę.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

Komu przysługuje zasiłek macierzyński? Zasiłek macierzyński przysługuje: pracownikom, członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, osobom, które wykonują pracę nakładczą (czyli tzw. pracę chałupniczą, która jest wykonywana w domu i w godzinach wybranych przez pracownika, na podstawie umowy o pracę nakładczą; (...)

Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

Kim jest niania i kto ją zatrudnia? Niania sprawuje opiekę indywidualną, co oznacza, że opiekuje się tylko jednym dzieckiem bądź rodzeństwem, w pełni uwzględniając potrzeby każdego z nich. Dzięki temu dzieci są nie tylko bezpieczne, ale też rozwijają się psychofizycznie w warunkach domowych. Niania może sprawować opiekę nad dziećmi w różnym wieku (od 20 tygodnia życia (...)

Kto może otrzymać zasiłek opiekuńczy?

Kto może otrzymać zasiłek opiekuńczy?

Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy? Zasiłek opiekuńczy przysługuje wszystkim osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym, zarówno obowiązkowo, jak i dobrowolnie, a więc: pracownikom, członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, osobom wykonującym pracę nakładczą, osobom wykonującym pracę na podstawie umowy agencyjnej (...)

Liczne zmiany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Liczne zmiany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Ustawodawca wprowadził szereg zmian do ustawy systemowej, emerytalnej i zasiłkowej. Część z nich już obowiązuje – od 18 września, a kolejne wejdą w życie 1 stycznia  i 1 kwietnia 2022 r. oraz 1 stycznia 2023 r. Zmiany te mają różny charakter – od bardzo istotnych i korzystnych dla klientów ZUS, po porządkowe. Niżej przedstawiamy najważniejsze zmiany dla (...)

Zasiłek macierzyński - Kiedy przysługuje i ile wynosi zasiłek macierzyński

Zasiłek macierzyński - Kiedy przysługuje i ile wynosi zasiłek macierzyński

Zasiłek macierzyński jest bez wątpienia ważnym wsparciem materialnym dla kobiety przebywającej na urlopie macierzyńskim.  Kiedy przysługuje zasiłek macierzyński Podstawowym warunkiem nabycia prawa do zasiłku macierzyńskiego jest urodzenie dziecka, jednak należy mieć na względzie również inne przesłanki uzasadniające jego przyznanie. Ogólnie rzecz biorąc, zasiłek (...)

Zasiłek macierzyński dla przedsiębiorcy - zmiany 2015

Zasiłek macierzyński dla przedsiębiorcy - zmiany 2015

W Parlamencie trwają prace nad rządowym projektem zmian ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zmiany te mają za zadanie zapełnić lukę w prawie ubezpieczeń społecznych, która umożliwia kobietom prowadzącym działalność gospodarczą osiągnąć bardzo wysoki zasiłek macierzyński przy bardzo krótkim (nawet jednomiesięcznym) (...)

Osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem a ZUS

Osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem a ZUS

Od 1 września 2013 r. wprowadzone zostały nowe tytuły ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego dla osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem. Jaką osobę uznaje się za sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiem? Jest to osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem własnym lub swojego małżonka, bądź dzieckiem przysposobionym, przez okres do 3 lat, nie dłużej jednak (...)

Wsparcie przedsiębiorców znad Odry - można już składać wnioski

Wsparcie przedsiębiorców znad Odry - można już składać wnioski

Jakie wsparcie dla firm znad Odry? Ustawa w sprawie pomocy dla przedsiębiorców znad Odry przewiduje wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 3010 zł za każdego ubezpieczonego pracownika. Firma otrzyma świadczenie, jeżeli jej przychód spadł o co najmniej 50 proc. - "Przedsiębiorcy, którzy ucierpieli z powodu sytuacji ekologicznej na Odrze (...)

Podmioty podlegające ubezpieczeniom społecznym

Podmioty podlegające ubezpieczeniom społecznym

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych określa krąg osób, wobec których ubezpieczenie społeczne jest obowiązkowe oraz krąg osób, które mogą ubezpieczyć się na zasadzie dobrowolności. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych ściśle określa kto jest np. osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, kto osobą współpracującą a kto pracownikiem. (...)

PIT od działalności gospodarczej, a ryczałt od najmu...

PIT od działalności gospodarczej, a ryczałt od najmu...

    Kiedy można rozliczać się ryczałtem z przychodów z wynajmu? Zgodnie z art. 9a ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych , dochody osiągane ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy, czyli m.in. z najmu, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarcza, są opodatkowane (...)

Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej

Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej

Pozarolnicza działalność gospodarcza. Pozarolnicza działalność gospodarcza stanowi odrębne źródło przychodów. Z kolei działalność gospodarcza zdefiniowana jest w ordynacji podatkowej niezwykle szeroko, jako każda działalność zarobkowa w rozumieniu przepisów prawa działalności gospodarczej, wykonywanie wolnego zawodu, a także każda inna działalność zarobkowa (...)

Jeżeli masz zaległości w opłacaniu składek, możesz stracić prawo do zasiłku

Jeżeli masz zaległości w opłacaniu składek, możesz stracić prawo do zasiłku

Jeżeli masz zaległości w opłacaniu składek, możesz stracić prawo do zasiłku w przypadku choroby lub macierzyństwa. Od stycznia Twoją wpłatę ZUS rozliczy bowiem w pierwszej kolejności na najstarsze zadłużenie wraz z odsetkami. Nowe zasady rozliczania składek mogą zatem wpłynąć na podleganie dobrowolnym ubezpieczeniom. Dlatego, jeśli masz zaległości i z tego powodu będziesz miał (...)

Jak przystąpić do ubezpieczenia chorobowego po ustaniu dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego?

Jak przystąpić do ubezpieczenia chorobowego po ustaniu dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego?

Po ustaniu dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego można do niego przystąpić tylko przez nowe zgłoszenie do ZUS Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym następuje tylko na podstawie zgłoszenia złożonego na dokumencie ZUS ZUA. Nie jest już możliwe objęcie tym ubezpieczeniem na podstawie tzw. wniosku dorozumianego - gdy składki za dany miesiąc są opłacone i rozliczone w ustawowym (...)

Składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Oto informacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie najwyższej podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w marcu, kwietniu i maju 2009 r. dla niektórych grup ubezpieczonych:Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2008 r. (M.P. Nr 9, poz. (...)

Składki na ubezpieczenie chorobowe

Składki na ubezpieczenie chorobowe

Niniejszy artykuł przedstawia zasady finansowania składek na ubezpieczenie chorobowe, określa zasady ustalania podstawy wymiaru składki a także przedstawia zasady jej uiszczania.   Ubezpieczenie chorobowe Ubezpieczeniem chorobowym jest jedno z ubezpieczeń społecznych obejmujących ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa. Ubezpieczenie to obejmuje na zasadzie obligatoryjności pracowników (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Czy mogę podjąć dodatkowa pracę na urlopie macierzyńskim i wychowawczym?

Czy mogę podjąć dodatkowa pracę na urlopie macierzyńskim i wychowawczym?

Chciałam się dowiedzieć jak wygląda sytuacja w przypadku kiedy będę chciała podjąć się dodatkowej pracy w domu na urlopie macierzyńskim. Mam się tylko zdecydować czy chcę pracować na umowę (...)

Jak uzyskać większy zasiłek macierzyński?

Jak uzyskać większy zasiłek macierzyński?

Właśnie jestem w piątym miesiącu ciąży, od niecałego roku czasu prowadzę własny biznes (jednoosobowa działalność gospodarcza). Chciałabym po porodzie uzyskać jak najwyższy zasiłek macierzyński. (...)

Jak uzyskać większy zasiłek macierzyński?

Jak uzyskać większy zasiłek macierzyński?

Właśnie jestem w piątym miesiącu ciąży, od niecałego roku czasu prowadzę własny biznes (jednoosobowa działalność gospodarcza). Chciałabym po porodzie uzyskać jak najwyższy zasiłek macierzyński. (...)

Poród żony a zasiłek chorobowy męża-przedsiębiorcy

Poród żony a zasiłek chorobowy męża-przedsiębiorcy

Mąż prowadzi działalność gospodarczą i posiada ubezpieczenie dobrowolne chorobowe. Czy z tego tytułu przysługuje jemu jakieś świadczenie po porodzie żony? Ubezpieczonemu – ojcu dziecka (...)

ZUS zakwestionował wpłacone przeze mnie podwyższone składki

ZUS zakwestionował wpłacone przeze mnie podwyższone składki

Pracowałam w firmie mojego męża, przez pewien czas płaciłam podwyższone składki. Niestety ZUS mi to zakwestionował, stwierdzając że zatrudnienie miało charakter fikcyjny, po to tylko żebym (...)

Zaległe składki na ubezpieczenie społeczne

Zaległe składki na ubezpieczenie społeczne

W latach czerwiec 1999 - marzec 2001 r. prowadziłam działalność gospodarczą - pośrednictwo ubezpieczeniowe. W maju 2000 r. przebywałam na zwolnieniu chorobowym (ciąża) i wtedy też dostałam informację (...)

Ciąża a zasiłek chorobowy

Ciąża a zasiłek chorobowy

Z dniem 1 lipca 2004 roku na mocy porozumienia stron moja dziewczyna zakończyła pracę (odejście dobrowolne). Nieco wcześniej w marcu 2004 roku zaszła w ciążę i od czerwca 2004 roku jest na zwolnieniu (...)

Zasiłek macierzyński a składki ZUS

Zasiłek macierzyński a składki ZUS

Czy jest określony minimalny okres opłacania składek na ZUS za pracownicę, żeby mógł zostać jej wypłacony zasiłek macierzyński? Zadane przez Państwo pytanie jest jednym z częściej zadawanych (...)

Pojęcie

Pojęcie "pozarolnicza działalność gospodarcza"

W jakim przepisie prawa znajduje się definicja pojęcia \"pozarolnicza działalność gospodarcza\"? Pojęciem tym posługuje się sporo aktów prawnych. I tak zgodnie z artykułem 4 ustęp 1 punkt (...)

Obowiązkowe składki - działalność gospodarcza

Obowiązkowe składki - działalność gospodarcza

Zarejestrowałem w tym miesiącu działalność gospodarczą. We wpisie figuruje data 26 czerwca jako dzień rozpoczęcia działalności. W tym samym dniu kończy mi się umowa o pracę. Jakie składki (...)

Najem lokalu użytkowego poza działalnością

Najem lokalu użytkowego poza działalnością

Prowadzę działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług. Jako przedmiot działalności nie mam wymienionego wynajmowania nieruchomości. Płacę podatek liniowy 19%. Jestem podatnikiem (...)

Opodatkowanie liniowe a rozliczenie straty

Opodatkowanie liniowe a rozliczenie straty

W 2005 r. działalność gospodarcza przyniosła mi straty w wysokości 10.000 zł (rozliczanie firmy na zasadach ogólnych PIT 5). Czy jeśli w kolejnych latach wybiorę formę opodatkowania liniową (...)

KRUS a pozarolnicza działalność gospodarcza

KRUS a pozarolnicza działalność gospodarcza

Prowadzę jednocześnie gospodarstwo rolne oraz działalność gospodarczą nie związana z rolnictwem. Do tej pory płaciłem wszystkie składki do ZUSu natomiast nie byłem ubezpieczony w KRUS. Czy mogę (...)

Zasiłek chorobowy ze stosunku pracy i działalności

Zasiłek chorobowy ze stosunku pracy i działalności

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i płacę wszystkie składki od 3 lat. W następnym roku będę pracować na umowę o pracę z pełnym ZUS. Czy można nadal płacić składkę na chorobowe (...)

Nieterminowe opłacanie dobrowolnej składki

Nieterminowe opłacanie dobrowolnej składki

Z powodu jednodniowej zwłoki w opłacie składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe (pozarolnicza działalność gospodarcza) otrzymałam odmowę wypłaty zasiłku chorobowego. Czy poza odwołaniem (...)

Zgłoszenie do ubezpieczenia w trakcie miesiąca

Zgłoszenie do ubezpieczenia w trakcie miesiąca

Osoba prowadząca działalność gospodarczą zgłosiła się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego po terminie, zatem w zgłoszeniu do tego ubezpieczenia wpisała termin złożenia zgłoszenia. W (...)

Zasady wyliczania wynagrodzenia chorobowego

Zasady wyliczania wynagrodzenia chorobowego

Według jakich zasad wyliczyć wynagrodzenie za czas choroby pracownika naukowego jednostki badawczo-rozwojowej podległej MGPiPS? Sprawa dotyczy roku 2002. Przebywałam wtedy na półrocznym chorobowym. (...)

FORUM PRAWNE

Zus -odmowa wypłaty za chorobowe po okresie macierzyńskiego

Zus -odmowa wypłaty za chorobowe po okresie macierzyńskiego witam. Prowadzę 1 osobową działalność gospodarczą. Do 23.12 .2014 roku byłam na macierzyńskim. Zaraz po macierzyńskim byłam i jestem (...)

URLOP WYCHOWAWCZY PŁATNY

URLOP WYCHOWAWCZY PŁATNY CHCE SIE DOWIEDZIEC JAKTO JEST Z URLOPEM WYCHOWAWCZYM PLATNYM. OD 1 LISTOPADA ZACZYNAM PRACE. TERMIN PORODU MAM NA 8 MARCA WIEC 3,4MIESIACE POPRACUJE. ALE PONOC TRZEBA PRZEPRACOWAC (...)

dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy

dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy Na zwolnienie poszlam w 6 tygodniu ciazy. Lekarz powiedzial mi, ze nalezy mi sie tylko 180 dni zwolnienia, a ja do pracy przed porodem juz nie wroce. Co robic? Bede (...)

CHOROBOWE

CHOROBOWE Witam!Proszę mi odpowiedzieć za ile dni chorobowego płaci pracodawca a od ,którego dnia płaci ZUS/Chciałam też zapytać czy zakład pracy może rozwiązać ze mną umowę o pracę (...)

Czy dostanę zasiłek dla bezrobotnych ?

Czy dostanę zasiłek dla bezrobotnych ? Witam, mam pewien problem otóż nie wiem czy po pracy na obecnej umowie będzie mi się należał zasiłek dla bezrobotnych. Do tej pory byłem zarejestrowany (...)

świadectwo pracy i art.41par1K.P.

świadectwo pracy i art.41par1K.P. Dzień dobry od 04.04.2012 do 03-04-2013 miałam umowę na czas określony ( w czasie tej umowy urodziłam synka i byłam na macierzyńskim do lutego 2013 r ) i wróciłam (...)

Kryteria przyznania zasiłku macierzyńskiego

Kryteria przyznania zasiłku macierzyńskiego mam pytanie.Jak długo trzeba być zatrudnionym na umowę o prace aby otrzymać zasiłek macierzyński? Witam...Kiedy mogę starać sie o zasiłek macierzyński? (...)

ZUS TANIEJ?

ZUS TANIEJ? Czy ktoś może słyszał o tym że mozna płacić mniejsza składkę na zus prowadząc działalność gospodarczą i to całkiem legalnie ponoć na podstawie art.9 ust.1-3 Ustawy z dnia 13 (...)

przejście na najem prywatny

przejście na najem prywatny witam, jestem właścicielem niedużej kamienicy i wynajmuje lokale na zasadzie działalności gospodarczej. Ale słyszałem że najem prywatny jest o wiele korzystniejszy. (...)

obliczanie pensji brutto-netto

obliczanie pensji brutto-netto Proszę napiszcie mi jak się krok po kroku oblicza pensję. Ile i co od czego się odejmuje, ile procent. Proszę o szybką odpowiedź. Każdy pracownik zatrudniony na (...)

Odebrano mi świadczenia chorobowe. Co dalej ?

Odebrano mi świadczenia chorobowe. Co dalej ? Odebrano mi świadczenia chorobowe. Co dalej ? Mam pytanie jeśli pewien iż wszystkie składki na ubezpieczenia sa dobrze policzone i zapłacone w terminie (...)

Właściciel firmy na zwolnieniu lekarskim

Właściciel firmy na zwolnieniu lekarskim Witam Prowadzę małą jednoosobową firmę. Niedawno miałem operację, jestem na zwolnieniu (1 miesiąc) a firma oczywiście jest zamknięta. Nie zgłosiłem (...)

umowa zlecenie - STUDENT !!!

umowa zlecenie - STUDENT !!! Pracodawca, decydując się na zatrudnienie studenta na umowę zlecenie, nie opłaca od tego typu umowy składek na ubezpieczenie społeczne, pod warunkiem, że ze zatrudniony (...)

Ubezpieczenie chorobowe

Ubezpieczenie chorobowe Witam, pracuję na umowę zlecenie, czy mam możliwość opłacania składek na ubezpieczenie chorobowe? Jeśli tak to w jaki sposób? Jakie wnioski nalezy złożyć i gdzie? Czy (...)

Porady prawne