e-prawnik.pl Porady prawne

obowiązki ubezpieczyciela

Pytanie:

Zgłosiłem szkodę ubezpieczycielowi sprawcy. Samochód sprawcy uszkodził karoserię mojego. Ubezpieczyciel zaproponował rozliczenie gotówkowe po wycenie szkody. Ma się ze mną skontaktować przedstawiciel firmy i przyjechać na oględziny.Czy ubezpieczyciel ma określony termin na przysłanie przedstawiciela? Chciałbym szybko naprawić samochód, ale nie chcę jeździć do przedstawicielstwa firmy, bo to jest mój czas i pieniądze, a przecież nie ja spowodowałem stłuczkę.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: obowiązki ubezpieczyciela

30.1.2012

W celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Pana pytanie należy odnieść się do ustawy Ubezpieczenia obowiązkowe, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U.2003.124.1152). Stanowi ona, że:

Art. 14. 1. Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie.
2. W przypadku gdyby wyjaśnienie w terminie, o którym mowa w ust. 1, okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego. W terminie, o którym mowa w ust. 1, zakład ubezpieczeń zawiadamia na piśmie uprawnionego o przyczynach niemożności zaspokojenia jego roszczeń w całości lub w części, jak również o przypuszczalnym terminie zajęcia ostatecznego stanowiska względem roszczeń uprawnionego, a także wypłaca bezsporną część odszkodowania.

Ustawa wskazuje więc na termin w jakim powinno zostać wypłacone odszkodowanie – zasadniczo jest to 30 dni, choć może ulegać przedłużeniu. Nie wspomina zaś o tak szczegółowych kwestiach jak termin spotkania przedstawiciela z osobą uprawnioną do odszkodowania. W doktrynie wskazuje się, że: „Nie można mówić o istnieniu zasad równorzędności i autonomiczności w postępowaniu likwidacyjnym szkód. W momencie zajścia zdarzenia powodującego odpowiedzialność sprawcy, a w jego miejsce wstępującego ubezpieczyciela, ta autonomiczność i równorzędność jest zachwiana. Dochodzi do rozpoczęcia postępowania, w którym poszkodowany ma niewielką możliwość prezentowania swojego stanowiska, dowodzenia czy też wymagania od ubezpieczyciela podejmowania działań w ustawowych terminach. Tak naprawdę jest to pewien rodzaj quasi postępowania administracyjnego. Istnieje szereg zbieżności postępowania likwidacyjnego do postępowania administracyjnego począwszy od konieczności podporządkowania się poszkodowanego ubezpieczycielowi i jego decyzjom.” - tak Jóźwiak Paweł w „Proces likwidacji szkód komunikacyjnych w aspekcie zasady równorzędności i autonomiczności stron stosunków cywilnoprawnych” (PUG.2010.7.26). Nie zmienia to faktu, że nie może się Pan domagać spotkania z przedstawicielem ubezpieczyciela w żadnym konkretnym terminie. Poza tym powinien Pan z nim współpracować w celu sprawnego przeprowadzenia procesu likwidacyjnego:

Art. 16. 3. Osoba, której odpowiedzialność jest objęta ubezpieczeniem obowiązkowym, a także osoba występująca z roszczeniem, powinny przedstawić zakładowi ubezpieczeń, Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu lub Polskiemu Biuru Ubezpieczycieli Komunikacyjnych posiadane dowody dotyczące zdarzenia i szkody oraz ułatwić im ustalenie okoliczności zdarzenia i rozmiaru szkód, jak również udzielić pomocy w dochodzeniu przez zakład ubezpieczeń, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny lub Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych roszczeń przeciwko sprawcy szkody.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ