e-prawnik.pl Porady prawne

Lokal samodzielny

Pytanie:

Jakie przesłanki powinien spełniać lokal, aby mógł być uznany za samodzielny?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Lokal samodzielny

Otóż zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o własności lokali samodzielnym lokalem mieszkalnym jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Przepis ten stosuje się odpowiednio również do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne. Generalnie przyjmuje się, iż samodzielny lokal mieszkalny musi nadawać się do zamieszkania przez ludzi, a co za tym idzie musi spełniać normy określone w przepisach prawa budowlanego. Interesujące w tym zakresie jest, w pełni aprobującą powyższą tezę, stanowisku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, stwierdzające, że „samodzielnym lokalem mieszkalnym w rozumieniu ustawy o własności lokali jest zarówno wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku jedna izba, jak i zespół izb przeznaczonych na pobyt stały ludzi. Nie ulega wątpliwości, że pomieszczenia pomocnicze wraz z izbą, jak też zespołem izb służą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, a więc wchodzą w skład samodzielnego

lokalu mieszkalnego. Jeżeli więc, osoby zamieszkujące w różnych lokalach mają możliwość zaspokojenia swych potrzeb mieszkaniowych w oparciu o wyodrębniony zespół izb i pomieszczeń, nawet w sytuacji, gdy znajdują się one po przeciwległych stronach korytarza i oddzielone są od siebie klatką schodową, to nie jest to wystarczająca podstawa, by lokalom tym odmówić przymiotu samodzielności w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy o własności lokali”.

Potrzebujesz porady prawnej?