Wprowadzenie do spółki jawnej nowego wspólnika

Pytanie:

Spółka jawna, której wspólnikami są małżonkowie, ma datę rozwiązania z dniem 31 grudnia 2004 r. Pismo o rozwiązanie spółki napisał mąż. Jednocześnie jest w toku rozprawa rozwodowa. Z chwilą rozwiązania umowy spółki umowa najmu lokalu przestaje obowiązywać (bo przestaje istnieć podmiot najmujący). Czy istnieje możliwość wprowadzenia do spółki nowego wspólnika tak, aby nie tracić lokalu? Lokal należy do miasta. Czy istnieje możliwość "podmiany" jednego wspólnika na innego, tak aby nr KRS nie uległ zmianie? Chodzi o zachowanie prawa do lokalu przez nową spółkę lub jakiś inny podmiot. Czy istnieje jakaś możliwość zachowania lokalu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Spółka osobowa jaką jest spółka jawna może we własnym imieniu między innymi zaciągać zobowiązania. W ten sposób mogła zawrzeć we własnym imieniu umowę najmu. Pismo, które zostało napisane przez Pani męża jest wypowiedzeniem umowy spółki. Jeżeli spółkę zawarto na czas nieoznaczony, wspólnik może wypowiedzieć umowę spółki na sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego. Zatem, aby takie wypowiedzenie było skuteczne, powinno być dokonane najpóźniej 30 czerwca. Może dojść również do zmiany składu osobowego w spółce, bowiem ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę, ale tylko wówczas, gdy umowa spółki tak stanowi. Zmiana personalna może być dokonana poprzez przeniesienie ogółu praw na inną osobę tylko po uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich pozostałych wspólników (również Pani Męża), chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Zmiana składu personalnego przez przejęcie ogółu praw wiąże się ze zmianą umowy spółki i podlega zgłoszeniu wraz z podaniem jej aktualnego składu osobowego. W razie gdy brak będzie zgody w spółce składającej się z dwóch wspólników i po stronie jednego z nich zaistnieje powód rozwiązania spółki, sąd może przyznać drugiemu wspólnikowi prawo do przejęcia majątku spółki z obowiązkiem rozliczenia się. Istnieje zatem możliwość przejęcia tego majątku w drodze decyzji sądu. Przejęcie majątku spółki nie uchyla zasadniczego skutku, jakim jest rozwiązanie spółki, a jedynie dochodzi do wykreślenia spółki z rejestru bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Zatem w tym ostatnim przypadku umowa najmu wygaśnie z powodu braku podmiotu, jego nieistnienia. Przejęcie należy zgłosić do sądu rejestrowego oraz dokonać rozliczenia z występującym wspólnikiem.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY