Zmiana dotycząca opłaty emisyjnej

Nowelizacja zaktualizowała kody w Nomenklaturze Scalonej (CN), zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej.

Co przyniosła ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw?

Celem ustawy jest dokonanie zmiany w art. 7 pkt 2 ustawy  z dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1356), który dokonuje zmiany w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U z 2018 r. poz. 799).

Zmieniany przepis dotyczy opłaty emisyjnej i odwołuje się do nieaktualnych kodów CN. Ustawa odwołuje się natomiast do klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodnej z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2017/1925 z dnia 12 października 2017 r. zmieniającym załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.Urz. UE L 282 z 31.10.2017, str. 1), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Nowelizacja usuwa tym samym wątpliwość co do możliwości poboru opłaty emisyjnej od dnia 1 stycznia 2019 r. Zmiana ma charakter wyłącznie techniczny i nie spowoduje żadnych dodatkowych obciążeń po stronie podatników.

Kiedy nowe przepisy weszły w życie?

Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Kupowanie w Chinach i sprzedaż w Polsce

23.5.2018 przez: irytujacytyp

Restrukturyzacja firmy

10.1.2018 przez: 07Humbert