e-prawnik.pl Porady prawne

Ustawa PZP o jakie dokumenty może prosić

Pytanie:

Zamawiający publiczny w świetle ustawy PZP w SIWZ wskazuje, że aby spełnić wymagania postępowania należy wykazać się wykonaniem usługi na kwotę co najmniej 1mln zł. Referencje jakie mamy wydane na poczet spełnienia zamówienia są sprzed upływu 3lat oraz zawierają sformułowanie że usługi zostały wykonane należycie. Nie ma w nich nic wspomniane o kwocie za jaką wykonało się zamówienie publiczne. Do przetargu w SIWZ zamieszczona jest dodatkowa tabela w której wypełnia się wartość zamówienia.Jakich dokumentów może żądać Zamawiający na poczet udowodnienia przez Wykonawcę kwot jakie nie ujęte zostały w referencjach ale należy wpisać w tabeli załączonej do SIWZ?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Ustawa PZP o jakie dokumenty może prosić

2.4.2012

Zgodnie z art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych (p.z.p.) o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy spełniający określone warunki. Opis sposobu dokonania oceny spełniania owych warunków zamieszcza się w ogłoszeniu o zamówieniu lub w przypadku trybów, które nie wymagają publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w zaproszeniu do negocjacji. Wśród warunków, o których mowa zamawiający opisuje sposób spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia.

Aby uniknąć stawiania przez zamawiającego przedstawiania masy zbędnych zaświadczeń ustawodawca zdecydował się na wskazanie jakich dokumentów może żądać zamawiający od wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 25 p.z.p. w postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie: 

1) warunków udziału w postępowaniu, 

2) przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego 

- zamawiający wskazuje w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert. 

Dodatkowo należy wskazać, iż dla potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu,  zamawiający może żądać tylko takich dokumentów, które zostały wymienione w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

Zamawiający nie może żądać dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu niewymienionych w wykazie określonym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605)[obecnie rozporządzenie to zostało uchylone i zastąpione przez nowe, lecz podstawa prawna wydania tego rozporządzenia i jego funkcja pozostały bez zmian – przyp. red.]. W pozostałym zakresie zamawiający może domagać się od wykonawców oświadczeń i dokumentów, które uzna za konieczne do prawidłowego przeprowadzenia postępowania – tak: Emil Norek w: Najnowsze wydanie:  Prawo zamówień publicznych. Komentarz; Warszawa 2009 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie IV) ss. 656.

Zgodnie z rozporządzeniem zamawiający, dla wykazania spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 p.z.p., może żądać m.in.:  wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

W konsekwencji należy wskazać, iż jeżeli zamawiający w SIWZ wskazał jakich dokumentów wymaga w celu potwierdzenia określonych warunków uczestnictwa w postępowaniu a dokumenty, które Państwo posiadają nie spełniają tych warunków to, naszym zadaniem, zamawiający ma prawo do odmowy dopuszczenia Państwa firmy do udziału w postępowaniu. Zamawiający może bowiem żądać, od Państwa tylko takich dokumentów i oświadczeń, które zostały wymienione w SIWZ.

Wypada również wskazać, iż Państwa firma mogłaby wystapić do poprzedniego zamawiającego o wystawienie zaświadczenie potwierdzającego watość zamówienia. Jeżeli jest to możliwe (nie ma zakazu w umowie) to udokumentowanie wartości zamówienia można przeprowadzić poprzez załączenie umowy, na podstawie której wykonano ostatnie zamówienie publiczne.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ