Zakres ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

27.10.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Ustawa nie wprowadza rewolucji na rynku internetowym, lecz stanowi uściślenie i doprecyzowanie zasad świadczenia usług drogą elektroniczną, które wykształciły się na rynku internetowym w drodze zwyczaju a także przestrzegania przepisów zawartych w innych aktach prawnych, które nie odnosiły się bezpośrednio do rynku internetowego. Wejście tej ustawy w życie ma jednak olbrzymie znaczenie, gdyż ujednolica zasady świadczenia usług droga elektroniczną i określa te zasady w jednym akcie prawnym, zapewniając usługobiorcom i usługodawcom pewne źródło prawa dotyczącego ich działalności.

Definicje ustawowe

W pierwszej części naszego cyklu porad chcielibyśmy uściślić zakres przedmiotowy regulacji ustawowej. Ustawa zawiera słowniczek ustawowy, który wyjaśnia użyte w ustawie zwrotu, nierzadko odwołując się do innych ustaw.

Podstawowym pojęciem definiowanym przez ustawę jest pojęcie świadczenia usług droga elektroniczną. Ustawa rozumie pod tym pojęciem wykonanie usługi, która następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne. Definicja ta wymaga wyjaśnienia. Po pierwsze świadczenie usług elektronicznych w rozumieniu ustawy nie ogranicza się jedynie do wysłania danych usługobiorcy. Usługą świadczoną elektronicznie jest wysyłanie i odbieranie danych. Czynności te (pojawiające się zarówno po stronie usługodawcy - wysyłanie, jak i po stronie usługobiorcy - odbieranie danych) aby były usługą świadczoną droga elektronicznie w rozumieniu ustawy, muszą być dokonywane za pomocą systemów teleinformatycznych. Ustawa zawiera definicję systemów teleinformatycznych. Są nimi zespoły współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniające przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego. Systemem informatycznym jest więc komputer wraz z odpowiednim oprogramowaniem służącym przesyłaniu danych, podłączonym do urządzenia telekomunikacyjnego lub jego podzespołu przeznaczonego do współpracy z siecią informatyczną, dołączane bezpośrednio lub pośrednio do zakończenia sieci publicznej.

Przykładem usług świadczonych droga elektroniczą można podać usługi providerskie, korzystanie z elektronicznych serwisów informacyjnych, udostepnianie usług kont poczty elektronicznej, hosting. W tym ostatnimm przypadku należałoby sie jednak zastanowić, czy stanowi on usługę świadczoną drogą elektroniczną. Hosting polega bowiem udostepnieniu przez uslugodawce swojego systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych uslugobiorcy. Natomiast zgodnie z definicja ustawową, usłufgą świadczoną drogą elektroniczną jest wysyłanie i odbieranie danych, a nie ich przechowywanie. Należy jednak uznać, że jest to przeoczenie ustawodawcy i hosting należy wliczyć do zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną.

Jak widać definicja usług świadczonych droga elektroniczną zawiera mnóstwo odwołań do Prawa telekomunikacyjnego. Aby została uznana za usługę świadczoną drogą elektroniczną musi być spełniony także kolejny wymóg. Dane, składające się na usługę elektroniczną muszą być przysyłane za pośrednictwem sieci publicznej w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne. Siecią publiczną jest sieć telekomunikacyjna, która nie jest siecią wewnętrzną. Spod zakresu ustawy wyłączone są usługi przesyłane za pośrednictwem sieci wewnętrznych - tj. sieć telekomunikacyjną eksploatowaną przez podmiot wyłącznie dla własnych potrzeb (np. sieć wewnętrzna w przedsiębiorstwie) lub założoną w budynkach niemieszkalnych usytuowanych na terenie jednej nieruchomości gruntowej.

Zgodnie z definicją sieć publiczna jest siecią służącą do świadczenia usług telekomunikacyjnych, które polegają na transmisji lub kierowaniu sygnałów w sieciach telekomunikacyjnych. Nie będzie więc usługą świadczoną drogą elektroniczną taka usługa, która ma substrat materialny - a więc np. sprzedaż oprogramowania. nośników informacji (dyskietek, cd-romów) i innych urządzeń.
Usługa świadczona drogą elektroniczną musi być w sposób wyraźny zamówiona przez usługobiorcę. Nie będzie usługą świadczoną drogą elektroniczną przysłanie określonych danych bez wyraźnego żądania usługobiorcy. Żądanie przez usługobiorcę wykonania usługi następuje bez jednoczesnej obecności stron, co jest oczywiście najistotniejszym elementem świadczenia usług drogą elektroniczną.

Podsumowując, aby usługa była uznana za świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy, musi spełniać następujące warunki:

 • wysyłanie i odbieranie danych musi nastąpić za pomocą systemów teleinformatycznych
 • wykonanie usługi musi nastąpić na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron
 • transmisja danych musi nastąpić za pomocą sieci publicznej.

Strony umowy

Świadczenie usług elektronicznych zastrzeżone zostało dla podmiotów określonych mianem usługodawcy. Zgodnie z ustawą, usługodawcą jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, która prowadząc - choćby ubocznie - działalność zarobkową lub zawodową, świadczy usługi drogą elektroniczną. Ustawa nie wymaga więc prowadzenia działalności gospodarczej w określonej formie, usługodawcą może być każdy podmiot.

Odbiorcą usługi może być natomiast każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Zakresem działania ustawy objętę są zatem także usługi świadczone przedsiębiorcom przez przedsiębiorców.

Wyłączenia

Spod zakresu ustawy wyłączone są określone czynności, które pomimo ich charakteru nie są uznawane za usługi świadczone drogą elektroniczną. Są nimi:

 1. rozpowszechnianie lub rozprowadzanie programów radiowych lub telewizyjnych i związanych z nimi przekazów tekstowych
 2. używania poczty elektronicznej lub innego równorzędnego środka komun9ikacji elektronicznej między osobami fizycznymi, w celach osobistych, niezwiązanych z prowadzoną przez te osoby - chociażby ubocznie - działalnością zarobkową lub wykonywanym przez nich zawodem
 3. świadczenie przez operatora usług telekomunikacyjnych polegających na przekazywaniu danych lub sygnałów między zakończeniami sieci telekomunikacyjnej, jeżeli przekaz ten dokonywany przez podmiot, który:
  • nie jest inicjatorem transmisji
  • nie wybiera odbiorcy danych oraz
  • nie usuwa albo nie modyfikuje danych będących przedmiotem transmisji
 4. przeprowadzanie rozliczeń i rozrachunków międzybankowych za pomocą elektronicznych nośników informacji
 5. wydawania i wykorzystywania kart płatniczych oraz pieniądza elektronicznego w rozumieniu ustawy Prawo bankowe
 6. świadczenia usług drogą elektroniczną, jeżeli odbywa się ono w ramach struktury organizacyjnej usługodawcy, przy czym usługa świadczona drogą elektroniczną służy wyłącznie do kierowania pracą lub procesami gospodarczymi tego podmiotu.

Ustawa o świadczeniu usług droga elektroniczną została uchwalona w ramach szerszego pakietu ustaw regulujących handel odbywający się przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych. Wprowadzenie tych regulacji ma na celu dostosowanie polskiego prawa do wymogów wynikających w dyrektyw unijnych, regulujących handel tą drogą. Szczególne znaczenie ma tutaj Dyrektywa z 8 czerwca 2000r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług w społeczeństwie informacyjnym, w szczególności handlu elektronicznego (dyrektywa nr 2000/31). W związku z tym interpretacja przepisów wchodzącej w życie 10 marca ustawy musi być dokonywana w świetle wspomnianej dyrektywy.

Podstawa prawna:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Ochrona danych osobowych usługobiorcy usług świadczonych drogą elektroniczną

Ochrona danych osobowych usługobiorcy usług świadczonych drogą elektroniczną

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną zawiera szczególny reżim prawny dotyczący przetwarzania danych osobowych usługobiorców. Naczelnym aktem prawnym dotyczącym tej materii pozostaje ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. Jednakże przepisy tej ustawy znajdą zastosowanie o ile regulacja zawarta w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie wprowadza (...)

Obowiązki usługodawcy świadczącego usługi drogą elektroniczną

Obowiązki usługodawcy świadczącego usługi drogą elektroniczną

  Cel spełnienia obowiązków Podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną zobowiązany jest na podstawie ustawy do spełnienia ściśle określonych wymogów. Wymogi te mają na celu przeciwdziałanie zagrożeniom, jakie niesie za sobą anonimowość usług świadczonych droga elektroniczną i tym samym maksymalna ochronę interesów usługobiorców. Regulacja ustawowa (...)

Opinia dot. zmiany ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Opinia dot. zmiany ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Poniżej przedstawiamy opinię PKPP Lewiatan dotyczącą projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Druk sejmowy nr 889). 1. Pozytywnie należy ocenić zmianę treści art. 3 pkt. 3 ustawy, która wyłącza stosowanie ustawy do świadczenia przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego usług telekomunikacyjnych. Jednocześnie projekt wprowadza szerszy zakres wyłączenia (...)

Świadczenie usług drogą elektroniczną

Świadczenie usług drogą elektroniczną

Co to jest usługa świadczona drogą elektroniczną? Podstawowym pojęciem wprowadzonym przez ustawę jest pojęcie ”usługi świadczonej drogą elektroniczną. Termin ten obejmuje wszystkie usługi, których wykonanie następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie usługobiorcy (klienta), bez jednoczesnej obecności stron, (...)

Kto może pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie?

Kto może pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie?

 Jakich samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dotyczą nowe przepisy?Od 31 maja 2006 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się jednak przepisy dotychczasowe. Wykształcenie, (...)

Procedura VAT-marża w elektronice jedynie przy dostawie używanego sprzętu

Procedura VAT-marża w elektronice jedynie przy dostawie używanego sprzętu

Skarbówka pilnuje platform aukcyjnych... Podczas stałego monitoringu popularnych platform aukcyjnych resort finansów stwierdził powszechną praktykę stosowania procedury VAT-marża przy obrocie nowymi towarami. Dotyczy to przede wszystkim towarów z kategorii elektronika, zwłaszcza telefonów komórkowych oraz tabletów. Kiedy stosuje się procedurę VAT-marża (...)

MF ostrzega przed nadużywaniem procedury VAT-marża w handlu elektroniką

MF ostrzega przed nadużywaniem procedury VAT-marża w handlu elektroniką

Obrót nowymi towarami z kategorii elektronika a procedura VAT-marża W wyniku monitoringu informacji zawartych w Internecie, w szczególności na popularnych platformach aukcyjnych, resort finansów stwierdził rozpowszechnioną praktykę stosowania procedury VAT-marża, przy obrocie nowymi towarami. Dotyczy to przede wszystkim towarów z kategorii elektroniki, a zwłaszcza (...)

Kupujesz elektroniczną pamiątkę z wakacji - uważaj, możesz zapłacić VAT

Kupujesz elektroniczną pamiątkę z wakacji - uważaj, możesz zapłacić VAT

Z treści ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że zwolniony z podatku jest import towarów przywożonych w bagażu osobistym podróżnego przybywającego z terytorium państwa trzeciego na terytorium Polski w przypadku gdy: ilość i rodzaj tych towarów wskazuje na przywóz o charakterze niehandlowym, oraz wartość tych towarów nie przekracza kwoty (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Świadczenie usług drogą elektroniczną

Świadczenie usług drogą elektroniczną

Czy prowadzenie sklepu internetowego jest świadczeniem usług drogą elektroniczną i czy należy stosować tu przepisy Ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną? Czy do (...)

Wysyłanie ofert faksem

Wysyłanie ofert faksem

Zamierzam wysyłać oferty (faksem) firmom, które uważam, że będą zainteresowane usługami mojej firmy. Czy wysyłanie niezamówionej oferty faksem podpada pod spam? Jeśli nie to proszę o jakąś (...)

Świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Na czym polega świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną? Zgodnie z art. 2 pkt. 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, świadczeniem (...)

Systemy opt-in i opt-out a ustawa o świadczeniu usług droga elektroniczną

Systemy opt-in i opt-out a ustawa o świadczeniu usług droga elektroniczną

Czym charakteryzują się systemy opt-in i opt-out, reprezentujące dwa podejścia do problematyki niepożądanej korespondencji, o której mowa w ustawie o świadczeniu usług droga elektroniczną? (...)

Dane na stronie internetowej firmy

Dane na stronie internetowej firmy

Jakie dane oprócz wymaganego ustawą o swobodzie działalności gospodarczej powinny zostać upublicznione na stronie internetowej firmy świadczącej usługi drogą elektroniczną? Faktycznie w pierwszej (...)

Roszczenia z tytułu gwarancji

Roszczenia z tytułu gwarancji

Jakie prawa ma kupiec w wypadku oddania produktu (elektronika) na gwarancje? Jaki jest maksymalny czas naprawy? Czego mogę oczekiwać, jeśli ten czas zostanie przekroczony? Czy ma to jakieś znaczenie, (...)

Praca w szczególnych warunkach

Praca w szczególnych warunkach

W tym roku skończyłam 50 lat. Podjęłam pracę 1.09.1974 r. (1.09.2004 r. - minie 30 lat pracy). Od 1.04.1986 r. pracuję na stanowisku elektronika przy elektronicznym monitorze ekranowym (komputerze). (...)

FORUM PRAWNE

Termin odstąpienia od umowy usługi świadczonej drogą elektroniczną

Termin odstąpienia od umowy usługi świadczonej drogą elektroniczną Świadczę usługi pewnej firmir drogą elektroniczną. Jednak chciałabym z niej zrezygnować i zastanawiam się czy istnieją jakieś (...)

Proszę o pomoc jak poradzić sobie ze stroną "Pobieraczek"

Proszę o pomoc jak poradzić sobie ze stroną "Pobieraczek" Bardzo proszę o pomoc i opnię czy mam zapłacić firmie za rejestracje na stronie za rok z góry w kwocie 94,80 PLN. https://www.pobieraczek.pl/.Jestem (...)

Klauzule zakazane - sprawdzenie regulaminu sklepu internetowego

Klauzule zakazane - sprawdzenie regulaminu sklepu internetowego Witam, pozwów przez jakąś organizacje ciąg dalszy, na początek maja mam nieobowiązkowe przesłuchanie w swojej sprawie, aż niby trzy (...)

nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie

nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie Mam problem dotyczący konkretnie firmy kruk. Ponieważ mam zadłużenie (idea) z 2001 roku które przejeła firma windykacyjna (które już (...)

Zapytanie o zgodę na przesłanie oferty handlowej

Zapytanie o zgodę na przesłanie oferty handlowej Zapytanie o zgodę na przesłanie oferty handlowej Witam, Pracuję w firmie szkoleniowej. Czy mogę wysłać do potencjalnych klientów maila z zapytaniem (...)

Nieuczciwy wspólnik

Nieuczciwy wspólnik Jestem współudziałowcem w trzy-osobowej spółce cywilnej. Ostatnio odkryłem, że jeden ze wspólników przelewa pieniądze ze sprzedaży towaru na swoje konto lub w przypadku (...)

Brak umowy a roszczenia

Brak umowy a roszczenia Niedawno wystawiłem na sprzedaż uszkodzony laptop w serwisie allegro.Znalazł się chętny,prosząc o załatwieniu sprawy poza serwisem,gdyż będzie mu to na rękę.Zgodziłem (...)

Naruszenie mienia i prywatnosci,w tym wynajem mieszk.na czarno.Co robic?

Naruszenie mienia i prywatnosci,w tym wynajem mieszk.na czarno.Co robic? Mam taki nietypowy problem. Otoz wynajmuje (do 1 wrzesnia i cale szczescie) mieszkanie u pewnej kobiety, z ktora mialem od samego (...)

Porady prawne