e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 26 Luty 2009

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Sprzedaż środków, na które skorzystano z pomocy

  Czy na środki, co do których zastosowano jednorazową amortyzację - w ramach pomocy de minimis, obowiązuje mnie jakiś okres, przez który nie mogę tych środków sprzedać? Czy sprzedając je muszę coś zgłosić do urzędu i ewentualnie, jakie są skutki finansowe takiej sprzedaży?

 • Darowizna

  Ojciec chce przekazać darowiznę pieniężną córce. Czy taka darowizna wymaga umowy notarialnej (lub od jakiej kwoty) i czy wchodzi ona w skład schedy spadkowej? Jeśli nie jest wymagana umowa notarialna i sporządzono zwykłą umowę, czy taka umowa może być podważona przez ewentualnych innych (...)

 • Wady formalne wypowiedzenia umowy o pracę

  W dniu dzisiejszym otrzymałam wypowiedzenie umowy o pracę. Wypowiedzenie umowy o pracę sformułowane na piśmie było nie podpisane przez właściciela ani przez żadną upoważnioną osobę. Odmówiłam podpisania tego wypowiedzenia i go nie przyjęłam. Po pracy już w domu dowiedziałam się ,że (...)

 • Pełnomocnictwo z klauzulą apostille

  Jesteśmy spółką z kapitałem zagranicznym .Prezes -osoba zagraniczna udzielił mi pełnomocnictwa do zaciągnięcia kredytu i ustanowienia hipoteki na rzecz banku jako zabezpieczenia tego kredytu. Pełnomocnictwo sporządzone jest i poświadczone przez notariusza w Niemczech. Bank udzielił nam kredytu, (...)

 • Nieważność darowizny a dalsza sprzedaż rzeczy

  Tata jest po wylewie, wykupuje mieszkanie ze spółdzielni, następnie przekazuje mi w akcie darowizny (akt notarialny). Ja mieszkanie sprzedaję. Dzieci z pierwszego małżeństwa taty chcą podważyć akt notarialny na podstawie choroby taty. Czym może skutkować decyzja sądu, jeżeli uzna on, że (...)

 • Spadkobierca dłużnika rzeczowego

  Moi rodzice nie żyją. Nie pozostawili testamentu. Mam jedną siostrę i jednego brata. Siostra zaciągnęła pewne zobowiązania, których nie spłaca. Zgodnie z wyrokiem sądu z 1997 r. dłużnikiem osobistym są siostra ze szwagrem natomiast dłużnikiem rzeczowym byli nasi rodzice. Jestem spadkobiercą (...)

 • Dobrowolna zapłata a podział sumy z egzekucji

  Wszcząłem egzekucję przeciwko dłużnikowi, który ma już dwie inne egzekucje. Dłużnik przyszedł do komornika i wpłacił pieniądze wskazując wierzyciela, którego chce zaspokoić. Czy komornik ma prawo wypłacić pieniądze tylko jednemu wierzycielowi wskazanemu przez dłużnika? Czy każdą (...)

 • Przedawnienie roszczeń z weksla in blanco

  04.05.2006 r. udzieliłem pożyczki pieniężnej w kwocie 50.000,- zł. W umowie pożyczki podany był termin jej zwrotu na dzień 04.08.2006 r. Pożyczkobiorca w terminie nie zwrócił pożyczki i jedynie część niewielką wpłacił na moje konto po terminie. Zabezpieczeniem pożyczki był wręczony (...)

 • Sprzedaż nieruchomości z pominięciem najemcy

  Mieszkam w lokalu gminnym jestem najemcą 34 m2 (umowa najmu na czas nieoznaczony). W nieruchomości, którą chcę kupić mieszkali dotychczas również inni lokatorzy, ale się wyprowadzili i lokale zostały puste. Burmistrz twierdzi, że chce sprzedać całą nieruchomość, a nie lokale mieszkalne (...)

 • Dzierżawa gruntu a podatek od nieruchomości

  Mam zamiar dzierżawić grunt od osoby prywatnej, która prowadzi działalność gospodarczą pod własnym nazwiskiem. Grunt nie jest własnością firmy (tzn. w KW jako właściciel nie jest wpisana firma). Na tym terenie prowadzono wcześniej działalność związaną z wydobyciem kopaliny pospolitej. (...)

 • Sprzedaż samochodu kupionego na licytacji

  Prowadzę działalność gospodarczą polegającą m.in. na sprzedaży hurtowej i detalicznej pojazdów (PKD (2007) - 45.1.z, 45.19.z, 45.32.z, 45.40.z). Rozliczam się na podstawie KPiR, podatek liniowy, jestem płatnikiem VAT. Nie posiadam żadnego tytułu prawnego do nieruchomości, na której mógłbym (...)

Opinie prawneZmiany w Prawie • Partnerstwo publiczno-prywatne

  Jakie nowe przepisy dotyczą PPP?Nowa ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym wejdzie w życie 27 lutego 2009 r. Co reguluje nowa ustawa?Ustawa (...)

 • Minimalna stawka akcyzy na papierosy

  Jakie nowe przepisy dotyczą akcyzy?26 lutego 2009 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie minimalnej stawki akcyzy na (...)

 • Realizacja zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

  Jakie nowe przepisy powinny zainteresować rolników?Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji (...)

Projekty UstawInterpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 217 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uznania dziedzin diagnostyki laboratoryjnej za priorytetowe

 • Dziennik Ustaw Poz. 216 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania medycznych zawodów regulowanych

 • Dziennik Ustaw Poz. 215 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie praktyki zawodowej w aptece

 • Dziennik Ustaw Poz. 214 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 213 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie sposobu oraz terminów spłaty przez odbiorców produktów nieprzeznaczonych do sprzedaży wartości tych produktów oraz związanych z tym kosztów sortowania, pakowania oraz transportu

 • Dziennik Ustaw Poz. 212 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie udzielania pomocy przez Żandarmerię Wojskową lub wojskowe organy porządkowe przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych w administracji

 • Dziennik Ustaw Poz. 211 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych i mieszkań chronionych

 • Dziennik Ustaw Poz. 210 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie kryteriów, jakie muszą spełniać podmioty ubiegające się o status agencji informacyjnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 209 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 208 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych

 • Dziennik Ustaw Poz. 206 z 2009

  Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 76 z 2009

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające wytyczne EBC/2007/9 w sprawie statystyki pieniężnej oraz instytucji i rynków finansowych (wersja przekształcona) (EBC/2008/31)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 74 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 25 lutego 2009 r. przyznająca Austrii odstępstwo zgodnie z decyzją 2008/671/WE w sprawie zharmonizowanego wykorzystania widma radiowego w zakresie częstotliwości 5875–5905 MHz na potrzeby inteligentnych systemów transportowych (ITS) związanych z bezpieczeństwem (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1136)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 41 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 23 lutego 2009 dotycząca przyjęcia planu prac na 2009 r. w celu wdrożenia drugiego wspólnotowego programu działań w dziedzinie zdrowia (2008–2013), oraz kryteriów wyboru i przyznawania finansowania oraz innych kryteriów wkładów finansowych do działań w ramach tego programu (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 14 z 2009

  Zaproszenie do składania zgłoszeń 2009 — Drugi wspólnotowy program działań w dziedzinie zdrowia (2008–2013) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 13 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie środka pomocy wdrożonego przez Francję na rzecz grupy IFP (C 51/05 (ex NN 84/05)) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1330) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2009

  Nota informacyjna Komisji na mocy art. 16 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1008/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty — Obowiązek użyteczności publicznej w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 8 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 159/2009 z dnia 25 lutego 2009 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Chabichou du Poitou (ChNP))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2009

  Streszczenie decyzji Komisji z dnia 19 września 2007 r. dotyczącej postępowania na podstawie art. 81 traktatu WE (Sprawa COMP/39.168 — PO/Twarde wyroby pasmanteryjne: Zatrzaski) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4257 wersja ostateczna)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2009

  Opinia Komitetu Doradczego ds. praktyk ograniczających konkurencję i pozycji dominującej wydana na posiedzeniu w dniu 14 września 2007 r. w sprawie projektu decyzji w sprawie COMP/39.168 — PO/Twarde wyroby pasmanteryjne: Zapięcia — Sprawozdawca: Szwecja

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2009

  Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w sprawie COMP/39.168 — Twarde wyroby pasmanteryjne: Zapięcia

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2009

  Opinia Komitetu Doradczego ds. praktyk ograniczających konkurencję i pozycji dominującej wydana na 431. posiedzeniu w dniu 5 września 2007 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie COMP/39.168 — PO/Twarde wyroby pasmanteryjne: Zapięcia — Sprawozdawca: Szwecja

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 158/2009 z dnia 25 lutego 2009 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz, o które złożono wnioski w okresie od dnia 16 do dnia 20 lutego 2009 r., w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2009

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5439 — OP Trust/Deutsche Bank London/Lloyds TSB Bank/BNP Paribas/Porterbrook Leasing) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 152/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. ustanawiające metody pobierania próbek i dokonywania analiz do celów urzędowej kontroli pasz (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 157/2009 z dnia 25 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5450 — Kühne/HGV/TUI/Hapag-Lloyd) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5424 — DOW/Rohm and Haas) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Przepisy ogólne mające zastosowanie do konkursów otwartych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 0 z 2009

  Nota do czytelnika (zob. wewnętrzna tylna strona okładki)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 0 z 2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 0 z 2009

  Nota do czytelnika(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

1

2