Sekurytyzacja pod lepszym nadzorem?

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów. Teraz zajmie się nim Sejm.

Co przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw?

Projekt ma zapewnić realizację rozporządzenia Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia ogólnych ram prawnych dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych podstaw dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji.

Porady prawne

Skuteczne wykonywanie rozporządzenia unijnego zapewni m.in.:

  • wskazanie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) jako organu właściwego do nadzorowania wypełniania obowiązków określonych w rozporządzeniu przez podmioty będące uczestnikami procesów sekurytyzacji;
  • przyznanie KNF uprawnienia do przeprowadzania kontroli w podmiotach zobowiązanych do przestrzegania przepisów rozporządzenia oraz nakładania sankcji administracyjnych i środków naprawczych w przypadkach określonych w tym rozporządzeniu;
  • przyznanie KNF uprawnienia do publikowania na stronie internetowej Urzędu KNF informacji o nałożeniu sankcji administracyjnej, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu.

Wprowadzone zmiany powinny przyczynić się do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynku sekurytyzacji, zwiększenia jego przejrzystości oraz bezpieczeństwa dla podmiotów uczestniczących w procesach sekurytyzacji, a także dla inwestorów nabywających papiery wartościowe emitowane w takim procesie. Jednocześnie określenie zasad działania i monitorowania tego rynku ma przyczynić się do poprawy jego efektywności, a tym samym – w  perspektywie długoterminowej – może zapewnić przedsiębiorstwom dodatkowe możliwości inwestycyjne ze względu na dostępność alternatywnych źródeł pozyskiwania kapitału.

Kiedy zmiany mają wejść w życie?

Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne