Traktowanie dzieci będzie monitorowane...

Jasne przepisy w sprawach opieki np. nad dzieckiem

Rada Ministrów przyjęła, przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości, projekt ustawy, który eliminuje wątpliwości interpretacyjne odnoszące się do możliwości zlecania przez sądy opiekuńcze kuratorom sądowym wywiadów środowiskowych w sprawach opiekuńczych, dotyczących osób małoletnich i dorosłych objętych opieką lub kuratelą. Teraz zajmie się nim Sejm. 

Na podstawie nowych regulacji sądy opiekuńcze będą mogły zlecać kuratorom sądowym przeprowadzanie wywiadów środowiskowych także w postępowaniu wykonawczym prowadzonym w sprawach opiekuńczych oraz po powzięciu przez sąd opiekuńczy wiadomości o zdarzeniu, które może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania z urzędu (przed jego formalnym rozpoczęciem) oraz na etapie postępowania rozpoznawczego w przypadku osób dorosłych.

Rządowa propozycja precyzuje przepisy dotyczące w szczególności zlecania przez sąd kuratorom sądowym przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w sprawach opieki nad dziećmi. 

Przewidziano w Kodeksie postępowania cywilnego rozwiązania, które pozwolą sądom opiekuńczym zlecać kuratorom sądowym przeprowadzanie wywiadów środowiskowych nie tylko w toku rozpatrywania sprawy, lecz także po wydaniu orzeczenia – dla sprawdzenia, czy jest ono właściwie wykonywane.

Przykład:

Jeżeli po śmierci rodziców dziecka opieka nad nim zostanie przyznana babci, to sąd będzie mógł po jakimś czasie - bez żadnych przeszkód formalnych - zlecić kuratorowi sprawdzenie sytuacji dziecka.

Dotychczas nie było to wyraźnie zapisane w ustawie, co wywoływało wątpliwości interpretacyjne.

W jasny i nie budzący wątpliwości sposób określono w projekcie również możliwość zlecenia kuratorowi wywiadu środowiskowego zaraz po tym, gdy do sądu trafi niepokojąca wiadomość dotycząca sytuacji dziecka.

Przykład:

Jeżeli  ktoś zgłosi, że wydaje mu się, iż dziecko mieszkające w sąsiedztwie jest źle traktowane, to sąd przed podjęciem decyzji o ewentualnym wszczęciu postępowania będzie mógł najpierw skierować na miejsce kuratora, w celu sprawdzenia tej informacji.  

Uściślenie przepisów dotyczy zarówno dzieci do lat 18, jak i osób dorosłych, które objęte są opieką lub kuratelą.

Porady prawne

Inne przypadki wywiadów środowiskowych

Projekt zakłada też nowelizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, w których umożliwia się sądom zlecanie kuratorom sądowym przeprowadzania wywiadów środowiskowych w sprawach dotyczących obowiązkowego leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu, a także w sprawach umieszczenia osoby w szpitalu psychiatrycznym lub domu pomocy społecznej bez jej zgody. Po zmianach, kuratorzy sądowi – na zlecenie sądu – będą więc mogli przeprowadzać wywiady środowiskowe w sprawach dotyczących zastosowania obowiązkowego leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu, a także umieszczenia osoby w szpitalu psychiatrycznym lub przyjęcia do domu pomocy społecznej bez jej zgody.

Informacje zebrane przez kuratora sądowego w trakcie wywiadu środowiskowego pomogą ocenić sądowi, czy są powody pozamedyczne do orzeczenia obowiązku podjęcia leczenia odwykowego przez osobę uzależnioną od alkoholu (rozkład życia rodzinnego, demoralizowanie małoletnich, uchylanie się od pracy, zakłócanie spokoju bądź porządku publicznego) czy umieszczenia osoby bez jej zgody w szpitalu psychiatrycznym (niezdolność do samodzielnej egzystencji) albo skierowania do domu pomocy społecznej osoby bez jej zgody (konieczność opieki ze strony innych osób).

Kiedy proponowane przepisy miałyby wejść w życie?

Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego zakłada, że nowe regulacje mają wejść w życie po 30 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne