Druk SD-Z2 - zgłoszenie darowizny lub spadku bez podatku

Dostajesz darowiznę albo dziedziczysz spadek po kimś z bliskiej rodziny? Jeżeli chcesz skorzystać z całkowitego zwolnienia z podatku od spadków i darowizn, złóż formularz podatkowy SD-Z2. Sprawdź, jak to zrobić.

Kto może złożyć formularz SD-Z2, aby skorzystać z całkowitego zwolnienia od podatku?

Poniższe przypadki dotyczą tylko rzeczy i praw majątkowych (majątku), które są w Polsce. Jeśli zaś znajdują się za granicą — to tylko jeżeli nabywca jest obywatelem Polski albo Polska była jego stałym miejscem zamieszkania w chwili zawarcia umowy darowizny albo w momencie śmierci osoby, która pozostawiła spadek (spadkodawcy).

Każdy, kto spełnia wszystkie poniższe wymagania:

 • dostał majątek przez:
  • dziedziczenie,
  • zapis zwykły, dalszy albo windykacyjny,
  • polecenie testamentowe,
  • zachowek,
  • dyspozycję bankową wkładem na wypadek śmierci,
  • dyspozycję uczestnika otwartego funduszu inwestycyjnego albo specjalistycznego otwartego funduszu inwestycyjnego,
  • nieodpłatne zniesienie współwłasności,
  • darowiznę albo polecenie darczyńcy,
  • nieodpłatną rentę, czyli regularnie dostaje od kogoś pieniądze albo rzeczy,
  • nieodpłatne użytkowanie,
  • nieodpłatną służebność.
 • dostał majątek od jednej z poniższych osób:
  • żony, męża,
  • córki, syna, wnuczki, wnuka, prawnuczki, prawnuka,
  • matki, ojca, babci, dziadka, prababci, pradziadka,
  • pasierbicy, pasierba,
  • siostry, brata,
  • macochy, ojczyma,
 • ma obywatelstwo albo mieszka na stałe w jednym z poniższych krajów:
  • Polska
  • inny kraj Unii Europejskiej,
  • Islandia,
  • Liechteinstein,
  • Norwegia.

Porady prawne

Kto nie składa formularza SD-Z2, aby skorzystać z całkowitego zwolnienia od podatku?

Każdy, kto spełnia wszystkie poniższe warunki:

 • dostał majątek na podstawie umowy darowizny albo nieodpłatnego zniesienia współwłasności, którą zawarł u notariusza,
 • wartość majątku, który dostał w ciągu 5 lat od jednej osoby łącznie (i z darowizny, i ze spadku), nie przekracza 9.637 zł.

Przykład:

Ojciec dał synowi w darowiźnie kolekcję znaczków o wartości 400 zł w 2013 roku. W 2018 roku ojciec umiera i syn dostaje z jego dyspozycji bankowej na wypadek śmierci 8.000 zł. W sumie więc ma majątek po ojcu w wysokości 8.400 zł.

Kiedy trzeba złożyć formularz?

Aby skorzystać ze zwolnienia, należy go złożyć do US do 6 miesięcy od momentu, gdy powstał obowiązek podatkowy. Ten moment zależy od sposobu, w jaki nabywca dostanie spadek lub darowiznę:

W jaki sposób nabywca dostaje majątek  

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy 

Dziedziczenie

Od dnia, kiedy:

 • uprawomocniło się orzeczenie sądu,
 • został zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia,
 • zostało wydane europejskie poświadczenie spadkowe.

Zapis zwykły, dalszy, polecenie testamentowe, polecenie darczyńcy

Od dnia ich wykonania, na przykład od dnia, kiedy z polecenia

zostaje przeniesiona na nabywcę własność nieruchomości.

Zapis windykacyjny

Od dnia, kiedy:

 • uprawomocniło się orzeczenie sądu lub postanowienie częściowo 
stwierdzające nabycie przedmiotu zapisu windykacyjnego,
 • został zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia,
 • zostało wydane europejskie poświadczenie spadkowe.

Zachowek

Od dnia, gdy zostanie zaspokojone roszczenie lub jego część, na

przykład od dnia wypłaty zachowku.

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci

Od dnia śmierci właściciela tego wkładu.

Dyspozycja uczestnika funduszu inwestycyjnego na wypadek śmierci

Od dnia śmierci uczestnika funduszu.

Darowizna, która została zawarta w innej formie niż akt notarialny

Od dnia, gdy zostanie spełnione przyrzeczone świadczenie (na

przykład w przypadku darowizny pieniędzy od dnia ich otrzymania

przez nabywcę).

Nieodpłatna służebność, renta oraz użytkowanie

Od dnia, gdy zostaną ustanowione te prawa.

Nieodpłatne zniesienie współwłasności

Od dnia, gdy zawarto taką umowę lub ugodę albo

uprawomocniło się orzeczenie sądu.

Jeżeli nabywca dowie się, że został mu przekazany spadek lub darowizna już po upływie 6 miesięcy — to wyjątkowo może skorzystać ze zwolnienia z podatku. Powinien w tym celu złożyć wtedy formularz SD-Z2 w terminie do 6 miesięcy od dnia, w którym się o tym dowie. Razem z tym formularzem winien dostarczyć dokument, który potwierdzi, kiedy została mu przekazana informacja o spadku lub darowiźnie.

Przykład:

Umarł ojciec i syn dziedziczy po nim spadek. Formularz w tej sprawie został przez niego złożony terminowo. Rok później dostał list polecony, w którym bank informuje go, że ojciec był właścicielem jeszcze jednego konta w banku. Konto to nie było jednak wymienione w zaświadczeniu, który wydał bank miesiąc po śmierci ojca. Syn powinien więc złożyć dodatkowy formularz SD-Z2 w terminie do 6 miesięcy od dnia, w którym dotarła do niego informacja z banku.

Jeżeli nabywca nie złoży formularza w tym czasie (spóźni się choćby jeden dzień) albo nie udokumentuje otrzymania pieniędzy — to zapłaci podatek od spadków i darowizn. Winien wówczas złożyć zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (formularz podatkowy SD-3).

Jeśli dopiero w trakcie kontroli urzędu skarbowego albo urzędu celno-skarbowego nabywca przyzna się do otrzymania majątku, który ma z darowizny lub polecenia darczyńcy — zapłaci podatek w wysokości aż 20% wartości tego majątku (wg stawki sankcyjnej).

 

Jak złożyć formularz SD-Z2?

Co trzeba przygotować?

Formularz SD-Z2 można pobrać i wydrukować albo wziąć z dowolnego urzędu skarbowego.Następnie należy wypełnić i złożyć w US formularz SD-Z2.
Dodatkowo urząd skarbowy może poprosić zgłaszającego o:
 • potwierdzenie przelewu lub przekazu pocztowego — jeśli dostaje pieniądze w darowiźnie lub z polecenia darczyńcy,
 • dokumenty, które potwierdzą:
  • co dostaje (na przykład pieniądze, samochód, dom),
  • w jaki sposób (na przykład darowizna, postanowienie sądu),
  • od kogo lub po kim dostaje majątek,
  • jaki łączy go stopień pokrewieństwa lub powinowactwa z osobą, od której czy po której otrzymuje majątek.

Formularz SD-Z2 składany w urzędzie albo pocztą

Należy:
 1. pobrać formularz SD-Z2 i wydrukować go albo wziąć go w dowolnym urzędzie skarbowy;
 2. wypełnić formularz;
 3. złożyć go w urzędzie skarbowym albo wysłać go tam.

Formularz SD-Z2 składany przez internet

Należy:
 1. pobrać program e-Deklaracje i zainstalować go na swoim komputerze (nie potrzeba przy tym certyfikatu kwalifikowanego ani profilu zaufanego - eGo);
 2. znaleźć i wypełnić formularz SD-Z2;
 3. wysłać go do urzędu skarbowego. 

Gdzie złożyć formularz SD-Z2?

Można go złożyć w dowolnym centrum obsługi przy urzędzie skarbowym (nie każdy urząd ma takie centrum). Pracownik przekaże złożony formularz do odpowiedniego urzędu skarbowego. Można go też wysłać pocztą.

Można także złożyć go osobiście we właściwym urzędzie skarbowym:

W przypadku otrzymania majątku w spadku, przez zapis, polecenie testamentowe albo zachowek

Należy złożyć formularz w urzędzie skarbowym właściwym dla:

 • miejsca położenia nieruchomości — jeśli przynajmniej jedna z rzeczy to:
  • nieruchomość,
  • użytkowanie wieczyste,
  • spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania,
  • spółdzielcze prawo do pomieszczenia użytkowego,
  • prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  • prawo do wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej,
  • prawo do nieodpłatnego użytkowania nieruchomości lub służebność,
 • ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy — w pozostałych przypadkach. Jeśli nie ma takiego miejsca — dla ostatniego miejsca jego pobytu. Dotyczy to też sytuacji, gdy otrzymuje się na przykład 2 nieruchomości położone w różnych miejscach.

W przypadku otrzymania majątku przez darowiznę, polecenie darczyńcy, zasiedzenie, ustanowienie użytkowania i służebności

Wtedy trzeba złożyć formularz w urzędzie skarbowym odpowiednim dla:

 • miejsca położenia nieruchomości — jeśli przynajmniej jedna z rzeczy to:
  • nieruchomość,
  • użytkowanie wieczyste,
  • spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania,
  • spółdzielcze prawo do pomieszczenia użytkowego,
  • prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  • nieodpłatne użytkowanie nieruchomości lub służebność,
 • miejsca zamieszkania nabywcy w dniu, gdy powstał obowiązek podatkowy — w pozostałych przypadkach. Jeżeli nie ma takiego miejsca — w urzędzie skarbowym właściwym dla ostatniego miejsca jego pobytu w tym dniu.

W przypadku otrzymania majątku przez nieodpłatną rentę, czyli gdy regularnie dostaje się od kogoś pieniądze albo rzeczy

Wtedy trzeba złożyć formularz w urzędzie skarbowym odpowiednim dla miejsca zamieszkania otrzymującego środki w dniu, kiedy powstał obowiązek podatkowy. Jeżeli nie ma takiego miejsca — w urzędzie skarbowym właściwym dla ostatniego miejsca jego pobytu w tym dniu.

W razie otrzymania prawa do wkładu oszczędnościowego, który wypłacany jest na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, albo jednostki uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu

Wtedy trzeba złożyć formularz w urzędzie skarbowym odpowiednim dla ostatniego miejsca zamieszkania osoby, która przekazała swój majątek nabywcy. Jeśli nie ma takiego miejsca — w urzędzie skarbowym właściwym dla ostatniego miejsca jej pobytu.

W przypadku otrzymania majątku, który jest położony choć w części za granicą

Wtedy trzeba złożyć formularz w urzędzie skarbowym odpowiednim dla miejsca zamieszkania nabywcy w dniu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeżeli nie ma takiego miejsca — w urzędzie skarbowym właściwym dla ostatniego miejsca jego pobytu w tym dniu.

Adres US

Adres właściwego urzędu można znaleźć w wyszukiwarce urzędów skarbowych.

O czym jeszcze trzeba pamiętać?

Dla każdego majątku, który nabywca dostaje, składa oddzielny formularz. Na przykład zmarły pozostawił po sobie mieszkanie i pieniądze w banku. Wskazał nabywcę w swojej dyspozycji bankowej na wypadek śmierci. Ten składa wtedy 2 formularze:

 • jeden o mieszkaniu, który nabywa w spadku,
 • drugi o pieniądzach, które dostaje z jego dyspozycji bankowej.
Złożenie formularza SD-Z2 jest bezpłatne.

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity - Dz.U. z 2018 r., poz. 644);
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (Dz.U. poz. 2060).
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jak odliczyć darowizny w zeznaniu rocznym za 2020 r.?

Jak odliczyć darowizny w zeznaniu rocznym za 2020 r.?

Podatnik, który w roku podatkowym 2020 przekazywał pewne darowizny na określone w ustawie cele, może część z nich lub całość odliczyć od dochodu lub przychodu w rozliczeniu PIT. ##baner## Jakie darowizny można odliczyć?  Podatnik, który w roku podatkowym 2020 przekazywał darowizny:   1.  na cele: określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego (...)

Podatek od spadku - Co jest opodatkowane? Jak ustalić wysokość opodatkowania?

Podatek od spadku - Co jest opodatkowane? Jak ustalić wysokość opodatkowania?

Fakt dziedziczenia bądź otrzymania zachowku przynosi ze sobą nie tylko potencjalne korzyści w postaci przedmiotów spadkowych, ale także szereg obowiązków. Wśród nich oczywiście jednymi z ważniejszych są obowiązki podatkowe. Czy każdy z nas pamięta, iż w przypadku, gdy nabywamy na własność" rzeczy bądź prawa majątkowe jesteśmy zobligowani do wywiązania się (...)

Zbycie nieruchomości mieszkalnych a PIT

Zbycie nieruchomości mieszkalnych a PIT

  W niniejszym artykule omówiono zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów (dochodów) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Chodzi tu więc o odpłatne zbycie: a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, b) (...)

Podatek przy nabyciu w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego

Podatek przy nabyciu w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego

W podatku od spadku i darowizn dla ustalenia obowiązującego stanu prawnego w pierwszej kolejności należy ustalić, kiedy nastąpiło nabycie (tj. śmierć osoby, po której nabywamy określone rzeczy). Poniższe wyjaśnienia odnoszą się do nabycia tytułem dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego według stanu prawnego od dnia (...)

Podatkowe preferencje w związku z nawałnicami

Podatkowe preferencje w związku z nawałnicami

Materiały budowlane dla poszkodowanych w nawałnicach bez VAT Darowizny materiałów budowlanych na rzecz poszkodowanych w wyniku nawałnic w sierpniu 2017 r. są opodatkowane 0% stawką VAT. Chodzi o materiały przekazywane od 12 sierpnia do 30 listopada 2017 r. Sprawdź, kiedy można skorzystać ze stawki 0%? Wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki podpisał (...)

Zwolnienia z podatku od spadków i darowizn

Zwolnienia z podatku od spadków i darowizn

Zasadniczo podatek się należy Co do zasady podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy (w tym nieruchomości) znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych (np. użytkowania wieczystego, służebności gruntowej, udziałów w spółce kapitałowej, prawa do nieodpłatnego nabycia akcji) wykonywanych (...)

Sukcesja firmy

Sukcesja firmy

Jeżeli chcesz, ażeby twoi spadkobiercy mogli płynnie kontynuować działalność firmy, dowiedz się, jak wyznaczyć i zgłosić w CEIDG zarządcę sukcesyjnego - tj. osobę, która będzie prowadzić sprawy firmy do czasu załatwienia formalności spadkowych. ##baner## Na czym polega sukcesja firmy i zarząd sukcesyjny? Zasady przekazywania firmy następcom, po śmierci przedsiębiorcy, (...)

Składamy deklaracje podatkowe

Składamy deklaracje podatkowe

Rozliczenie z urzędem skarbowym – złożenie deklaracji PIT i zapłata podatk - to podstawowe obowiązki podatkowe przedsiębiorcy. Jaką deklarację PIT wybrać, jak przygotować i podpisać deklaracje podatkowe: PIT, CIT, VAT. Deklaracje papierowe czy elektroniczne Kiedy można złożyć deklarację elektroniczną, a kiedy papierową? Deklaracja podatkowa to deklaracja składana na potrzeby (...)

Bezgraniczne zwolnienie z podatku od spadków i darowizn dla najbliższych

Bezgraniczne zwolnienie z podatku od spadków i darowizn dla najbliższych

Jesteś spadkobiercą lub ktoś z najbliższej rodziny ofiaruje Ci coś za darmo? Sprawdź, kiedy nie będziesz musiał z tego tytułu płacić podatku.  Na czym polega zwolnienie w tzw. grupie 0? Przewidziane w art. 4a zwolnienie jest to najszersze w ustawie o podatku od spadków i darowizn zwolnienie dla członków najbliższej rodziny nieodpłatnego nabycia rzeczy i praw majątkowych.  Poniżej (...)

Dostępne tarcze antykryzysowe

Dostępne tarcze antykryzysowe

Z jakich rozwiązań mogą korzystać przedsiębiorcy? W okresie epidemii wywołanej COVID-19 wprowadzono instrumenty mające na celu wsparcie utrzymania działalności i miejsc pracy w przedsiębiorstwach. Sprawdź, które instrumenty wprowadzane w kolejnych tarczach antykryzysowych pozostają dostępne w październiku 2020 roku. ##baner## Dofinansowanie wynagrodzenia pracowników (...)

Za jakie długi odpowiada spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza?

Za jakie długi odpowiada spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza?

Spadkobierca, któremu przypadł spadek, może go przyjąć albo odrzucić. Do 18 października 2015 r., tj. chwili wejścia w życie nowelizacji prawa spadkowego brak oświadczenia w określonym terminie powodował, że spadkodawcę traktowało się tak, jakby przyjął spadek wprost (poza wyjątkami, o których niżej). Zasada ta nadal obowiązuje, jeśli chodzi o spadki otwarte przed (...)

Czy mogę sprzedać spadek? Zbycie spadku w drodze umowy

Czy mogę sprzedać spadek? Zbycie spadku w drodze umowy

  Przystępując do przedstawienia problematyki umownego zbycia spadku na wstępie należy poczynić kilka uwag wprowadzających. Otóż na szczególną uwagę zasługuje odpowiedź na pytanie, co jest przedmiotem umowy. Nie może bowiem ulegać wątpliwości, iż umowa dotyczy spadku albo części spadku (ewentualnie – gdy jest kilku spadkobierców – udziału spadkowego (...)

Dziedziczenie ustawowe, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

Dziedziczenie ustawowe, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

Kiedy następuje dziedziczenie ustawowe? Dziedziczenie ustawowe ma miejsce w sytuacji gdy, spadkodawca nie pozostawił po sobie testamentu oraz gdy osoby powołane do spadku nie chcą lub nie mogą być spadkobiercami (bo np. zmarły przed otwarciem spadku). W razie powołania spadkobierców w drodze testamentu tylko w stosunku do części spadku, również pozostała część podlega ustawowym (...)

Spadkobierco, czy wiesz, według jakich zasad odpowiadasz za długi spadkowe przed przyjęciem spadku, a według jakich po jego przyjęciu?

Spadkobierco, czy wiesz, według jakich zasad odpowiadasz za długi spadkowe przed przyjęciem spadku, a według jakich po jego przyjęciu?

  Analizując sytuację prawną spadkobiercy pod kątem odpowiedzialności za długi spadkowe należy wyróżnić trzy okresy, w których zasady odpowiedzialności mogą się od siebie różnic. I tak będą to następujące okresy: od otwarcia spadku (tj. od śmierci spadkodawcy) do przyjęcia spadku, od przyjęcia spadku do działu spadku, okres po dokonanym dziale spadku. Jak (...)

Zachowek przy dziedziczeniu gospodarstwa rolnego - opinia prawna

Zachowek przy dziedziczeniu gospodarstwa rolnego - opinia prawna

  Stan faktyczny Na początku lat 90-tych moi rodzice darowali mi nieruchomości stanowiącą gospodarstwo rolne. W kacie notarialnym darowizny nie ma żadnych zapisów co do zachowku ani innych rozliczeń spadkowych dla dwóch moich młodszych braci. Moja matka zmarła w 1999 r., a ojciec w styczniu 2008 r. Nie zostało przeprowadzone żadne postępowanie spadkowe, gdyż gospodarstwo (...)

Ostrożnie z optymalizacją podatkową w ramach podatkowych grup kapitałowych

Ostrożnie z optymalizacją podatkową w ramach podatkowych grup kapitałowych

Ostrzeżenie Ministerstwa Finansów przed optymalizacją podatkową w ramach podatkowych grup kapitałowych 26 czerwca 2017 r. na stronie Ministerstwa Finansów pojawiło się ostrzeżenie przed optymalizacją podatkową w ramach podatkowych grup kapitałowych (Nr 004/17). Resort zidentyfikował bowiem przypadki wykorzystywania podatkowych grup kapitałowych do agresywnej optymalizacji (...)

Umowa dożywocia a kwestia dziedziczenia

Umowa dożywocia a kwestia dziedziczenia

  Stan Faktyczny Jestem właścicielką lokalu mieszkalnego. Obecnie jestem wdową, ale planuję wkrótce zawrzeć związek małżeński również z wdowcem. Chciałabym, aby mieszkanie którego jestem właścicielką i w którym obecnie mieszkam, stało się po mojej śmierci własnością mojej pełnoletniej córki. Po zawarciu małżeństwa chciałabym zamieszkać (...)

Jak najmniejszym kosztem znieść współwłasność mieszkania - opinia prawna

Jak najmniejszym kosztem znieść współwłasność mieszkania - opinia prawna

Stan faktyczny Mój problem dotyczy mieszkania własnościowego. Owo mieszkanie kupiłem z moją dziewczyną 1,5 roku temu. Mieszkanie jest kupione w równych częściach (50/50 %), przy czym ja dałem wszystkie pieniądze. Po zakupie mieszkania rozstaliśmy się w ciągu 4 miesięcy, a ona wyjechała do Stanów Zjednoczonych i przebywa tam do dziś. Na mieszkanie został zaciągnięty kredyt w wysokości (...)

Jaki podatek od nieodpłatnego przekazania?

Jaki podatek od nieodpłatnego przekazania?

Jeżeli dom, będący częścią gospodarstwa rolnego, darowany został siostrze matki, należy zapłacić nie podatek dochodowy, lecz znacznie niższy podatek od spadków i darowizn. Orzekł tak naczelnik Urzędu Skarbowego w Piszu w wiążącej interpretacji (sygn. PD-415/P/10/2006). Podatnik chciał się dowiedzieć, czy w razie darowania ciotce domu nabytego wcześniej w drodze darowizny od rodziców (...)

Podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn

  Podstawa opodatkowania: opodatkowaniu podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem spadku darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku (jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę (...)

Czy najbliższa rodzina nie będzie już płaciła podatku od spadków i darowizn?

Czy najbliższa rodzina nie będzie już płaciła podatku od spadków i darowizn?

Dnia 27 czerwca 2006 r. wpłynął do sejmu rządowy projekt o zmianie ustawy o podatku od spadku i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Projekt przewiduje ochronę interesów majątkowych członków najbliższej rodziny, zgodność przepisów z prawem UE, realizację zasady swobodnego przepływu kapitału oraz zniesienie lub doprecyzowanie przepisów określających zwolnienia (...)

Rozliczenie PIT przez Ukraińców dochodów uzyskanych w 2020 roku z zatrudnienia w Polsce

Rozliczenie PIT przez Ukraińców dochodów uzyskanych w 2020 roku z zatrudnienia w Polsce

Poznaj zasady rozliczenia PIT przez rezydentów podatkowych Ukrainy dochodów uzyskanych w 2020 roku z zatrudnienia w Polsce.   ##baner## Twoje obowiązki wobec polskiego urzędu skarbowego zależą od tego: w jaki sposób zostałeś zatrudniony i jak są kwalifikowane Twoje dochody według konwencji i ustawy o PIT (patrz podstawa prawna). Formy zatrudnienia (...)

Nowe formularze podatkowe CIT

Nowe formularze podatkowe CIT

Zostały ogłoszone nowe wzory formularzy podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Nowe przepisy Wzory tych formularzy zostały określone rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku (...)

Nowe wzory formularzy podatkowych PIT

Nowe wzory formularzy podatkowych PIT

Opublikowane wzory formularzy podatkowych PIT W dniu 12 grudnia 2019 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów określające niektóre wzory formularzy podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Rozporządzeniem z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji (...)

Mija termin na złożenie e-PIT

Mija termin na złożenie e-PIT

Na bezpieczne złożenie zeznania podatkowego za rok 2009 drogą elektroniczną mamy czas tylko do północy –  informuje Gazeta Prawna. Jeżeli chcemy złożyć PIT przez internet nie narażając się na sankcje karnoskarbowe, to powinniśmy to zrobić dziś do północy. Osoby, które zdecydują się wysłać e-PIT w piątek 30 kwietnia, ryzykują, że zeznanie nie dotrze (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Podatek od spadku nierezydenta

Podatek od spadku nierezydenta

Mieszkam na stałe we Francji. Mam obywatelstwo polskie i francuskie. W Polsce jestem nierezydentem. Ostatnio zmarła moja siostra, której jestem jedyną spadkobierczynią. Odziedziczę po siostrze nieruchomości (...)

Darowizna domu przez rodziców na rzecz córki

Darowizna domu przez rodziców na rzecz córki

Rodzice (współwłaściciele domu) chcą przekazać córce dom w drodze darowizny. Powierzchnia użytkowa domu to 200 mkw. Wartość rynkowa domu (oszacowania dokonano samodzielnie, bez oceny biegłego) (...)

Podatek od darowizny rodziców dla dziecka

Podatek od darowizny rodziców dla dziecka

Rodzice darują swojemu dziecku mieszkanie warte 250 tys. PLN i gotówkę w kwocie 200 tys. PLN. Jaki podatek musi zapłacić dziecko od darowanego mu przez rodziców mieszkania i pieniędzy? Proszę podać (...)

Kwota darowizn i pożyczek zwolniona z podatku

Kwota darowizn i pożyczek zwolniona z podatku

Rodzice darują swojej córce i swojemu zięciowi pieniądze z przeznaczeniem na mieszkanie. Dotyczy kwoty zwolnionej z podatku. Jeden darczyńca: 1. Czy każdy z rodziców może przekazać na mieszkanie (...)

Darowizna

Darowizna

Córka chce podarować mi mieszkanie. Ja posiadam już kilka mieszkań, które wynajmuję. Czy będę musiał zapłacić podatek od darowizny ? Stosownie do treści art. 4a ust. 1  ustawy o podatku (...)

Darowizna - formularz zgłoszenia SD-Z2

Darowizna - formularz zgłoszenia SD-Z2

W ciągu ostatnich 5 lat dostałem od brata jedną darowiznę na kwotę 9500 zł. Ponieważ jest to kwota wolna od podatku od darowizn wiec nie była ona nigdzie zgłaszana, jak również była to darowizna (...)

Zgłoszenie o nabyciu własności SD-Z1

Zgłoszenie o nabyciu własności SD-Z1

18 stycznia zostało odebrane prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku na podstawie testamentu po krewnej zmarłej w Łodzi na rzecz nieżyjącego dziadka zmarłego w Krakowie. Spadek dotyczy (...)

Spadek po żonie

Spadek po żonie

Żona zmarła w listopadzie 2003 r. W tym momencie miałem już lokatę bankową na swoje nazwisko. Postępowanie spadkowe przeprowadziłem dopiero teraz, w związku z koniecznością wykupu mieszkania (...)

Darowizna a podatek

Darowizna a podatek

Uprzejmie proszę o pomoc w kwestii darowizny kwoty pieniężnej na cel zakupu nieruchomości. Sprzedałem swoją nieruchomość i darowałem bratu określoną kwotę środków na nabycie wspólnie (ja (...)

Podatek od spadku a zwolnienie

Podatek od spadku a zwolnienie

13 kwietnia tego roku zmarła moja mama - nie zostawiła testamentu. Zanim zgłosiłem się do urzędu skarbowego w celu złożenia formularza SD-Z1, jeszcze w kwietniu złożyłem w Sądzie Rejonowym, (...)

Spłacanie kredytów po zmarłym ojcu

Spłacanie kredytów po zmarłym ojcu

Mój ojciec wyprowadził się od mamy 7 lat temu. Zaraz po jego odejściu mama wystąpiła do sądu o rozdzielność majątkową. Rozwodu nie mieli. Ojciec kupił sobie mieszkanie i zamieszkał z konkubiną, (...)

Odrzucenie spadku obciążonego długami przez kuzyna.

Odrzucenie spadku obciążonego długami przez kuzyna.

Zmarł mój kuzyn, pozostawiając po sobie dość spore długi. Wszyscy najbliżsi odrzucili spadek, po to właśnie by dług nie spał na nich. Moje pytanie tyczy się tego, czy w tej sytuacji istnieje (...)

Odpowiedzialność za długi po zmarłych rodzicach

Odpowiedzialność za długi po zmarłych rodzicach

W tym miesiącu zmarła moja matka, która ma niespłacone kredyty oraz zadłużenie w rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym. Część kredytów nie jest objęta ubezpieczeniem od śmierci kredytobiorcy. (...)

Odpowiedzialność za długi spadkowe

Odpowiedzialność za długi spadkowe

Chodzi mi o sytuację, gdy spadkodawca zmarł dawno (ponad 6 mies. temu), nie ma testamentu, więc dziedziczenie ustawowe, co spadkobierca ustawowy może zrobić? Jeśli przyjmie spadek, odpowiada całym (...)

Zrzeczenie się spadku bez formy aktu notarialnego

Zrzeczenie się spadku bez formy aktu notarialnego

Właścicielami nieruchomości we wschodniej Polsce (działki) było małżeństwo X i Y. Oboje nie żyją już od wielu lat (zmarli krótko po wojnie). Postępowania spadkowego nie przeprowadzono. Ich (...)

Darowizna a zachowek

Darowizna a zachowek

Małżeństwo miało dwoje dzieci (X i Y). W styczniu 2006 zmarła matka (mąż matki zmarł wcześniej). Po śmierci męża matka przekształciła prawo do lokalu z lokatorskiego spółdzielczego na własnościowe. (...)

Darowizna na rzecz komitetu budowy pomnika

Darowizna na rzecz komitetu budowy pomnika

Czy można odliczyć od dochodu do opodatkowania darowiznę pieniężną dla Komitetu Budowy Pomnika im. Jana Pawła II, który to komitet powstał na okoliczność zbudowania tego pomnika i zostanie później (...)

Darowizna firmy żonie

Darowizna firmy żonie

Istnieją przesłanki zdrowotne, by mąż darował firmę żonie w celu jej dalszego prowadzenia. Firma jest prowadzona jednoosobowo w oparciu o wpis do ewidencji. W majątku firmy znajdują sie ruchomości (...)

Darowizna po rozwodzie

Darowizna po rozwodzie

Chciałbym zrobić podział majątku po rozwodzie. Rozwód odbył się 10.03 i wyrok nie jest jeszcze prawomocny. W październiku 2007 roku moi rodzice przepisali na mnie mieszkanie w formie darowizny (...)

Darowizna nieruchomości po śmierci darczyńcy

Darowizna nieruchomości po śmierci darczyńcy

Czy można podarować nieruchomość na wypadek swojej śmierci? Chodzi tutaj o darowiznę na wypadek śmierci (donatio mortis causa). Darowizna taka jest umową (wymaga oświadczeń woli dwóch (...)

Kwoty wolne w podatku od spadków i darowizn

Kwoty wolne w podatku od spadków i darowizn

Jakie limity wolne od podatku dla darowizn dotyczących osób z pierwszej grupy podatkowej obowiązywały w 1997 r. i w 2003 r.? Zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, (...)

Przedawnienie podatku od spadków

Przedawnienie podatku od spadków

Po śmierci mamy w 1994 roku połowę domu odziedziczył mąż, syn i córka. W 2002 roku odbyła się sprawa spadkowa o nabycie spadku zakończona prawomocnym wyrokiem - wszyscy po 1/3 w równych częściach. (...)

Sprzedaż darowanego mieszkania przed upływem 5 lat

Sprzedaż darowanego mieszkania przed upływem 5 lat

Rodzice darują synowi mieszkanie o wartości 300 tys. zł. Następnie syn kupuje sobie nowe mieszkanie, zaciągając na ten cel kredyt w wysokości równoważnej wartości darowanego mieszkania, czyli (...)

Sprawa spadkowa a uprawomocnienie się orzeczenia

Sprawa spadkowa a uprawomocnienie się orzeczenia

Odbyła się sprawa spadkowa po zmarłej matce. Sąd orzekł podział majątku 50/50 pomiędzy mną a moją siostrą. Spadek stanowiło mieszkanie w Warszawie. Jak długo trzeba czekać na uprawomocnienie (...)

Podatek od darowizny na cele mieszkaniowe

Podatek od darowizny na cele mieszkaniowe

Otrzymałem od ojca w latach 1997-1999 gotówkę z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe. Zakupiłem z tych pieniędzy spółdzielcze mieszkanie własnościowe. 1. Proszę o potwierdzenie, że pieniądze (...)

Spadek z USA a obowiązek podatkowy

Spadek z USA a obowiązek podatkowy

Czy należy płacić podatek od spadku (pieniądze) z USA? Zanim otrzymaliśmy czek, dostaliśmy informację, że podatek od tej kwoty został już zapłacony w USA. Wraz z czekiem otrzymaliśmy formularz (...)

Spadek i podatek

Spadek i podatek

Właśnie otrzymałem z sądu prawomocne postanowienie o nabyciu spadku po babci i dziadku (nie było rozdzielności majątkowej). W skład spadku wchodzi mieszkanie spółdzielcze własnościowe. Dziadek (...)

Darowizna gotówki dla brata

Darowizna gotówki dla brata

Chciałbym przekazać bratu darowiznę w postaci gotówki przelewem na jego konto. Kwota przekracza 10 tys. złotych. Z tego, co wiem, można to zrobić od 1 stycznia 2007 bez żadnych podatków. Jaka (...)

Śmierć podatnika a VAT

Śmierć podatnika a VAT

Rozliczam właścicieli nieruchomości uzyskujących przychody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych. Wszyscy są VAT-owcami. Otrzymałam ustną informację od adwokata rodziny o śmierci jednego z (...)

FORUM PRAWNE

Darowizna

Darowizna Mam otrzymac mieszkanie wlasnosciowe - darowizna, trzecia grupa podatkowa (darczynca zyje i nadal w nim bedzie mieszkac). Jakich kosztow moge sie spodzieawac i jak ich uniknac. (Piotr) Podatek (...)

Darowizna przed śmiercią a zachowek

Darowizna przed śmiercią a zachowek Witam Bardzo Was proszę o pomoc. Babcia 3 lata temu za zywota zapisala mi umową darowizny mieszkanie. babcia po smierci dziadka byla jeynym włascicielem gdyz tata (...)

spadek

spadek mam pytanie moja mama zmarła i przeprowadzili podział majatku tylko adwokat tak zatail i podstawił świadkow ze to było gospodarstwo rolne na ktorym mama nie pracowała i całośc nalezy sie (...)

podatek od spadku - .Liczy sie data otwarcia spadku - czyli śmierc spadkodawcy czy termin uzyskania postanowienia

podatek od spadku - .Liczy sie data otwarcia spadku - czyli śmierc spadkodawcy czy termin uzyskania postanowienia Tata zmarł w czerwcu 2006. 12,02,2008 odbyła sie sprawa spadkowa. Majątek dziedziczy (...)

Sprzedaż mieszkania włsnościowego odziedziczonego w spadku

Sprzedaż mieszkania włsnościowego odziedziczonego w spadku Witam. Odziedziczyłam w spadku mieszkanie własnosciowe po babci, w którym jestem zameldowana od urodzenia. Czy chcac sprzedac mieszkanie (...)

formularz SD-Z2

formularz SD-Z2 Dwaj bracia i matka dziedziczą po ojcu.Składając formularz SD-Z2 w Urzędzie Skarbowym trzeba podać wartość spadku, co zrobić gdy każdy poda inną wartość spadku ?Czy ma to wpływ (...)

Formularz SD-Z2 - darowizna

Formularz SD-Z2 - darowizna Witam wszystkich. Chciałem się zapytać, od formularz Sd-z2. Ponieważ dostałem od ojca darowiznę pieniężną w dwóch ratach odpowiednio 06.07.2011 kwotę 100 000zł (...)

Problem z wypełnieniem druku SD-Z2

Problem z wypełnieniem druku SD-Z2 Witam Serdecznie, Bardzo proszę o pomoc przy wypełnieniu zgłoszenia spadku do urzędu Skarbowego w celu uniknięcie podatku. Sytuacja wydaje mi się jest dość skomplikowana. Zmarły: (...)

formularz SD-Z3

formularz SD-Z3 Jak zlozyc formularz SD-Z3 do US przez internet lub poczta? Przepraszam jest to formularz SD-Z2 Czy nalezy to zlozyc osobiscie czy mozna tez przez internet ijak Dziekuje GrazynaGrace

Pytanie o druk SD-Z2

Pytanie o druk SD-Z2 Witam. Pytanie dotyczy druku SD-Z2. Miesiąc temu brat przepisał na mnie notarialnie swoją nieruchomość, notariusz wysłał kopię aktu notarialnego do Urzędu Skarbowego ale (...)

Odrzucenie spadku

Odrzucenie spadku Witam, kilka lat temu zmarł mi ojciec. Byłam zmuszona odrzucić spadek po nim, gdyż musiałabym spłacać jego długi. Ostatnio zmarła moja babcia - mama ojca. W spadku zostawiła (...)

spadek po mamie

spadek po mamie Sprawa dotyczy spadku po mamie. Przedstawię sytuację Mama rok temu umarła na skutek wypadku samochodowego i zostawiła po sobie działkę. Działka była po pół własnością jej i (...)

Spadek z długami

Spadek z długami Witam mam na imię Mirek. Mam żonę i dwójkę nieletnich dzieci. Mam również dwóch braci, z których jeden ma żonę i dwójkę nieletnich dzieci a drugi jest żonaty i nie ma dzieci. (...)

SPADEK PO BABCI

SPADEK PO BABCI Mam kilka pytań odnośnie spadku po babci.Moja Babcia zmarła niedawno i miała dwie córki (moją mamę i ciotkę).Moja mama zmarła 15lat temu.Żyje jeszcze dziadek(mąż babci).Pytanie (...)

Darowizna Babcia - Wnuk - Mieszkanie

Darowizna Babcia - Wnuk - Mieszkanie Witam. Moja Babcia wyraziła chęć przekazania mi swego 50m2 mieszkania w darowiźnie. Wobec powyższego najpierw należało owe mieszkanie wykupić od gminy, co też (...)

Darowizna mieszkania dla syna od rodziców, jakie prawa prawa żony?

Darowizna mieszkania dla syna od rodziców, jakie prawa prawa żony? Rodzice chcą przepisać dom dla mnie. Z żoną nie mamy rozdzielności majątkowej. Jak dokonać przepisania domu aby był on wyłącznie (...)

zachowek

zachowek Mam pytanie i bardzo prosze o odpowiedz. Moj maz z pierwszego malzenstwa ma dwie corki i jest pozbawiony praw rodzicielskich . My wspolnie nie mamy potomstwa, ale w perspektywie czasu nasz wspolny (...)

Podatek od spadków i darowizn a błędny przelew

Podatek od spadków i darowizn a błędny przelew Dzień dobry, W marcu ojciec przelał ze swojego konta oszczędnościowego w Banku Spółdzielczym na konto syna (rachunek bieżący) w ING kwotę 104 (...)

Wysokość podatku od spadków i darowizn.

Wysokość podatku od spadków i darowizn. podatek od spadków i darowizn oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku, według określonej w ustawie skali- art. 15 (...)

wykup mieszkań komunalnych

wykup mieszkań komunalnych na jakich zasadach można wykupić takie mieszkanie? i jak się do tego zabrać?(rzoraf) W urzędzie gminy musisz się dowiedzieć czy są ustalone grunta , jeżeli tak to (...)

Porady prawne