Kary umowne

Kara umowna

Kara umowna

Na czym polega kara umowna?

Zastrzeżenie kary umownej przy umowie przedwstępnej

Zastrzeżenie kary umownej przy umowie przedwstępnej

Czy w umowie przedwstępnej można zastrzec karę umowną?

Kara umowna rażąco wygórowana

Kara umowna rażąco wygórowana

Jak można postąpić w przypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana?

Zastrzeżenie kary umownej

Zastrzeżenie kary umownej

Jak sformułować umowę, aby ułatwić sobie ewentualne dochodzenie odszkodowania z jej nienależytego wykonania?

Kara umowna

Kara umowna

W jakich wypadkach możliwe jest wprowadzenie kary umownej?

*opłata za duplikat faktury

*opłata za duplikat faktury

W dwóch ostatnich miesiącach nie dotarły do mnie faktury od operatora telekomunikacyjnego; docierają tylko SMSy przypominające o płatnościach. W związku z tym, zadzwoniłem w celu wyjaśnienia (...)

Korzyści umowy zawartej pisemnie

Korzyści umowy zawartej pisemnie

Jakie korzyści wynikają z umowy zawartej w formie pisemnej?

Przepadek zaliczki

Przepadek zaliczki

Jak się ma wobec prawa sytuacja kiedy firma A zamówiła towar w firmie B po czym zapłaciła tylko małą cześć (zaliczkę). Firma B na podstawie braku zapłaty nie wydala towaru pomimo, że faktura (...)

Wysokość kary umownej

Wysokość kary umownej

Do jakiej wielkości można ustalić wysokość kary umownej za niewykonanie przedmiotu zamówienia w określonym umowa czasie. Czy istnieją przepisy normujące nam górną wysokość takiej kary, np. (...)

Przepadek zaliczki

Przepadek zaliczki

W ramach umowy przedwstępnej sprzedaży kupujący przekazał sprzedającemu zaliczkę. Do podpisania ostatecznej umowy sprzedaży nie doszło z winy kupującego. Jak zasłyszałem - w przeciwieństwie (...)

Kara umowna w umowie pożyczki

Kara umowna w umowie pożyczki

Pożyczkobiorca oświadcza, że w przypadku niewywiązania się z warunków umowy, zobowiązuje się zapłacić karę umowną w określonej wysokości. Czy taka klauzula będzie obowiązująca i będzie (...)

Opóźnienie prac z winy inwestora

Opóźnienie prac z winy inwestora

Nasza firma świadczy usługi budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych. Są to usługi świadczone głównie dla urzędów miast i gmin. W tym momencie kończymy realizację jednego z zadań i (...)

Współpraca a konkurencja

Współpraca a konkurencja

Były pracownik współpracuje z moją firmą na zasadzie kooperacji, konkretnie do jego zadań należą remonty i przebudowy samochodów specjalnych. Moja firma zajmuje się sprzedażą tych samochodów. (...)

Zakaz konkurencji po ustaniu zatrudnienia

Zakaz konkurencji po ustaniu zatrudnienia

Pracodawca chce odpisać umowę o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia z pracownikiem ustalając odszkodowanie miesięczne dla pracownika w zamian za powstrzymywanie się działalności konkurencyjnej (...)

Wada a transakcja kupna-sprzedaży

Wada a transakcja kupna-sprzedaży

Zawarłem przedwstępną umowę notarialną kupna nieruchomości. Niestety w umówionym czasie na zawarcie transakcji nie otrzymałem kredytu i nie przystąpiłem do zawarcia ostatecznej umowy notarialnej (...)

Kara za uszkodzenie licznika

Kara za uszkodzenie licznika

Sprawa dotyczy decyzji o nałożeniu kary przez X za działania mające na celu uszkodzenie czy ingerencję wewnątrz zainstalowanego w moim lokalu mieszkaniowym licznika poboru energii elektrycznej i (...)

Kara umowna, odstąpienie, wykonanie zastępcze

Kara umowna, odstąpienie, wykonanie zastępcze

Podpisałem z wykonawcą umowę, zgodnie z którą miał on wykonać określone prace (wykonanie, montaż i malowanie balustrady na taras i schody domu) w terminie do 15.09.2007. W przypadku zwłoki w (...)

Miarkowanie kary umownej

Miarkowanie kary umownej

Jestem właścicielem firmy budowlanej. W dniu 30 maja 2007 podpisałem umowę z klientami na wykonanie pod klucz budynku jednorodzinnego. Plac został przejęty przez moja firmę z dniem 30 czerwca 2007 (...)

Potrącenie kar umownych z należnościami z faktur

Potrącenie kar umownych z należnościami z faktur

Spółka, jako wykonawca podpisała umowę o roboty budowlane. W umowie są zapisy dotyczące kar umownych jakimi może obciążyć Inwestor Spółkę w przypadku opóźnienia w realizacji poszczególnych (...)

Kara umowna a odsetki maksymalne

Kara umowna a odsetki maksymalne

Maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (odsetki maksymalne). (...)

Miarkowanie kary umownej

Miarkowanie kary umownej

Co oznacza termin "miarkowanie kary umownej" i jak można z niego skorzystać?

Realizacja kary umownej

Realizacja kary umownej

Zgodnie z zapisem w umowie na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dotyczącym kar umownych projektant ma zapłacić zamawiającemu karę umowną za każdy dzień zwłoki w stosunku do ustalonego (...)

Możliwości zmniejszenia kary umownej

Możliwości zmniejszenia kary umownej

W umowie zawarto standardową klauzulę, " iż w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania robót w szczególności za opóźnienie nalicza się karę umowną w wysokości ... za każdy dzień (...)

Umowne modyfikacje odpowiedzialności dłużnika

Umowne modyfikacje odpowiedzialności dłużnika

Wspólnota mieszkaniowa zatrudnia dozorcę na umowę zlecenie, ten jednak nie do końca wykonuje powierzone czynności w sposób i z efektem jakiego oczekuje zleceniodawca (zdarza się, że jest brudno). (...)

Dochodzenie kary umownej z umowy z pełnomocnikiem

Dochodzenie kary umownej z umowy z pełnomocnikiem

Podpisaliśmy umowę cywilnoprawną na sprzedaż mieszkania ze starszą Panią - pełnomocnik właścicielki (jej córki) - przebywającej na stałe w USA. Ponieważ termin podpisania umowy finalnej upływa (...)

Niezawarcie umowy przyrzeczonej

Niezawarcie umowy przyrzeczonej

Podpisaliśmy umowę cywilną przyrzeczenia sprzedaży mieszkania z pełnomocnikiem właścicielki mieszkania. Pełnomocnikiem jest 80 letnia matka właścicielki. W umowie była zawarta określona cena (...)

Róznice między zadatkiem i zaliczką

Róznice między zadatkiem i zaliczką

Czy zaliczka to jest to samo co zadatek?

Roszczenia wynikające z wręczenia zadatku

Roszczenia wynikające z wręczenia zadatku

Jakie prawo chroni kupującego mieszkanie, który zapłacił zbywcy 70% zadatku przy umowie przedwstępnej spisanej przed notariuszem, a zbywca wycofał się ze sprzedaży i jest niewypłacalny (czy przepada (...)

Kara umowna a prawo odszkodowania

Kara umowna a prawo odszkodowania

Została zawarta umowa o spełnienie świadczenia, termin realizacji minął 31 sierpnia 2005 r. W umowie określono kary umowne w wysokości 0,1 % wynagrodzenia błędnie nie dodając, iż chodzi o 0,1 (...)

Obrona przed żądaniem kary umownej

Obrona przed żądaniem kary umownej

Spółka podpisała umowę na dostarczenie i wdrożenie oprogramowania dla urzędu w tym przeszkolenie pracowników. W umowie zostały określone warunki tj. terminy wykonania umowy, oraz kary umowne za (...)

Wysokość kary umownej

Wysokość kary umownej

Operator telefonii komórkowej wypowiedział pani x umowę o świadczenie usług połączeń komórkowych, ponieważ pani x nie opłaciła rachunków. Za nie dotrzymanie przez panią x warunków umowy (...)

Przedłużenie terminu a kara umowna

Przedłużenie terminu a kara umowna

Czy jeśli w umowie na realizację danego projektu jest zapis "przekroczenie terminu opiniowania upoważnia Wykonawcę, po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego, do przekazania pracy lub jej części w (...)

Kara za nielegalny pobór energii

Kara za nielegalny pobór energii

Czy zakład energetyczny może nałożyć na mnie za nielegalny pobór energii taką wysoką karę tj. 1700 zł i 1500 zł? Jaka jest podstawa prawna nałożenia takiej kary?

Zaliczka za zakup mieszkania

Zaliczka za zakup mieszkania

W ubiegłym roku chcieliśmy kupić mieszkanie w Krakowie (przebywamy za granica wiec nie było to łatwe zadanie). Pani z biura nieruchomości pokazała nam mieszkanie (w czasie naszego krótkiego pobytu (...)

Umowa pośrednictwa zakupu mieszkania

Umowa pośrednictwa zakupu mieszkania

Czy umowa zlecenia pośrednictwa zakupu mieszkania jest umową pieniężną i czy można w niej zastrzec karę umowną?

Określenie wysokości kary umownej

Określenie wysokości kary umownej

Mam umowę cywilno-prawną pomiędzy mną a firmą, na której rzecz wykonuję pracę - prowadzę sklep. Cały towar jest ich własnością. W umowie mam zapisane, że muszę po każdym dniu wpłacać (...)

Debet na koncie bankowym a kara umowna

Debet na koncie bankowym a kara umowna

Płacąc kartą płatniczą, nieświadomie przekroczyłam dostępne saldo o 1,20; później zapłaciłam jeszcze ok. 5 zł też ponad limit. Bank naliczył mi za to karę po 25 zł za każdą kwotę, czyli (...)

Przedawnienie kary umownej

Przedawnienie kary umownej

Po zerwaniu umowy z operatorem telefonii komórkowej powstał spór o należność. Kwota główna należności uległa przedawnieniu. Jednak operator upomina się o odsetki za zwłokę w kwocie nieznacznej (...)

Zastrzeżenie kary umownej a umowa pod warunkiem

Zastrzeżenie kary umownej a umowa pod warunkiem

Czy umowa przeniesienia własności nieruchomości, w której kupujący zobowiązuje do zrealizowania określonej inwestycji rzeczowej na zakupionym gruncie, a w przypadku niezrealizowania tej inwestycji (...)

Odsetki od kary umownej

Odsetki od kary umownej

Czy od kary umownej przewidzianej w umowie można naliczać odsetki ustawowe, jeśli tak, to od jakiego terminu (w umowie kwestia terminu uregulowania kary umownej nie jest uregulowana)?

Dopuszczalność kary umownej

Dopuszczalność kary umownej

Jestem stroną umowy zobowiązaną do zapłaty za wykonaną usługę na moją rzecz. W umowie przewidziano, iż w przypadku niewywiązania się przeze mnie z płatności w wyznaczonym terminie, zobowiązany (...)

Zasady stosowania kary umownej

Zasady stosowania kary umownej

Za niewykonanie jakich zobowiązań można zastrzec karę umowną a za jakie odsetki?

Roszczenia z kary umownej

Roszczenia z kary umownej

Za otrzymany towar zapłacono następnego dnia po otrzymaniu faktury. W umowie zawarty był termin płatności "7 dni od wystawienia faktury". Jak uniknąć kary umownej z tytułu przekroczenia terminu (...)

Dochodzenie kary umownej przez uprawnionego

Dochodzenie kary umownej przez uprawnionego

W trakcie podpisywania umowy sprzedaży, kupujący zażądał nastepujących kar umownych: 0,2% wartości niewykonanej części dostawy za każdy dzień zwłoki oraz odszkodowanie uzupełniające na zasadach (...)

Kara umowna a powstanie szkody

Kara umowna a powstanie szkody

Zawarłem umowę z deweloperem, w której zobowiązał się do zapłaty kary umownej w przypadku gdyby spoźnił się z przekazaniem mi mieszkania. Deweloper faktycznie spóźnił się, akt notarialny (...)

Żądanie zwrotu podwójnego zadatku

Żądanie zwrotu podwójnego zadatku

Wpłaciliśmy Agencji Nieruchomości kaucję na zabezpieczenie transakcji zakupu lokalu. Agencja sprzedała ten lokal innej osobie nie zwracając kaucji. Nie mamy umowy z Agencja a POKWITOWANIE przyjęcia (...)

Czym różni się zadatek od zaliczki?

Czym różni się zadatek od zaliczki?

Czym różni się zadatek od zaliczki? Jaka jest zwyczajowo wysokość zadatku i zaliczki przy kupnie mieszkania zawarta w umowie przedwstępnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne