W jaki sposób zmienić pracownikowi wynagrodzenie? - opinia prawna

Stan faktyczny

Dostałam pismo od pracodawcy, z którego wynika, że w wyniku porozumienia stron zostaje obniżone moje wynagrodzenie miesięczne. Podpisałam je, ponieważ dostałam tylko jeden dzień czasu do namysłu, czy je przyjmuję. Jednak nie mogę pogodzić się z tym, że jest to porozumienie stron, skoro to pracodawca w zasadzie dyktuje warunki a ja nie mam na to żadnego wpływu. Chcąc zachować pracę zmuszona byłam do podpisania "owego" porozumienia stron obniżającego moje wynagrodzenie. Uważam to za krzywdzące dla mnie, ponieważ pracodawca nie uzasadnił na piśmie dlaczego tak postąpił?

Opinia prawna

Porady prawne

Niniejsza opinia została sporządzona na podstawie następujących aktów prawnych:

  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami).

Z opisu stanu faktyczne wynika, iż w przedmiotowej sprawie doszło do zmiany Pani wynagrodzenia w drodze porozumienia stron a więc za obopólną zgodą. Istotą porozumienia jest to, iż strony wspólnie postanawiają o podjęciu określonych czynności, tak też się stało w tym przypadku. Jak Pani pisze na podjęcie decyzji co do podpisania owego porozumienia miała Pani jeden dzień i w tym czasie miała Pani zdeklarować czy akceptuje treść zaproponowanego porozumienia. Nie oznacza to jednak, że w braku Pani zgody na taką zmianę rozwiązaniu uległaby umowa o pracę. W przypadku gdyby nie podpisała Pani przedłożonego dokumentu pracodawca powinien był wypowiedzieć Pani warunki płacy.

Wypowiedzenia warunków płacy uważa się za dokonane jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki (art. 42 § 2 k. p.). Do wypowiedzenia warunków płacy i pracy na mocy art. 42 § 1 kodeksu pracy stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wypowiadania umowy o pracę, co oznacza, że w piśmie, w którym zaproponowano by Pani nowe warunki płacy pracodawca powinien podać przyczyny obniżenia wynagrodzenia. Po otrzymaniu tego pisma mogłaby Pani postąpić dwojako, o czym mowa w następnym akapicie. W przypadku gdy strony zawierają porozumienie wskazywanie przyczyn nie jest w ogóle konieczne, znaczenie ma bowiem wyłącznie wola stron a przepisy o wypowiadaniu warunków pracy i płacy nie znajdują zastosowania nawet odpowiednio. Pracodawca nie musiał więc podać przyczyn zmiany warunków wynagradzania, gdyż nie on (co wynika z istoty porozumienia) samodzielnie zmienił te warunki ale była to niejako wspólna decyzja.

W przypadku wypowiedzenia warunków płacy lub pracy w razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Z kolei w sytuacji gdy pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki (art. 42 § 3 k. p.).

Warto wskazać również, iż pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w przedmiocie składania oświadczeń do przyjęcia lub odmowy przyjęcia nowych warunków. W razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków. Dodatkowo w piśmie tym pracodawca powinien umieścić pouczenie o uprawnieniu pracownika do odwołania się do sądu pracy od wypowiedzenia warunków pracy lub płacy.

Wynika z tego, że na podjęcie decyzji co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia nowych warunków przy założeniu, że pracodawca wypowiedziałby Pani warunki płacy miałaby Pani czas w wymiarze połowy okresy wypowiedzenia. Umowa o pracę rozwiązałaby się wyłącznie wówczas gdyby odmówiła Pani przyjęcia nowych warunków a w przypadku wyrażenia zgody, umowa o pracę wciąż by obowiązywała, a Pani wynagrodzenie ukształtowałoby się na poziomie wskazanym w wypowiedzeniu zmieniającym.

W opisanym przypadku pracodawca zaproponował Pani podpisanie stosownego porozumienia a do takiej zmiany warunków płacy, jak już wyżej wspomniano, nie znajdują zastosowanie powyższe procedury.


Zespół
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika