Większa ochrona interesów klientów podmiotów rynku finansowego

28.10.2020

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansowego oraz o Funduszu Edukacji Finansowej. Projekt zwiększy efektywność ochrony interesów klientów podmiotów rynku finansowego poprzez połączenie kompetencji Rzecznika Finansowego oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Obywatele będą szybciej uzyskiwać informacje, sprawniej niż dotychczas będą identyfikowane pojawiąjące się na finansowym rynku konsumenckim problemy. – To oznacza szybką reakcję i szybkie usuwanie nieprawidłowości.

Jakie zmiany przewidziano?

Skuteczna i efektywna ochrona konsumentów ma szczególnie istotne znaczenie dla funkcjonowania rynku usług finansowych, który jest rynkiem wiążącym się ze zwiększonym ryzykiem dla konsumentów. Oczekiwaniem klientów podmiotów rynku finansowego jest możliwość uzyskania szybkiej pomocy w przypadkach zaobserwowanych naruszeń prawa, tj. uzyskania nieodpłatnej pomocy i informacji prawnej, a w szczególności podjęcie przez organy państwowe działań.

Dotychczasowe zadania Rzecznika Finansowego zostaną przejęte przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dzięki temu rozwiązaniu zwiększy się efektywność ochrony klientów, którzy korzystają z usług podmiotów rynku finansowego. Utworzony zostanie także Fundusz Edukacji Finansowej, którym będzie zarządzał Prezes UOKiK.

Przewidziano nowe kompetencje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes UOKiK będzie odpowiadał za ochronę klientów, którzy korzystają z usług podmiotów rynku finansowego. Chodzi o możliwość podejmowania interwencji w sprawach indywidulanych, wynikających ze składania reklamacji, tj. wystąpienia klienta podmiotu rynku finansowego, w którym zgłasza on zastrzeżenia, dotyczące usług świadczonych przez ten podmiot. Podstawową zaletą tego rozwiązania będzie rozszerzenie dostępnych źródeł informacji na temat naruszeń prawa występujących na rynku finansowym. Pozwoli to na lepszy monitoring rynku i przełoży się na zwiększenie efektywności postępowań w sprawach ochrony zarówno indywidualnych, jaki i zbiorowych interesów konsumentów, a także bardziej efektywne i adekwatne wykorzystywanie instrumentów prawnych, które obecnie posiada Prezes UOKiK.

Postępowania dotyczące pozasądowego rozpatrywania sporów będzie prowadzić Koordynator do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego działający przy Prezesie UOKiK.

Skuteczna i szybka interwencja Prezesa UOKiK będzie miała kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa obrotu na rynku finansowym i budowania zaufania obywateli do państwa.

Połączenie w jednym urzędzie (UOKiK) zadań dotyczących ochrony interesów konsumentów na rynku finansowym pozwoli także na prowadzenie spójnej i skutecznej kampanii informacyjnej, dotyczącej praw klientów rynku finansowego, a co za tym idzie, zwiększenie jej skuteczności.

Połączenie kompetencji oraz instrumentarium w rękach Prezesa UOKiK, który od lat podejmuje działania, mające na celu ochronę zbiorowych interesów konsumentów w znaczący sposób poprawi poziom ochrony konsumentów rynku finansowego, zapewni spójność działań z tym związanych, jak również dostosuje poziom ochrony do szybko zmieniających się realiów rynku finansowego.

Na rynku finansowym działają duże, silne podmioty, co pociąga za sobą konieczność stworzenia silnej instytucji będącej dla nich przeciwwagą i działającej w sposób komplementarny. Klienci tego rynku oczekują od organów państwowych szybkiej i skutecznej pomocy w przypadku naruszenia przepisów prawa przez podmioty rynku finansowego.

Dzięki zmianom zaproponowanym w projekcie ustawy:

  • ma się zwiększyć efektywność w zakresie ochrony zbiorowych oraz indywidualnych interesów klientów podmiotów rynku finansowego w wyniku zintegrowania i przejęcia dotychczasowych kompetencji Rzecznika Finansowego przez Prezesa UOKiK.
  • Prezes UOKiK otrzyma nowe kompetencje w zakresie ochrony klientów podmiotów rynku finansowego. Będą one dotyczyć przede wszystkim możliwości podejmowania interwencji w sprawach indywidulanych, wynikających ze składania reklamacji, tj. wystąpienia klienta podmiotu rynku finansowego, w którym zgłasza on zastrzeżenia, dotyczące usług świadczonych przez dany podmiot tego rynku.
  • postępowania z zakresu pozasądowego rozpatrywania sporów będzie prowadzić niezależny Koordynator do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego.

Fundusz Edukacji Finansowej

Powstanie Fundusz Edukacji Finansowej, który będzie państwowym funduszem celowym zarządzanym przez Prezesa UOKiK. Jednocześnie zlikwidowany zostanie Fundusz Edukacji Finansowej działający na podstawie ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.  

Projekt przewiduje funkcjonowanie Funduszu Edukacji Finansowej. Sposób przeznaczenia środków Funduszu Edukacji Finansowej nie ulegnie zasadniczo zmianie w stosunku do stanu obecnego - mają być one przeznaczone na działania w zakresie edukacji finansowej.

Tak więc środki funduszu mają być przeznaczane na działania dotyczące edukacji finansowej, kampanii edukacyjnych i informacyjnych, wydawania publikacji popularyzujących wiedzę dotyczącą funkcjonowania rynku finansowego oraz wspierania projektów edukacyjnych i promocyjnych dotyczących finansów i rynku finansowego.

Kiedy zmiany mają wejść w życie?

Nowe rozwiązania wejdą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Jednocześnie traci moc ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: