Tarcza antyinflacyjna przedłużona

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o VAT przedłużającą rozwiązania tarczy antyinflacyjnej. O dwa miesiące, czyli do końca lipca br., zostaną przedłużone: obniżka akcyzy na prąd, zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, obniżki stawek akcyzy na niektóre paliwa silnikowe oraz czasowe wyłączenie z opodatkowania podatkiem handlowym sprzedaży ww. paliw. Oprócz tego na dwa miesiące zostanie obniżona akcyza na lekki olej opałowy.

Nowelizacja ma także usprawnić mobilność wojskową, dzięki usunięciu zbędnych obciążeń administracyjnych w kontekście wynikajacych z aktualnych regulacji VAT i przyjęcie analogicznego podejścia w zakresie opodatkowania VAT czynności związanych z działaniami obronnymi w ramach UE i Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.

Porady prawne

Przedłużenie tarczy do końca lipca 2022 r. 

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o VAT, która przedłuża tarczę antyinflacyjną w zakresie akcyzy i podatku od sprzedaży detalicznej (zwanego potocznie podatkiem handlowym).

- "Rozwiązania mają doprowadzić do ograniczenia wzrostu cen na stacjach paliw i kosztów zakupu lekkiego oleju opałowego, a zatem również pomóc w walce z inflacją. Wzrost cen surowców energetycznych na rynkach światowych jest główną przyczyną wzrostu inflacji w Polsce i innych krajach unijnych. Zatem ograniczenie wzrostu cen paliw powinno się przyczynić do stabilizacji cen także w innych obszarach gospodarki, w tym cen żywności" – wskazała minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

Przedłużenie do końca lipca 2022 r. dotyczy:

  • obniżki stawek podatku akcyzowego na energię elektryczną i niektóre paliwa silnikowe, tj. olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę silnikową, gaz skroplony LPG,
  • zwolnienia z podatku akcyzowego energii elektrycznej wykorzystywanej przez gospodarstwa domowe,
  • wyłączenia z opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej sprzedaży ww. paliw.

Dodatkowo na 2 miesiące od czerwca do końca lipca obniżona została stawka akcyzy do poziomu minimum unijnego na lekki olej opałowy.

Obniżenie stawek akcyzy na paliwa silnikowe, olej opałowy i energię elektryczną oraz zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej dla gospodarstw domowych będzie wyłącznym kosztem budżetu państwa szacowanym na 541,2 mln zł (łącznie z podatkiem VAT).

Nowe rozwiązanie spowoduje także ubytek dochodów budżetu państwa z tytułu podatku od sprzedaży detalicznej w kwocie ok. 55,1 mln zł.

Zmiany w akcyzie wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia i obowiązują od 1 czerwca do 31 lipca br.

Do końca lipca działa również druga tarcza antyinflacyjna, która obniża stawki VAT na żywność, nawozy i paliwa.

Co przewiduje ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw?

Zasadniczym celem ustawy jest implementacja dyrektywy Rady (UE) 2019/2235 z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej i dyrektywę 2008/118/WE w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego w odniesieniu do działań obronnych w ramach Unii (Dz.Urz. UE L 336 z 30.12.2019, str. 10), zwanej dalej: dyrektywą 2019/2235.

Ustawa wprowadza zmiany w: ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r. poz. 931 i 974), ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 509 oraz z 2022 r. poz. 613), ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 143), ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (Dz.U. z 2020 r. poz. 2145), ustawie z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 761), ustawie z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID‑19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2022 r. poz. 171), ustawie z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2349).

Zmiany wprowadzone w drodze nowelizacji polegają m.in. na:

  1. ujednoliceniu opodatkowania VAT działań obronnych w ramach Unii Europejskiej i NATO;
  2. uregulowania zasad dotyczących wywozu i tranzytu na terytorium Ukrainy sprzętu opancerzonego lub ochronnego, konstrukcji oraz ich elementów składowych, oznaczonych kategorią LU13, a także nabycia w celu wywozu na terytorium Ukrainy kamizelek kuloodpornych, hełmów wojskowych i policyjnych, ochraniaczy twarzy, kończyn i innych części ciała; przypadku wywozu lub tranzytu takiego sprzętu na terytorium Ukrainy wystarczające jest zgłoszenie tego faktu ministrowi właściwemu do spraw gospodarki; 
  3. przedłużeniu obowiązywania przepisów epizodycznych statuujących zwolnienie od akcyzy sprzedaży energii elektrycznej nabywcy końcowemu będącemu odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, a także przepisów epizodycznych, które przewidują obniżenie stawek akcyzy z kwoty 232 zł/1000 litrów do kwoty 97 zł/1000 litrów dla wskazanych olejów napędowych i opałowych oraz pozostałych paliw opałowych;
  4. przedłużeniu obowiązywania wyłączenia od opodatkowania sprzedaży detalicznej podatkiem od sprzedaży detalicznej określonych: benzyn silnikowych, olejów napędowych, biokomponentów stanowiących samoistne paliwa oraz gazów przeznaczonych do napędu silników spalinowych.

Kiedy zmiany wchodzą w życie?

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r., z wyjątkiem:

a)      zmian w ustawie o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 18 maja 2022 r.;

b)      zmian w ustawie o podatku akcyzowym, ustawie o podatku od sprzedaży detalicznej ustawie o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, a także związanych z nimi przepisów przejściowych, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne