Kary umowne porady prawne

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Kara umowna

  Na czym polega kara umowna?

 • Zastrzeżenie kary umownej przy umowie przedwstępnej

  Czy w umowie przedwstępnej można zastrzec karę umowną?

 • Kara umowna rażąco wygórowana

  Jak można postąpić w przypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana?

 • Zastrzeżenie kary umownej

  Jak sformułować umowę, aby ułatwić sobie ewentualne dochodzenie odszkodowania z jej nienależytego wykonania?

 • Kara umowna

  W jakich wypadkach możliwe jest wprowadzenie kary umownej?

 • *opłata za duplikat faktury

  W dwóch ostatnich miesiącach nie dotarły do mnie faktury od operatora telekomunikacyjnego; docierają tylko SMSy przypominające o płatnościach. W związku z tym, zadzwoniłem w celu wyjaśnienia (...)

 • Korzyści umowy zawartej pisemnie

  Jakie korzyści wynikają z umowy zawartej w formie pisemnej?

 • Przepadek zaliczki

  Jak się ma wobec prawa sytuacja kiedy firma A zamówiła towar w firmie B po czym zapłaciła tylko małą cześć (zaliczkę). Firma B na podstawie braku zapłaty nie wydala towaru pomimo, że faktura (...)

 • Wysokość kary umownej

  Do jakiej wielkości można ustalić wysokość kary umownej za niewykonanie przedmiotu zamówienia w określonym umowa czasie. Czy istnieją przepisy normujące nam górną wysokość takiej kary, np. (...)

 • Przepadek zaliczki

  W ramach umowy przedwstępnej sprzedaży kupujący przekazał sprzedającemu zaliczkę. Do podpisania ostatecznej umowy sprzedaży nie doszło z winy kupującego. Jak zasłyszałem - w przeciwieństwie (...)

 • Kara umowna w umowie pożyczki

  Pożyczkobiorca oświadcza, że w przypadku niewywiązania się z warunków umowy, zobowiązuje się zapłacić karę umowną w określonej wysokości. Czy taka klauzula będzie obowiązująca i będzie (...)

 • Opóźnienie prac z winy inwestora

  Nasza firma świadczy usługi budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych. Są to usługi świadczone głównie dla urzędów miast i gmin. W tym momencie kończymy realizację jednego z zadań i (...)

 • Współpraca a konkurencja

  Były pracownik współpracuje z moją firmą na zasadzie kooperacji, konkretnie do jego zadań należą remonty i przebudowy samochodów specjalnych. Moja firma zajmuje się sprzedażą tych samochodów. (...)

 • Zakaz konkurencji po ustaniu zatrudnienia

  Pracodawca chce odpisać umowę o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia z pracownikiem ustalając odszkodowanie miesięczne dla pracownika w zamian za powstrzymywanie się działalności konkurencyjnej (...)

 • Wada a transakcja kupna-sprzedaży

  Zawarłem przedwstępną umowę notarialną kupna nieruchomości. Niestety w umówionym czasie na zawarcie transakcji nie otrzymałem kredytu i nie przystąpiłem do zawarcia ostatecznej umowy notarialnej (...)

 • Kara za uszkodzenie licznika

  Sprawa dotyczy decyzji o nałożeniu kary przez X za działania mające na celu uszkodzenie czy ingerencję wewnątrz zainstalowanego w moim lokalu mieszkaniowym licznika poboru energii elektrycznej i (...)

 • Kara umowna, odstąpienie, wykonanie zastępcze

  Podpisałem z wykonawcą umowę, zgodnie z którą miał on wykonać określone prace (wykonanie, montaż i malowanie balustrady na taras i schody domu) w terminie do 15.09.2007. W przypadku zwłoki w (...)

 • Miarkowanie kary umownej

  Jestem właścicielem firmy budowlanej. W dniu 30 maja 2007 podpisałem umowę z klientami na wykonanie pod klucz budynku jednorodzinnego. Plac został przejęty przez moja firmę z dniem 30 czerwca 2007 (...)

 • Potrącenie kar umownych z należnościami z faktur

  Spółka, jako wykonawca podpisała umowę o roboty budowlane. W umowie są zapisy dotyczące kar umownych jakimi może obciążyć Inwestor Spółkę w przypadku opóźnienia w realizacji poszczególnych (...)

 • Kara umowna a odsetki maksymalne

  Maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (odsetki maksymalne). (...)

 • Miarkowanie kary umownej

  Co oznacza termin "miarkowanie kary umownej" i jak można z niego skorzystać?

 • Realizacja kary umownej

  Zgodnie z zapisem w umowie na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dotyczącym kar umownych projektant ma zapłacić zamawiającemu karę umowną za każdy dzień zwłoki w stosunku do ustalonego (...)

 • Możliwości zmniejszenia kary umownej

  W umowie zawarto standardową klauzulę, " iż w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania robót w szczególności za opóźnienie nalicza się karę umowną w wysokości ... za każdy dzień (...)

 • Umowne modyfikacje odpowiedzialności dłużnika

  Wspólnota mieszkaniowa zatrudnia dozorcę na umowę zlecenie, ten jednak nie do końca wykonuje powierzone czynności w sposób i z efektem jakiego oczekuje zleceniodawca (zdarza się, że jest brudno). (...)

 • Dochodzenie kary umownej z umowy z pełnomocnikiem

  Podpisaliśmy umowę cywilnoprawną na sprzedaż mieszkania ze starszą Panią - pełnomocnik właścicielki (jej córki) - przebywającej na stałe w USA. Ponieważ termin podpisania umowy finalnej upływa (...)

 • Niezawarcie umowy przyrzeczonej

  Podpisaliśmy umowę cywilną przyrzeczenia sprzedaży mieszkania z pełnomocnikiem właścicielki mieszkania. Pełnomocnikiem jest 80 letnia matka właścicielki. W umowie była zawarta określona cena (...)

 • Róznice między zadatkiem i zaliczką

  Czy zaliczka to jest to samo co zadatek?

 • Roszczenia wynikające z wręczenia zadatku

  Jakie prawo chroni kupującego mieszkanie, który zapłacił zbywcy 70% zadatku przy umowie przedwstępnej spisanej przed notariuszem, a zbywca wycofał się ze sprzedaży i jest niewypłacalny (czy przepada (...)

 • Kara umowna a prawo odszkodowania

  Została zawarta umowa o spełnienie świadczenia, termin realizacji minął 31 sierpnia 2005 r. W umowie określono kary umowne w wysokości 0,1 % wynagrodzenia błędnie nie dodając, iż chodzi o 0,1 (...)

 • Obrona przed żądaniem kary umownej

  Spółka podpisała umowę na dostarczenie i wdrożenie oprogramowania dla urzędu w tym przeszkolenie pracowników. W umowie zostały określone warunki tj. terminy wykonania umowy, oraz kary umowne za (...)

 • Wysokość kary umownej

  Operator telefonii komórkowej wypowiedział pani x umowę o świadczenie usług połączeń komórkowych, ponieważ pani x nie opłaciła rachunków. Za nie dotrzymanie przez panią x warunków umowy (...)

 • Przedłużenie terminu a kara umowna

  Czy jeśli w umowie na realizację danego projektu jest zapis "przekroczenie terminu opiniowania upoważnia Wykonawcę, po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego, do przekazania pracy lub jej części w (...)

 • Kara za nielegalny pobór energii

  Czy zakład energetyczny może nałożyć na mnie za nielegalny pobór energii taką wysoką karę tj. 1700 zł i 1500 zł? Jaka jest podstawa prawna nałożenia takiej kary?

 • Zaliczka za zakup mieszkania

  W ubiegłym roku chcieliśmy kupić mieszkanie w Krakowie (przebywamy za granica wiec nie było to łatwe zadanie). Pani z biura nieruchomości pokazała nam mieszkanie (w czasie naszego krótkiego pobytu (...)

 • Umowa pośrednictwa zakupu mieszkania

  Czy umowa zlecenia pośrednictwa zakupu mieszkania jest umową pieniężną i czy można w niej zastrzec karę umowną?

 • Określenie wysokości kary umownej

  Mam umowę cywilno-prawną pomiędzy mną a firmą, na której rzecz wykonuję pracę - prowadzę sklep. Cały towar jest ich własnością. W umowie mam zapisane, że muszę po każdym dniu wpłacać (...)

 • Debet na koncie bankowym a kara umowna

  Płacąc kartą płatniczą, nieświadomie przekroczyłam dostępne saldo o 1,20; później zapłaciłam jeszcze ok. 5 zł też ponad limit. Bank naliczył mi za to karę po 25 zł za każdą kwotę, czyli (...)

 • Przedawnienie kary umownej

  Po zerwaniu umowy z operatorem telefonii komórkowej powstał spór o należność. Kwota główna należności uległa przedawnieniu. Jednak operator upomina się o odsetki za zwłokę w kwocie nieznacznej (...)

 • Zastrzeżenie kary umownej a umowa pod warunkiem

  Czy umowa przeniesienia własności nieruchomości, w której kupujący zobowiązuje do zrealizowania określonej inwestycji rzeczowej na zakupionym gruncie, a w przypadku niezrealizowania tej inwestycji (...)

 • Odsetki od kary umownej

  Czy od kary umownej przewidzianej w umowie można naliczać odsetki ustawowe, jeśli tak, to od jakiego terminu (w umowie kwestia terminu uregulowania kary umownej nie jest uregulowana)?

1

2