Separacja

Zniesienie wspólności i podział majątku przed orzeczeniem separacji - opinia prawna

Strona 1 z 3

Stan faktyczny 

Czy jeśli małżonkowie zawarli rozdzielność majątkową z jego podziałem, przed wniesieniem sprawy o separację, to sąd bezwzględnie zastosuje się do tej umowy (zakładając, że nie była ona krzywdząca do żadnej ze stron), czy może jeszcze zmieniać zasady podziału i nałożyć dodatkowe obciążenia, pomijając alimenty? Czy pominięcie w wyszczególnieniu do intercyzy małżeńskiej składników majątkowych użytkowanych przez jednego z małżonków skutkuje tym, że druga strona może mieć do nich roszczenia, czy jej prawa ograniczają się do składników zawartych w akcie intercyzy. 

 

Opinia prawna

Zniesienie wspólności i podział majątku

W czasie trwania małżeństwa i wspólności ustawowej zasadniczo żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Zgodnie z art. 47 par. 1 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy (dalej kro) małżonkowie mogą jednak wyłączyć wspólność ustawową, zawierając umowę majątkową małżeńską w formie aktu notarialnego. Umowa majątkowa małżeńska o wyłączenie wspólności ustawowej zawiera postanowienie, które stanowi, że strony wyłączają między sobą wspólność ustawową i statuują ustrój rozdzielności majątkowej. Natomiast wyszczególnienie składników majątkowych i określenie wysokości spłat i dopłat następuje w umowie o podział majątku, który był objęty wspólnością (obie umowy można zawrzeć jednocześnie). Dla umownego podziału majątku ustawa nie przewiduje formy szczególnej. Jeżeli zaś w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość, umowa o podział powinna być zawarta w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności (art. 1037 § 2 kc w zw. z art. 46 kro). W przypadku zniesienia wspólności ustawowej w stosunku do całego majątku, przedmioty, które wyszły z tego majątku staną się współwłasnością małżonków. Każdy z małżonków uzyskuje udział w majątku wspólnym jako całości oraz w poszczególnych składnikach tego majątku. Udziały te są równe (art. 43 § 1 kro).

Zgodnie z odesłaniem z kro, do podziału majątku wspólnego małżonków stosuje się odpowiednio przepisy o dziale spadku. Zgodnie z tymi przepisami, podział wspólnego majątku może nastąpić na podstawie umowy lub orzeczenia sądu. Z kolei podział umowny może objąć cały majątek lub być ograniczony do części. Tak więc możliwe jest dokonanie podziału wspólnego majątku małżonków po ustaniu wspólności majątkowej w ten sposób, że podział dotyczyć będzie tylko części tego majątku (niektórych przedmiotów takich jak nieruchomość). W konsekwencji pozostały majątek nie objęty podziałem nadal będzie stanowił majątek wspólny w częściach równych.  

Umowa

Jedynym warunkiem podziału wspólnego majątku w drodze umowy jest zgodna wola stron. Strony umowy o podział majątku muszą ustalić skład i wartość tego majątku oraz określić sposób wyjścia ze wspólności. Ustalając skład majątku wspólnego, strony muszą respektować treść przepisów kro. Oznacza to, że nie mogą one zaliczyć do majątku wspólnego i objąć podziałem przedmiotów, które zgodnie z art. 33 kro należą do ich majątków osobistych. Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

  1. przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,

  2. przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił,

  3. prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom,

  4. przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków,

  5. prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,

  6. przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,

  7. wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków,

  8. przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków,

  9. prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy,

  10. przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Polub nas na Facebooku:

Czytaj dalej (strona 1 z 3)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: