Założenia do projektu budżetu państwa na 2022 r.

Rada Ministrów przyjęła „Założenia projektu budżetu państwa na rok 2022”

Rada Ministrów przyjęła dokument „Założenia projektu budżetu państwa na rok 2022”, przedłożony przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej. Polityka rządu będzie nakierowana na szybką odbudowę potencjału gospodarczego Polski. W założeniach przyjęto m.in. wzrost PKB w 2022 r. o 4,3 proc., stopę bezrobocia na poziomie 5,8 na koniec roku a inflację na poziomie 2,8 proc.

Porady prawne

Cele

Zgodnie z założeniami projektu budżetu państwa na 2022 r., polityka gospodarcza Polski będzie nakierowana na możliwe szybką odbudowę potencjału gospodarczego kraju przy uwzględnieniu wytycznych instytucji UE oraz krajowych przepisów fiskalnych.

Wybuch epidemii COVID-19 doprowadził w Polsce do recesji, która wystąpiła w naszym kraju po raz pierwszy od początku lat 90. XX wieku. Realny PKB zmniejszył się w 2020 r. o 2,7%. Dzięki działaniom rządu, recesja ta była jednak łagodniejsza niż zakładano, a także wyraźnie płytsza niż w większości unijnych krajów. Szybko podjęte działania antykryzysowe doprowadziły do poprawy sytuacji gospodarczej. Prognozujemy, że w 2021 r. tempo wzrostu realnego PKB znacznie przyspieszy i osiągnie 3,8%.

Co nieuniknione, recesja wywołana zamrożeniem gospodarki i działania antykryzysowe doprowadziły w 2020 r. do wzrostu deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych do 7% PKB oraz wzrostu długu do 57,5% PKB.

Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych wzrósł w Polsce 2020 r. o niecałe 12 pkt. proc. W tej kwestii Polska znajduje się jednak poniżej średniej dla całej UE, która wynosi 13,2 pkt. proc. Nasz kraj znajduje się także znacząco poniżej średniej unijnej, jeśli chodzi o całkowite zadłużenie tego sektora do PKB.

Według Komisji Europejskiej, działania antykryzysowe powinny być kontynuowane i wszystkie państwa członkowskie w latach 2021-2022 powinny w dalszym ciągu mieć możliwość prowadzenia polityk budżetowych bez ograniczeń, jeśli chodzi o tempo wzrostu wydatków. W miarę postępów w walce z pandemią potrzebne będzie jednak w większym stopniu wspieranie ożywienia gospodarczego.

- "Naszym priorytetem jest szybki rozwój polskiej gospodarki i sukcesywny wzrost PKB. W najbliższym czasie ważne będzie dalsze wzmocnienie inwestycji, przy jednoczesnym utrzymaniu dobrego stanu finansów publicznych" - powiedział minister finansów Tadeusz Kościński.

- "Nasza polityka gospodarcza będzie nakierowana na możliwe szybką odbudowę potencjału gospodarczego kraju przy uwzględnieniu wytycznych instytucji UE oraz krajowych ram fiskalnych" - dodał wiceminister Piotr Patkowski.

Prognoza przedstawiona w przyjętych założeniach budżetowych nie uwzględnia efektów Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, który znajduje się w fazie uzgodnień oraz rozwiązań zaproponowanych w Polskim Ładzie. Efekty tych programów powinny pozytywnie wpłynąć na tempo wzrostu gospodarczego Polski.

Najważniejsze założenia makroekonomiczne budżetu państwa w 2022 r.

Produkt Krajowy Brutto

Rząd zakłada, że w 2021 r. PKB wzrośnie o 3,8 proc., a w 2022 r. o 4,3 proc. Głównym czynnikiem wzrostu będzie popyt krajowy.

Rząd zakłada więc, że w 2021 r. nastąpi odbicie aktywności gospodarczej, a jego skala – co do wartości bezwzględnej – będzie wyższa od spadku zanotowanego w ubiegłym roku i wyniesie 3,8%.

Poziom sprzed pandemii (IV kw. 2019 r.) realny PKB powinien osiągnąć w III kw. 2021 r., tj. szybciej niż w strefie euro.

Rząd oczekuje, że w przyszłym roku tempo wzrostu gospodarczego przyspieszy do 4,3%. 

Konsumpcja prywatna

  • Rząd zakłada, że konsumpcja prywatna wzrośnie o 4,3% w 2021 r. oraz o 4,4% w 2022 r.
  • Realny wzrost spożycia publicznego w latach 2021-2022 wyniesie odpowiednio 3,4% i 3,7%. 

Export i import

Od czasu przystąpienia Polski do UE następuje systematyczne otwieranie się polskiej gospodarki na rynki zagraniczne, a proces ten był również kontynuowany w czasie pandemii.

Dzięki wysokiej konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, udział eksportu w PKB osiągnął w 2020 r. rekordowy poziom 55,8%.

Wraz z przewidywaną poprawą dynamiki aktywności na polskich głównych rynkach eksportowych oczekuje się wzrostu eksportu w tempie 8,8% i 7,3%, odpowiednio w latach 2021-2022.

W warunkach obserwowanego ożywienia koniunktury światowej i światowego handlu zakłada się zatem, że w 2021 r. polski eksport wzrośnie o 8,8% w ujęciu realnym, a w 2022 r. o 7,3%. Powinno się to przełożyć na dalszy wzrost udziałów polskiego eksportu w światowym handlu.

Rząd zakłada również wzrost importu o 9,4% w 2021 r. i 7,8% w roku 2022.

Tempo wzrostu importu w latach 2021-2022 wyniesie odpowiednio 9,4% oraz 7,8%. 

Przeciętne zatrudnienie w gospodarce

Scenariusz na 2021 r. zakłada wzrost przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej o 0,1 proc., w kolejnym roku poziom zatrudnienia w gospodarce narodowej nie zmieni się. Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej w 2021 r. będzie zatem nieznacznie wyższe niż rok wcześniej (o 0,1%), a w 2022 r. utrzyma się na poziomie obecnego roku. 

Stopa bezrobocia

Rząd oczekuje spadku stopy bezrobocia rejestrowanego do 6,0% na koniec 2021 r. i 5,8% na koniec 2022 r. 

Przewiduje więc, że stopa rejestrowanego bezrobocia spadnie z 6,2 proc. w grudniu 2020 r. do 6,0 proc. na koniec 2021 r. Na koniec 2022 r. stopa bezrobocia ma wynieść 5,8 proc.

Poziom bezrobocia w Polsce będzie jednym z najniższych w Unii Europejskiej. Co jest efektem m.in. wprowadzonych przez władze antykyzysowaych działań.

Wzrost przeciętnego wynagrodzenia

Rząd przewiduje, że nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej przyspieszy do 6,2% i 6,4%, odpowiednio w latach 2021-2022. 

Przewiduje zatem utrzymanie wzrostu wynagrodzeń. Jego tempo zwiększy się w stosunku do 2020 roku. Przyjęto, że w 2021 r. nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie 6,2%, wobec 5% wzrostu zanotowanego średnio w 2020 r. W 2022 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej zwiększy się o 6,4%.

Inflacja

Rząd oczekuje, że inflacja w 2021 r. wyniesie średnio 3,1%, a w następnym roku zbliży się do celu inflacyjnego i osiągnie 2,8%. Scenariusz zakłada więc średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 3,1% w 2021 r i 2,8% w 2022 r.

Jak wspomniano, ze względu na prace legislacyjne nad projektami „Polskiego Ładu” przedstawiona prognoza nie uwzględnia pozytywnych skutków tych projektów dla wzrostu gospodarczego.

Podstawowe uwarunkowania prognozy dochodów budżetu państwa

  • Poziom dochodów budżetu państwa w 2022 r. będzie uzależniony głównie od spodziewanego ożywienia gospodarczego i koniunktury w krajowej gospodarce.
  • W 2022 r. dochody podatkowe będą nadal wspierane wprowadzonymi i kontynuowanymi działaniami które poprawią stopień wywiązywania się z zobowiązań podatkowych i będą również skutkowały wzrostem inwestycji.

Podstawowe uwarunkowania dotyczące wydatków budżetu państwa

  • Zgodnie z Wieloletnim Planem Finansowym Państwa na lata 2021-2024 (WPFP) zakładane są zmiany w ustawie o finansach publicznych mające na celu dostosowanie klauzuli wyjścia i powrotu w stabilizującej regule wydatkowej do przewidywanego przez KE wydłużenia stosowania ogólnej klauzuli wyjścia na rok 2022.
  • Dodatkowo, w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności zaproponowano rozszerzenie zakresu SRW o państwowe fundusze celowe.
  • Równocześnie, w WPFP założono, że w 2023 r. rozpocznie się konsolidacja fiskalna w minimalnym tempie wynikającym z wyłączenia klauzuli wyjścia ze stabilizującej reguły wydatkowej i z reguł unijnych.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne