Uproszczone postępowanie legalizacyjne

20.11.2020

Michał Pichór

Michał Pichór

Radca prawny

Postępowanie legalizacyjne pozwala usunąć nieprawidłowości, które powinny skutkować wydaniem decyzji o rozbiórce obiektu budowlanego. W szczególnych sytuacjach procedura legalizacyjna ma charakter uproszczony. Czym różni się ta procedura od zwykłego postępowania legalizacyjnego i w jakich przypadkach może być stosowana?

Podstawową przesłanką wszczęcia postępowania legalizacyjnego jest upływ co najmniej 20 lat od zakończenia budowy obiektu budowlanego. Jeżeli przy tym budowa obiektu nastąpiła bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę albo bez wymaganego zgłoszenia lub pomimo wniesienia sprzeciwu od tego zgłoszenia, wówczas organ nadzoru budowlanego wszczyna postępowanie legalizacyjne o charakterze uproszczonym. Jedną z istotnych zalet tej procedury jest brak obowiązku ponoszenia opłaty legalizacyjnej, a zatem jest ona dużo bardziej korzystna dla strony postępowania. Należy przy tym pamiętać, że jeśli okres 20 lat od zakończenia budowy upłynął po dniu wydania postanowienia o wstrzymaniu budowy, wówczas względem tego obiektu postępowanie legalizacyjne może być prowadzone jedynie w trybie zwykłym. W ramach postępowania uproszczonego organ nadzoru budowlanego wydaje postanowienie o obowiązku przedłożenia dokumentów legalizacyjnych w terminie nie krótszym niż 60 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Porady prawne

Jakie dokumenty legalizacyjne?

Do dokumentów legalizacyjnych, które należy przedłożyć w ramach postępowania uproszczonego, należą:

1) oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

2) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektu budowlanego,

3) ekspertyza techniczna sporządzona przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, wskazująca czy stan obiektu budowlanego nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu zgodnie z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem użytkowania.

W ramach postępowania legalizacyjnego organ nadzoru budowalnego bada przede wszystkim kompletność dokumentów. W przypadku wystąpienia braków w dostarczonej dokumentacji, organ wydaje postanowienie o obowiązku usunięcia niekompletności w wyznaczonym terminie. Ponadto organ sprawdza czy z ekspertyzy technicznej stanowiącej element dokumentacji legalizacyjnej, wynika, że stan techniczny obiektu nie stwarza zagrożenia oraz pozwala na jego bezpieczne użytkowanie.

Jaki jest finał procedury?

Jeżeli w toku uproszczonego postępowania legalizacyjnego wymagana dokumentacja będzie kompletna, a ekspertyza techniczna dołączona do dokumentacji potwierdzi, że obiekt budowalny nie stwarza zagrożenia i może być użytkowany zgodnie z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem użytkowania, wówczas organ nadzoru budowlanego wydaje decyzję o legalizacji. Procedura może zakończyć się wydaniem decyzji o rozbiórce obiektu budowlanego jeżeli dokumenty legalizacyjne nie zostaną przedłożone w wyznaczonym terminie albo postanowienie o obowiązku usunięcia niekompletności w dokumentacji nie zostanie wykonane. Ponadto istotne są również ustalenia wynikające z ekspertyzy technicznej, dotyczące stanu technicznego obiektu. Jeżeli wynika z nich, że obiekt stwarza zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi i nie może być bezpiecznie użytkowany, organ nadzoru budowalnego będzie zobowiązany wydać decyzję o rozbiórce takiego obiektu.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Prawo budowlane po nowemu od września 2020 r.

Prawo budowlane po nowemu od września 2020 r.

Zmiany w Prawie budowlanym, wprowadzone w ustawie z 13 lutego 2020 r. uproszczą i przyspieszą proces inwestycyjno-budowlany oraz zwiększą stabilność decyzji podejmowanych w tym procesie. Zmiany wejdą w życie 19 września 2020 r. ##baner## Nowy podział projektu budowlanego Projekt budowlany zostaje rozdzielony na: projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt (...)

Uproszczenia w budownictwie

Uproszczenia w budownictwie

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów, inwestycji i rozwoju. Co przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw? Proces inwestycyjno-budowlany zostanie uproszczony i przyspieszony. Chodzi o uproszczenie zbyt rygorystycznych (...)

Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

Przeczytaj ważne informacje na temat prawidłowego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich. Opodatkowanie akcyzą Podstawowym aktem prawnym dotyczącym podatku akcyzowego w Polsce jest ustawa o podatku akcyzowym, która wprowadza opodatkowanie akcyzą dwóch nowych kategorii wyrobów akcyzowych, (...)

Postępowanie uproszczone - kiedy można je zastosować?

Postępowanie uproszczone - kiedy można je zastosować?

Kiedy można stosować przepisy o postępowaniu uproszczonym? Przepisy o tym postępowaniu stosuje się w sprawach należących do właściwości sądów rejonowych. Sądem pierwszej instancji rozpoznającym spór w trybie uproszczonym będzie więc zawsze sąd rejonowy, a sądem drugiej instancji – sąd okręgowy. Postępowanie uproszczone toczy się w sprawach:  o roszczenia (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Pozew na urzędowym formularzu

Pozew na urzędowym formularzu

Pozew o zapłatę faktury należy złożyć na urzędowym formularzu (P). Czy formularz jest taki sam bez względu na to, czy postępowanie będzie uproszczone, czy nakazowe oraz czy opłatę (wpis) należy (...)

Zmiana postępowania ze zwykłego na uproszczony

Zmiana postępowania ze zwykłego na uproszczony

Ponieważ chcę mieć pełny obraz mojej sytuacji mam jeszcze kilka pytań w tej sprawie. W mojej sprawie prowadzone było dochodzenie o ile można to tak nazwać. Do prokuratury zostało złożone zawiadomienie (...)

Dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi

Dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi

Rękojmia za wady towaru poza sprzedażą konsumencką - jaki jest organ właściwy dla rozstrzygania sporów? W piśmie do sprzedawcy chcę zagrozić odwołaniem do takiego organu, chodzi o niewłaściwie (...)

Inicjatywa wszczęcia postępowania przez INB

Inicjatywa wszczęcia postępowania przez INB

Mieszkam w budynku w zabudowie szeregowej. Latem tego roku z frontu domu wymieniliśmy stare, skorodowane balustrady balkonowe na nowe. Sąsiad zawiadomił pismem Inspektora Nadzoru Budowlanego, że wymiana (...)

Tryb postępowania uproszczonego

Tryb postępowania uproszczonego

Do sądu wpłynął pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym płatności za najem. Według umowy najemca miał wpłacać pieniądze do dnia 15 każdego miesiąca. Na fakturze było napisane, że (...)

FORUM PRAWNE

Kiedy postępowanie uproszczone??

Kiedy postępowanie uproszczone?? Witam, czy w przypadku domagania się zwrotu kosztów poniesionych na remont z powodu rękojmi za wady ukryte. Można wnioskować o tryb uproszczony?? (...)

Postępowanie uproszczone- co dalej?

Postępowanie uproszczone- co dalej? Jako osoba prywatna złożyłam do Sądu wniosek w postępowaniu uproszczonym o zwrot należności od firmy jednoosobowej (osoba fizyczna prowadząca działalność (...)

Rozwód kościelny

Rozwód kościelny Czy ktoś może mi udzielić informacji, jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać rozwód kościelny? (ada) Prawdę mówiąc jeszcze nie konsultowałem prawa kanonicznego, ale intuicja (...)

Kradzież, Pobicie

Kradzież, Pobicie Witam. Bardzo proszę o odpowiedź na moje pytanie. W dniu 03 marca 2010 otrzymałem wyrok za kradzież 9 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Niestety w dniu 3.sierpnia (...)

Odzyskanie długu

Odzyskanie długu Spłacony dług przez poręczyciela ,chcielibyśmy odzyskać pieniądze od kredytobiorcy w formie nakaz zapłaty przez sąd,ale nie wiemy jak.Bardzo proszę o pomoc dłużnik jest mnie (...)

Porady prawne