Wracasz z podróży? Dowiedz się co możesz wwieźć do Unii Europejskiej

Okres podróży wakacyjnych to czas kiedy przewożonych jest przez granicę znacznie więcej przedmiotów – nie tylko pamiątek i upominków z podróży ale także towarów nabytych dla samych podróżujących. Przepisy prawne tak unijne jak i wewnętrzne wskazują jednak na pewne ograniczenia w zakresie przewożonego mienia. Co możemy przewieźć? Czy są jakieś ograniczenia ilościowe a jeśli tak to jakie? Na te i inne pytania odpowiedzi znajdziemy w niniejszym artykule.

Unijne przepisy prawne wskazują na ograniczenia ilościowe i wartościowe  towarów zwolnionych z opłat, które przywożone są w bagażu podręcznym. I tak towary znajdujące się w bagażu osobistym podróżnych przyjeżdżających z państw trzecich są zwolnione z należności celnych przywozowych, jeżeli przywożone towary są zwolnione z podatku od wartości dodanej (VAT) na mocy przepisów prawa krajowego przyjętych zgodnie z przepisami dyrektywy Rady 2007/74/WE z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnienia towarów przywożonych przez osoby podróżujące z państw trzecich z podatku od wartości dodanej i akcyzy.

Warto wyjaśnić, iż bagażem osobistym jest cały bagaż, który podróżny jest w stanie przedstawić organom celnym, wjeżdżając na terytorium kraju, jak również bagaż, który przedstawi później organom celnym, pod warunkiem przedstawienia dowodu, że bagaż ten był zarejestrowany jako bagaż towarzyszący w momencie wyruszenia w podróż przez przedsiębiorstwo, które było odpowiedzialne za jego przewóz. Bagaż osobisty obejmuje także paliwo znajdujące się w standardowym zbiorniku dowolnego pojazdu silnikowego oraz paliwo znajdujące się w przenośnym kanistrze, którego ilość nie przekracza 10 litrów.

O tym, które towary są zwolnione z podatku VAT a tym samym, zwolnione z należności celnych decydują przepisy wewnętrzne krajów członkowskich.

Zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi, zwalnia się od podatku (a jednocześnie od opłat przewozowych celnych) towary przywożone w bagażu osobistym podróżnego przybywającego z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju, jeżeli ilość i rodzaj tych towarów wskazuje na przywóz o charakterze niehandlowym, a wartość tych towarów nie przekracza:

- kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 300 euro, w transporcie lądowym,

- kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 430 euro, w transporcie lotniczym bądź morskim (zwolnienie nie dotyczy prywatnych rejsów czy też lotów).

Jeśli wartość towarów przekracza powyżej wymienione kwoty, zwolnieniu podlegają towary do wysokości wymienionych wartości. Innymi słowy, jeśli wartość towaru w ruchu lądowym wynosi 600 euro,  opłaty (jak i podatek) będzie uiszczany od wartości 300 euro, pozostałe 300 euro podlega zwolnieniu  z opłat.

Przywozem niehandlowym jest natomiast przywóz obejmujący odbywający się okazjonalnie i obejmujący wyłącznie towary na własny użytek podróżnych lub ich rodzin lub towary przeznaczone na prezenty.

Zwolnieniu od podatku i jednocześnie od opłat celnych podlegają:

1) napoje alkoholowe, jeżeli są przywożone przez podróżnego, który ukończył 17 lat: 

 • napoje powstałe w wyniku destylacji i wyroby spirytusowe o mocy objętościowej alkoholu powyżej 22 %, alkohol etylowy nieskażony o mocy objętościowej alkoholu wynoszącej 80 % i więcej - 1 litr lub 
 • alkohol i napoje alkoholowe o mocy objętościowej alkoholu nieprzekraczającej 22 % - 2 litry, i 
 • wina niemusujące - 4 litry, i 
 • piwa - 16 litrów; 

 2) wyroby tytoniowe, jeżeli są przywożone w transporcie lotniczym lub transporcie morskim przez podróżnego, który ukończył 17 lat: 

 • papierosy - 200 sztuk lub 
 • cygaretki (cygara o masie nie większej niż 3 g/sztukę) - 100 sztuk, lub 
 • cygara - 50 sztuk, lub 
 • tytoń do palenia - 250 g; 

 3) wyroby tytoniowe, jeżeli są przywożone w transporcie innym niż lotniczy lub morski przez podróżnego, który ukończył 17 lat: 

 • papierosy - 40 sztuk lub 
 • cygaretki (cygara o masie nie większej niż 3 g/sztukę) - 20 sztuk, lub 
 • cygara - 10 sztuk, lub 
 • tytoń do palenia - 50 g. 

Zwalnia się od opłat import napojów alkoholowych, jeżeli są przywożone przez podróżnego, który ukończył 17 lat, który ma miejsce zamieszkania w strefie nadgranicznej lub jest pracownikiem zatrudnionym w strefie nadgranicznej, lub jest członkiem załogi środków transportu wykorzystywanych do podróży z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju w ramach następujących norm: 

 1. napoje powstałe w wyniku destylacji i wyroby spirytusowe o mocy objętościowej alkoholu powyżej 22 %, alkohol etylowy nieskażony o mocy objętościowej alkoholu wynoszącej 80 % i więcej - 0,5 litra lub 
 2. alkohol i napoje alkoholowe o mocy objętościowej alkoholu nieprzekraczającej 22 % - 0,5 litra, i 
 3. wina niemusujące - 0,5 litra, i 
 4. piwa - 2 litry. 

Waluta

Każda osoba fizyczna wjeżdżająca do Wspólnoty lub wyjeżdżająca ze Wspólnoty i przewożąca środki pieniężne o wartości 10.000 EUR lub wyższej zobowiązana jest do zgłoszenia tej kwoty właściwym organom Państwa Członkowskiego, przez które wjeżdża do Wspólnoty lub wyjeżdża ze Wspólnoty. Obowiązek złożenia deklaracji nie jest spełniony, jeżeli przekazane informacje są nieprawdziwe lub niekompletne.

Żywność

W zasadzie nie można przewozić żywności. Przewóz mleka i mięsa jest silnie ograniczony w ramach UE – należy te produkty umieścić w przeznaczonych do tego pojemnikach. Natomiast ograniczenie to nie dotyczy mleka dla niemowląt czy też specjalnych produktów żywnościowych dla dzieci.

Leki

Dopuszczalne jest wwiezienie pięciu najmniejszych opakowań leku niedopuszczonego do obrotu w Polsce, przeznaczonych na użytek własny, prywatny.

Paliwa

Bez należności celno – podatkowych przywieźć można jedynie paliwo w standardowych zbiornikach pojazdów oraz dodatkowo do 10l w przenośnym kanistrze, pod warunkiem, że jego przywóz nie ma charakteru handlowego, tzn. o ile : 
 • odbywa się okazjonalnie oraz,
 • obejmuje wyłącznie towary na własny użytek podróżnych lub ich rodzin.

Jak stanowi prawo, paliwa przewożone w standardowych zbiornikach prywatnych i handlowych pojazdów mechanicznych oraz motocykli, pojemników specjalnego przeznaczenia, wjeżdżających na obszar celny Wspólnoty oraz paliwa znajdujące się w przenośnych zbiornikach przewożonych przez prywatne pojazdy mechaniczne i motocykle, przy ilości maksymalnej 10 litrów na pojazd, nie naruszając krajowych przepisów dotyczących przechowywania i transportu paliw są zwolnione z należności celnych przywozowych. 

W maju 2013 roku zintensyfikowano kontrole na granicy wchodniej, aby zminimalizować przewożenie paliwa dla celów handlowych. Jeśli zdarzy nam się kilka razy w miesiącu odwiedzić naszych wschodnich sąsiadów, można liczyć się z tym, że zostaniemy poddani kontroli w zakresie przewożonego paliwa. 

Zwierzęta domowe, przewożone w celach niehandlowych

Zwierzęta domowe to głównie psy, koty, fretki, bezkręgowce (z wyjątkiem pszczół i skorupiaków), ozdobne ryby tropikalne, płazy, gady, wszystkie gatunki ptaków z wyjątkiem drobiu objętego dyrektywami Rady 90/539/EWG i ssaki: gryzonie i króliki domowe, które towarzyszą swoim właścicielom lub osobie fizycznej odpowiedzialnej za te zwierzęta w imieniu właściciela podczas ich przemieszczania i nie są przeznaczone do sprzedaży lub przekazania innemu właścicielowi.

Warunki, jakie należy spełnić aby wwieźć zwierzę do UE zależne są od kraju, do którego wwozi się zwierzęta. W niektórych państwach konieczne aby zwierzę miało wyraźny tatuaż, bądź też system identyfikacji elektronicznej (transponder), w niektórych przypadkach wystarczające będzie świadectwo zdrowia zwierzęcia. Niekiedy zwierzęta będą poddane kontroli  wykonywanej przez lekarza weterynarii – granicznego.

W transporcie wewnątrzunijnym oprócz tatuażu lub transpondera, każde przewożone zwierzę musi posiadać paszport wystawiony przez lekarza weterynarii upoważnionego przez właściwe władze, zaświadczający, że:

 • dane zwierzę zostało poddane ważnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie,
 • w razie konieczności, w odniesieniu do danego zwierzęcia zastosowane zostały zdrowotne środki zapobiegawcze dotyczące innych chorób.

Aby otrzymać paszport, zwierzę musi być oznakowane. Paszport kosztuje 51 zł i wydawany jest od ręki w lecznicach weterynaryjnych. Nie każdy lekarz weterynarii wydaje paszporty - listę uprawnionych weterynarzy można znaleźć TUTAJ. Zwierzę towarzyszące musi posiadać również ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie, powinno być wolne od kleszczy i tasiemców a informacje o leczeniu i szczepieniach w tym zakresie muszą być wpisane do paszportu.

Broń

Z zasady nie wolno wwozić broni. Przewóz broni wymaga zgłoszenia organom celnym oraz posiadania wszelkich niezbędnych ku takiemu przewozowi dokumentów.

 

Podstawy prawne:

 

 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych – obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 roku,
 • Rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym, i zmieniające dyrektywę Rady 92/65/EWG,
 • Rozporządzenie (WE) nr 1889/2005 parlamentu europejskiego i rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Wspólnoty lub wywożonych ze Wspólnoty,
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U z 2004 roku Nr 54 poz. 535),
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 45 poz. 271).
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne