7.2.2009

Zespół
e-prawnik.pl

Wykonalność bankowego tytułu egzekucyjnego - opinia prawna

Stan faktyczny

Jakiś czas temu zaciągnąłem poprzez firmę zajmującą się pośrednictwem kredytowym kredyt ratalny na okres 2 lat w pewnym banku. Kredyt był spłacany w miarę regularnie. Ostatnio jednak pojawił się u mnie komornik z tytułem wykonawczym wydanym na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego. Z tytułu tego wynika, że bank wypowiedział mi umowę kredytu i określił zaległość na kwotę 1500 zł + odsetki. Byłem pewien, że kredyt jest w całości spłacony (ostatnią ratę zapłaciłem w grudniu ubiegłego roku). Muszę jednak zaznaczyć, że niestety nie mam żadnego potwierdzenia spłat. Czy jest jakiś sposób na wstrzymanie egzekucji tytułu? Klauzulę wykonalności nadał tytułowi egzekucyjnemu sąd, w okręgu którego nigdy nie byłem zameldowany. W umowie kredytu bank zawarł postanowienie, że spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby banku. Czy jest to dopuszczalne? Czy może być tak, że nie dostaję wcześniej żadnego zawiadomienia tylko od razu przychodzi do mnie komornik?

Opinia prawna

Niniejsza opinia prawna została sporządzona na podstawie ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zmianami).

Klauzula wykonalności

Zgodnie z art. 840 § 1 zd. 1 Kodeksu postępowania cywilnego dłużnik może w drodze procesu żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub w części, jeżeli przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli (powództwo przeciwegzekucyjne). Taka obrona ma miejsce w związku z całkowicie lub częściowo nieuzasadnioną egzekucją sądową ze strony banku. Jest ona uzasadniona, gdy powołujemy się na np. nieistnienie lub istnienie, ale w innej wysokości dochodzonego roszczenia, czy też na to, że roszczenie banku nie jest jeszcze wymagalne. Co się tyczy możliwości wykazania przed sądem dokonania spłaty kredytu, to mimo iż nie posiada już Pan dowodów wpłat poszczególnych rat kredytu, istnieje szansa udowodnienia swojego twierdzenia. Mianowicie może Pan zawnioskować o przeprowadzenie dowodu z ksiąg i dokumentów banku (art. 249 § 1 kodeksu postępowania cywilnego).

Właściwość sądu

Zgodnie z art. 781 § 2 kodeksu postępowania cywilnego tytułom egzekucyjnym pochodzącym od sądu administracyjnego oraz innym tytułom klauzulę wykonalności nadaje sąd rejonowy właściwości ogólnej dłużnika, tzn. sąd pierwszej instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania. Jeżeli tej właściwości nie można ustalić, klauzulę nadaje sąd rejonowy, w którego okręgu ma być wszczęta egzekucja, a gdy wierzyciel zamierza wszcząć egzekucję za granicą - sąd rejonowy, w którego okręgu tytuł został sporządzony.

Miejsce zamieszkania ustala się na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, według którego miejscem zamieszkania jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Trzeba przy tym odróżnić miejsce zamieszkania od miejsca zameldowania, które nie przekłada się bezpośrednio na miejsce zamieszkania. Miejsce zameldowania może pomóc w ustaleniu miejsca zamieszkania, ale o tym nie przesądza. Jeżeli w umowie kredytu określiłby Pan swoje miejsce zamieszkania w okręgu sądu, który nadał klauzulę wykonalności, miejsce Pana zameldowania nie ma znaczenia.

W umowie kredytowej zasadniczo może znajdować się postanowienie, zgodnie z którym w razie sporów na tle wykonania umowy kredytowej strony ustaliły właściwy do ich rozstrzygnięcia sąd właściwy dla siedziby banku (tzw. umowa o właściwość sądu, umowa prorogacyjna). Taką możliwość daje art. 46 kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym strony mogą umówić się na piśmie o poddanie sądowi pierwszej instancji, który według ustawy nie jest miejscowo właściwy, sporu już wynikłego lub sporów mogących w przyszłości wyniknąć z oznaczonego stosunku prawnego. Sąd ten będzie wówczas wyłącznie właściwy, jeżeli strony nie postanowiły inaczej. Strony mogą również ograniczyć umową pisemną prawo wyboru powoda pomiędzy kilku sądami właściwymi dla takich sporów. Strony nie mogą jednak zmieniać właściwości wyłącznej. Cytowany jednak wyżej art. 781 § 2 kpc jest wyjątkiem od tej zasady. Pogląd ten potwierdza orzecznictwo Sądu Najwyższego:

  • Uchwała SN z 24 stycznia 2003 r., III CZP 90/2002, zgodnie z którą przepis art. 781 § 2 kpc wyłącza dopuszczalność umownego ustalenia właściwości miejscowej sądu w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu.

  • Uchwała składu 7 sędziów SN z 31 marca 2004, III CZP 110/2003, zgodnie z którą w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu przepis art. 46 § 1 kpc nie ma zastosowania.

Bez względu na postanowienia umowy klauzula wykonalności powinna zostać wydana przez sąd właściwy dla Pana miejsca zamieszkania (nie – zameldowania).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Natychmiastowa wykonalność wyroku

Natychmiastowa wykonalność wyroku

Kiedy ma znaczenie kwestia natychmiastowej wykonalności wyroków? W większości przypadków, decydując się na drogę sądowego dochodzenia roszczenia, liczyć należy się z tym, że samo wydanie korzystnego rozstrzygnięcia (wyroku lub postanowienia) nie oznacza od razu, że druga (...)

Jak bronić się przed egzekucją? - czyli powództwa przeciwegzekucyjne

Jak bronić się przed egzekucją? - czyli powództwa przeciwegzekucyjne

W toku czynności egzekucyjnych podejmowanych przez komornika sądowego może zdarzyć się tak, że zajęte zostaną przedmioty nie należące do dłużnika. Na skutek rożnych zdarzeń może również mieć miejsce sytuacja, w której mimo zadośćuczynienia żądaniu wierzyciela lub gdy (...)

Natychmiastowa wykonalność wyroku

Natychmiastowa wykonalność wyroku

Kiedy ma znaczenie kwestia natychmiastowej wykonalności wyroków? W większości przypadków, decydując się na drogę sądowego dochodzenia roszczenia, liczyć należy się z tym, że samo wydanie korzystnego rozstrzygnięcia (wyroku lub postanowienia) nie oznacza od razu, że druga (...)

Jak bronić się przed egzekucją? - czyli powództwa przeciwegzekucyjne

Jak bronić się przed egzekucją? - czyli powództwa przeciwegzekucyjne

W toku czynności egzekucyjnych podejmowanych przez komornika sądowego może zdarzyć się tak, że zajęte zostaną przedmioty nie należące do dłużnika. Na skutek rożnych zdarzeń może również mieć miejsce sytuacja, w której mimo zadośćuczynienia żądaniu wierzyciela lub gdy (...)

Bankowy tytuł egzekucyjny

Bankowy tytuł egzekucyjny

Zagadnienia ogólne Banki dokonując szeregu czynności bankowych udzielają m.in. kredytów i pożyczek swym klientom. Zgodnie z wymogami prawa bankowego, w celu otrzymania kredytu petent musi przedstawić solidne zabezpieczenia. W niektórych wypadkach wartość dokonanych zabezpieczeń to 2 tytuł, (...)

Skutki niezgodności przepisów o BTE z Konstytucją

Skutki niezgodności przepisów o BTE z Konstytucją

We wtorek, 14.04.2015 r. Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie stwierdzające niezgodność z Ustawą Zasadniczą niektórych przepisów dotyczących wydawania bankowych tytułów egzekucyjnych. Orzeczenie to będzie miało szerokie skutki prawne zarówno dla banków (...)

Utrata tytułu wykonawczego - co robić?

Utrata tytułu wykonawczego - co robić?

Zasadą jest, że sąd wydaje tylko jeden tytuł wykonawczy (tj. tytuł egzekucyjny - np. wyrok, nakaz zapłaty, ugodę sądową - zaopatrzony w klauzulę wykonalności), który jest podstawą wszczęcia i prowadzenia egzekucji. Ma to na celu przeciwdziałaniu wielokrotnego ściągania tej samej (...)

Tytuł wykonawczy - twoja podstawa do wszczęcia egzekucji

Tytuł wykonawczy - twoja podstawa do wszczęcia egzekucji

  Egzekucję można wszcząć na podstawie tytułu wykonawczego, którym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Uzyskanie tytułu wykonawczego poprzedzone jest jednak pewną procedurą.   Co to jest tytuł egzekucyjny? Tytułami egzekucyjnymi są: orzeczenie (...)

Wydanie dalszego tytułu wykonawczego

Wydanie dalszego tytułu wykonawczego

Tytuł wykonawczy jest to dokument niezbędny do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. W dużej liczbie przypadków jest to po prostu prawomocny wyrok (tytuł egzekucyjny) zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Co do zasady, możemy uzyskać tylko jeden tytuł wykonawczy, ponieważ istnienie (...)

Tytuł egzekucyjny przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim

Tytuł egzekucyjny przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim

Tytułem egzekucyjnym jest dokument urzędowy stwierdzający istnienie i zakres nadającego się do egzekucji roszczenia wierzyciela i jednocześnie istnienie oraz zakres obowiązku prawnego dłużnika. Natomiast podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy. Jest nim tytuł egzekucyjny, który został (...)

Bankowy tytuł egzekucyjny

Bankowy tytuł egzekucyjny

Zagadnienia ogólne Banki dokonując szeregu czynności bankowych udzielają m.in. kredytów i pożyczek swym klientom. Zgodnie z wymogami prawa bankowego, w celu otrzymania kredytu petent musi przedstawić solidne zabezpieczenia. W niektórych wypadkach wartość dokonanych zabezpieczeń to 2 tytuł, (...)

Skutki niezgodności przepisów o BTE z Konstytucją

Skutki niezgodności przepisów o BTE z Konstytucją

We wtorek, 14.04.2015 r. Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie stwierdzające niezgodność z Ustawą Zasadniczą niektórych przepisów dotyczących wydawania bankowych tytułów egzekucyjnych. Orzeczenie to będzie miało szerokie skutki prawne zarówno dla banków (...)

Utrata tytułu wykonawczego - co robić?

Utrata tytułu wykonawczego - co robić?

Zasadą jest, że sąd wydaje tylko jeden tytuł wykonawczy (tj. tytuł egzekucyjny - np. wyrok, nakaz zapłaty, ugodę sądową - zaopatrzony w klauzulę wykonalności), który jest podstawą wszczęcia i prowadzenia egzekucji. Ma to na celu przeciwdziałaniu wielokrotnego ściągania tej samej (...)

Tytuł wykonawczy - twoja podstawa do wszczęcia egzekucji

Tytuł wykonawczy - twoja podstawa do wszczęcia egzekucji

  Egzekucję można wszcząć na podstawie tytułu wykonawczego, którym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Uzyskanie tytułu wykonawczego poprzedzone jest jednak pewną procedurą.   Co to jest tytuł egzekucyjny? Tytułami egzekucyjnymi są: orzeczenie (...)

Wydanie dalszego tytułu wykonawczego

Wydanie dalszego tytułu wykonawczego

Tytuł wykonawczy jest to dokument niezbędny do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. W dużej liczbie przypadków jest to po prostu prawomocny wyrok (tytuł egzekucyjny) zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Co do zasady, możemy uzyskać tylko jeden tytuł wykonawczy, ponieważ istnienie (...)

Tytuł egzekucyjny przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim

Tytuł egzekucyjny przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim

Tytułem egzekucyjnym jest dokument urzędowy stwierdzający istnienie i zakres nadającego się do egzekucji roszczenia wierzyciela i jednocześnie istnienie oraz zakres obowiązku prawnego dłużnika. Natomiast podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy. Jest nim tytuł egzekucyjny, który został (...)

Sądowe postępowanie egzekucyjne - konsekwencja nie do uniknięcia?

Sądowe postępowanie egzekucyjne - konsekwencja nie do uniknięcia?

W postępowaniu cywilnym można wyróżnić 2 zasadnicze rodzaje egzekucji: egzekucję świadczeń pieniężnych oraz egzekucję świadczeń niepieniężnych. W praktyce można spotkać jeszcze egzekucję celem zniesienia współwłasności, która w rzeczywistości jest tylko sposobem zniesienia współwłasności (...)

Czy egzekucja jest dopuszczalna bez względu na Twoją sytuację finansową i życiową?

Czy egzekucja jest dopuszczalna bez względu na Twoją sytuację finansową i życiową?

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego następuje – co do zasady – na wniosek wierzyciela, który posiada ważny tytuł egzekucyjny opatrzony klauzulą wykonalności. W sprawach, które mogą być w postępowaniu nieprocesowym wszczęte z urzędu – a także w sprawach egzekucja, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Koszty po uchyleniu klauzuli wykonalności

Koszty po uchyleniu klauzuli wykonalności

Sąd wskutek swego błędu nadał klauzulę wykonalności nieprawomocnemu nakazowi zapłaty. Wierzyciel złożył do właściwego miejscowo komornika wniosek egzekucyjny przedkładając uzyskany z Sądu tytuł wykonawczy. Komornik po wyegzekwowaniu długu (poprzez zajęcie konta bankowego) umorzył na (...)

Mandat na podstawie fotoradaru a egzekucja

Mandat na podstawie fotoradaru a egzekucja

Zostałem zatrzymany przez patrol policji za przekroczenie prędkości (radar ręczny). Wymierzono mi mandat w wysokości 200 zł, który miałem uiścić dokonując wpłaty w urzędzie pocztowym. Nie dokonałem jednak tego w określonym czasie. Pewnego dnia zauważyłem, że zostało zablokowane moje (...)

Postępowanie na skutek wydania wyroku zaocznego

Postępowanie na skutek wydania wyroku zaocznego

Sąd uchylił wyrok zaoczny zawierający rygor natychmiastowej wykonalności. Jako powód uchylenia podał fakt, iż pełnomocnik wierzyciela złożył na rozprawie wniosek o rezygnacji z części roszczeń zawartych w pozwie. Mocodawca nie dał takiego zlecenia pełnomocnikowi. Dodatkowo roszczenia, (...)

Konstrukcja prawna usługi bankowej escrow

Konstrukcja prawna usługi bankowej escrow

Zawieram transakcję podwyższonego ryzyka z kontrahentem. Chciałbym się przed tym zabezpieczyć i rozliczyć sprawę w ratach w czasie, który pozwoli na zorientowanie się, czy przedmiot transakcji nie ma wad określonych z góry w umowie. Mój kontrahent z kolei chce mieć pewność, że posiadam (...)

Rygor i klauzula natychmiastowej wykonalności

Rygor i klauzula natychmiastowej wykonalności

Co daje rygor natychmiastowej wykonalności wyroku i jak się on ma w stosunku do klauzuli? Zgodnie z Art. 333 KPC sąd z urzędu nada wyrokowi przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalności, jeżeli: 1) zasądza alimenty - co do rat płatnych po dniu wniesienia powództwa, a co do rat (...)

Rygor i klauzula natychmiastowej wykonalności

Rygor i klauzula natychmiastowej wykonalności

Co daje rygor natychmiastowej wykonalności wyroku i jak się on ma w stosunku do klauzuli? Zgodnie z Art. 333 KPC sąd z urzędu nada wyrokowi przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalności, jeżeli: 1) zasądza alimenty - co do rat płatnych po dniu wniesienia powództwa, a co do rat (...)

Wyrok zaoczny - co z klauzulą wykonalności

Wyrok zaoczny - co z klauzulą wykonalności

Sąd I instancji wydał niedawno wyrok zaoczny w sprawie gospodarczej przeciwko mojemu dłużnikowi (o czym dowiedziałem się przez telefon w sądzie). Wyrok został wydany z powodu odrzucenia przez sąd odpowiedzi na pozew ze względu na braki formalne. Ponieważ jest to wyrok zaoczny chciałbym wysłać (...)

Nakaz zapłaty z weksla a zabezpieczenie

Nakaz zapłaty z weksla a zabezpieczenie

Posiadam weksel stanowiący zabezpieczenie płatności z umowy gospodarczej. Dłużnik nie płaci. Zamierzam skierować sprawę do sądu w trybie nakazowym. W razie wydania nakazu - dłużnik z pewnością wniesie zarzuty wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania nakazu. Czy wstrzymanie wykonania nakazu (...)

Zawieszenie wykonania wyroku alimentacyjnego

Zawieszenie wykonania wyroku alimentacyjnego

1.03 został wydany wyrok podwyższający alimenty, które płacę na dzieci oraz zasądzający alimenty regresowe. 13.03 odbyła się pierwsza rozprawa sprawy o rozszerzenie moich kontaktów z dziećmi z mojego powództwa. Sędzia skierowała dzieci na badanie RODK, przy czym wspomniała ( nie wiem (...)

Apelacja od orzeczonej wysokości alimentów

Apelacja od orzeczonej wysokości alimentów

Czy dopuszczalna jest apelacja wysokości alimentów w wyroku rozwodowym pierwszej instancji? Czy zaskarżenie wysokości alimentów wstrzymuje uprawomocnienie sie wyroku? W chwili obecnej jestem po wysłuchaniu wyroku rozwodowego odczytanego przez Sąd Okregowy. Mam trzy tygodnie na apelację. Wystąpiłem (...)

Alimenty w czasie postępowania rozwodowego

Alimenty w czasie postępowania rozwodowego

Na rozprawie rozwodowej 15 maja br. Sąd wydał wyrok z orzeczeniem winy męża, zasądził alimenty oraz wydał postanowienie na mocy art. 443 do zobowiązań powoda. Mąż zapłacił mi tylko połowę tej kwoty. Odebrałam niedawno z Sądu klauzulę wykonalności. Mąż wniósł prawdopodobnie Apelację. (...)