Strony stosunku pracy

Stosunek pracy jest to stosunek prawny między pracownikiem a pracodawcą. Stronami stosunku pracy są więc pracownik i pracodawca.

Pracodawca - czyli kto?

Pracodawcą może być:

  • osoba prawna (np. spółka, stowarzyszenie), 
  • inna jednostka organizacyjna (niebędąca osobą prawną, np. oddział lub filia spółki, zakłady przedsiębiorstw wielozakładowych), 
  • osoba fizyczna (np. będąca właścicielem zakładu usługowego, warsztatu). 

Porady prawne

Za pracodawcę, który jest jednostką organizacyjną, czynności z zakresu prawa pracy (np. zawarcie umowy o pracę, wypowiedzenie umowy) dokonuje:

  • osoba lub organ zarządzający tą jednostką (zarząd, dyrektor, kierownik),
  • inna wyznaczona i upoważniona osoba (np. kierownik działu kadr).

Pracodawca, który jest osobą fizyczną, może dokonywać tych czynności sam lub przez inną upoważnioną osobę. 

Pracownik - czyli kto?

Pracownikiem może być tylko osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat. 

Pracownikiem może być także młodociany po ukończeniu 15 lat. Są oni zatrudniani na podstawie umów o pracę:

  • w celu przygotowania zawodowego lub
  • wykonywaniu prac lekkich. 

Co do zasady zabronione jest zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 15 lat. 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917, ze zm.).

Na podst.: www.gov.pl/web/rodzina

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika