Wsparcie rozwoju branży biometanu

Nowe rozwiązania w nowelizacji ustawy OZE

Wprowadzenie definicji biometanu, określenie zasad prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania biogazu lub wytwarzania biometanu z biogazu i biogazu rolniczego to tylko niektóre przepisy nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Projekt ustawy przygotowanej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska otrzymał wpis do wykazu prac Rady Ministrów.

Przygotowując nowe regulacje w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE) wzięto pod uwagę zobowiązania Polski do zwiększania udziału OZE w końcowym zużyciu energii brutto, które wynikają z konieczności osiągnięcia celów klimatycznych. Rozwój sektora biometanu zapewni powstanie kolejnego obszaru wspierającego realizację ambicji Polski w tym zakresie.

- "Sygnały ze strony branży oraz doświadczenie krajów, w których sektor biometanu rozwija się aktualnie najszybciej, wyraźnie pokazują szereg korzyści w wielu obszarach gospodarki wynikający z rozwoju tej technologii. Przede wszystkim, biometan efektywnie zmniejsza emisję CO2, co pozwala, w zależności od kierunku końcowego zastosowania, redukować emisje m.in. w  transporcie, ciepłownictwie czy elektroenergetyce" – podkreślił minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

Zakres zmian ujętych w projekcie nowelizacji ustawy o OZE 

Szczegółowy zakres zmian ujętych w projekcie nowelizacji ustawy o OZE wspierającej m.in. rozwój sektora biometanu obejmuje:

  • wprowadzenie definicji biometanu oraz wyłączenie pojęcia biogaz rolniczy z definicji biogazu;
  • określenie zasad prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania biogazu lub biometanu z biogazu – poprzez utworzenie „rejestru wytwórców biogazu” prowadzonego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
  • rozszerzenie przepisów o zasady i warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania biometanu z biogazu rolniczego, w szczególności poszerzenie zakresu podmiotowego rejestru wytwórców biogazu rolniczego o wytwórców biometanu z biogazu rolniczego;
  • możliwość wytwarzania biometanu w ramach  działalności spółdzielni energetycznych o;
  • uchylenie przepisów dotyczących wniosku o wydanie urzędowego potwierdzenia efektu zachęty oraz przepisów mówiących o świadectwie pochodzenia biogazu rolniczego;
  • wprowadzenie gwarancji pochodzenia dla biometanu i rozszerzenie zakresu przedmiotowego rejestru gwarancji pochodzenia o dane dotyczące gwarancji pochodzenia biometanu;
  • zmiana definicji paliw gazowych w ustawie - Prawo energetyczne.

Bardzo ważną kwestią, która pod względem formalno-prawnym porządkuje rozwój sektora biometanu, jest wprowadzenie definicji biometanu, obejmującej biogaz oraz biogaz rolniczy poddany procesowi oczyszczenia, pozwalającego na wprowadzenie go do sieci gazowych.

W konsekwencji, pojawia się wyraźne rozdzielenie tej działalności na dwa obszary, uzależnione od rodzaju surowca wykorzystywanego do wytwarzania biometanu, tj. biogazu (podlegającego wpisowi do rejestru prowadzonego przez Prezesa URE) oraz biogazu rolniczego (podlegającego wpisowi do rejestru prowadzonego przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Zaproponowane podejście upraszcza obowiązki spoczywające na wytwórcach biometanu, w stosunku do wymogów, wobec których istnieje obowiązek uzyskania koncesji. Ponadto umożliwia rejestrowanie i monitorowanie rynku przez organy administracji państwowej w sposób uporządkowany.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: