Większe wsparcie dla działaczy opozycji z okresu PRL

28.2.2021

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Sejm przyjął w czwartek nowelizację ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw. Chodzi m.in. o podwyższenie progów dochodowych przy udzielaniu im pomocy pieniężnej czy przyznanie prawa do dodatkowego urlopu wypoczynkowego. Ustawa została przekazana do Senatu RP.

Nowelizacja w drodze

Nowelizacja ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw zawiera szereg zmian, których celem jest poprawa sytuacji tych osób.

– "Naszym obowiązkiem jest nie tylko pamięć, ale również docenienie i troska o tych, którzy w przeszłości odważnie działali na rzecz wolnej Polski, nie bali się represji walcząc z komunistycznym reżimem" – zapewniła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Porady prawne

Jakie zmiany przewidziano?

Zmiany dotyczą m.in.:

  • podniesienia progów dochodowych uprawniających do pomocy pieniężnej jednorazowej lub okresowej oraz umożliwienia przyznania pomocy pieniężnej jednorazowej nie częściej niż 2 razy w roku kalendarzowym (obecnie raz w roku).

Zmiana ta umożliwi udzielenie pomocy szerszej grupie osób uprawnionych, zwłaszcza w przypadkach wystąpienia zdarzeń losowych czy pogorszenia stanu zdrowia. Dla zachowania jedności systemowej rozwiązanie to zostanie zastosowane do kombatantów oraz osób represjonowanych, żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych z przyczyn politycznych, osób deportowanych do pracy przymusowej lub osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR, cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych.

  • przyznania działaczom opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych pozostającym w zatrudnieniu prawa do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 5 dni roboczych w roku kalendarzowym.
  • uznania za okres składkowy okresu pozbawienia możliwości wykonywania swojego zawodu przed dniem 31 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych za działania na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania politycznych praw człowieka w Polsce.

Działaczom opozycji antykomunistycznej lub osobom represjonowanym z powodów politycznych będzie przysługiwało prawo do ustalenia kapitału początkowego przy zastosowaniu kwoty przeciętnego wynagrodzenia, proporcjonalnie do okresu, w którym ubezpieczony doświadczył określonych represji.

Rozwiązanie to będzie stosowane odpowiednio do ustalenia podstawy wymiaru emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy oraz do rent rodzinnych. Emerytura lub renta w wysokości ustalonej na wskazanych zasadach będzie przysługiwała nie wcześniej niż od miesiąca zgłoszenia wniosku i nie wcześniej niż od dnia 1 czerwca 2021 r. Regulacjami tymi będzie docelowo objęta grupa ok. 5 tysięcy osób (obecnie ok. 20 proc. środowiska działaczy opozycji antykomunistycznej pozostaje jeszcze w zatrudnieniu). Roczne wydatki oszacowano na kwotę ok. 10-11 mln zł.

  • objęcia działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych uprawnieniami przysługującymi kombatantom - Weteranom Walk o Niepodległość RP w zakresie opłat wnoszonych za pobyt w domu pomocy społecznej.

To również rozwiązania w zakresie zmiany brzmienia tytułu ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym przez władze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1936 –1956, co spowoduje zniesienie cezury czasowej i umożliwienie przyznanie prawa do świadczenia pieniężnego wszystkim osobom zesłanym lub deportowanym przez władze ZSRR. Do tego dochodzą zmiany o charakterze porządkującym w ustawie z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego oraz w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne