Zmiany w obrocie instrumentami finansowymi

Czemu ma służyć nowelizacja przepisów?

Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw ma na celu zniesienie podziału rynku regulowanego na rynek giełdowy i rynek pozagiełdowy oraz wprowadzenie do systemu prawnego instytucji rachunku derywatów. 

Zmiany w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustawach wzmacniają też ochronę uczestników polskiego rynku kapitałowego, w tym inwestorów indywidualnych w spółkach publicznych oraz zwiększają bezpieczeństwo obrotu na rynku kapitałowym. Mają też pomóc w eliminowaniu nieuprawnionego wykorzystywania informacji poufnych i nadużyć na rynku kapitałowym oraz zapewnić większe bezpieczeństwo systemom rozrachunku papierów wartościowych.

Ustawa wdraża przepisy unijne: podwyższa m.in. maksymalną sankcję karną z 3 do 4 lat pozbawienia wolności za ujawnianie informacji poufnej, udzielanie rekomendacji lub nakłanianie do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczy ta informacja.

Rozwiązania dotyczące scalenia rynków

Zgodnie z dotychczasowym art. 25 ust. 1 i 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, prowadzenie giełdy wymaga zezwolenia, które wydaje minister właściwy do spraw instytucji finansowych, na wniosek zainteresowanego, zaopiniowany przez Komisję Nadzoru Finansowego. W przedmiotowej ustawie wprowadzono zmianę polegającą na tym, że zezwolenie na prowadzenie rynku regulowanego wydawać ma Komisja Nadzoru Finansowego, na wniosek zainteresowanego podmiotu.

Zmiany powodujące zniesienie podziału na rynek giełdowy i pozagiełdowy wejdą w życie z mocy prawa. Ustawa zawiera przepis przejściowy (art. 16 noweli), w myśl którego, z dniem wejścia w życie ustawy, zezwolenie na prowadzenie giełdy oraz zezwolenie na prowadzenie rynku pozagiełdowego uważać się będzie za zezwolenia na prowadzenie rynku regulowanego.

Spółka prowadząca obecnie rynek giełdowy – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA, oraz spółka prowadząca rynek pozagiełdowy – BondSpot SA, z mocy prawa staną się spółkami prowadzącymi dwa odrębne rynki regulowane. W art. 16 noweli przewidziano okresy przejściowe na dostosowanie działalności prowadzonej przez wymienione spółki do nowego stanu prawnego, w zakresie m.in. wysokości kapitału własnego spółki prowadzącej rynek, treści statutów oraz regulaminów rynków. Pozostałe zmiany dotyczące wprowadzenia jednolitego rynku regulowanego w miejsce dwóch dotychczasowych, sprowadzają się co do zasady do zastąpienia określeń „rynek giełdowy” i „rynek pozagiełdowy” określeniem „rynek regulowany”.

Konsekwencją rezygnacji z funkcjonalnego podziału rynku regulowanego jest dostosowanie przepisów innych ustaw: ustawy o rachunkowości, ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy – Prawo energetyczne, ustawy – Kodeks spółek handlowych, ustawy o giełdach towarowych, ustawy – Prawo upadłościowe, ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, do zmienionych przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Porady prawne
 

Rozwiązania dotyczące rejestracji derywatów

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 73) zniosła wymóg rejestrowania w systemie depozytu papierów wartościowych instrumentów pochodnych dopuszczonych do zorganizowanego obrotu. Skutkiem tej zmiany było powstanie luki prawnej w zakresie rejestrowania instrumentów pochodnych. Konieczne stało się zatem uregulowanie zasad ich ewidencji, w celu zapewnienia bezpieczeństwa obrotu oraz skutecznego nadzoru nad rynkiem terminowym.

Zgodnie z art. 4a dodawanym do ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, rachunkami derywatów są rachunki, na których są zapisywane instrumenty pochodne dopuszczone do obrotu zorganizowanego, prowadzone wyłącznie przez domy maklerskie i banki prowadzące działalność maklerską, banki powiernicze, zagraniczne firmy inwestycyjne i zagraniczne osoby prawne prowadzące działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału – jeżeli oznaczenie tych rachunków pozwala na identyfikację osób, którym przysługują prawa z instrumentów pochodnych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego.

Podmiot prowadzący rachunki derywatów dokonywać ma zapisów na rachunku derywatów i rachunku pieniężnym klienta po rozliczeniu transakcji przez właściwy podmiot rozliczający, najpóźniej do końca dnia, w którym nastąpiło to rozliczenie, na podstawie zapisów dokonanych na kontach rozliczeniowych prowadzonych przez ten podmiot. Do rachunków derywatów stosować się będzie odpowiednio przepisy dotyczące rachunków papierów wartościowych.

Konsekwencją wprowadzenia instytucji rachunku derywatów do ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jest dostosowanie do tej zmiany przepisów ustaw: o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami oraz ustawy – Prawo upadłościowe.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Nowe ułatwienia dla funduszy inwestycyjnych

Nowe ułatwienia dla funduszy inwestycyjnych

  Jak zmieniają się przepisy dotyczące funduszy inwestycyjnych? 13 stycznia 2009 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy - Prawo bankowe oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym.  Wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. zmiany ustawy o funduszach inwestycyjnych mają służyć ułatwieniu stosowania regulacji (...)

Nadzór nad rynkiem kapitałowym

Nadzór nad rynkiem kapitałowym

Od 24 października br. obowiązuje ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym. Określa ona organizację oraz tryb wykonywania nadzoru nad rynkiem kapitałowym. Poniżej przedstawione zostały podstawowe zasady wynikające z nowej regulacji. Co to jest rynek kapitałowy? W rozumieniu przepisów nowej ustawy rynkiem kapitałowym jest: rynek papierów wartościowych (...)

Obrót instrumentami finansowymi

Obrót instrumentami finansowymi

Nowa bardzo obszerna ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi reguluje, od 24 października br., zasady, tryb i warunki podejmowania i prowadzenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, prawa i obowiązki podmiotów uczestniczących w tym obrocie (np. domy maklerskie, banki powiernicze, kluby inwestorów) oraz wykonywanie nadzoru w tym zakresie. W (...)

Jak ma przebiegać elektroniczny obrót \

Jak ma przebiegać elektroniczny obrót \"instrumentami finansowymi\"?

  Co to są "instrumenty finansowe"?  Instrumentami finansowymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi są:  1. papiery wartościowe – tzn.:  akcje, prawa poboru w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne (...)

Obowiązki informacyjne spółki

Obowiązki informacyjne spółki

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) poinformowała Elektrim o wszczęciu z urzędu postępowania, które ma wykazać, czy spółka wykonywała prawidłowo obowiązki informacyjne. (...)Artykuł 56 wspomnianej ustawy [red: ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych] mówi, że spółka, której (...)

Czynniki kształtujące ceny energii elektrycznej. Rynek regulowany i zliberalizowany - pożytki i koszty

Czynniki kształtujące ceny energii elektrycznej. Rynek regulowany i zliberalizowany - pożytki i koszty

W środę, 28 stycznia odbyła się trzecia z cyklu konferencji współorganizowanych przez Urząd Regulacji Energetyki i Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego pod wspólnym hasłem „Jaki model konkurencji na rynku energii elektrycznej?".Dyskusja, prowadzona przez prof. dr hab. Krzysztofa Żmijewskiego z Politechniki Warszawskiej, została poświęcona (...)

Recesja daleko za rynkiem

Recesja daleko za rynkiem

Historyczne dane udowadniają z Wall Street, że rynek giełdowy zaczyna generować wzrosty przed tym jak gospodarka zaczyna się umacniać. W takim wypadku, czy inwestorzy mogą siedzieć bezczynnie czekając na dane makro? - Rynek da znak, że recesja się rozpoczęła - uważa badający zmiany indeksów Jeremy Siegel. Zauważa, że z 42 recesji od 1802 r. do 2002 r., aż w przypadku 39 z nich (...)

Giełdowy rynek rolny już wkrótce

Giełdowy rynek rolny już wkrótce

Powstaje giełdowy rynek rolny Konsorcjum GK GPW podpisało Memorandum w sprawie współpracy z Elewarr na stworzenie sieci magazynów autoryzowanych, dedykowanych do przechowywania zbóż będących przedmiotem obrotu giełdowego na „Platformie Żywnościowej”, w szczególności na bazie magazynów zbożowych będących w posiadaniu Elewarr i spółek (...)

Czy będzie skonsolidowany nadzór nad rynkiem finansowym?

Czy będzie skonsolidowany nadzór nad rynkiem finansowym?

W styczniu 2007 roku powstanie jeden urząd kontrolujący cały polski rynek finansowy. Połączenie trzech istniejących instytucji nadzorczych w jedną pozwoli rządowi na mianowanie jej kierownictwa. Osłabi też pozycję prezesa NBP, który do tej pory kierował Komisją Nadzoru Bankowego. (...)Jeżeli parlament przyjmie pomysł rządu, już od początku przyszłego roku połączone będą trzy (...)

Stawka VAT na przechowywanie instrumentów finansowych

Stawka VAT na przechowywanie instrumentów finansowych

stawka VAT na przechowywanie instrumentów finansowych W związku ze stwierdzonymi rozbieżnościami interpretacyjnymi oraz zgłaszanymi wątpliwościami w kwestii zastosowania właściwej stawki podatku w przypadku usług przechowywania instrumentów finansowych, uzasadnione było przedstawienie zasad opodatkowania podatkiem VAT tych świadczeńMinister Finansów wydał interpretację (...)

Podpisanie porozumienia w sprawie Instrumentu Finansowego LIFE+

Podpisanie porozumienia w sprawie Instrumentu Finansowego LIFE+

Podpisanie porozumienia w sprawie Instrumentu Finansowego LIFE+  oraz konferencja prasowa z udziałem Prof. Macieja Nowickiego, Ministra Środowiska i Jana Rączki, Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (5 września 2008 r., o godz. 9.00,  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska  3A, Warszawa)  Z dniem podpisania (...)

„Programy motywacyjne” na muszce skarbówki

„Programy motywacyjne” na muszce skarbówki

Szef KAS ostrzegł, że do opisanych tzw. programów motywacyjnych stosowanych przez pracodawców służących optymalizacji podatkowej może zostać zastosowana klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Informacja Szefa KAS o stosowaniu przepisów dotyczących przeciwdziałania unikaniu opodatkowania w kontekście tzw. Programów Motywacyjnych Szef Krajowej Administracji (...)

Sekurytyzacja wierzytelności - aspekty prawne

Sekurytyzacja wierzytelności - aspekty prawne

  Istota sekurytyzacji Istotą sekurytyzacji jako metody pozyskiwania finansowania jest zamiana niepłynnych ze swej istoty aktywów na płynne papiery wartościowe. Podmiot poszukujący finansowania (tzw. inicjator) zbywa określoną partię aktywów na rzecz podmiotu specjalnego przeznaczenia (tzw. Special Purpose Vehicle – SPV lub też podmiot emisyjny). Z kolei SPV, aby pozyskać (...)

Ograniczenia w koncentracji przedsiębiorców

Ograniczenia w koncentracji przedsiębiorców

Ograniczenia wynikające z ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów związane są z zamiarem połączenia sił dwu lub więcej przedsiębiorców, działających na tym samym rynku, w wyniku którego jedno z nich, lub nowe, przez nich utworzone, uzyska pozycję zagrażającą wolnej konkurencji. W określonych sytuacjach, ustawa nakazuje przedsiębiorcom zamierzającym połączyć swe siły do zgłoszenia (...)

Ewidencje na potrzeby podatku VAT

Ewidencje na potrzeby podatku VAT

Ewidencje w obrocie krajowym  Ewidencja uproszczona dla podatników zwolnionych podmiotowo Podatnicy zwolnieni podmiotowo ze względu na niski obrót prowadzą uproszczoną ewidencję sprzedaży. Podatnicy ci są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym. W przypadku stwierdzenia, że podatnik nie prowadzi (...)

Rejestracja VAT dla transakcji krajowych

Rejestracja VAT dla transakcji krajowych

Rejestracja podatników „VAT czynnych” Rejestracja dla potrzeb podatku VAT ma podstawowe znaczenie dla każdego podatnika. Wykonanie obowiązku rejestracyjnego uprawnia m.in. do wystawiania faktur VAT oraz do odliczania podatku. Między podatnikami a organami podatkowymi najwięcej sporów odnośnie rejestracji toczy się właśnie o prawo do odliczenia podatku przez podatnika, który zapomniał (...)

Prawo działalności gospodarczej a ustawa o swobodzie działalności gospodarczej - najważniejsze zmiany

Prawo działalności gospodarczej a ustawa o swobodzie działalności gospodarczej - najważniejsze zmiany

Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r.Prawo działalności gospodarczej.Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczejDefinicja działalności gospodarczejDziałalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy jest zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych, wykonywana w sposób zorganizowany (...)

Przeciwdziałanie alkoholizmowi ma być skuteczniejsze

Przeciwdziałanie alkoholizmowi ma być skuteczniejsze

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, nad którym trwają obecnie prace w Sejmie, ma na celu zmianę przepisów nasuwających wątpliwości interpretacyjne oraz uregulowanie na poziomie ustawowym kwestii kwalifikacji koniecznych do wykonywania świadczeń z zakresu psychoterapii uzależnień. Kto (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Udział w spółce z o.o. a kapitał zakładowy

Udział w spółce z o.o. a kapitał zakładowy

Jestem na etapie organizacji spółki z o.o. z obywatelem Ukrainy. Spólka ma być z moim większościowym udziałem np. 51% Polska i udziałem obywatela Ukrainy - 39% i jego żony - 10%. Ja prowadzę (...)

Stosunek zależności lub dominacji

Stosunek zależności lub dominacji

Proszę o wyjaśnienie co oznacza zapis "podmioty oraz osoby związane z dłużnikami stosunkiem zależności lub dominacji w rozumieniu art. 4 pkt.16 ustawy dnia 21 sierpnia 1997 r Prawo o publicznym (...)

Agent firmy inwestycyjnej

Agent firmy inwestycyjnej

Czy rozpoczynając jednoosobową działalność gospodarczą , której głównym celem jest pośrednictwo finansowe między np. Funduszem inwestycyjnym DWS a klientem, potrzebna jest koncesja? Zgodnie (...)

Inwestycje spółki na giełdzie

Inwestycje spółki na giełdzie

Istniejąca i działająca od kilku lat spółka z o.o. chce rozpocząć inwestowanie swoich środków na giełdzie papierów wartościowych w pełnym zakresie (wszystkie akcje, kontrakty terminowe, prawa (...)

Wydanie przedmiotu zastawu rejestrowego

Wydanie przedmiotu zastawu rejestrowego

Zastawnik składa skutecznie zastawcy oświadczenie o przejęciu na własność przedmiotu zastawu. Zastawca nie chce dobrowolnie oddać przedmiotu. Czy doktryna lub orzecznictwo określają co w takiej (...)

Koszty uzyskania przychodu przy zbyciu obligacji

Koszty uzyskania przychodu przy zbyciu obligacji

W 2003 r. zakupiłem obligacje Skarbu Państwa. Część z nich w 2004 r. została zbyta. Otrzymałem PIT 8C na podstawie którego mam wypełnić zeznanie roczne na formularzu PIT-38. W PIT-8C (część (...)

Karty płatnicze

Karty płatnicze

Kto może być emitentem elektronicznych kart płatniczych i pieniądza elektronicznego w Polsce? Jeżeli są to tylko banki, to czy możliwe jest po podpisaniu odpowiedniej umowy z bankiem, by "niebanki" (...)

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Spółka z o.o. będzie zajmowała się dostawą artykułów spożywczych na statki, w tym dostawą alkoholu. Czy do takiej sprzedaży alkoholu wymagana jest koncesja na alkohol i jakie przepisy to regulują? (...)

Wyjątki w koncesji na alkohol

Wyjątki w koncesji na alkohol

Jakie są warunki i koszty uzyskania koncesji w przypadku zaopatrywania statkow, pociagow i samolotów? Warunki i koszty uzyskania zezwolenia w przypadku zaopatrywania statków, pociągów i samolotów (...)

Koncesja na obrót paliwami

Koncesja na obrót paliwami

Od jakiej wielkości obrotu w handlu paliwami konieczna jest koncesja? Zgodnie z art. 32 prawa energetycznego na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami co do zasady konieczne (...)

Zezwolenie na hurtowy obrót alkoholem

Zezwolenie na hurtowy obrót alkoholem

Koszty koncesji na sprzedaż hurtową alkoholu powyżej 18% są niesamowicie wysokie. Koncesja jest udzielana na 2 lata na 500000 litrów czystego alkoholu. Czy istnieje możliwość odzyskania części (...)

Wniosek o koncesję na obrót paliwami płynnymi

Wniosek o koncesję na obrót paliwami płynnymi

Jaka powinna być treść wniosku o udzielenie koncesji na obrót paliwami płynnymi? Jakie dokumenty się dołącza do takiego wniosku? Do kogo składa się wniosek o wydanie koncesji? Zgodnie z przepisem (...)

FORUM PRAWNE

Umowa o dzieło/zlecenie a pośrednictwo w obrocie instrumentami finansowymi

Umowa o dzieło/zlecenie a pośrednictwo w obrocie instrumentami finansowymi Pełnomocnictwo dla mnie jako osoby fizycznej bądź dla mnie jako osoby fizycznej prowadzącej działalność, od osoby prywatnej (...)

Odszkodowanie po wypowiedzeniu 3 letnim

Odszkodowanie po wypowiedzeniu 3 letnim Witajcie, lokatorowi skończyło się 3 letnie wypowiedzenie w sierpniu 2004 roku. Teraz ma sprawę o eksmisje, ale sąd orzeknie lokal socjalny, bo przedstawi zaświadczenia (...)

POMOCY !! Bank wypowiedział mi umowę kredytu

POMOCY !! Bank wypowiedział mi umowę kredytu Zaczne od początku. Miałam linie kredytową w PKO BP na 6.000 zł. Rok temu przeprowadziłam sie do innego miasta i na konto w banku nie było żadnych (...)

Prowadzenie lombardu

Prowadzenie lombardu Ponieważ nie ma sprecyzowanych danych do sposobu prowadzenia lombardu proszę o dodawanie komentarzy i ciekawych informacji, wskazówek dotyczących prowadzenia lombardu. Nie ma tez (...)

obrót materiałem siewnym (kwalifikowanym)

obrót materiałem siewnym (kwalifikowanym) Witam serdecznie i pozdrawiam :) Z góry przepraszam jeśli zwracam się o pomoc do niewłaściwych osób ale spróbowac zawsze warto. Od dłuższego czasu borykam (...)

obrót złomem

obrót złomem Mam takie pytanie, w jaki sposób należy rozliczyć obrót złomem między podatnikami? taki obrót jest  traktowany podobnie jak import usług lub nabycie towarów i (...)

czy można przenieść koncesję na obrót paliwami?

czy można przenieść koncesję na obrót paliwami? czy można przenieść koncesję na obrót paliwami?

w roku 2012 prowadząc działalność na karcie podatkowej /wynajem kwater/ miałam obrót 25000,00zł-czy

w roku 2012 prowadząc działalność na karcie podatkowej /wynajem kwater/ miałam obrót 25000,00zł-czy w roku 2012 prowadząc działalność na karcie podatkowej /wynajem kwater/ miałam obrót 25000,00zł-czy (...)

Porady prawne