Fałszywe dane a odszkodowanie dla pracodawcy

Pytanie:

Czy pracownik, który dopuścił się sfałszowania danych, które przekazał pracodawcy, a na podstawie których został skierowany na szkolenie, ma obowiązek zwrócić pracodawcy koszty szkolenia?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Sytuacja świadczeń dodatkowych, np. kosztów dodatkowego szkolenia jest następująca. Jeśli dojdzie do wypłaty świadczenia (np. w postaci przygotowania i przeprowadzenia odpowiedniego szkolenia) na podstawie podanych przez pracownika nieprawdziwych informacji, pracodawca będzie uprawniony do dochodzenia ich zwrotu. Zastosowanie tutaj znajdą przepisy Działu piątego Rozdziału 1. Kodeksu pracy (art. 114 -123 kp). Jak stanowi art. 114 Kodeksu pracy pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną według zasad określonych w przepisach niniejszego rozdziału. Pracownicza odpowiedzialność materialna ma na celu umożliwienie pracodawcy uzyskania od pracownika odszkodowania wówczas, gdy w sposób zawiniony naraził pracodawcę na szkodę. Żądanie odszkodowania od pracownika, który wyrządził szkodę w mieniu pracodawcy, obojętnie umyślnie czy nieumyślnie, zależy od swobodnej decyzji pracodawcy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY