20.9.2018

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Uporczywe nękanie - stalking, czyli co grozi stalkerowi?

Wraz z rozwojem techniki coraz więcej osób staje się ofiarami uporczywego nękania. Jak się bronić przed stalkerem?

Stalking – czyli co?

"Stalking" to określenie pochodzące z języka angielskiego i oznacza „skradanie się” lub „podchody”. Pod koniec lat 80. mianem stalkingu zaczęto określać nowe zjawisko społeczne, jakim było obsesyjne podążanie fanów za gwiazdami filmowymi.

Aktualnie określenie „stalking” rozumiane jest jako złośliwe i powtarzające się nagabywanie, naprzykrzanie się, które wywołać może u innej osoby poczucie zagrożenia.

Stalking według B. Hołysta polega na celowym, złośliwym, a także wielokrotnym molestowaniu i prześladowaniu innej osoby, zagrażając jej bezpieczeństwu (zob. B. Hołyst, "Psychologia kryminalistyczna", Warszawa 2004 r., s. 241).

Obejmuje ono zachowania polegające na obsesyjnym śledzeniu, obserwowaniu albo kontaktowaniu się z inną osobą wbrew jej woli, które w efekcie prowadzi do wzbudzenia w tej osobie strachu o swoje bezpieczeństwo.

Stalking przejawia się przykładowo w wysyłaniu licznych natarczywych i nieprzyjemnych SMS-ów, e-maili, listów, które często przybierają formę różnego rodzaju pogróżek. Stalker może też zrujnować czyjeś życie i karierę m.in. przez ośmieszanie prześladowanej ofiary, np. rozsiewanie upokarzających plotek, upublicznianie przerobionych zdjęć lub nagich zdjęć.

„Przemoc emocjonalna” może objawiać się naruszaniem w sposób istotny prywatności poszkodowanego (np. podglądaniem) bądź nawet obdarowywaniem danej osoby prezentami, których ona sobie nie życzy. 

Ponadto jedną z form stalkingu jest wykorzystywanie wizerunku czy danych osobowych ofiary, np. w celu zamawiania towarów na koszt osoby pokrzywdzonej albo podszywania się pod kogoś na forach internetowych, blogach lub portalach społecznościowych.

Porady prawne

Stalkerami zazwyczaj stają się osoby, które nie potrafią sobie poradzić z zakończeniem związku i zawodem miłosnym. Do stalkingu może również dochodzić z nienawiści czy chęci zemsty.

Uporczywe prześladowanie danej osoby może powodować u niej stany lękowe oraz prowadzić do groźnych następstw, a nawet do samobójstwa.

Przepisy dotyczące karalności tego zjawiska - stalker nie jest już bezkarny

W polskim Kodeksie karnym nie było dawniej przepisów przewidujących karalność za tego rodzaju czyny. 

Art. 190a został dodany do Kodeksu karnego nowelizacją tej ustawy, która weszła w życie z dnia 6 czerwca 2011 r.

Wcześniej na gruncie polskiego prawa karnego do walki ze stalkingiem można było stosować niektóre z przepisów kodeksu karnego lub kodeksu wykroczeń. Zasadniczym problemem był jednak fakt, że zachowania sprawcy (niezwykle dolegliwe dla ofiary) często w ogóle nie były przestępstwami ani nawet wykroczeniami (wystawanie pod domem czy pracą, pisanie listów, zasypywanie SMS-ami czy mailami itp.), choć mogły stanowić dla ofiary znaczącą dolegliwość - stąd decyzja o kryminalizacji nękania jako odrębnego typu przestępstwa, która w opinii ekspertów była zasadna (tak np. M. Mozgawa, Komentarz do art. 190a (w:) M. Mozgawa (red.), Kodeks karny. Komentarz aktualizowany, LEX/el 2017).

Na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości pod koniec 2009 r. zostały przeprowadzone badania na próbie aż 10 tysięcy osób, które wskazały, że co dziesiąty pytany uważał, że był ofiarą stalkingu; ten odsetek był wyższy wśród kobiet.

Ponieważ więc problem ten miał coraz szerszy zakres, wprowadzono do Kodeksu karnego (k.k.) przepisy, które przewidują kary za tego rodzaju zachowania.

Oto one:  

"Art. 190a. 

§ 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego."

Artykuł ten normuje więc uporczywe nękanie oraz tzw. kradzież tożsamości (tj. przestępstwo podszycia się pod inną osobę; zauważyć przy tym trzeba, iż rozpowszechnianie wizerunku zostało unormowane także w art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przy czym chodzi tu o wizerunek w sensie podobizny; wizerunek podlega też ochronie na mocy przepisów art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego, dotyczących ochrony dóbr osobistych). Dalej jednak mowa jest tylko o uporczywym nękaniu.

Już w pierwszym roku obowiązywania art. 190a k.k. zarejestrowano ponad 5000 takich spraw w jednostkach prokuratury w Polsce.

Tak więc, na gruncie tych przepisów, stalking, określany jako uporczywe nękanie bądź prześladowanie ofiary, stanowi przestępstwo, za które grozi kara pozbawienia wolności do lat 3, a w niektórych przypadkach - gdy spowoduje skutek w postaci targnięcia się pokrzywdzonego na własne życie (nieistotne, czy skutecznego) - nawet do 10. Sprawca uporczywego nękania będzie odpowiadał ciężej zarówno wtedy, kiedy samobójstwo zostało dokonane, jak i wówczas, gdy pokrzywdzony tylko usiłował je popełnić. Między zachowaniem sprawcy a nastąpieniem wskazanego skutku musi zachodzić związek przyczynowy. Do jego zaistnienia konieczne jest stwierdzenie, że jedno z opisanych w art. 190a § 1 lub 2 k.k. przestępstw było zasadniczą przyczyną targnięcia się na życie pokrzywdzonego.

Znamię "nękania" jest nieostre. Na pewno muszą to być zachowania sprawcy, które sprawiają pokrzywdzonemu przykrość lub powodują dyskomfort, oraz muszą to być zachowania powtarzalne. W pojęciu nękania mieści się bowiem powtarzalność zachowań sprawcy, a zatem do wypełnienia tego znamienia co do zasady nie wystarczy jednorazowe zachowanie sprawcy.

Dla karalności konieczne jest wystąpienie skutku w postaci wzbudzenia u pokrzywdzonego uzasadnionego okolicznościami poczucia zagrożenia bądź istotnego naruszenia jego prywatności (np. gdy ofiara zaczyna odczuwać lęk, zmienia swoje relacje z innymi, szuka pomocy u lekarza bądź zmuszona jest do istotnych, niekomfortowych zmian w swoim życiu). 

Przesłanką odpowiedzialności sprawcy czynu uporczywego nękania będzie zatem wyłącznie poczucie zagrożenia, które powstałoby w takich okolicznościach u racjonalnie myślącego człowieka.

Art. 190a § 1 k.k. posługuje się zarówno kryterium subiektywnym w postaci poczucia zagrożenia, oznaczającego wewnętrzny odbiór, odczucie lęku i osaczenia osoby doświadczanej nękaniem, jak i obiektywnym, wskazując na to, iż poczucie zagrożenia musi być uzasadnione okolicznościami. Subiektywne odczuwanie zagrożenia przez osobę należy konfrontować z wiedzą, doświadczeniem i psychologią reakcji ogółu społeczeństwa, obiektywizować poprzez poczucie zagrożenia w danych okolicznościach, jakie towarzyszyłoby przeciętnemu człowiekowi, o ile oczywiście działania sprawcy nie zmaterializowały się w konkretnym skutku.

Przykładowo działania sprowadzające się do obserwacji, filmowania i fotografowania pokrzywdzonych spoza ich posesji, zamykające się tylko w sferze prywatnego dokumentowania, nieużywane do ściągnięcia na pokrzywdzonych jakiegokolwiek wymiernego zagrożenia, nie wypełniają znamienia poczucia zagrożenia z art. 190a § 1 k.k. Mogą jednak stanowić istotne naruszenie prywatności (tak: wyrok SN z 29 marca 2017 r., sygn. IV KK 413/16).

Prawo do prywatności wyraża się także w wolności od ingerencji w życie prywatne, rodzinne i domowe, i to niezależnie do tego, czy dotyczy faktów obojętnych czy kłopotliwych. Naruszenie prywatności następuje z momentem określonego działania sprawcy, wkraczającego w sferę życia prywatnego pokrzywdzonego, np. poprzez nagrania lub fotografowanie. O istotności do naruszenia prawa do prywatności nie decyduje sama treść materiałów powstała w wyniku nieuprawnionego wkroczenia w sferę prywatności pokrzywdzonego, ale przede wszystkim to, w jaki sposób do naruszenia doszło i ewentualnie jak często dochodziło do tych naruszeń. W tym drugim aspekcie uwidocznia się iunctim między znamieniem uporczywości nękania a znamieniem istotności naruszenia prawa do prywatności. Trudno bowiem wyobrazić sobie sytuację, w której uporczywe nękanie pokrzywdzonego łączące się z naruszeniem prywatności, nie stanowiłoby istotnego naruszenia tego prawa. Nie jest bezpodstawne przekonanie o tym, że znamię "istotności" stanowi superfluum ustawowe, co przy poszanowaniu zakazu wykładni per non est prowadzi do wniosku, że zawężenie zakresu kryminalizacji przez warunek spełnienia tej przesłanki koresponduje z wymogiem co do ustalenia stopnia intensywności zachowania sprawcy (tak: wyrok SN z 12 stycznia 2016 r., sygn. IV KK 196/15).

By zachowanie mogło być uznane za stalking, nękanie przez sprawcę musi być uporczywe, a zatem polegać na nieustannym oraz istotnym naruszaniu prywatności innej osoby oraz na wzbudzeniu w pokrzywdzonym uzasadnionego okolicznościami poczucia zagrożenia. Ustawodawca nie wymaga przy tym, aby zachowanie stalkera niosło ze sobą element agresji. Nadto prawnie irrelewantne jest w kontekście strony podmiotowej tego przestępstwa, czy czyn sprawcy powodowany jest żywionym do pokrzywdzonego uczuciem miłości, nienawiści, chęcią dokuczenia mu, złośliwością czy chęcią zemsty. Dla bytu tego przestępstwa nie ma znaczenia, czy sprawca ma zamiar wykonać swoje groźby. Decydujące jest tu subiektywne odczucie zagrożonego, które musi być oceniane w sposób zobiektywizowany (tak: postanowienie SN z 12 grudnia 2013 r., sygn. III KK 417/13).

O uporczywym zachowaniu się sprawcy świadczyć będzie z jednej strony jego szczególne nastawienie psychiczne, wyrażające się w nieustępliwości nękania, tj. trwaniu w swego rodzaju uporze, mimo próśb i upomnień pochodzących od pokrzywdzonego lub innych osób o zaprzestanie przedmiotowych zachowań, z drugiej natomiast strony - dłuższy upływ czasu, przez który sprawca je podejmuje. Skutkiem zachowania się sprawcy musi być wytworzenie u pokrzywdzonego uzasadnionego poczucia zagrożenia lub poczucia istotnego naruszenia jego prywatności (tak: wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 19 lutego 2014 r., sygn. II AKa 18/14).

Za uporczywe nękanie przyjmuje się np. prześladowanie, dokuczanie innej osobie, głuche lub obraźliwe telefony, niechciane SMS-y oraz e-maile, śledzenie, obserwowanie, nachodzenie itp.

Działanie sprawcy wypełnia znamiona stalkingu w sytuacji, gdy działania wzbudzające u ofiary poczucie zagrożenia bądź istotnie naruszające jej prywatność skierowane są bezpośrednio do niej lub do osoby jej najbliższej. "Osobą najbliższą" - według art. 115 § 11 k.k. - jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu. W doktrynie dominuje pogląd, że za stosunek najbliższości można uznać również wspólne pożycie osób tej samej płci.

Stalking z art. 190a § 1 k.k. to przestępstwo powszechne (każdy może się go dpuścić) i umyślne (tylko zachowania umyślne - zamierzone mogą być karane). Przy tym część znamion musi być objęta zamiarem bezpośrednim (uporczywe nękanie pokrzywdzonego), część jednak może być objęta bądź zamiarem bezpośrednim bądź ewentualnym (wzbudzenie u pokrzywdzonego poczucia zagrożenia lub istotnego naruszenia jego prywatności) - tak: wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z 4 marca 2013 r, sygn. IV Ka 1795/12.

Ściganie przestępstwa stalkingu (przestępstw z art. 190a § 1 i § 2 k.k.) odbywa się na wniosek pokrzywdzonego. Od momentu złożenia wniosku postępowanie karne dalej toczy się z urzędu.

Natomiast w przypadku, gdy pokrzywdzony targnie się na swoje życie (typ kwalifikowany przestępstwa - przewidziany w art. 190a § 3), postępowanie przygotowawcze wszczynane jest z urzędu.

Na jakie jeszcze przepisy może się powołać ofiara stalkingu?

Dodatkowo sąd może zakazać zbliżania się do ofiary lub nakazać unikania jakichkolwiek kontaktów z nią. Ponieważ uporczywe nękanie z art. 190a k.k. jest przestępstwem przeciwko wolności, to w  przypadku skazania za stalking, sąd może zakazać stalkerowi kontaktowania się z pokrzywdzonym (chodzi o wszelkie formy kontaktowania się: tak sobiste, jak i za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość) bądź zbliżania się doń. 

Zakaz zbliżania się może być przydatny, gdy sąd nie orzeka kary pozbawienia wolności w stosunku do przestępcy, bądź też gdy ją orzeka, lecz z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Zakaz kontaktowania się został uregulowany w art. 41a k.k. Zakaz zbliżania się można uzyskać w sądzie, o tym środku karnym orzeka sąd w wyroku. Najpierw zatem musi toczyć się postępowanie karne przeciwko stalkerowi; w postępowaniu przed sądem pokrzywdzony może występować w charakterze oskarżyciela posiłkowego albo jedynie jako świadek. Ofiara przestępstwa może sama zgłosić wniosek o zastosowanie wobec sprawcy takiego środka karnego. Przy orzekaniu omawianego środka sąd przesyła odpis wyroku jednostce Policji. Powierza też nadzór nad wykonywaniem zakazu zawodowemu kuratorowi sądowemu.

Zarówno zakaz kontaktowania się z ofiarą, jak i zakaz zbliżania do pokrzywdzonego mogą być orzeczone na okres od roku do 15 lat.

Naruszenie obowiązku powstrzymania się od zakazu zbliżania się do określonych osób bądź zakazu kontaktowania się stanowi przestępstwo z art. 244 k.k. Zgodnie z nim, kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu kontaktowania się z określonymi osobami bądź zakazu zbliżania się do określonych osóbpodlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Co interesujące, zakaz zbliżania się może być także zastosowany przez prokuratora, zanim zapadnie wyrok skazujący, a nawet jeszcze zanim rozpocznie się postępowanie przed sądem. Prowadzący postępowanie przygotowawcze prokurator dysponuje bowiem szeregiem środków zapobiegawczych, np. może postanowić o zastosowaniu zakazu zbliżania się do ofiary.

Oprócz uregulowań w Kodeksie karnym (przede wszystkim w art. 190a), są także przepisy, na podstawie których sprawca stalkingu może ponosić odpowiedzialność cywilną, w tym zostać zobowiązanym do przeproszenia ofiary oraz zapłaty zadośćuczynienia. Ofiara może złożyć pozew za naruszenie dóbr osobistych spowodowanych stalkingiem i może uzyskać zadośćuczenie pieniężne za nękanie np. telefonami. Pokrzywdzony uporczywego nękania może zatem złożyć pozew w sądzie cywilnym i dochodzić od sprawy stalkingu określonej kwoty pieniężnej tytułem zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych spowodowanych nękaniem i to nawet, gdy sprawca nie został wcześniej skazany wyrokiem karnym za przestępstwo z art. 190a k.k. Zgodnie z art. 23 Kodeksu cywilnego, dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. Według zaś art. 24 § 1 k.c., ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. Z kolei § 2 wskazuje, że jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.

Odpowiedzialność tę wyłącza brak bezprawności działania sprawcy naruszenia. Pokrzywdzony ma więc roszczenie o zakazanie przez sąd cywilny naruszeń swoich dóbr osobistych (np. wolności); w takim wyroku, obok wymienienia naruszonego dobra, powinno znaleźć się ścisłe określenie czynności, która ma być zaniechana. 

Natomiast na podstawie art. 448 k.c., w razie naruszenia dobra osobistego, sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub na jego żądanie zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez niego cel społeczny, niezależnie od innych środków potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia.

Stalking w sieci

Rozwój nowych technologii oraz coraz szerszy dostęp do Internetu wśród młodych ludzi spowodował, że sprawcy tego typu przestępstw zaczęli działać również w przestrzeni wirtualnej. Internet i nowe technologie to nie tylko sposób na poznawanie świata – to także narzędzia, które mogą być wykorzystywane do stosowania przemocy wobec innych. Stalking w sieci jest jednym ze zjawisk zaliczanych do cyberprzemocy, czyli przemocy dokonywanej za pomocą teleinformatycznych środków komunikacji.

Do cyberprzemocy zalicza się m.in. nękanie, wyzywanie, straszenie, poniżanie kogoś w Intrenecie lub przy użyciu telefonu, robienie komuś zdjęć lub filmów bez jego zgody, ich publikowanie i rozsyłanie lub podszywanie się pod kogoś w sieci.

Zjawiska cyberprzemocy, w tym uporczywe nękania, nie powinny być bagatelizowane.

Jak się bronić przed stalkerem?

Jeżeli znajdujesz się w bezpośrednim niebezpieczeństwie, zadzwoń na numer alarmowy: 112 lub 997. 

Ignorowanie takich zachowań może spowodować jeszcze większe zagrożenie. Poinformuj więc policję o swoich obawach i dowiedz się, jakie dodatkowe środki możesz podjąć w celu poprawy własnego bezpieczeństwa – zarówno w domu, jak i poza nim. W celu skontaktowania się z policją, należy udać się do miejscowego komisariatu policji lub zadzwonić i umówić się na spotkanie.

Gdy czujesz się zagrożony, możesz złożyć doniesienie na temat sprawcy na policji lub złożyć pismo o zakaz sądowy za pośrednictwem sądu cywilnego. Zakaz sądowy to nakaz, o który możesz zwrócić się do sądu np. przez swojego prawnika. Jeśli nie masz prawnika, lokalne centrum kryzysowe dla ofiar gwałtu lub centrum pomocy dla kobiet powinno być w stanie polecić kogoś, kto będzie mógł Ci pomóc. Jeżeli więc nie chcesz angażować policji w sprawę, możesz złożyć pismo o zakaz nękania lub zakaz sądowy za pośrednictwem sądu cywilnego.

Naruszenie sądowego zakazu nękania, określającego, że sprawca nie może się z Tobą kontaktować ani się do Ciebie zbliżać, jest przestępstwem, co oznacza, że policja może natychmiast zatrzymać sprawcę, jeśli warunki zakazu zostaną złamane. 

Staraj się nie wchodzić w żadne relacje czy kontakty ze stalkerem. Może być to szczególnie trudne, gdy kontaktuje się on z Tobą telefonicznie. Czas wolny spędzaj wśród innych ludzi.

Możesz poprosić operatora telefonicznego, żeby zmienił Twój numer telefonu i upewnij się, że Twój nowy numer telefonu jest zastrzeżony. 

W razie uporczywego nagabywania, należy krótko i wyraźnie oświadczyć stalkerowi, aby zostawił Cię w spokoju, że nie życzysz sobie określonych zachowań. Warto to udokumentować, np. zachowując treść e-maila, w którym wzywasz do zaprzestania nękania. Jeśli nie znasz osoby, która Cię nachodzi – poświadczy to osoba, która była świadkiem. Udokumentuj też inne działania podjęte przez Ciebie dla uniknięcia stalkingu.

Trzeba także dokumentować wszystkie przejawy nękania, np. zachowując jego listy, e-maile czy sms-y, nagrywając rozmowy. Jeżeli niszczy Twoje mienie, dokumentuj te działania (np. fotograficznie) i gromadź rachunki, aby można było prawidłowo ocenić wielkość strat. 

Jeżeli możesz, porozmawiaj z sąsiadami, znajomymi, a nawet swoim zwierzchnikiem na temat napastowania. Osoby te mogą być w stanie pomóc Ci, gromadząc dalsze dowody w Twoim imieniu bądź wprowadzając stosowne środków zabezpieczające. 

Ogranicz ilość informacji udostępnianych na serwisach społecznościowych (jak np. facebook) oraz sprawdzaj ustawienia prywatności, by upewnić się, że zapewniasz dostępu wyłącznie do ograniczonej liczby danych. 

Często zmieniaj hasła i nie stosuj tego samego hasła na różnych stronach internetowych. 

Sprawdzaj swój komputer pod kątem złośliwego i szpiegowskiego oprogramowania.

Pamiętaj, że:

  • Stalking określany jest jako uporczywe nękanie bądź prześladowanie ofiary, także za pomocą internetu i nowych technologii. Przejawia się m.in. jako powtarzające się nękanie, nagabywanie za pomocą niechcianych SMS-ów lub e-maili albo głuchych bądź obraźliwych telefonów, wystawanie pod oknem, nachodzenie w pracy lub w domu.
  • Według Kodeksu karnego stalking stanowi przestępstwo, za które grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. Odpowiedzialność stalkera wrasta,  jeżeli w wyniku jego uporczywych działań pokrzywdzony targnie się na swoje życie. Wtedy może mu grozić kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny (Dz.U. Nr 72, poz. 381);
  • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1600).
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jak nie dać się cyberprzemocy?

Jak nie dać się cyberprzemocy?

Co trzeci nastolatek, który doświadczył przemocy w Internecie, nikomu o tym nie powiedział, nikogo nie poprosił o pomoc - to jeden z wniosków badania NASK "Nastolatki 3.0". Jak radzić sobie z tym problemem? ##baner## Mniej niż zero – cyberzło Jak wspomniano, agresja w Internecie (...)

Reforma kodeksu karnego

Reforma kodeksu karnego

Sprawiedliwość to nie pobłażliwość. Kary muszą być na tyle surowe, by skutecznie odstraszały przed popełnianiem przestępstw. Muszą być jednocześnie na tyle elastyczne, aby sądy miały możliwość orzekania wyroków adekwatnych do winy. Temu ma służyć przygotowana w Ministerstwie (...)

PIT 2013. Niezłożenie zeznania podatkowego może być przestępstwem

PIT 2013. Niezłożenie zeznania podatkowego może być przestępstwem

Złożenie deklaracji po terminie to z reguły wykroczenie karne skarbowe, za które podatnik może być wzięty do odpowiedzialności. Gdy okoliczności popełnienia wykroczenia skarbowego nie budzą wątpliwości, sprawa może być zakończona tylko mandatem. Jeżeli zeznanie jest prawidłowo (...)

Alimenty - komu się należą i w jakiej wysokości?

Alimenty - komu się należą i w jakiej wysokości?

Alimenty są to świadczenia należne od określonych członków rodziny osobom, które potrzebują pomocy materialnej, ponieważ nie są w stanie utrzymać się samodzielnie. Przede wszystkim, obowiązek zapewnienia tej pomocy (w formie pieniężnej lub w naturze) spoczywa na najbliższej (...)

Zabezpieczenie w postępowaniu rozwodowym - opinia prawna

Zabezpieczenie w postępowaniu rozwodowym - opinia prawna

Stan faktyczny W trakcie rozwodu wydano tymczasowe postanowienie sądowe nakazujące mężowi wpłacanie tytułem zabezpieczenia rodziny kwoty 550 zł. Mąż niestety nigdy nic nie wpłacił. Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia zostało wydane 29.11.2004 r., na podstawie art. 443 par. 1 kpc (...)

Ograniczenie handlu w niedziele

Ograniczenie handlu w niedziele

1 marca br. wchodzą w życie przepisy ograniczające handel w niedziele. Pierwsza niedziela bez handlu przypada 11 marca br. Zmiany wprowadzane są stopniowo. W 2018 r. w każdym miesiącu handlowe będą po dwie niedziele, w 2019 r. - po jednej na miesiąc, a od 2020 r. handlować będzie (...)

Od dziś nękanie SMS-ami jest karalne

Od dziś nękanie SMS-ami jest karalne

Możesz sprawić, by natręt trafił do więzienia. Także za głuche telefony, niechciane e-maile i prezenty. Od 6 czerwca obowiązuje znowelizowany kodeks karny. Wprowadza on do polskiego prawa przestępstwo stalkingu. Pojecie to oznacza przede wszystkim ciągłe i zamierzone nękanie za pomocą SMS-ów, (...)

Od czerwca nawet 10 lat za stalking

Od czerwca nawet 10 lat za stalking

Ktoś nęka cię głuchymi telefonami, śledzi i grozi twojej rodzinie? Dzięki nowym przepisom dręczyciel będzie mógł trafić do więzienia. Odpowiednia nowelizacja kodeksu karnego została już opublikowana w Dzienniku Ustaw i zacznie obowiązywać 5 czerwca. Dopuszcza ona karę więzienia (...)

Nękanie SMS-ami i w sieci będzie przestępstwem

Nękanie SMS-ami i w sieci będzie przestępstwem

Co dziesiąty Polak stał się ofiarą stalkingu. Dlatego Ministerstwo Sprawiedliwości chce, aby uporczywe nękanie było przestępstwem. Dzisiaj resort przedstawi propozycje dotyczące karalności tego zjawiska. Stalking będzie przestępstwem wpisanym do kodeksu karnego i ściganym przez policję. (...)

Kiedy za pisanie SMS-ów trafimy do więzienia?

Kiedy za pisanie SMS-ów trafimy do więzienia?

Stalking będzie nowym przestępstwem zapisanym w kodeksie karnym. Projektowane przepisy są jednak na tyle nieprecyzyjne, że mogą stanowić pole do nadużyć. - Brak precyzyjnego określenia zjawiska stalkingu w noweli będzie powodował trudności w interpretacji – tłumaczy dla e-prawnik.pl (...)

12 lat więzienia za uporczywe nękanie

12 lat więzienia za uporczywe nękanie

Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło już przepisy dotyczące karalności zjawiska stalkingu. Jeżeli ofiara nękania SMS-ami lub mailami targnie się na swoje życie, to sprawca może trafić do więzienia nawet na 12 lat. Osoby nękane przez ciągłe telefony, SMS-y czy maile będą mogły wystąpić (...)

Co to jest stalking? Policja i NASK wyjaśniają i ruszają z akcją

Co to jest stalking? Policja i NASK wyjaśniają i ruszają z akcją

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, NASK i Policją ruszają z akcją informacyjną przypominającą o problemie stalkingu w sieci. Chcą promować takie korzystanie z sieci, które nie szkodzi innym osobom. Policja zapowiada też skuteczniejszą walkę z przestępstwami popełnianymi w internecie. - (...)

Pomoc dla pokrzywdzonych w wyniku przestępstwa

Pomoc dla pokrzywdzonych w wyniku przestępstwa

Ktoś cię okradł, pobił, napadł albo zniszczył twoją własność? A może stosuje wobec ciebie bądź bliskiej ci osoby przemoc psychiczną lub fizyczną? Oznacza to, że jesteś osobą pokrzywdzoną w wyniku przestępstwa i masz prawo do bezpłatnej pomocy. Dowiedz się, jaką pomoc możesz (...)

Walentynki mogą skończyć się pozwem

Walentynki mogą skończyć się pozwem

Osoba otrzymująca kwiaty, miłosne e-maile czy SMS-y może uznać, że jest nękana. Przestępstwo tzw. stalkingu zostało wpisane do polskiego kodeksu karnego w czerwcu zeszłego roku. Stalking to określenie pochodzące z języka angielskiego i oznacza skradanie się lub podchody. Obecnie rozumiane (...)

Od dziś nękanie SMS-ami jest karalne

Od dziś nękanie SMS-ami jest karalne

Możesz sprawić, by natręt trafił do więzienia. Także za głuche telefony, niechciane e-maile i prezenty. Od 6 czerwca obowiązuje znowelizowany kodeks karny. Wprowadza on do polskiego prawa przestępstwo stalkingu. Pojecie to oznacza przede wszystkim ciągłe i zamierzone nękanie za pomocą SMS-ów, (...)

Od czerwca nawet 10 lat za stalking

Od czerwca nawet 10 lat za stalking

Ktoś nęka cię głuchymi telefonami, śledzi i grozi twojej rodzinie? Dzięki nowym przepisom dręczyciel będzie mógł trafić do więzienia. Odpowiednia nowelizacja kodeksu karnego została już opublikowana w Dzienniku Ustaw i zacznie obowiązywać 5 czerwca. Dopuszcza ona karę więzienia (...)

Nękanie SMS-ami i w sieci będzie przestępstwem

Nękanie SMS-ami i w sieci będzie przestępstwem

Co dziesiąty Polak stał się ofiarą stalkingu. Dlatego Ministerstwo Sprawiedliwości chce, aby uporczywe nękanie było przestępstwem. Dzisiaj resort przedstawi propozycje dotyczące karalności tego zjawiska. Stalking będzie przestępstwem wpisanym do kodeksu karnego i ściganym przez policję. (...)

Kiedy za pisanie SMS-ów trafimy do więzienia?

Kiedy za pisanie SMS-ów trafimy do więzienia?

Stalking będzie nowym przestępstwem zapisanym w kodeksie karnym. Projektowane przepisy są jednak na tyle nieprecyzyjne, że mogą stanowić pole do nadużyć. - Brak precyzyjnego określenia zjawiska stalkingu w noweli będzie powodował trudności w interpretacji – tłumaczy dla e-prawnik.pl (...)

12 lat więzienia za uporczywe nękanie

12 lat więzienia za uporczywe nękanie

Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło już przepisy dotyczące karalności zjawiska stalkingu. Jeżeli ofiara nękania SMS-ami lub mailami targnie się na swoje życie, to sprawca może trafić do więzienia nawet na 12 lat. Osoby nękane przez ciągłe telefony, SMS-y czy maile będą mogły wystąpić (...)

Co to jest stalking? Policja i NASK wyjaśniają i ruszają z akcją

Co to jest stalking? Policja i NASK wyjaśniają i ruszają z akcją

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, NASK i Policją ruszają z akcją informacyjną przypominającą o problemie stalkingu w sieci. Chcą promować takie korzystanie z sieci, które nie szkodzi innym osobom. Policja zapowiada też skuteczniejszą walkę z przestępstwami popełnianymi w internecie. - (...)

Pomoc dla pokrzywdzonych w wyniku przestępstwa

Pomoc dla pokrzywdzonych w wyniku przestępstwa

Ktoś cię okradł, pobił, napadł albo zniszczył twoją własność? A może stosuje wobec ciebie bądź bliskiej ci osoby przemoc psychiczną lub fizyczną? Oznacza to, że jesteś osobą pokrzywdzoną w wyniku przestępstwa i masz prawo do bezpłatnej pomocy. Dowiedz się, jaką pomoc możesz (...)

Reforma kodeksu karnego

Reforma kodeksu karnego

Sprawiedliwość to nie pobłażliwość. Kary muszą być na tyle surowe, by skutecznie odstraszały przed popełnianiem przestępstw. Muszą być jednocześnie na tyle elastyczne, aby sądy miały możliwość orzekania wyroków adekwatnych do winy. Temu ma służyć przygotowana w Ministerstwie (...)

Jak nie dać się cyberprzemocy?

Jak nie dać się cyberprzemocy?

Co trzeci nastolatek, który doświadczył przemocy w Internecie, nikomu o tym nie powiedział, nikogo nie poprosił o pomoc - to jeden z wniosków badania NASK "Nastolatki 3.0". Jak radzić sobie z tym problemem? ##baner## Mniej niż zero – cyberzło Jak wspomniano, agresja w Internecie (...)

Walentynki mogą skończyć się pozwem

Walentynki mogą skończyć się pozwem

Osoba otrzymująca kwiaty, miłosne e-maile czy SMS-y może uznać, że jest nękana. Przestępstwo tzw. stalkingu zostało wpisane do polskiego kodeksu karnego w czerwcu zeszłego roku. Stalking to określenie pochodzące z języka angielskiego i oznacza skradanie się lub podchody. Obecnie rozumiane (...)

Walentynki mogą skończyć się pozwem

Walentynki mogą skończyć się pozwem

Osoba otrzymująca kwiaty, miłosne e-maile czy SMS-y może uznać, że jest nękana. Przestępstwo tzw. stalkingu zostało wpisane do polskiego kodeksu karnego w czerwcu zeszłego roku. Stalking to określenie pochodzące z języka angielskiego i oznacza skradanie się lub podchody. Obecnie rozumiane (...)

Walentynki mogą skończyć się pozwem

Walentynki mogą skończyć się pozwem

Osoba otrzymująca kwiaty, miłosne e-maile czy SMS-y może uznać, że jest nękana. Przestępstwo tzw. stalkingu zostało wpisane do polskiego kodeksu karnego w czerwcu zeszłego roku. Stalking to określenie pochodzące z języka angielskiego i oznacza skradanie się lub podchody. Obecnie rozumiane (...)

Nękanie SMS-ami i w sieci będzie przestępstwem

Nękanie SMS-ami i w sieci będzie przestępstwem

Co dziesiąty Polak stał się ofiarą stalkingu. Dlatego Ministerstwo Sprawiedliwości chce, aby uporczywe nękanie było przestępstwem. Dzisiaj resort przedstawi propozycje dotyczące karalności tego zjawiska. Stalking będzie przestępstwem wpisanym do kodeksu karnego i ściganym przez policję. (...)

Kiedy za pisanie SMS-ów trafimy do więzienia?

Kiedy za pisanie SMS-ów trafimy do więzienia?

Stalking będzie nowym przestępstwem zapisanym w kodeksie karnym. Projektowane przepisy są jednak na tyle nieprecyzyjne, że mogą stanowić pole do nadużyć. - Brak precyzyjnego określenia zjawiska stalkingu w noweli będzie powodował trudności w interpretacji – tłumaczy dla e-prawnik.pl (...)

Co to jest stalking? Policja i NASK wyjaśniają i ruszają z akcją

Co to jest stalking? Policja i NASK wyjaśniają i ruszają z akcją

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, NASK i Policją ruszają z akcją informacyjną przypominającą o problemie stalkingu w sieci. Chcą promować takie korzystanie z sieci, które nie szkodzi innym osobom. Policja zapowiada też skuteczniejszą walkę z przestępstwami popełnianymi w internecie. - (...)

Od czerwca nawet 10 lat za stalking

Od czerwca nawet 10 lat za stalking

Ktoś nęka cię głuchymi telefonami, śledzi i grozi twojej rodzinie? Dzięki nowym przepisom dręczyciel będzie mógł trafić do więzienia. Odpowiednia nowelizacja kodeksu karnego została już opublikowana w Dzienniku Ustaw i zacznie obowiązywać 5 czerwca. Dopuszcza ona karę więzienia (...)

12 lat więzienia za uporczywe nękanie

12 lat więzienia za uporczywe nękanie

Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło już przepisy dotyczące karalności zjawiska stalkingu. Jeżeli ofiara nękania SMS-ami lub mailami targnie się na swoje życie, to sprawca może trafić do więzienia nawet na 12 lat. Osoby nękane przez ciągłe telefony, SMS-y czy maile będą mogły wystąpić (...)

Od dziś nękanie SMS-ami jest karalne

Od dziś nękanie SMS-ami jest karalne

Możesz sprawić, by natręt trafił do więzienia. Także za głuche telefony, niechciane e-maile i prezenty. Od 6 czerwca obowiązuje znowelizowany kodeks karny. Wprowadza on do polskiego prawa przestępstwo stalkingu. Pojecie to oznacza przede wszystkim ciągłe i zamierzone nękanie za pomocą SMS-ów, (...)

Pomoc dla pokrzywdzonych w wyniku przestępstwa

Pomoc dla pokrzywdzonych w wyniku przestępstwa

Ktoś cię okradł, pobił, napadł albo zniszczył twoją własność? A może stosuje wobec ciebie bądź bliskiej ci osoby przemoc psychiczną lub fizyczną? Oznacza to, że jesteś osobą pokrzywdzoną w wyniku przestępstwa i masz prawo do bezpłatnej pomocy. Dowiedz się, jaką pomoc możesz (...)

Detektyw nie może pozyskiwać informacji w dowolny sposób

Detektyw nie może pozyskiwać informacji w dowolny sposób

Licencjonowany detektyw został oskarżony o to, że zainstalował w samochodzie obserwowanej osoby lokalizator GPS. W ocenie (subsydiarnego) oskarżyciela było to przestępstwo z art. 267 § 3 k.k. Sąd rejonowy uniewinnił oskarżonego, a sąd odwoławczy (rozpoznający sprawę na skutek apelacji (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Jak się bronić przed pomówieniami?

Jak się bronić przed pomówieniami?

Zostałam oskarżona o telefoniczne nękanie, w tym m.in. grożenie pozbawienia życia matki mojego bratanka. Składałam już zeznania na policji. Oświadczam, że nigdy nie dzwoniłam do osoby skarżącej mnie. Nie wiem na jakiej podstawie może ona wysuwać takie oskarżenia. Ostatni raz słyszała (...)

Prześladowanie przez byłego chłopaka

Prześladowanie przez byłego chłopaka

Mam problem z chłopakiem który mnie prześladuje. Dzwoni kilkadziesiąt razy dziennie, nachodzi mnie w domu, w pracy jeździ za mną, śledzi mnie, próbuje zabrać mi telefon, raz nawet przymusił mnie do jazdy z nim samochodem i straszył ze uderzy w drzewo, dzwoni do moich rodziców, (...)

Jestem nękana wulgarnymi sms-ami i mailami.

Jestem nękana wulgarnymi sms-ami i mailami.

Bardzo proszę Państwa o pomoc. 5 miesięcy temu poznałam chłopaka, spotykaliśmy się razem przez jakiś czas. Nigdy nic między nami nie zaszło. Dwa miesiące temu poznałam innego chłopaka, z którym zaczęłam się umawiać. Tamten chyba poczuł się zazdrosny i zaczął wysyłać mi wulgarne (...)

Czy mogę śledzić żonę?

Czy mogę śledzić żonę?

Mam poważne podejrzenia, że moja małżonka mnie zdradza. Czy w takiej sytuacji mogę ją śledzić w celu przyłapania jej na gorącym uczynku?? Niniejsza opinia została przygotowana na podstawie: ustawy z dnia z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U.1997.88.553) dalej k.k., ustawy z dnia z (...)

Przestępstwo nękania

Przestępstwo nękania

Czym jest przestępstwo nękania? Tzw. „nękanie” jest nowym przepisem w Kodeksie Karnym penalizującym następujące zachowanie: Art.190a.§1.Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie (...)

Wykroczenie uporczywego nękania

Wykroczenie uporczywego nękania

Mój były chłopak dzwoni do mnie po kilka razy dziennie. Czy takie zachowanie można uznać za wykroczenie uporczywego nękania? Wykroczenie to jest określone w art. 107 kodeksu wykroczeń. Zgodnie z nim, kto w celu dokuczenia innej osobie złośliwie wprowadza ją w błąd lub w inny sposób (...)

Jak rozwiązać problemy z konkubentem?

Jak rozwiązać problemy z konkubentem?

1. Osoba A \"związała się\" z osobą B ok. sześć miesięcy temu i zamieszkują razem w domu osoby A otrzymanym wcześniej od jej rodziców. 2. Osoba A była wcześniej ponad 20 lat w związku konkubenckim z osobą C, z która zamieszkiwała we własnym domu otrzymanym od swoich rodziców. Osoba (...)

Przestępstwo stalkingu

Przestępstwo stalkingu

Pod koniec marca 2011 prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację kodeksu karnego, która za stalking przewiduje kary więzienia. Kiedy ta ustawa nabiera mocy prawnej tak aby można było pójść na policję, złożyć zeznania i powołać się na konkretną obowiązującą już wykonawczo (...)

Wygłaszanie niepochlebnych i dyskwalifikujących ocen pracowników a mobbing

Wygłaszanie niepochlebnych i dyskwalifikujących ocen pracowników a mobbing

Czy wygłaszanie przez pracownika ocen niepochlebnych i dyskwalifikujących innych pracowników pod względem etycznym i zawodowym, kwestionowanie ich kwalifikacji, podważanie autorytetu i urażanie ich godności osobistej może być traktowane jako mobbing? Można się zastanawiać, czy (...)

Prześladowanie przez byłego chłopaka

Prześladowanie przez byłego chłopaka

Mam problem z chłopakiem który mnie prześladuje. Dzwoni kilkadziesiąt razy dziennie, nachodzi mnie w domu, w pracy jeździ za mną, śledzi mnie, próbuje zabrać mi telefon, raz nawet przymusił mnie do jazdy z nim samochodem i straszył ze uderzy w drzewo, dzwoni do moich rodziców, (...)

Jestem nękana wulgarnymi sms-ami i mailami.

Jestem nękana wulgarnymi sms-ami i mailami.

Bardzo proszę Państwa o pomoc. 5 miesięcy temu poznałam chłopaka, spotykaliśmy się razem przez jakiś czas. Nigdy nic między nami nie zaszło. Dwa miesiące temu poznałam innego chłopaka, z którym zaczęłam się umawiać. Tamten chyba poczuł się zazdrosny i zaczął wysyłać mi wulgarne (...)

Czy mogę śledzić żonę?

Czy mogę śledzić żonę?

Mam poważne podejrzenia, że moja małżonka mnie zdradza. Czy w takiej sytuacji mogę ją śledzić w celu przyłapania jej na gorącym uczynku?? Niniejsza opinia została przygotowana na podstawie: ustawy z dnia z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U.1997.88.553) dalej k.k., ustawy z dnia z (...)

Przestępstwo nękania

Przestępstwo nękania

Czym jest przestępstwo nękania? Tzw. „nękanie” jest nowym przepisem w Kodeksie Karnym penalizującym następujące zachowanie: Art.190a.§1.Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie (...)

Jak się bronić przed pomówieniami?

Jak się bronić przed pomówieniami?

Zostałam oskarżona o telefoniczne nękanie, w tym m.in. grożenie pozbawienia życia matki mojego bratanka. Składałam już zeznania na policji. Oświadczam, że nigdy nie dzwoniłam do osoby skarżącej mnie. Nie wiem na jakiej podstawie może ona wysuwać takie oskarżenia. Ostatni raz słyszała (...)

Wykroczenie uporczywego nękania

Wykroczenie uporczywego nękania

Mój były chłopak dzwoni do mnie po kilka razy dziennie. Czy takie zachowanie można uznać za wykroczenie uporczywego nękania? Wykroczenie to jest określone w art. 107 kodeksu wykroczeń. Zgodnie z nim, kto w celu dokuczenia innej osobie złośliwie wprowadza ją w błąd lub w inny sposób (...)

Jak rozwiązać problemy z konkubentem?

Jak rozwiązać problemy z konkubentem?

1. Osoba A \"związała się\" z osobą B ok. sześć miesięcy temu i zamieszkują razem w domu osoby A otrzymanym wcześniej od jej rodziców. 2. Osoba A była wcześniej ponad 20 lat w związku konkubenckim z osobą C, z która zamieszkiwała we własnym domu otrzymanym od swoich rodziców. Osoba (...)

Przestępstwo stalkingu

Przestępstwo stalkingu

Pod koniec marca 2011 prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację kodeksu karnego, która za stalking przewiduje kary więzienia. Kiedy ta ustawa nabiera mocy prawnej tak aby można było pójść na policję, złożyć zeznania i powołać się na konkretną obowiązującą już wykonawczo (...)

Wygłaszanie niepochlebnych i dyskwalifikujących ocen pracowników a mobbing

Wygłaszanie niepochlebnych i dyskwalifikujących ocen pracowników a mobbing

Czy wygłaszanie przez pracownika ocen niepochlebnych i dyskwalifikujących innych pracowników pod względem etycznym i zawodowym, kwestionowanie ich kwalifikacji, podważanie autorytetu i urażanie ich godności osobistej może być traktowane jako mobbing? Można się zastanawiać, czy (...)

Stalking, którego podstawę penalizacji pełni art. 107 Kodeksu wykroczeń

Stalking, którego podstawę penalizacji pełni art. 107 Kodeksu wykroczeń

Czym jest stalking, którego podstawę penalizacji pełni art. 107 Kodeksu wykroczeń? Stalking to forma zachowania charakteryzująca się powtarzającymi się naruszeniami granic zarówno w sferze życia publicznego, jak i prywatnego jednej lub więcej osób. Ogólnie można zdefiniować (...)

Stalking, którego podstawę penalizacji pełni art. 107 Kodeksu wykroczeń

Stalking, którego podstawę penalizacji pełni art. 107 Kodeksu wykroczeń

Czym jest stalking, którego podstawę penalizacji pełni art. 107 Kodeksu wykroczeń? Stalking to forma zachowania charakteryzująca się powtarzającymi się naruszeniami granic zarówno w sferze życia publicznego, jak i prywatnego jednej lub więcej osób. Ogólnie można zdefiniować (...)

Przestępstwo stalkingu

Przestępstwo stalkingu

Pod koniec marca 2011 prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację kodeksu karnego, która za stalking przewiduje kary więzienia. Kiedy ta ustawa nabiera mocy prawnej tak aby można było pójść na policję, złożyć zeznania i powołać się na konkretną obowiązującą już wykonawczo (...)

Podstawa penalizacji zachowań polegających na stalkingu

Podstawa penalizacji zachowań polegających na stalkingu

Czy przepisy Kodeksu wykroczeń mogą stanowić podstawę penalizacji zachowań polegających na stalkingu? W piśmiennictwie trafnie wskazuje się, że art. 107 Kodeksu wykroczeń może stanowić podstawę penalizacji zachowań polegających na stalkingu. Stalking to forma zachowania charakteryzująca (...)

Definicja ?stalkingu?

Definicja ?stalkingu?

Jak doktryna definiuje pojęcie stalkingu? Zjawisko to zaliczane jest do przemocy emocjonalnej. D. Woźniakowska-Fajst podaje, że „stalking\" to każda ingerencja w psychikę innej osoby. Godzi ona w jej emocje, wywołuje negatywne dla niej skutki – zarówno jednorazowe, jak i długotrwałe; (...)

Czy mogę śledzić żonę?

Czy mogę śledzić żonę?

Mam poważne podejrzenia, że moja małżonka mnie zdradza. Czy w takiej sytuacji mogę ją śledzić w celu przyłapania jej na gorącym uczynku?? Niniejsza opinia została przygotowana na podstawie: ustawy z dnia z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U.1997.88.553) dalej k.k., ustawy z dnia z (...)

Przestępstwo stalkingu

Przestępstwo stalkingu

Na czym polega wprowadzone niedawno do Kodeksu karnego, przestępstwo stalkingu? Przestępstwo – stalking, polega na uporczywym nękaniu innej osoby, które doprowadza ją lub osobę jej najbliższą do uzasadnionego okolicznościami strachu, bądź narusza prywatność tej osoby. przestępstwo, (...)

Przestępstwo stalkingu

Przestępstwo stalkingu

Od kiedy stalking jest karalny w Polsce? Przestępstwo tzw. stalkingu zostało wprowadzone do polskiego prawa karnego z dniem 6 czerwca 2011 r. Tym samym dopiero od tego momentu zachowania osób wyczerpujące znamiona określone w art. 190a k.k. mogą być kwalifikowane jako czyny karalne. W związku (...)

Jestem nękana wulgarnymi sms-ami i mailami.

Jestem nękana wulgarnymi sms-ami i mailami.

Bardzo proszę Państwa o pomoc. 5 miesięcy temu poznałam chłopaka, spotykaliśmy się razem przez jakiś czas. Nigdy nic między nami nie zaszło. Dwa miesiące temu poznałam innego chłopaka, z którym zaczęłam się umawiać. Tamten chyba poczuł się zazdrosny i zaczął wysyłać mi wulgarne (...)

Przestępstwo stalkingu (nękania) jako przestępstwo skutkowe

Przestępstwo stalkingu (nękania) jako przestępstwo skutkowe

Czym charakteryzuje się przestępstwo stalkingu jako przestępstwo skutkowe? Przestępstwo z art. 190a § 1 Kodeksu karnego jest przestępstwem skutkowym. Pomiędzy skutkiem a przyczyną (czynem sprawcy) musi zachodzić związek przyczynowy. Innymi słowy, skutek w postaci wzbudzonego u pokrzywdzonego (...)

Prześladowanie przez byłego chłopaka

Prześladowanie przez byłego chłopaka

Mam problem z chłopakiem który mnie prześladuje. Dzwoni kilkadziesiąt razy dziennie, nachodzi mnie w domu, w pracy jeździ za mną, śledzi mnie, próbuje zabrać mi telefon, raz nawet przymusił mnie do jazdy z nim samochodem i straszył ze uderzy w drzewo, dzwoni do moich rodziców, (...)

Jak rozwiązać problemy z konkubentem?

Jak rozwiązać problemy z konkubentem?

1. Osoba A \"związała się\" z osobą B ok. sześć miesięcy temu i zamieszkują razem w domu osoby A otrzymanym wcześniej od jej rodziców. 2. Osoba A była wcześniej ponad 20 lat w związku konkubenckim z osobą C, z która zamieszkiwała we własnym domu otrzymanym od swoich rodziców. Osoba (...)

Przestępstwo nękania

Przestępstwo nękania

Czym jest przestępstwo nękania? Tzw. „nękanie” jest nowym przepisem w Kodeksie Karnym penalizującym następujące zachowanie: Art.190a.§1.Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie (...)