W 2019 r. będzie ulga termomodernizacyjna?

Ulga na wydatki związane z termomodernizacją

Rząd przyjął zmiany w ustawie o podatku dochodowym, które wprowadzają ulgę termomodernizacyjną. Nawet 23% wydatków na termomodernizację będzie można odliczyć w rozliczeniu rocznym za 2019 r. (maksymalnie 53 tys. zł odliczenia). Ulga obejmie wydatki na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, zrealizowanych w ciągu 3 lat. Rozwiązanie to ma pomóc w walce ze smogiem.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne idzie teraz do Sejmu.

Kto skorzysta z ulgi termomodernizacyjnej?

Zaproponowano ulgę podatkową (tzw. ulgę termomodernizacyjną), która będzie zachęcać osoby fizyczne do przeprowadzenia termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych. 

Z ulgi termomodernizacyjnej będą mogli skorzystać właściciele (współwłaściciele) budynków mieszkalnych jednorodzinnych, którzy przeprowadzą termomodernizację domu lub kilku swoich domów.

Porady prawne

Wsparcie obejmie podatników, którzy rozliczają się według skali podatkowej, 19% stawką podatku lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Tak więc, z nowej ulgi będą mogli skorzystać podatnicy PIT opłacający podatek według skali podatkowej, 19% stawki podatku oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych i ponoszą wydatki na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Na jakich zasadach można będzie skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

 Ulga termomodernizacyjna będzie polegać na odliczeniu od dochodu (przychodu) wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Właściciel (współwłaściciel) jednorodzinnego budynku mieszkalnego odliczy zatem od dochodu (przychodu) wydatki na termomodernizację tego budynku. Dodatkowym warunkiem jest przeprowadzenie termomodernizacji w ciągu 3 lat. 

 Ulga będzie limitowana, tj. przewidziano limit odliczenia. Maksymalnie będzie można odliczyć 23% wydatków, nie więcej jednak niż 53 tys. zł. Innymi słowy, odliczeniu od dochodu (przychodu) będzie podlegać 23% wydatków, przy czym ogólna kwota odliczeń nie będzie mogła przekroczyć 53 tys. zł, bez względu na liczbę realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych latach. 

Ulgą nie będą objęci podatnicy, którzy korzystali z innej pomocy państwa na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, np. otrzymali dotacje ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska (w zakresie wydatków sfinansowanych z tych dotacji). Podatnicy, którzy przeprowadzili termomodernizację i skorzystali przy tym z innej pomocy państwa, nie będą zatem mogli skorzystać z ulgi podatkowej w odniesieniu do wydatków dofinansowanych przez państwo. 

Nowelizacja przewiduje upoważnienie dla ministra inwestycji i rozwoju, aby razem z ministrami: środowiska, przedsiębiorczości i technologii oraz finansów, określił rodzaje materiałów budowlanych, urządzeń i usług, związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, które będą objęte ulgą.

Kiedy zacznie obowiązywać ulga?

Nowe rozwiązanie ma wejść w życie 1 stycznia 2019 r. Ulga termomodernizacyjna zacznie więc obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. i będzie miała zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od tego dnia.

Po co zmiany?

Rozwiązanie to powinno przyspieszyć proces poprawy jakości powietrza. Dotychczasowe wsparcie państwa dotyczące termomodernizacji budynków mieszkalnych, polegające m.in. na przyznawaniu premii termomodernizacyjnej wynoszącej 20% kwoty kredytu zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jest niewystarczające. 

Kwestia walki ze smogiem i zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery jest jednym z deklarowanych priorytetów polityki rządu. Osiągnięcie tego celu wymaga różnorakich przedsięwzięć, w tym stworzenia zachęty podatkowej dla obywateli do ich aktywnego włączenia się w realizację przedsięwzięć mających na celu walkę o czyste powietrze, w tym poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery. Dlatego też Pani Minister Teresa Czerwińska w dniu 7 czerwca 2018 r. ogłosiła stworzenie instrumentu, który przez system PIT zachęciłby do termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Zaproponowała właśnie wprowadzenie ww. ulgi podatkowej skierowanej do podatników podatku dochodowego od osób fizycznych opłacających podatek według skali podatkowej, 19% stawki podatku, oraz opłacających ryczałt i polegającej na odliczeniu od dochodu (przychodu) wydatków poniesionych na efektywną termomodernizację (przeprowadzoną na podstawie audytu energetycznego) jednorodzinnego budynku mieszkalnego, stanowiącego własność podatnika.

Ulga termomodernizacyjna jest jednym z działań nakierowanych na poprawę jakości powietrza oraz efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Innym przykładem jest program „Czyste powietrze". Umożliwia on korzystanie z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne