e-prawnik.pl Porady prawne

Fałszywe dane a odszkodowanie dla pracodawcy

Pytanie:

Czy pracownik, który dopuścił się sfałszowania danych, które przekazał pracodawcy, a na podstawie których został skierowany na szkolenie, ma obowiązek zwrócić pracodawcy koszty szkolenia?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Fałszywe dane a odszkodowanie dla pracodawcy

21.7.2011

Sytuacja świadczeń dodatkowych, np. kosztów dodatkowego szkolenia jest następująca. Jeśli dojdzie do wypłaty świadczenia (np. w postaci przygotowania i przeprowadzenia odpowiedniego szkolenia) na podstawie podanych przez pracownika nieprawdziwych informacji, pracodawca będzie uprawniony do dochodzenia ich zwrotu. Zastosowanie tutaj znajdą przepisy Działu piątego Rozdziału 1. Kodeksu pracy (art. 114 -123 kp). Jak stanowi art. 114 Kodeksu pracy pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną według zasad określonych w przepisach niniejszego rozdziału. Pracownicza odpowiedzialność materialna ma na celu umożliwienie pracodawcy uzyskania od pracownika odszkodowania wówczas, gdy w sposób zawiniony naraził pracodawcę na szkodę. Żądanie odszkodowania od pracownika, który wyrządził szkodę w mieniu pracodawcy, obojętnie umyślnie czy nieumyślnie, zależy od swobodnej decyzji pracodawcy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ