Roszczenie zwrotne zakładu ubezpieczeń do sprawcy wypadku

Pytanie:

Na jakiej podstawie zakładowi ubezpieczeń przysługuje roszczenie zwrotne do sprawcy wypadku drogowego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Należy zwrócić uwagę na art. 43 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych:

„Zakładowi ubezpieczeń przysługuje prawo dochodzenia od kierującego pojazdem mechanicznym zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych odszkodowania, jeżeli kierujący:

1) wyrządził szkodę umyślnie lub w stanie po użyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;”

Powyższy przepis jest przepisem szczególnym, przyznającym zakładowi ubezpieczeń prawo do roszczenia regresowego o zwrot wypłaconego poszkodowanemu odszkodowania w razie wyrządzenia szkody. Sytuacja, w której zakład ubezpieczeń może domagać się zwrotu wypłaconego poszkodowanemu odszkodowania, stanowi wyjątek od zasady, że ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność gwarancyjną wynikającą z umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody wyrządzone przez kierującego pojazdem. Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Lublinie (Sygn. akt ACa 196/2008; LexPolonica nr 1912277), nietrzeźwy sprawca wypadku drogowego musi się liczyć z tym, że zakład ubezpieczeniowy wystąpi przeciwko niemu o zwrot odszkodowania, które musiał wypłacić poszkodowanym.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY