e-prawnik.pl Porady prawne

Przedawnienie roszczenia za wypadek

Pytanie:

W październiku 2004 r. miał miejsce wypadek drogowy. W wyniku postępowania karnego sąd okręgowy w postępowaniu apelacyjnym, wyrokiem z listopada 2006 r. skazał jednego z uczestników wypadku za jego spowodowanie. Drugi z uczestników został poszkodowany (poniósł szkody materialne i doznał uszczerbku na zdrowiu). Poszkodowany chce wnieść powództwo cywilne o odszkodowanie i zadośćuczynienie (sprawca nie chce zapłacić dobrowolnie). Czy w tej sytuacji nie nastąpiło przedawnienie i poszkodowany może wnieść pozew? Jeśli tak, to czy jednocześnie z wniesieniem pozwu może zwrócić się do PZU (tam był ubezpieczony sprawca) o wypłatę odszkodowania na podstawie prawomocnego wyroku?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Przedawnienie roszczenia za wypadek

15.7.2008

Zgodnie z art. 442[1] § 1. Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

§ 2. Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

§ 3. W razie wyrządzenia szkody na osobie, przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

§ 4. Przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletności.

Przepis ten wszedł w życie 10 sierpnia 2007 r. Zgodnie z przepisami przejściowymi ustawy nowelizującej do roszczeń powstałych przed dniem jej wejścia w życie, a według przepisów dotychczasowych w tym dniu jeszcze nieprzedawnionych, stosuje się przepisy art. 442  [1] Kodeksu cywilnego.  

Zgodnie z wcześniej obowiązującym przepisem art. 442 kc roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże w każdym wypadku roszczenie przedawnia się z upływem lat dziesięciu od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wyrządzające szkodę.

§ 2. Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dziesięciu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że roszczenie o odszkodowanie jeszcze się nie przedawniło; przedawni się dopiero w 2024 r. W przypadku zwrócenia się z roszczeniem do ubezpieczyciela obowiązuje ten sam termin przedawnienia, co wobec sprawcy wypadku.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ