Uproszczone postępowanie legalizacyjne

20.11.2020

Michał Pichór

Michał Pichór

Radca prawny

Postępowanie legalizacyjne pozwala usunąć nieprawidłowości, które powinny skutkować wydaniem decyzji o rozbiórce obiektu budowlanego. W szczególnych sytuacjach procedura legalizacyjna ma charakter uproszczony. Czym różni się ta procedura od zwykłego postępowania legalizacyjnego i w jakich przypadkach może być stosowana?

Podstawową przesłanką wszczęcia postępowania legalizacyjnego jest upływ co najmniej 20 lat od zakończenia budowy obiektu budowlanego. Jeżeli przy tym budowa obiektu nastąpiła bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę albo bez wymaganego zgłoszenia lub pomimo wniesienia sprzeciwu od tego zgłoszenia, wówczas organ nadzoru budowlanego wszczyna postępowanie legalizacyjne o charakterze uproszczonym. Jedną z istotnych zalet tej procedury jest brak obowiązku ponoszenia opłaty legalizacyjnej, a zatem jest ona dużo bardziej korzystna dla strony postępowania. Należy przy tym pamiętać, że jeśli okres 20 lat od zakończenia budowy upłynął po dniu wydania postanowienia o wstrzymaniu budowy, wówczas względem tego obiektu postępowanie legalizacyjne może być prowadzone jedynie w trybie zwykłym. W ramach postępowania uproszczonego organ nadzoru budowlanego wydaje postanowienie o obowiązku przedłożenia dokumentów legalizacyjnych w terminie nie krótszym niż 60 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Porady prawne

Jakie dokumenty legalizacyjne?

Do dokumentów legalizacyjnych, które należy przedłożyć w ramach postępowania uproszczonego, należą:

1) oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

2) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektu budowlanego,

3) ekspertyza techniczna sporządzona przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, wskazująca czy stan obiektu budowlanego nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu zgodnie z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem użytkowania.

W ramach postępowania legalizacyjnego organ nadzoru budowalnego bada przede wszystkim kompletność dokumentów. W przypadku wystąpienia braków w dostarczonej dokumentacji, organ wydaje postanowienie o obowiązku usunięcia niekompletności w wyznaczonym terminie. Ponadto organ sprawdza czy z ekspertyzy technicznej stanowiącej element dokumentacji legalizacyjnej, wynika, że stan techniczny obiektu nie stwarza zagrożenia oraz pozwala na jego bezpieczne użytkowanie.

Jaki jest finał procedury?

Jeżeli w toku uproszczonego postępowania legalizacyjnego wymagana dokumentacja będzie kompletna, a ekspertyza techniczna dołączona do dokumentacji potwierdzi, że obiekt budowalny nie stwarza zagrożenia i może być użytkowany zgodnie z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem użytkowania, wówczas organ nadzoru budowlanego wydaje decyzję o legalizacji. Procedura może zakończyć się wydaniem decyzji o rozbiórce obiektu budowlanego jeżeli dokumenty legalizacyjne nie zostaną przedłożone w wyznaczonym terminie albo postanowienie o obowiązku usunięcia niekompletności w dokumentacji nie zostanie wykonane. Ponadto istotne są również ustalenia wynikające z ekspertyzy technicznej, dotyczące stanu technicznego obiektu. Jeżeli wynika z nich, że obiekt stwarza zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi i nie może być bezpiecznie użytkowany, organ nadzoru budowalnego będzie zobowiązany wydać decyzję o rozbiórce takiego obiektu.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne