e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 3 Luty 2009

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Odmowa odpowiedzi na pytanie przez świadka

  Moje dochody są bardzo wysokie, i zobowiązany chce udowodnić że jeżeli jego syn mieszka razem z nami a moje wysokie dochody powodują, że sytuacja bytowa jego syna się polepszyła to w tym momencie on nie musi ponosić większych alimentów, lub nawet może to spowodować ich obniżenie, (...)

 • Umowa użyczenia

  Jestem właścicielem mieszkania, które chciałbym użyczyć osobie należacej do mojej rodziny i zawrzeć z tą osobą umowę użyczenia. Czy zawarcie umowy użyczenia należy zgłosić w urzędzie skarbowym?

 • Przywrócenie terminu na wniesienie apelacji

  W czerwcu 2008 zostałem "złapany" na radarze foto (przenośnym) bez zatrzymywania w powiecie G. Otrzymałem wezwanie na Policję w miejscowości, w której mam zameldowanie, złożyłem wyjaśnienia, pani prowadząca radziła poprosić sąd o mandat i zwolnienie z opłat w związku z nieotrzymaniem (...)

 • Odwołanie skarbnika powiatu

  Rada powiatu chce odwołać skarbnika powiatu. Czy uchwała o odwołaniu musi być w jakiś szczególny sposób uzasadniona? Jaki jest tryb odwołania - w szczególności jakie czynności muszą być wykonane, jaki jest sposób głosowania (tajny czy jawny) i jaka musi być większość głosów?

 • Rozwiązanie umowy najmu z powodu wad rzeczy

  Sprawa dotyczy m.in. rozwiązania terminowej umowy najmu w trybie art. 664 §2 i art. 682 k.c. Co może , a co nie może być uznane za wadę przedmiotu najmu budynku na cele mieszkalno-biurowe, a co za zagrożenie dla zdrowia, uprawniające do rozwiązania umowy najmu bez wypowiedzenia w oparciu o art.664 (...)

 • Podstawa naliczenia odprawy

  Pracownikowi 31.01.2009 nabył prawo do dwumiesięcznej odprawy. W okresie poprzedzającym rozwiązanie umowy o pracę pracownik otrzymywał zasiłek chorobowy. Nadmienię, że pracownik przed otrzymaniem trzymiesięcznego wypowiedzenia otrzymał podwyżkę wynagrodzenia. Z jakiego okresu należy obliczyć (...)

 • Alkohol i opieka nad dziećmi

  Czasami znajomi podrzucają mi swoje dzieci, abym na nie kilka godzinek zerknął. Słyszałem z prasy o sprawach karnych dla opiekunów w stanie nietrzeźwym zajmujących się dziećmi. Czy jak podrzucają mi te dzieci, to nie mogę wypić w tym czasie kilka piw?

 • Obniżenie kapitału w spółce z o.o. bez wierzycieli

  Spółka z o.o. nie ma jeszcze wierzycieli, nie ma NIP-u ani Regonu, nie podejmowała jeszcze żadnych działań. Jest to spółka świeżo zarejestrowana z kapitałem 50 000 PLN. Wspólnicy przed podjęciem przez spółkę działań, chcieliby złożyć do sądu rejestrowego wniosek o obniżenie wartości (...)

 • Wysokość zasiłku chorobowego z ZUS

  Pracownik znajduje się na okresie wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn niezależnych od pracownika (zwolnienia grupowe) bez konieczności świadczenia obowiązku pracy podczas okresu wypowiedzenia. Pracownik w trakcie tego okresu wypowiedzenia choruje a okres choroby (i tym samym zwolnienia chorobowego) (...)

 • Księgowanie faktur

  Od 3 lat prowadzę indywidualną działalność gospodarczą - sklep spożywczo-przemysłowy. Z tego tytułu jestem czynnym płatnikiem VAT. Z wykształcenia jestem lekarzem i planuję we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej rozszerzyć zakres działalności o indywidualną praktykę lekarską (...)

 • Zaległe składki na ubezpieczenie społeczne

  W latach czerwiec 1999 - marzec 2001 r. prowadziłam działalność gospodarczą - pośrednictwo ubezpieczeniowe. W maju 2000 r. przebywałam na zwolnieniu chorobowym (ciąża) i wtedy też dostałam informację o nieprzysługującym mi zasiłku chorobowym z powodu opóźnienia wpłat składek . Wystosowałam (...)

 • Roszczenia z tytułu niezgodności towaru z umową

  W dniu 6 stycznia 2009 r. kupiłam (osoba fizyczna) akumulator. Właściciel sklepu dał mi paragon -odmówił wydania gwarancji pisemnej - stwierdził,że paragon to jest gwarancja i wystarczy. Zażądał też ode mnie mojego starego akumulatora; dałam mu go, na co nie otrzymałam żadnego dowodu na (...)

 • Termin przekazania akt do sądu

  Złożyłem, dotrzymując terminu ustawowego zażalenie na postanowienie o umorzeniu śledztwa wszczętego z mojego wniosku, przez prokuraturę rejonową. Było to we wrześniu 2008 r. Do dnia dzisiejszego nie przekazano sprawy do sądu. Czy są przepisy regulujące terminy przekazania sprawy do sądu? (...)

 • Sprzedaż nieruchomości gminnej a przetarg

  Mieszkam w budynku gminnym, chcę go kupić w trybie bezprzetargowym, ale Pan Burmistrz uparł się, iż da go na przetarg. Burmistrz nie wypowiedział umowy najmu, przesłał jedynie pismo, iż został mi przydzielony lokal w nowowybudowanym bloku komunalnym, z czynszem 3 razy wyższym niż poprzedni. (...)

 • Zeznania świadka na piśmie

  Czy jako świadek mogę przedstawić sądowi wyjaśnienia na piśmie, dostarczając je przed przesłuchaniem? Czy mogę prosić sąd aby sprawy z moim majątkiem moje dochody w przedmiotowej sprawie (alimentacyjnej nie na moje dziecko) przyjął tylko do swojej wiedzy i oceny, a nie do wiedzy strony (...)

 • Gospodarstwo domowe a rozdzielność majątkowa

  Mieszkamy w moim domu, czyli prowadzimy wspólne gospodarstwo domowe (choć nigdzie nie doczytałem definicji pojęcia "wspólne gospodarstwo domowe"). Czy mając rozdzielność małżeńską i mieszkając pod jednym dachem można zakwalifikować to jako prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego (takie (...)

 • Obowiązek wystawienia duplikatu

  Kupilem samochód, który był kilkakrotnie sprzedawany i żaden właściciel do chwili obecnej go nie zarejestrował. W wydziale komunikacji okazało sie, że brakuje faktury VAT sprzedaży miedzy firmą figurującą w dowodzie rejestracyjnym a pierwszym nabywcą, miedzy kolejnymi dokumenty sprzedaży (...)

 • Oprogramowanie dla Straży Pożarnej

  Prowadzę działalność gospodarczą (PKPiR, VAT) - usługi informatycznie. W tym miesiącu sprzedałem oprogramowanie (które sam opracowałem) dla Straży Pożarnej. Wystawiłem fakturę VAT ze stawką 22%. Straż Pożarna twierdzi, że powinienem wystawić im fakturę na sprzedaż oprogramowania (...)

 • Klub sportowy - forma działalności

  Chcę założyć bokserski klub sportowy. Załozenia mam takie, że za opłatą będą prowadzone treningi osób chętnych. Będę zatrudniał na umowę zlecenie trenerów. Pieniądze na klub wyłożę ja, będę otrzymywał z treningów, jak i od sponsorów. Czy muszę załozyć działalność w formie (...)

Zmiany w PrawieInterpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 152 z 2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie „Jak pogodzić wymiar krajowy i europejski w komunikowaniu o Europie?”

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 144 z 2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Tworzenie sieci organizacji społeczeństwa obywatelskiego w regionie Morza Czarnego”

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 140 z 2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie roli społeczeństwa obywatelskiego w programach pomocy przedakcesyjnej UE dla Republiki Albanii

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 129 z 2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie „Przyczyny różnicy między inflacją postrzeganą a inflacją rzeczywistą”

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 123 z 2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Ściślejsza integracja rynku wewnętrznego kluczowym czynnikiem spójności i wzrostu na wyspach”

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 119 z 2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku w sprawie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej Europejskiego Roku Twórczości i Innowacji 2009 COM(2008) 159 wersja ostateczna — 2008/0064 (COD)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 114 z 2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie procedury jednego wniosku o jedno zezwolenie dla obywateli krajów trzecich na pobyt i pracę na terytorium państwa członkowskiego oraz w sprawie wspólnego zbioru praw dla pracowników z krajów trzecich przebywających legalnie w państwie członkowskim COM(2007) 638 wersja ostateczna — 2007/0229 (CNS)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 108 z 2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli krajów trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji COM(2007) 637 wersja ostateczna — 2007/0228 (CNS)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 99 z 2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie nowego programu działania UE w dziedzinie społecznej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 95 z 2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Elementy struktury, organizacji i funkcjonowania platformy na rzecz większego zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego w promowanie na szczeblu wspólnotowym polityki integracji obywateli państw trzecich”

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 88 z 2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Integracja mniejszości — Romowie”

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 82 z 2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie przemysłu wydobywczego surowców nieenergetycznych w Europie

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 81 z 2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów w odniesieniu do art. 6 ust. 2 dotyczącego wprowadzania baterii i akumulatorów do obrotu COM(2008)211 — 2008/0081 (COD)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 75 z 2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla oraz zmieniającej dyrektywy Rady 85/337/EWG, 96/61/WE, dyrektywy 2000/60/WE, 2001/80/WE, 2004/35/WE, 2006/12/WE i rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 COM(2008) 18 wersja ostateczna — 2008/0015 (COD)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 71 z 2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie starań podejmowanych przez państwa członkowskie zmierzających do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do 2020 r. zobowiązań Wspólnoty dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych COM(2008) 17 wersja ostateczna — 2008/0014 (COD)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 66 z 2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych COM(2008) 16 wersja ostateczna — 2008/0013 COD

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 59 z 2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie związków między zmianami klimatycznymi a rolnictwem w Europie

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 53 z 2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Europejski strategiczny plan w dziedzinie technologii energetycznych (plan EPSTE) – Droga do niskoemisyjnych technologii przyszłości”COM(2007) 723 wersja ostateczna

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 49 z 2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 85/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych przepisów w zakresie zarządzania finansowego (  Dz.U. L 25 z 29.1.2009)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 49 z 2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Transport drogowy — czas pracy kierowców pracujących na własny rachunek”

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 45 z 2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji: Komunikat w sprawie europejskiej polityki portowej COM(2007) 616 wersja ostateczna

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 43 z 2009

  Umowa między Unią Europejską a Republiką Dżibuti w sprawie statusu sił dowodzonych przez Unię Europejską w Republice Dżibuti w ramach operacji wojskowej Unii Europejskiej Atalanta

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 41 z 2009

  Decyzja Rady 2009/88/WPZiB z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zawarcia umowy między Unią Europejską a Republiką Dżibuti w sprawie statusu sił dowodzonych przez Unię Europejską w Republice Dżibuti w ramach operacji wojskowej Unii Europejskiej Atalanta

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 41 z 2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącej się do prostych zbiorników ciśnieniowych (wersja ujednolicona) COM(2008) 202 wersja ostateczna — 2008/0076 COD

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 41 z 2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „W kierunku sieci kolejowej nadającej pierwszeństwo przewozom towarowym”COM(2007) 608 wersja ostateczna

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 39 z 2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2001/82/WE i dyrektywę 2001/83/WE odnośnie do zmian warunków pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych COM(2008) 123 wersja ostateczna — 2008/0045 (COD)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 38 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych w Estonii, Niderlandach i Portugalii dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 414)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 35 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych w Austrii, Belgii i Niemczech dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) za rok budżetowy 2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 420)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 34 z 2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego produktów kosmetycznych (przekształcenie) COM(2008) 49 wersja ostateczna — 2008/0035 (COD)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 31 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych Estonii dotyczących wydatków w zakresie działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 150)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 26 z 2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie rozwoju sektora usług dla przedsiębiorstw w Europie

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 22 z 2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie „Przemiany w sektorze budownictwa w Europie”

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 20 z 2009

  Sprostowanie do rezolucji legislacyjnej Parlamentu Europejskiego w sprawie inicjatywy zgłoszonej przez Republikę Francuską w celu przyjęcia decyzji Rady dostosowującej wynagrodzenia podstawowe i dodatki pracowników Europolu (Niniejszy tekst unieważnia i zastępuje tekst opublikowany w  Dz.U. C 21 z 28.1.2009, s. 7)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 19 z 2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5386 — Penta/Okna Rąbień ) — Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 18 z 2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5406 — IPIC/MAN Ferrostaal AG) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 18 z 2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie białej księgi dotyczącej integracji rynków kredytu hipotecznego w UE COM(2007) 807 wersja ostateczna

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 17 z 2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5452 — Daimler/Evonik/Li-Tec) — Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 16 z 2009

  Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji „Agenda dla zrównoważonej i konkurencyjnej turystyki europejskiej”COM(2007) 621 wersja ostateczna

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 11 z 2009

  Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 10 z 2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/122/WE z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie ochrony konsumentów w odniesieniu do niektórych aspektów umów timeshare, umów o długoterminowe produkty wakacyjne, umów odsprzedaży oraz wymiany (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2009

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5367 — BC Funds/SGB Group) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5310 — Jysk Stålindustrie/Volgo-Balt) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 8 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 98/2009 z dnia 2 lutego 2009 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Aceite de La Alcarria (ChNP), Radicchio di Verona (ChOG), Zafferano di Sardegna (ChNP), Huîtres Marennes Oléron (ChOG))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5293 — Santander/Alliance & Leicester) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5401 — REWE/Coop Switzerland/transGourmet Holding SE) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie różnych środków politycznych, poza odpowiednim finansowaniem, o potencjalnym wpływie na wzrost i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 6 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 97/2009 z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw w odniesieniu do stosowania modułu elastycznego (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2009

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2009

  Lista gatunków roślin warzywnych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2009

  Legenda

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 96/2009 z dnia 2 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 93/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 lutego 2009 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 95/2009 z dnia 2 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Wspólny katalog odmian gatunków roślin warzywnych — 1. suplement do 27. pełnego wydania

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów napędzanych wodorem zmieniającego dyrektywę 2007/46/WE COM(2007) 593 wersja ostateczna — 2007/0214 (COD)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 0 z 2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 0 z 2009

  Nota do czytelnika(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 0 z 2009

  Nota do czytelnika (zob. wewnętrzna tylna strona okładki)