e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 20 Luty 2009

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Odpowiedzialność członka zarządu fundacji

  Osoba fizyczna jest członkiem zarządu fundacji. Fundacja ma dwóch członków zarządu którzy działają łącznie. Czy członek zarządu fundacji może odpowiadać własnym majątkiem za długi fundacji? Jeśli tak, to czy w takim wypadku członkowie zarządu fundacji odpowiadają solidarnie za zobowiązania?

 • Protokół ze zgromadzenia wspólników jednoosobowej spółki z o. o.

  Spółka z o. o. ze 100% udziałem gminy, co oznacza, że organ właścicielski składa się z jednego wspólnika. Uchwały, które nie wymagają zmiany umowy spółki, podejmowane są zgodnie z art. 240 k.s.h. (bez formalnego zwołania). W jakiej formie powinien być sporządzony protokół z nieformalnego (...)

 • Zmiana decyzji dotyczącej pozwolenia na budowę

  W roku 2003 dokładnie 13 czerwca złożyłam podanie na przebudowę budynku mieszkalno-gospodarczego. 10 lipca 2003 UG wszczął postępowanie powiadamiając strony. 18 lipca sąsiad złożył uwagi i zastrzeżenia do projektu budowlanego. 1 sierpnia UG wydał decyzję o pozwoleniu na budowę z 14 dniowym (...)

 • Karta E-101

  Pytanie dotyczy kraju UE - Holandii. Firma zagraniczna nie mająca siedziby na terenie Polski, zatrudniająca Polaków na terenie Polski, chce, żeby ci właśnie pracownicy mogli wykonywać pracę w siedzibie firmy (w kraju siedziby poza granicami Polski) i żeby na terenie tego kraju mogli korzystać (...)

 • Zapłata należności do rąk pełnomocnika

  Wierzyciel poprzez swojego pełnomocnika wszczął postępowanie egzekucyjne w stosunku do dłużnika. Wierzyciel upoważnił pełnomocnika do pobrania należności z tytułu powyższej wierzytelności. Czy jeżeli dłużnik spłaci do rąk pełnomocnika wierzyciela całą należność to będzie to (...)

 • Wskazanie sposobów poszukiwania majątku

  Chciałbym zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika. Nie wiem jak w praktyce komornik poszukuje majątku, więc nie chciałbym, żeby skończyło się na wpłacie zaliczki i wysyłce paru listów poleconych. Znam co najmniej kilkanaście instytucji, które mogą udzielić komornikowi informacji. (...)

 • Mechanika pojazdowa i faktury

  Prowadzę warsztat samochodowy (PKPiR, VAT). Wykonuję usługi materialne - części kupuję na swoją firmę. Fakturę sprzedaży wystawiam z jedną pozycją "naprawa samochodu wraz z materiałem". Często wykorzystuje się do naprawy dużo drobnych zakupionych części typu nakrętki, uszczelki itp. (...)

 • Kaseton - inwestycja, czy środek trwały

  Prowadzę działalność gospodarczą. W ubiegłym roku byłem na PKPiR i VAT. Obecnie od stycznia jestem na ksiegach rachunkowych. Od lipca dokonuję inwestycji w obcy srodek trwały (adaptacja lokalu wynajmowanego na retaurację). Lokal jest już czynny, ale ja nie zakończyłem jeszcze inwestycji (...)

 • Duplikat dotyczący faktury z roku ubiegłego

  Prowadzę firmę (PKPiR, VAT). Jedna z firm zgłosiła się do mnie, że mam 3 faktury z listopada 2008 r. nieopłacone. Okazuje sie, że nie dostałem tych faktur i nie zaksięgowałem ich (towar wtedy otrzymałem, ale nie otrzymałem faktury). Teraz przysłali mi duplikaty. Dwie faktury to towar handlowy, (...)

Opinie prawneProjekty UstawInterpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Monitor Polski Poz. 135 z 2009

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

 • Monitor Polski Poz. 134 z 2009

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 lutego 2009 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

 • Monitor Polski Poz. 133 z 2009

  Komunikat Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2009 r.

 • Monitor Polski Poz. 132 z 2009

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia

 • Monitor Polski Poz. 131 z 2009

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 lutego 2009 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Poz. 130 z 2009

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 lutego 2009 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Poz. 129 z 2009

  Zarządzenie Nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie przeznaczenia składników majątkowych będących w posiadaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przeznaczonych do realizacji zadań, o których mowa w art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, oraz sposobu przekazania spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2009 r.

 • Monitor Polski Poz. 128 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 grudnia 2008 r. nr 110-68-2008 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 127 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 grudnia 2008 r. nr 110-67-2008 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 126 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 grudnia 2008 r. nr 110-66-2008 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 125 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 grudnia 2008 r. nr 110-65-2008 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 124 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 grudnia 2008 r. nr 110-64-2008 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 123 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 grudnia 2008 r. nr 110-63-2008 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 122 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 grudnia 2008 r. nr 110-62-2008 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 121 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 grudnia 2008 r. nr 110-61-2008 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 120 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 grudnia 2008 r. nr 110-60-2008 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 119 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 grudnia 2008 r. nr 110-59-2008 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 118 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 grudnia 2008 r. nr 110-58-2008 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 117 z 2009

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie uczczenia pamięci Grażyny Bacewicz

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 48 z 2009

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiającej wymagania dotyczące zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych wymaganiami dotyczącymi zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczególnych zasadach Wspólnoty określonych w załączniku A pkt I do dyrektywy 90/425/EWG (  Dz.U. L 268 z 14.9.1992) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 13, s. 154)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 46 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 19 lutego 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/883/WE w odniesieniu do Brazylii w zakresie terminu, w którym dozwolony jest przywóz niektórych rodzajów świeżego mięsa wołowego do Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1040) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 43 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na środki stosowane przez Niemcy, Niderlandy i Słowenię, służące zwalczaniu organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych w 2008 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1013)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 33 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie powołania członków i doradców komitetów naukowych oraz Zespołu, ustanowionych decyzją 2008/721/WE

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 18 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 15/06 (ex N 291/2000), którą Francja zamierza przyznać na rzecz Pilkington/Interpane (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7799) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 15 z 2009

  Decyzja Rady z dnia 19 lutego 2009 r. przedłużająca okres stosowania środków przewidzianych w decyzji 2002/148/WE w sprawie zakończenia konsultacji z Zimbabwe na mocy art. 96 umowy o partnerstwie AKP-WE

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 15 z 2009

  Sprostowanie do noty informacyjnej Komisji na mocy art. 17 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1008/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty — Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej (  Dz.U. C 29 z 5.2.2009)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 15 z 2009

  Sprostowanie do noty informacyjnej Komisji na mocy art. 16 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1008/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty — Obowiązek użyteczności publicznej w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych (  Dz.U. C 29 z 5.2.2009)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 14 z 2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5474 — Lagardère/Sumitomo/HFG) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5451 — CNP Assurances/CNP Unicredit Life) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 12 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 144/2009 z dnia 19 lutego 2009 r. ustalające stawki refundacji stosowane do mleka i produktów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2009

  Nota informacyjna Komisji na mocy art. 16 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1008/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty — Obowiązek użyteczności publicznej w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 11 z 2009

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 10 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 143/2009 z dnia 19 lutego 2009 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 9 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 142/2009 z dnia 19 lutego 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2009

  Lista osób mianowanych przez Radę — Grudzień 2008 r. (dziedzina społeczna)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4835 — Hexion/Huntsman) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 7 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 141/2009 z dnia 19 lutego 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2009

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 140/2009 z dnia 19 lutego 2009 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 139/2009 z dnia 19 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Opinia Europejskiego Inspektora Ochrony Danych na temat wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie ustanowienia europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS), zgodnie z art. 11 decyzji ramowej 2008/…/WSiSW

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 0 z 2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 0 z 2009

  Nota do czytelnika(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)